Ewch i’r prif gynnwys

Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc)

 • Maes pwnc: Radiograffeg
 • Côd UCAS: B823
 • Derbyniad nesaf: Medi 2024
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

rosette

Sgôr safle cyntaf yn y DU

Yn ôl y Complete University Guide 2021 (*fel sefydliad sy’n cynnig Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu o dan y categori Technoleg Feddygol).

building

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

Gan gynnwys ystafell pelydr-x diagnostig weithredol a stafell gwylio delweddau.

people

Cyswllt clinigol cynnar

Byddwch yn treulio hanner eich amser ar y rhaglen yn ennill profiad clinigol gwerthfawr ar leoliad, gan weithio gyda chleifion go iawn yng nghwmni staff cefnogol a gwybodus

tick

Mae cyllid ar gael

Mae cyllid bwrsariaeth y GIG ar gael i fyfyrwyr y DU a thramor, gan gynnwys cymorth gyda ffioedd dysgu a chostau byw (mae'r amodau'n berthnasol).

star

Dysgu ystod ehangach o sgiliau

Yn ystod eich blwyddyn olaf byddwch yn dysgu i ganwleiddio, sef sgìl clinigol gwerthfawr nad yw'n cael ei addysgu mewn llawer o sefydliadau.

Mae ein rhaglen radiograffeg ddiagnostig a delweddu llawn amser, tair blynedd o hyd, wedi'i hachredu gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a Chymdeithas a Choleg y Radiograffwyr, ac mae’r sgiliau y byddwch yn eu hennill yn drosglwyddadwy i holl sefydliadau'r GIG ac yn cael eu cydnabod dramor. Bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddod yn radiograffydd diagnostig cymwysedig sy'n rhagweithiol ac yn ymatebol i gyd-destun radiograffeg glinigol sy'n newid yn gyflym.

Mae radiograffwyr diagnostig yn aelodau allweddol o’r tîm gofal iechyd sy'n gweithio’n agos gyda meddygon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill i ddarparu gofal personol a chefnogol i bobl o bob oedran. Maent yn gweithredu amrywiaeth eang o offer delweddu sydd ar gael mewn ymarfer meddygol modern gan gynnwys tomograffeg cyfrifiadurol, delweddu atseiniol magnetig, delweddu uwchsain ac offer pelydr-X.

Fel radiograffydd diagnostig, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal cynhwysfawr i gleifion sy’n amrywio o blant newydd anedig i’r henoed. Byddwch yn cynhyrchu ac yn dehongli delweddau i’w defnyddio wrth roi diagnosis o anaf ac afiechyd. Erbyn diwedd y rhaglen bydd gennych wybodaeth drylwyr o agweddau proffesiynol a chlinigol ar radiograffeg ddiagnostig, gan gynnwys yr ystod eang o dechnolegau delweddu a ddefnyddir ar hyn o bryd.

Pobl sydd wrth wraidd ein gwaith, a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ofalu am unigolion yw canolbwynt y rhaglen. Mae'r Ysgol yn cynnig amgylchedd rhyngddisgyblaethol, gyda chyfleoedd i ddysgu ar y cyd a chael addysg ryngbroffesiynol. Felly, bydd cyfleoedd i ddysgu gyda myfyrwyr gofal iechyd eraill, a dysgu ganddynt, yn enwedig o ran gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, yn rhan o'r rhaglen.

Rydym yn cynnig cymysgedd integredig o astudio yn y Brifysgol a lleoliadau ymarfer mewn sefyllfa glinigol Rydym yn cydweithio â sefydliadau’r GIG ar draws De a Gorllewin Cymru er mwyn eich gwneud yn gystadleuol yn y farchnad gyflogaeth ar ôl cymhwyso.

Cewch gefnogaeth academaidd agos gan diwtoriaid personol profiadol ac yn cael eich addysgu a'ch cefnogi gan staff profiadol wrth rannu syniadau o fewn dosbarth clos. Byddwch hefyd yn elwa o leoliadau a gefnogir gan ddarlithwyr clinigol radiograffeg profiadol. Bydd proffil amrywiol o brofiadau ar leoliadau a gynhelir ar adegau addas yn ystod tair blynedd y rhaglen yn eich galluogi i gyfuno damcaniaethau academaidd ag ymarfer, a chael cipolwg ar y cyfleoedd amrywiol o ran cyflogaeth sydd ar gael ar ôl i chi gymhwyso.

