Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth (MBBCh)

 • Maes pwnc: Meddygaeth
 • Côd UCAS: A100
 • Derbyniad nesaf: Medi 2024
 • Hyd: 5 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

Bydd y radd MBBCh hon, neu ‘C21’, yn eich paratoi chi ar gyfer bywyd gwaith gwerth chweil fel meddyg sylfaen yn y GIG ac ar gyfer gyrfa y tu hwnt i hynny. Mae C21 wedi ei strwythuro dros bum mlynedd i ganiatáu i chi gaffael gwybodaeth, sgiliau clinigol ac agweddau proffesiynol o fewn cwricwlwm cynyddol integredig. Mae hyn yn golygu y byddwch yn adeiladu'n barhaus ar yr hyn rydych chi'n ei ddysgu.  Ein nod yw paratoi clinigwyr gwych sy'n deall pobl a'r amgylchedd lle’r ydym yn byw.

Mae rhaglen C21 yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar eich paratoi chi ar gyfer dysgu mewn addysg uwch ac adeiladu llwyfan ar gyfer gwyddorau clinigol integredig. Mae hyn yn cael ei ddarparu yn yr ystafell ddosbarth, dosbarthiadau ymarferol, darlithoedd a'r amgylchedd dysgu rhithwir. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio eich gwybodaeth yn yr amgylchedd clinigol, mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol. 

Mae C21 yn pwysleisio pwysigrwydd dysgu gwyddoniaeth yn y cyd-destun clinigol, a lle canolog y claf yng ngwaith meddyg. Credwn yn gryf bod cleifion yn ganolog i addysg feddygol, ac fel y cyfryw cewch eich cyflwyno i gleifion o'r flwyddyn gyntaf. Byddwch yn dysgu am gyflyrau meddygol cyffredin gan gleifion go iawn, yn ogystal â'u meddygon, mewn cyfleusterau dilys sydd â darpariaeth drawiadol o offer.

Wrth i chi symud ymlaen drwy'r rhaglen fe welwch fod pwyslais cynyddol ar gaffael sgiliau clinigol, i ddechrau mewn amgylchedd efelychu gan symud ymlaen i leoliadau clinigol estynedig gyda chyfrifoldeb cynyddol mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol ledled Cymru.

Drwy gydol y cwrs, disgwylir i chi arddangos priodoleddau proffesiynol meddygon dan hyfforddiant. Erbyn i chi raddio, byddwch wedi dangos mai gofal dros gleifion sy’n cael blaenoriaeth gennych chi. Drwy ymroi’n llawn i’r cwrs, byddwch yn gallu cymhwyso gwybodaeth a sgiliau mewn modd cymwys a moesegol, ac yn defnyddio eich gallu i ddarparu arweinyddiaeth ac i ddadansoddi sefyllfaoedd cymhleth ac ansicr.  Byddwch wedi cyflawni'r holl ddeilliannau a chymwyseddau clinigol sy'n ofynnol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol a nodwyd yn y ddogfen ‘Deilliannau i Raddedigion’.

 

Nodweddion nodedig

 • Cwricwlwm troellog arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd o bob cwr o’r byd
 • Addysgu gan ymchwilwyr a chlinigwyr rhyngwladol eu bri
 • Cael Cymru gyfan yn ystafell ddosbarth i chi, sy'n golygu eich bod chi’n cael rhychwant eang o brofiad clinigol, o feddygfeydd bach, gwledig ac ysbytai bwthyn bach i adrannau damweiniau ac argyfwng prysur dros ben mewn dinasoedd ac arbenigeddau llawfeddygol cymhleth
 • Trosglwyddiad esmwyth i flwyddyn gyntaf eich gyrfa fel meddyg.
 • Cyfleusterau addysgu rhagorol
 • Dilyn gradd ymsang am flwyddyn i gwblhau BSc cysylltiedig â meddygol mewn pwnc o ddiddordeb.
 • Trosglwyddiad esmwyth i flwyddyn gyntaf eich gyrfa fel meddyg.

Achrediadau

Maes pwnc: Meddygaeth

 • academic-schoolYr Ysgol Meddygaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 8113
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

AAA. Rhaid cynnwys Bioleg a Chemeg. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Os ydych chi'n ymgeisydd graddedig, mae'n rhaid bod gennych chi neu fod yn gweithio tuag at radd 2:1 (Anrh) yn eich gradd a bod â BBB/ABC ar Safon Uwch (neu gyfwerth), gan gynnwys gofynion pwnc a chwrdd â'r gofynion TGAU lleiaf (neu gymwysterau cyfatebol).

Os ydych wedi cwblhau PhD, y gofyniad Safon Uwch lleiaf yw'r BBC a rhaid cwrdd â'r holl feini prawf eraill a restrir ar gyfer graddedigion.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

36 yn gyffredinol (ac eithrio'r Theori Gwybodaeth a'r Traethawd Estynedig) gan gynnwys 19 yn HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg a Chemeg. Gellir cymryd Gradd 7 mewn Bioleg SL neu Gemeg yn lle Bioleg neu Gemeg HL os oes gennych radd 6 hefyd mewn Mathemateg, Ffiseg neu Ystadegau HL Nid ydym yn derbyn ailddarllediadau IB.

Os ydych chi'n ymgeisydd graddedig, mae'n rhaid bod gennych chi neu fod yn gweithio tuag at radd 2:1 (Anrh) yn eich gradd a bod â 32 yn gyffredinol yn yr IB, gan gynnwys gofynion pwnc ar lefel Safonol ac Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Ar eich cais rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o:
• Iaith Saesneg neu Gymraeg TGAU gradd B/6 neu gyfwerth (os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI), a
• TGAU Gwyddoniaeth Ddwbl graddau BB/66 (neu radd B/6 mewn Bioleg a Chemeg ar wahân), a
• TGAU Mathemateg gradd B/6, a
• pum TGAU arall gradd B/6, neu gymwysterau cyfwerth (lefel, pynciau a gradd).
Rhaid i chi hefyd ddangos ymwybyddiaeth o'r system gofal iechyd yn y DU a natur yr hyfforddiant meddygol yn eich datganiad personol.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau tebyg eraill.

Prawf Derbyn
Rhaid i chi gyflawni UCAT cyn cyflwyno'ch cais (ac eithrio'r gwledydd hynny sydd wedi'u heithrio). Nid oes gennym sgôr trothwy lleiaf; fodd bynnag, gallwn ddefnyddio sgoriau UCAT fel rhan o'n proses ddethol.

Amodau cofrestru
Cyn i chi gychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi hefyd gael archwiliad iechyd, gan gynnwys sgrinio am firysau a thiwbercwlosis a gludir yn y gwaed, gan ein Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Os nad ydych yn imiwn i Hepatitis B, bydd angen i chi gwblhau rhaglen imiwneiddio lawn cyn cymryd rhan mewn gweithdrefnau clinigol.
Nid yw bod â firws a gludir yn y gwaed neu glefydau heintus eraill yn eich atal rhag cwblhau'r cwrs hwn a chael cofrestriad y Cyngor Meddygol Cyffredinol, ond ni fydd rhai arbenigeddau yn agored i chi yn ystod hyfforddiant nac yn eich gyrfa.
Os oes gennych fater iechyd y credwch a allai gael effaith ar eich gallu i astudio neu ymarfer, cysylltwch â ni cyn cyflwyno cais.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 7.0 ar gyfer siarad ac o leiaf 6.5 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 100 gydag o leiaf 24 ar gyfer siarad a 22 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 76 yn gyffredinol gydag o leiaf 76 ar gyfer siarad ac o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

II: Heb ei dderbyn.
III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Canlyniadau ailsefyll

Ni fydd canlyniadau ailsefyll yn cael eu hystyried oni bai eu bod wedi'u cwblhau o fewn 12 mis o ddyddiad sefyll am y tro cyntaf.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

Nid ydym yn derbyn BTEC ar gyfer y rhaglen hon.

Lefel T

Nid ydym yn derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Please contact medadmissions@cardiff.ac.uk for information about entry requirements from your country.