Byddwch yn cael y cyfle i gynnal prosiect ymchwil gwreiddiol a fydd yn ffrwyth llafur eich tair blynedd o astudio. Nod yr astudiaeth ymchwil yw rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi allu datblygu'n broffesiynol yn barhaus ac ymarfer ar sail tystiolaeth.

Nod y rhaglen yw creu radiograffwyr diagnostig sydd:

 • yn gyfrifol, yn addasadwy, yn ddewr ac yn wydn gyda ffocws ar ymarfer sy'n cael ei lywio gan dystiolaeth;
 • yn cydnabod pwysigrwydd gwybodaeth a dealltwriaeth, ac sy'n cwestiynu eu hymarfer proffesiynol presennol ac yn y dyfodol;
 • yn gallu trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau ar draws gwahanol amgylcheddau dysgu gan roi pobl wrth wraidd eu hymarfer wrth weithio mewn fframwaith moesol a moesegol.

Achrediadau

Maes pwnc: Radiograffeg

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Mae'r graddau hyn yn berthnasol i geisiadau a dderbyniwyd cyn 30 Mehefin 2024. Gall graddau sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr Clirio amrywio a gallant fod yn uwch neu'n is. Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.

Lefel A

BBB-BBC. Rhaid cynnwys gradd B mewn Bioleg, Cemeg, Ffiseg neu Seicoleg.

Gofynion Ychwanegol

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc Lefel Uwch. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg, Cemeg, Ffiseg neu Seicoleg Lefel Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd B/6 neu gymhwyster cyfatebol (fel Safon Uwch). Derbynnir gradd C/4 mewn TGAU Iaith Saesneg lle rydych yn astudio cymwysterau ar lefel uwch sy'n cael eu haddysgu trwy gyfrwng Saesneg, fel Safon Uwch.
- pedwar TGAU ar radd C/4. Rhaid cynnwys Mathemateg, a dwy wyddoniaeth (o Fioleg, Cemeg, a Ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (pwnc a gradd).

Rhaid i chi hefyd ddarparu datganiad personol sy'n berthnasol i'r proffesiwn. Os ydych yn cyflwyno cais i fwy nag un rhaglen broffesiynol, dylech ebostio datganiad personol pwrpasol ar gyfer pob rhaglen at admissions@caerdydd.ac.uk. Gwnewch hyn ar yr un pryd â chyflwyno'ch cais trwy UCAS. Yn eich datganiad personol, dylech ddangos eich bod yn deall y proffesiwn, bod gennych fewnwelediad i'r cwrs ei hun, a dylech ddisgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Dim ond un datganiad personol y gellir ei gyflwyno ar gyfer pob rhaglen.

Rhaid i chi fodloni gofynion y Gymdeithas a Choleg y Radiograffwyr o ran iechyd da a chymeriad ac addasrwydd i ymarfer. I wneud hyn, bydd angen i chi ddarparu datganiad o gymeriad, yn ogystal â'ch geirda UCAS.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

AMODAU YMRESTRU
Cyn dechrau eich cwrs, bydd hefyd angen i chi lenwi holiadur iechyd galwedigaethol, mynd i unrhyw apwyntiadau dilynol, a chael yr holl frechiadau sydd eu hangen i ymgymryd â lleoliadau clinigol yn ddiogel

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol, gydag o leiaf 6.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 22 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 76 yn gyffredinol gydag o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: Heb ei dderbyn.
III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol. Byddwn yn ystyried cymwysterau BTEC mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddoli perthnasol.

Lefel T

M mewn Lefel T Iechyd, Gwyddor Gofal Iechyd, neu Wyddoniaeth.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

International equivalencies are not accepted for this course. Please contact the International Office for information about entry requirements from your country.

Please view your country page for information on our entry requirements, funding opportunities and who our local advisors are.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweld ymgeisydd yn gyntaf.