Please view your country page for information on our entry requirements, funding opportunities and who our local advisors are.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

I gael manylion llawn am ein cais, ein derbyniadau a'n proses sgorio, gweler ein gwybodaeth Derbyn ar gyfer astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd.

Rhoi sgôr i'ch cais

Byddwch yn cael pwyntiau am y cymwysterau rydych wedi’u cyflawni. Dyfernir pwyntiau ar gyfer naw pwnc TGAU sy'n gorfod cynnwys Bioleg, Cemeg, Saesneg Iaith (Gyntaf) a Mathemateg neu Rifedd. Mae graddau Safon Uwch a graddau anrhydedd a gyflawnwyd yn rhoi pwyntiau ychwanegol i chi.

TGAU

9, 8, A* = 3 phwynt

7, A = 2 bwynt

6, B = 1 pwynt

Safon Uwch

A* = 3 phwynt

A = 2 bwynt

Mae'r trothwy o ran y sgôr sydd ei hangen i gael cyfweliad yn amrywio bob blwyddyn gan y bydd yn dibynnu ar ba mor gystadleuol yw'r holl geisiadau.

Gradd (rhaid cyflawni'r graddau TGAU a Safon Uwch gofynnol)

Os ydych chi'n gwneud cais gyda Gradd ac mae graddau TGAU a Safon Uwch lleiaf wedi'u cyflawni, yna ystyrir eich bod wedi cyrraedd y trothwy academaidd uchaf (yn hytrach na nodi y byddwch yn cyflawni 27).

P'un a ydych yn gwneud cais gyda TGAU, Safon Uwch neu Radd, gellir defnyddio tariff UCAT i helpu i ddewis cyfweliad.

Ein proses gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweliad.

Rydym yn defnyddio fformat cyfres o gyfweliadau byr (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus, y byddwch chi'n mynd o un i'r nesaf yn eu tro.

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:
- yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
- wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
- yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
- yn gallu cyfleu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,250 Dim
Blwyddyn tri £9,250 Dim
Blwyddyn pedwar £9,250 Dim
Blwyddyn pump £9,250 Dim

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £43,700 Dim
Blwyddyn dau £43,700 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Bydd eich cwrs, C21, yn cael ei rannu’n dri chyfnod penodol.

 • Yn ystod Cam 1 (Blwyddyn 1 a 2) byddwch yn dysgu’r wyddoniaeth graidd ac ymarfer clinigol.
 • Yng Ngham 2 (Blynyddoedd 3 a 4) byddwch yn dysgu sut i ofalu am gleifion trwy fynd ar leoliadau clinigol estynedig a gwneud phrosiectau sy'n adeiladu ar eich addysg ymarferol ac academaidd.
 • Yng Ngham 3 (blwyddyn olaf) cewch y rhan fwyaf o'ch addysg yn rhan o dîm clinigol. Felly, pan fyddwch yn graddio bydd gennych y profiad, y sgiliau a'r hyder i fod yn feddyg newydd o’r radd flaenaf.

Mae'r Cwrs Israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwrs anfodiwlaidd ac felly mae'n amhosibl rhoi’r dulliau dysgu mewn adrannau. Y syniad y tu ôl i C21 yw meithrin ac ennill gwybodaeth a syniadau newydd drwy ehangu a datblygu’r hyn rydych chi’n ei wybod yn barod. Mae cwricwlwm troellog yn golygu eich bod yn ailymweld ag agweddau ar ddysgu, gan ddyfnhau eich dealltwriaeth.

Y prif ddull cyflwyno ym Mlwyddyn 1 fydd drwy ddysgu yn seiliedig ar achosion, lle cewch eich cefnogi mewn grwpiau bach gan hwylusydd hyfforddedig. Byddwch yn dysgu gwyddoniaeth sylfaenol a chlinigol drwy astudio’r thema ‘Cwrs Cronolegol Bywyd’. Bydd pob uned astudio yn cynnwys cyfres o achosion cleifion, a fydd yn para tua phythefnos fel arfer. 