Mae’n bosib y bydd angen bod wedi cynnal pob cyfweliad ar gyfer y rhaglen, cyn y gellir rhyddhau cynigion.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU fel arfer) a Lefel 3 (Lefel A fel arfer) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Os ydych chi'n bodloni'r gofynion mynediad sylfaenol, bydd eich cais yn derbyn sgôr yn seiliedig ar eich datganiad personol. Bydd ymgeiswyr cymwys yn cael eu rhestru yn ôl y sgôr hon, a bydd yr ymgeiswyr sydd ar y brig yn cael gwahoddiad i ddod i gyfweliad.

Efallai y bydd myfyrwyr sy'n hanu o Gymru sy'n astudio / ar ôl cwblhau rhai Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch yn ymwneud â Gofal Iechyd yn gymwys i gael cyfweliad gwarantedig ar gais. Cysylltwch â'r tîm derbyniadau Gofal Iechyd am fanylion penodol: HCAREadmissions@caerdydd.ac.uk

Ein proses gyfweld

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:

 • yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein galluogi i gwrdd â chi ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser yn hawdd ei chael yn y broses ymgeisio – ni fwriedir iddynt brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc na'r proffesiwn.

Sylwch y gall cyfweliadau gael eu cynnal mewn amgylchedd ar-lein. Bydd cyfweliadau ar-lein yn parhau i asesu ymgeiswyr ar y sgiliau a'r priodoleddau a amlinellwyd uchod.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae'n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Er mwyn eich cefnogi wrth ddysgu anatomeg, bydd myfyrwyr yn gallu llogi set o esgyrn artiffisial maint go iawn wedi'u modelu ar rai dynol mewn blwch storio y gellir ei gloi ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen. Caiff sgerbydau eu llogi rhwng pâr o fyfyrwyr am £30 y sgerbwd.

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr dalu costau cael tystysgrif fanwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Fe'ch cynghorir i gadw llyfr nodiadau poced bach ar gyfer lleoliad ymarfer fel y gallwch wneud nodiadau yn ystod y dydd fydd o gymorth wrth fyfyrio nes ymlaen.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen yn fodiwlaidd o ran fformat ac mae pob lefel astudio yn cynnwys modiwlau academaidd a chlinigol. Mae pob lefel academaidd yn cynnwys 120 credyd ac mae angen cwblhau 360 credyd yn llwyddiannus i gael y radd derfynol. Mae gan Lefel 4 (blwyddyn 1) a 5 (blwyddyn 2) 4 modiwl 30 credyd ac mae gan Lefel 6, 2 fodiwl 30 credyd, 1 modiwl 20 credyd ac 1 un modiwl 40 credyd. Dim ond lefelau 5 a 6 sy'n cyfrannu at ddosbarthiad cyffredinol y dyfarniad. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gyflawni pob lefel astudio er mwyn symud ymlaen i'r lefel nesaf.

Mae pob blwyddyn academaidd yn cynnwys blociau academaidd a chlinigol sy'n amrywio yn dibynnu ar lefel yr astudiaeth. Mae presenoldeb myfyrwyr ym mhob sesiwn yn orfodol ar gyfer blociau academaidd a chlinigol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Ymarfer Proffesiynol a Gofal Cleifion, Ymarfer Delweddu, Technoleg Delweddu ac Ymarfer Clinigol un yw'r pynciau a astudir ym Mlwyddyn Un.

Bydd y pynciau hyn yn eich cyflwyno i sail ddamcaniaethol ymarfer radiograffeg ddiagnostig ac yn cynnwys ymddygiadau ac ymarfer proffesiynol, gwyddorau delweddu ac ymbelydredd, darparu gofal ac anatomeg sy'n canolbwyntio ar y claf a thechnegau sy'n gysylltiedig â delweddu rhagamcanol o'r system ysgerbydol, y frest a'r abdomen. Byddwch yn ymgymryd â lleoliadau clinigol estynedig i gynorthwyo'r broses o gymhwyso theori i ymarfer.

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu gwybodaeth am broffesiynau eraill a bod yn sail i'r gwaith tîm amlddisgyblaethol sy'n hanfodol mewn ymarfer clinigol.