Yn ystod blynyddoedd 4 a 4 byddwch yn cymhwyso ac yn meithrin yr hyn a ddysgwyd yn flaenorol drwy fwy o amser clinigol mewn ysbytai a meddygfeydd ledled Cymru. Bydd dysgu yn cael ei ganoli ar brofiad cleifion wrth i chi ddilyn cleifion ar hyd y llwybr gofal o leoliadau cymunedol i ofal ysbyty ac yn ôl i'r gymuned ar leoliadau gwaith.  Bydd dysgu ar leoliad clinigol yn cael ei ategu gan gyfnod yng Nghaerdydd, lle byddwch yn ailymweld ag egwyddorion gwyddonol craidd ac yn adeiladu ar y rhain, ond gyda rhagor o bwyslais ar y patho-ffisioleg, dulliau diagnostig, rheoli a thrin clefydau cyffredin.

Erbyn Blwyddyn 5 byddwch yn barod i ymgymryd â rôl fwy amlwg mewn timau clinigol. Mae'r pwyslais ar gyfnerthu gwybodaeth a sgiliau i'ch paratoi ar gyfer gweithio fel meddyg yn y GIG, gan sicrhau eich bod yn symud ymlaen yn ddiffwdan o fod yn fyfyriwr i fod yn Feddyg Sylfaen.

Mae'r dysgu craidd yn cael ei ategu gan gyfres o Gydrannau a Ddewiswyd gan y Myfyriwr (SSC) ym mhob blwyddyn o'r rhaglen, sy'n eich galluogi i ddewis prosiectau o blith rhestr o ddewisiadau sydd ar gael, neu i ddatblygu eich prosiect eich hun. Mae SSCs yn darparu'r ysgogiad a'r cyfle i chi, dan arweiniad a chyfarwyddyd priodol, i gaffael gwybodaeth drwy broses archwilio a’ch ymdrechion deallusol eich hun.

Mae SSC yn ategu addysgu MBBCh craidd, sy'n eich galluogi i astudio meysydd o ddiddordeb arbennig, gan gyflwyno sgiliau ymchwil ac annog meddwl dadansoddol a beirniadol o’ch blwyddyn gyntaf ymlaen. Cewch eich annog i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o arbenigeddau meddygol a gwyddonol, gan gynnwys y rhai y tu allan i barth Meddygaeth draddodiadol.  Yn eich blwyddyn olaf, cewch y cyfle i fynd ar leoliad gwaith 'dewisol' ac ymweld â lleoliadau meddygol bron unrhyw le yn y Deyrnas Unedig neu'n rhyngwladol. Mae'r 'dewisiadau' hyn yn eich galluogi i fynd ar drywydd agwedd ar Feddygaeth sydd o ddiddordeb arbennig i chi.

Rhwng Blynyddoedd 3-4 a 4-5, mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig nifer o gyfleoedd gradd BSc ac MSc ymsang mewn disgyblaethau sy’n gysylltiedig ag iechyd megis: Imiwnoleg Glinigol Gymhwysol ac Arbrofol, Anatomeg, Biocemeg, Patholeg Cellog a Moleciwlaidd, Gofal Argyfwng, Cyn Mynd i’r Ysbyty ac Ar Unwaith (EPIC), Meddygaeth Genomig, Addysg Feddygol, Niwrowyddoniaeth, Ffarmacoleg, Ffisioleg, Meddygaeth Poblogaeth a Seicoleg a Meddygaeth. Mae yna hefyd gytundebau gyda Sefydliadau Addysg Uwch eraill yng Nghymru i fyfyrwyr meddygol gael gradd baglor mewn un flwyddyn, mewn pynciau fel Niwroseicoleg a Gwyddor Chwaraeon. Mae'r radd ymsang hon yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwil neu yrfa academaidd fynd ar drywydd maes Meddygaeth yn fanwl a datblygu eu sgiliau ymchwil ymhellach.

Mae'r rhaglen a ddangosir yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol C21 a gallai gael ei adolygu cyn dechrau eich blwyddyn academaidd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar eich paratoi chi ar gyfer dysgu mewn addysg uwch ac adeiladu llwyfan ar gyfer gwyddorau clinigol integredig. Yn ystod semester cyntaf Blwyddyn 1 cewch gyflwyniad i'r wybodaeth graidd, y sgiliau a'r ymddygiad a ddisgwylir gan feddyg.

 • Bydd eich cyflwyniad yn para am y 12 wythnos gyntaf, gan ymdrin â hanfodion anatomeg, biocemeg, ffisioleg, bioleg y gell a’r moleciwl, imiwnoleg, microbioleg a phatholeg
 • Byddwch yn datblygu’r sgiliau cyfathrebu, y sgiliau clinigol sylfaenol a’r proffesiynoldeb sy’n ofynnol mewn meddyg.

Seilir gweddill Blwyddyn 1 ar gyfres o sefyllfaoedd clinigol sy’n cysylltu’r gwyddorau sylfaenol â chyflyrau clinigol cyffredin fel anafiadau cyhyrysgerbydol, clefyd y galon, diabetes a phroblemau gastroberfeddol.

 • Fe ddysgwch sut i drin problemau meddygol ar sail yr egwyddorion sylfaenol a datblygu eich sgiliau rhesymu gwyddonol
 • Cefnogir y sesiynau grŵp bach gan ddarlithoedd a seminarau, mynediad at wyddor bywyd ac adnoddau sgiliau clinigol
 • Gan amlaf, byddwch yn treulio diwrnod yr wythnos yn gweld cleifion mewn ysbytai lleol, meddygfeydd a gwasanaethau cymunedol eraill ar hyd a lled de-ddwyrain Cymru
 • Bydd cyfleoedd profiad clinigol cynnar yn eich galluogi i gwrdd â chleifion a staff y GIG sy'n briodol i’r achos i ategu eich elfen Dysgu ar sail Achosion.
 • I ddechrau, byddwch yn canolbwyntio ar strwythur a swyddogaeth arferol, ond, wrth i achosion ddatblygu, byddwch yn symud ymlaen at gyflwyniadau clinigol mwy cymhleth yn canolbwyntio ar strwythur a swyddogaeth annormal.

Bydd yr addysgu yn digwydd yn ein cyfleusterau o’r radd flaenaf yn adeilad Cochrane, datblygiad blaenllaw gwerth £18 miliwn ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, ac yn Ysgol y Biowyddorau. Byddwch hefyd yn cylchdroi drwy ganolfannau addysgu a dysgu clinigol rhanbarthol ym Merthyr Tudful, Abergavenny, Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd.

Blwyddyn dau

Yn ystod Blwyddyn 2 bydd eich dysgu yn parhau i fod yn seiliedig ar sefyllfaoedd clinigol cyffredin, ac byddwch yn astudio 11 o achosion. Mae pob achos yn para pythefnos. Mae rhai o uchafbwyntiau dysgu gwyddor craidd Blwyddyn 2 yn cynnwys:

1. Dysgu yn y Gymuned
Rhoddir sylw unwaith eto ar bwysigrwydd gweld claf yn ei gymuned yn eich ail flwyddyn ac mae'r rhaglen Dysgu Clinigol Cymunedol yn adeiladu ar eich elfen Dysgu ar Sail Achosion.  Bydd pob lleoliad yn cynnwys dysgu yn seiliedig ar dasgau, er mwyn i chi gasglu portffolio o brofiadau dysgu clinigol. Bydd hyn yn eich helpu i gysylltu 'pobl go iawn' â'r achos rydych chi’n ei astudio a hefyd i nodau sydd yn fwy tymor hir megis agweddau proffesiynol, deall cyflenwi yn y gwasanaeth iechyd ac arweinyddiaeth. Un o uchafbwyntiau’r rhaglen dysgu clinigol cymunedol ym Mlwyddyn 2 yw ein Damwain Traffig Ffyrdd wedi’i ffugio. Mae hyn yn eich galluogi chi i ddysgu am heriau darparu gofal iechyd mewn lleoliad gwledig o’u cymharu â'r gwasanaethau sydd ar gael mewn ardaloedd trefol. Byddwch yn ymarfer amrywiaeth o sgiliau clinigol a chyfathrebu wrth i chi ymateb i argyfwng sydd wedi’u ffugio, ochr yn ochr â meddygon a pharafeddygon.