Bydd cyfleoedd i ddatblygu ymwybyddiaeth o'ch proffesiwn eich hun a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n cefnogi taith y claf yn cael eu cyflwyno ym mlwyddyn un trwy addysg ryngbroffesiynol.

Byddwch yn gweithio mewn grŵp o fyfyrwyr o'ch rhaglen eich hun i ddatblygu eich dealltwriaeth o rôl y radiograffydd diagnostig a'i rhannu fel poster gyda myfyrwyr o raglenni eraill yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Ymarfer Proffesiynol a Gofal Cleifion mewn RadiograffegHC122330 Credydau
Technoleg DelwedduHC122430 Credydau
Ymarfer DelwedduHC122530 Credydau
Clinigol 1HC122630 Credydau

Blwyddyn dau

Mae blwyddyn dau yn datblygu ac yn ategu'r sgiliau radiograffig a'r wybodaeth a enillwyd ar lefel 4 gyda modiwlau mewn Dulliau Delweddu ac Ymchwil, Ymarfer Radiograffig Gwell, Delweddu Radiolegol ac Anatomeg ac Ymarfer Clinigol dau.

Cewch eich cyflwyno i ystod eang o dechnolegau delweddu a ddefnyddir heddiw, ac yn dysgu egwyddorion sylfaenol gwaith ymchwil a dadansoddi data.

Bydd dysgu parhaus yn seiliedig ar ymarfer yn darparu dysgu trwy brofiad mewn amrywiaeth o leoliadau gan eich hwyluso i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy. Byddwch yn cymryd rhan yn y broses o gynnal ymchwil foesegol ym maes radiograffeg ddiagnostig ac yn datblygu sgiliau gwerthuso beirniadol i werthuso cysyniadau o arfer gorau a gofal ar sail tystiolaeth.

Bydd cymryd rhan bellach mewn addysg ryngbroffesiynol (IPE) yn annog dealltwriaeth o lwybr y claf a rôl y radiograffydd ar y llwybr hwnnw. Bydd addysg ryngbroffesiynol yn rhoi cyfleoedd i chi weithio gyda myfyrwyr Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd o raglenni eraill, gan ddatblygu eich dealltwriaeth o waith tîm a chyfathrebu yn yr amgylchedd gofal iechyd amlddisgyblaethol.

Bydd grwpiau'n cynnwys myfyrwyr o dri phroffesiwn gwahanol yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd. Drwy ddefnyddio dysgu ar sail ymholiadau, byddant yn archwilio sefyllfaoedd go iawn lle gweithir mewn tîm trwy ymarfer.

Blwyddyn tri

Mae blwyddyn tri yn canolbwyntio ar wella'r sgiliau a'r wybodaeth yr ydych eisoes wedi'u caffael trwy eich annog i ddadansoddi a gwerthuso'n feirniadol, dangos ymdeimlad o farn a chymhwyso'r broses o wneud penderfyniadau i ystod eang o sefyllfaoedd clinigol cymhleth.

Bydd rheoli prosiect ymchwil yn atgyfnerthu'r sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau dadansoddol i herio rhagdybiaethau ac integreiddio cysyniadau lluosog i gyfiawnhau penderfyniadau clinigol

Byddwch yn datblygu, trwy ymarfer myfyriol, y gallu i werthuso'ch sgiliau gwneud penderfyniadau ac addasu eich ymarfer wrth reoli defnyddwyr gwasanaeth sydd â chyflyrau cymhleth ac aml-batholegau. Bydd pwyslais ar baratoi ar gyfer y swyddi y bydd gennych cyn bo hir, gan ystyried cyfrifoldebau ehangach fel iechyd y cyhoedd, datblygiad proffesiynol parhaus, ymarfer clinigol uwch, ymestyn rôl, rheoli ac arwain a datblygu gwasanaeth.