2. Rhaglen Cydrannau o Ddewis y Myfyriwr (SSC)

Mae’r rhaglen SSC ym Mlwyddyn 2 yn cynnwys 4 cyfle dysgu penodol:

Dau brosiect profiad

Mae'r ddau brosiect profiad yn eich amlygu chi i amrywiaeth eang o leoliadau a phynciau, a byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel uwch. Yn bwysig, mae prosiectau a fydd yn hwyluso astudio y tu hwnt i ffiniau Meddygaeth draddodiadol, ac mae'r rhain yn cynnwys lleoliadau mewn gwaith cymdeithasol, Meddygaeth gyflenwol a'r Proffesiynau sy'n Gysylltiedig â Meddygaeth.

Erthygl newyddiadurol

Bydd yr erthygl newyddiadurol yn eich galluogi i arddangos sgiliau academaidd beirniadol chwilio am lenyddiaeth ac arfarnu deunydd gwyddonol cymhleth sy'n seiliedig ar dystiolaeth.  Bydd hefyd yn eich herio i gyfleu eich neges newyddiadurol mewn modd difyr ond sy’n procio'r meddwl.

Cynhadledd unigryw Blwyddyn 2/Blwyddyn 5 C21

Mae'r gynhadledd yn cynnwys sesiynau llawn gyda siaradwyr gwadd yn rhoi sylw i nifer o themâu amrywiol ynghylch ffynnu a goroesi yn yr ysgol feddygol a moeseg feddygol.

Mae myfyrwyr Blwyddyn 5 yn hwyluso ac yn rhannu eu profiadau o Ryngosod, Cyfnewid Ewropeaidd a lleoliadau clinigol yng Ngham 2.

Mewn grwpiau bach, bydd myfyrwyr Blwyddyn 2 yn paratoi cyflwyniadau poster yn seiliedig ar eu prosiect profiad SSC cyntaf. Bydd myfyrwyr Blwyddyn 5 yn “beirniadu” y posteri ac yn rhoi adborth i academyddion.

Bydd yr SSC hwn yn eich galluogi i gael profiad o fynd i gynhadledd wyddonol/meddygol a chyflwyno yno, ac yn cynnig cyfle sylweddol i ryngweithio â chyfoedion hŷn wrth iddyn nhw gychwyn ar gam nesaf eu gyrfaoedd academaidd a chlinigol.

Blwyddyn tri

Y nod cyffredinol ym Mlwyddyn 2 yw dysgu am egwyddorion gofal clinigol integredig, dysgu am ddulliau clinigol a rhesymu diagnostig a chysylltu hyn ag egwyddorion gwyddonol sylfaenol Meddygaeth.

Rhennir y flwyddyn yn ystod eang o gyfleoedd dysgu:

 • Tri lleoliad clinigol ledled ysbytai Cymru ac ar draws maes gofal sylfaenol, gydag wythnosau ar y dechrau ac ar y diwedd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd.
 • Gwyddorau Clinigol Cymhwysol a addysgir trwy gydol y flwyddyn yng Nghaerdydd;
 • 'Elfen Dewis y Myfyriwr' dros flwyddyn gyfan - cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craidd ac astudio pwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi.
 • Byddwch yn ennill dealltwriaeth a sgiliau gwerthfawr o ran eich Prosiect Oncoleg, lle cewch eich paru â chlaf sydd â chanser.  Gan eu dilyn trwy eu hymchwiliadau a thriniaethau, byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o brofiad y claf a'ch gwybodaeth am y GIG.

Yn ystod Blwyddyn 3, byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser ar leoliadau clinigol, gan ddysgu Meddygaeth drwy ddilyn cleifion drwy'r system gofal iechyd. Rydym yn disgwyl i chi ganolbwyntio ar y cleifion o ran eich dulliau dysgu drwy weld taith y claf drwy'r system gofal iechyd. Bydd hyn yn rhoi cipolwg i chi ar brofiad cleifion o safbwynt salwch a'r system gofal iechyd, a dysgu am hanfodion gofal clinigol rhagorol.