Gan adeiladu ar yr addysg ryngbroffesiynol a gafwyd ym mlwyddyn un a dau, cewch y cyfle i ddatblygu eich maes arbenigol eich hun, fel yr amlinellir yn y llawlyfr IPE, lle byddwch yn gallu ymgysylltu â myfyrwyr yn yr Ysgol a/neu y tu hwnt i ddatblygu dealltwriaeth, arweinyddiaeth, rheolaeth a gwytnwch wrth weithio mewn tîm aml-broffesiynol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Ymarfer Uwch 2HC330120 Credydau
Gofal Cymhleth mewn RadiograffegHC330230 Credydau
YmchwilHC330330 Credydau
Clinigol 3HC330440 Credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Cynlluniwyd y rhaglen i ganolbwyntio ar y berthynas integredig rhwng yr holl bynciau gyda ffocws allweddol ar gymhwyso theori i ymarfer radiograffeg ddiagnostig ym mhob modiwl.

Oherwydd natur ymarferol radiograffeg ddiagnostig, mae'r rhaglen wedi'i strwythuro gyda rhaniad sydd bron yn gyfartal, rhwng amser academaidd a phrofiad clinigol dros y 3 blynedd, er mwyn eich galluogi i integreiddio theori i ymarfer clinigol yn ymarferol.

Defnyddir dulliau dysgu ac addysgu amrywiol drwy gydol y cyrsiau i adlewyrchu cynnwys y modiwl, gwybodaeth y myfyrwyr sy’n datblygu a'u harbenigedd sy'n tyfu. Mae gan bob modiwl strwythur dysgu ac addysg ffurfiol sy’n defnyddio amrywiaeth o ddarlithoedd ffurfiol, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau sgiliau ymarferol. Bydd ffocws ar astudio dan arweiniad ac astudio hunan-gyfeiriedig er mwyn ein galluogi i ddatblygu dull dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Bydd gweithdai ymarferol sy'n defnyddio'r ystafell Delweddu Radiograffeg a meddalwedd efelychu delweddau yn eich helpu i ddatblygu sgiliau ac atgyfnerthu'ch dysgu.

Bydd adnoddau ar gael ar-lein ac yn ystod darlithoedd a thiwtorialau er mwyn eich helpu ac fe'ch anogir yn weithredol i geisio tystiolaeth o lenyddiaeth i helpu i gefnogi a llywio'ch syniadau.

Darperir cyfleoedd i glywed yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr trwy gydol eich astudiaeth er mwyn eich galluogi i ddeall profiadau o safbwynt y rhai sydd â mewnwelediad personol. Bydd hyn yn helpu i ddatblygu eich ymarfer proffesiynol.

Yn unol â'r amgylchedd clinigol proffesiynol, gosodir pwyslais mawr ar weithio mewn tîm amlddisgyblaethol. Mae cyfleoedd wedi'u hymgorffori ym mhob un o'r 3 blynedd ar gyfer addysg a rennir a rhyngbroffesiynol a chewch y cyfle i ymgysylltu â myfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau gofal iechyd eraill.

Mae'r rhaglen hon yn cynnig elfennau o ddarpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg os ydych yn siarad Cymraeg. Cewch gyfle i gael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg a chael eich cyfarfodydd tiwtor personol wedi'u cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch ofyn am leoliadau clinigol Cymraeg eu hiaith a byddwch hefyd yn gallu cyflwyno gwaith cwrs, cael adborth a chyflwyno aseiniadau crynodol yn Gymraeg.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd gennych diwtor personol trwy gydol eich astudiaethau a byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd. Bydd yn rhoi cefnogaeth fugeiliol ac arweiniad academaidd trwy gydol y rhaglen. Yn ogystal â hyn, bydd gennych oruchwyliwr academaidd a fydd yn eich cefnogi wrth i chi ddatblygu eich prosiect ymchwil.

Ar leoliad cewch gefnogaeth gan staff clinigol adrannol, addysgwyr ymarfer a darlithwyr clinigol.

Darperir cefnogaeth ychwanegol gan y ganolfan Cefnogi Myfyrwyr i roi cyngor ac arweiniad, cymorth ariannol, cwnsela a chymorth lles, cymorth i bobl anabl a chefnogi myfyrwyr rhyngwladol. Gellir cael rhagor o gefnogaeth trwy'r gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr gan gynnwys cyngor annibynnol ar weithdrefnau'r brifysgol ac eiriolaeth. Yna gall y Gwasanaeth Datblygu Sgiliau a'r llyfrgell gynnig arweiniad a hyfforddiant ar gyfer pob agwedd ar fywyd academaidd a datblygu sgiliau.