Dylech fynd am bob cyfle clinigol a gynigir, er mwyn i chi allu:

 • Bod yn hyddysg wrth gyflawni asesiadau clinigol;
 • Llunio diagnosis gwahaniaethol;
 • Disgrifio egwyddorion archwiliadau a'u hesbonio;
 • Disgrifio dulliau rheoli a thrin clefydau cyffredin a'u hesbonio.

Blwyddyn pedwar

On ran C21, mae blwyddyn 4 yn dilyn patrwm tebyg i flwyddyn 3, ond bydd eich amser yn canolbwyntio ar achosion cynyddol arbenigol. Byddwch yn parhau i ymarfer y sgiliau craidd a ddysgir ym Mlwyddyn 3 ond yn cymhwyso'r rhain mewn lleoliadau clinigol gwahanol.

Rhennir y flwyddyn yn nifer o gyfleoedd dysgu ar wahân:

 • Lleoliadau clinigol arbenigol ledled Cymru, gydag wythnosau ar y dechrau a'r diwedd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd;
 • 'Elfen Dewis y Myfyriwr' dros 8 wythnos - cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craidd ac astudio pwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi.

1. Menywod, Plant a Theuluoedd

Nod cyffredinol y lleoliad hwn yw eich galluogi i ennill sgiliau sy'n berthnasol i fenywod a phlant, i wneud asesiad clinigol o broblem, a datblygu cynllun gofal yn ei ystyr ehangaf. Byddwch yn treulio amser gydag obstetryddion a phediatregwyr ledled Cymru ac yn cael y cyfle i weld drosoch eich hunan pa mor bwysig yw gwaith aml-ddisgyblaeth yn y gymuned ac mewn lleoliadau gofal eilaidd. Dylai'r claf barhau i fod yn ganolbwynt y dysgu a bydd cyfleoedd i ryngweithio â menywod, plant a rhieni sy'n cael mynediad at y system gofal iechyd.

2. Niwrowyddoniaeth Clinigol, Seiciatreg ac Offthalmoleg

Mae'r ymlyniad hwn yn defnyddio arbenigedd un o'r pedwar Sefydliad Ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth. Byddwch yn profi arferion mwy arbenigol yn ystod yr ymlyniad Niwrowyddoniaeth glinigol ond byddwch yn gweld sut mae sylfaen ardderchog mewn sgiliau generig yn hwyluso rhesymu clinigol a diagnostig. Mae'r rhain yn sgiliau hanfodol i bob meddyg da eu datblygu a’u perffeithio. Cewch gyfleoedd gwych hefyd i weld cleifion â salwch seiciatrig, a dod i werthfawrogi pa mor gyffredin yw anhwylderau seiciatrig yn ein poblogaeth. Byddwch yn dysgu am anhwylderau seiciatrig sylfaenol ond hefyd yn gweld sut gall problemau iechyd meddwl ddylanwadu ar sut mae cleifion yn cyflwyno afiechydon eraill a’u rheoli.

Bydd yr addysgu offthalmoleg ar ffurf wythnos bwrpasol yng Nghaerdydd. Yn ystod eich lleoliad un wythnos mewn offthalmoleg, byddwch yn cael cyfleoedd i ehangu eich dealltwriaeth o batholeg offthalmolegol, sgiliau archwilio a rheoli yn ogystal â thynnu sylw at y gofynion cymorth i gleifion â nam ar eu golwg.

3. Clefydau Cronig 2 - Geriatreg, Clefydau Cyhyrysgerbydol a Dermatoleg

Mae gennym boblogaeth sy'n heneiddio fwyfwy a baich sylweddol o glefydau cronig yn ein poblogaeth. Mae'r rhain yn feysydd blaenoriaeth i’r GIG fynd i'r afael â nhw ar hyn o bryd, ac mae angen i chi ddeall yr heriau a ddaw yn sgil yr afiechydon hyn.  Mae'r lleoliad yn adeiladu ar egwyddorion rheoli clefydau cronig a gyflwynwyd ym mlwyddyn 3, ond gyda phwyslais arbennig ar yr unigolyn oedrannus ac unigolion sydd â chlefydau cyhyrysgerbydol a chlefydau ar y croen.