Byddwch yn cael goruchwyliwr academaidd i'ch arwain a'ch cynghori wrth i chi gynnal eich astudiaeth ymchwil.

Bydd gennych fynediad, trwy'r Amgylchedd Dysgu Rhithwir Dysgu Canolog, at ddeunydd amlgyfrwng perthnasol gan gynnwys cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, recordiadau darlith, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferion electronig a fforymau trafod. Mae'r amgylchedd dysgu rhithwir, sydd ar gael trwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol, yn eich galluogi i gael mynediad at adnoddau electronig o unrhyw le. Mae labordai cyfrifiadurol pwrpasol, ystafelloedd astudio i fyfyrwyr, rhwydweithiau WiFi ledled y campws, cyfleusterau argraffu a llyfrgell Gofal Iechyd bwrpasol ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae staff ar gael ar y safle i'ch cynorthwyo a rhoi cefnogaeth a chyngor.Bydd gennych fynediad unigol at feddalwedd efelychu delweddau diagnostig pwrpasol, sydd ar gael ar unrhyw ddyfais Windows, sy'n eich galluogi i ymarfer ac ymgymryd â thasgau hunanddysgu neu dasgau dan gyfarwyddyd tiwtoriaid, mor aml ag y bydd ei angen ar gyfer eich anghenion dysgu eich hun, naill ai yn eich amser eich hun neu yn ystod amser hunanastudio.

Sut caf fy asesu?

You will be assessed in a variety of ways throughout your study to make sure that you have the opportunity to learn and improve upon your formative assessments and to showcase your skills and knowledge base through different assessment methods.

The summative assessment of the programme incorporates written assignments, project work, formal unseen examinations, seen examinations, presentations, objective structured practical assessment (OSPE), practical clinical assessment and assessment of professional behaviours.

Year 1 assessment is designed to ensure that you have attained knowledge and understanding of the fundamental principles of radiographic practice. Assessment at Years 2 and 3 is designed to take into account the progression from analysis and evaluation of more routine practice through to the complex decision making required for autonomous practice. Clinical education is assessed by the use of a clinical competency portfolio and observed assessment of practical clinical skills. All levels must be successfully completed but only Years 2 and 3 will contribute to the degree award.

Feedback
We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during tutorials, feedback provided during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through Feedback Studio.  

You will be provided with summary written feedback in relation to examinations and you can discuss your overall performance with your personal tutor.  During clinical placements you will be supported on your progress by mentors/clinical educators who will provide verbal and written feedback on your clinical performance.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

 • Cymhwyswch y wybodaeth a'r sgiliau craidd sy'n gysylltiedig ag ymarfer radiograffeg a delweddu diagnostig yn ddiogel ac yn effeithiol gan roi sylw dyledus i agweddau moesegol, cymdeithasol, gwleidyddol a chyfreithiol gofal.
 • Cymhwyswch wybodaeth a sgiliau craidd at ymarfer radiograffig awtonomaidd yn feirniadol fel y diffiniwyd gan Safonau Medrusrwydd HCPC (Radiograffwyr) (2013).

Sgiliau Deallusol:

 • Gwerthuswch dystiolaeth ymchwil yn systematig gan gynnwys canllawiau gofal iechyd ac integreiddio ag anghenion unigolion a phrofiad personol/proffesiynol i reoli'n effeithiol yn unol â chanllawiau clinigol a thystiolaeth o arferion gorau
 • Cyfrannwch yn gadarnhaol at ddatblygiad ymchwil foesegol yn y lleoliad gofal iechyd gyda'r gallu i werthuso cwestiynau ymchwil, methodolegau a chanfyddiadau ymchwil a'u cynnwys mewn ymarfer proffesiynol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • Ewch ati i ymgymryd â rolau ymarferwyr, gweithredwyr a'r sawl sy'n atgyfeirio o fewn IR(ME)R (2017 neu ddiwygiadau dilynol) fel sy'n ofynnol mewn ymarfer proffesiynol.
 • Ymarferwch fel gweithiwr proffesiynol awtonomaidd sy'n rhoi ei ddyfarniadau proffesiynol ei hun ar waith o fewn cwmpas yr ymarfer yn unol â Safonau Ymddygiad, Perfformiad a Moeseg (2016) a Hyfedredd (2013) y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).
 • Ceisiwch ddeall effaith diwylliant, cydraddoldeb ac amrywiaeth ar ymarfer a sicrhewch fod gofal sy'n canolbwyntio ar y claf yn cael ei ddarparu mewn modd anwahaniaethol.
 • Gweithiwch yn effeithiol gyda phob aelod o'r tîm Radioleg (Rhyngbroffesiynol) yn ogystal â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill (ffiniau trawsbroffesiynol).
 • Gwnewch gais i gofrestru fel Radiograffydd Diagnostig gyda'r HCPC.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

 • Arddangoswch ystod eang o sgiliau cyfathrebu datblygedig ac effeithiol iawn, gan gynnwys ar lafar, yn weledol ac yn ysgrifenedig, gan ddefnyddio dull beirniadol i addasu'r sgiliau hyn er mwyn sicrhau dull cydweithredol o roi gwybodaeth i ystod amrywiol o gynulleidfaoedd, a chael gwybodaeth ganddynt.
 • Defnyddiwch sgiliau meddwl a rhesymu yn feirniadol wrth gymhwyso gweithgareddau proffesiynol.
 • Ar y cyd â gofynion HCPC, cymerwch gyfrifoldeb am ddysgu gydol oes eich hun o fewn fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP).

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus byddwch yn gymwys i gofrestru fel radiograffydd diagnostig gyda'r HCPC. Yn 2019, roedd 100%* o raddedigion yn gyflogedig neu'n ymgymryd ag astudiaeth bellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (*UNISTATS 2019).

'Fel radiograffydd arolygol, rwy'n gweld bod graddedigion radiograffeg o Brifysgol Caerdydd o safon uchel iawn. Mae gan raddedigion sgiliau clinigol rhagorol a dealltwriaeth glir o'r proffesiynoldeb sy'n ofynnol yn amgylchedd yr ysbyty. Mae gan raddedigion werthoedd sy'n debyg iawn i rai Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, gan eu galluogi i ddarparu gofal o safon i gleifion. Mae sgiliau clinigol rhagorol yn golygu eu bod yn gallu delio â'u cyfnod sefydlu fel a radiograffydd cymwys yn gwbl ddidrafferth'.

(Radiograffydd Uwch-arolygu, CVUHB, 2018)

Gyrfaoedd graddedigion

 • Radiograffydd Diagnostig
 • Radiograffydd Therapiwtig

Lleoliadau

Bydd myfyrwyr cyflawni'r gwaith dysgu ar leoliad clinigol sy'n ofynnol ym mhob un o'r tair blynedd academaidd gydag isafswm o 1460 o oriau presenoldeb sydd eu hangen gan bob myfyriwr, a chaiff ei fonitro trwy eich cofnodion proffesiynoldeb clinigol. Caiff lleoliadau clinigol eu cynnal mewn o leiaf 3 sefydliad ar draws De a Gorllewin Cymru. Mae hyd lleoliadau yn amrywio yn dibynnu ar lefel yr astudiaeth. Mae hyn yn caniatáu digon o gyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau gofynnol ond mae hefyd yn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd pe bai angen iddynt ad-dalu oriau.

Ym mlynyddoedd 2 a 3 y rhaglen, caiff myfyrwyr y cyfle i ymgymryd â lleoliadau dewisol dramor, os byddent yn dymuno gwneud hynny, er mwyn datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ymarfer radiograffeg yn rhyngwladol. Caiff y lleoliadau hyn trafod a'u trefnu gan y myfyriwr unigol gyda chymorth a chyngor gan staff perthnasol y brifysgol. Bydd pob lleoliad yn rhwym wrth brosesau Asesu Risg Lleoliad y Brifysgol.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.