Rhaglen Cyfnewid Ewropeaidd

Rydym yn falch o ddweud y bydd y Rhaglen Cyfnewid Ewropeaidd ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 4 ar gael fel o'r blaen, ond bydd y trefniadau ariannu’n wahanol ar ôl i’r DU dynnu’n ôl o gynllun Erasmus yn 2020.

Blwyddyn pump

Mae ein Rhaglen Gysoni unigryw yn dwyn holl elfennau'r cwrs ynghyd, gan gyfuno'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n bodoli’n barod gyda'r rhai sy'n ofynnol gan y Rhaglen Sylfaen i’ch paratoi chi ar gyfer bywyd ar ôl graddio.

 • Mae eich integreiddio o fewn timau clinigol a chyfrifoldeb dros ofal cleifion yn cynyddu drwy gydol eich blwyddyn olaf yn astudio, gyda'r bwriad o’ch paratoi chi ar gyfer eich rôl fel meddyg sy'n gweithio yn y GIG, ac yn barod ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.
 • Byddwch yn canolbwyntio ar asesu a rheoli cyflwyniadau clinigol acíwt a chronig, a chewch fwy a mwy o gyfrifoldeb ar hyd y flwyddyn;
 • Bydd dau leoliad clinigol dros gyfnod o wyth wythnos – un mewn ysbyty a'r llall yn y gymuned (meddygfa). Bydd disgwyl i chi gyfrannu at ofal cleifion dan oruchwyliaeth;
 • Byddwch yn dysgu yn y gweithle yn bennaf, gyda sesiynau yn y ganolfan efelychu a sesiynau grwpiau bach wedi eu dylunio i fireinio eich meddwl clinigol a’ch sgiliau gwneud penderfyniadau;
 • Dilynir y lleoliadau hyn gan gyfnod dewisol o wyth wythnos mewn cyrchfan o’ch dewis, unrhyw le yn y byd, i astudio’r agweddau ar feddygaeth sy’n apelio at eich dychymyg;
 • Bydd pedwar bloc dysgu creiddiol dros gyfnod o bythefnos yr un yn rhoi sylw i agweddau pwysig ar yrfa feddygol. Mae’r gweithgareddau hyn yng Nghaerdydd, ar thema “Paratoi ar gyfer Ymarfer”, “Newid Ymarfer”, “Gwyddoniaeth Ymarferol” ac “Ymarfer ar gyfer Ymarfer,” yn cynnig dealltwriaeth o beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn dechrau gwaith. Maen nhw’n cynnwys gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth, gwella gwasanaethau, sgiliau ymchwil academaidd, a bywyd fel meddyg Sylfaen.
 • Bydd y rhaglen ‘harmoneiddio’ yn arwain at swydd cynorthwy-ydd uwch a fydd yn para saith wythnos. Bydd hyn yn eich galluogi i weithio’n rhan o'r tîm clinigol drwy reoli cleifion yn uniongyrchol dan oruchwyliaeth timau mewn ysbytai. Bydd hyn yn digwydd yn yr ysbyty lle byddwch yn ymgymryd â’ch swydd sylfaen gyntaf, os bydd honno yng Nghymru. Os bydd y swydd honno yn rhywle arall, bydd eich swydd cynorthwy-ydd uwch yng Nghymru, a byddwch o bosibl yn gallu gweithio wythnos yn yr ysbyty lle byddwch yn ymgymryd â’ch swydd sylfaen gyntaf (rhaid i hynny gael ei gymeradwyo).

Mae'r flwyddyn olaf yn sicrhau eich bod chi’n barod ar gyfer eich gyrfa mewn meddygaeth, gan atgyfnerthu’r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i berfformio ar y lefel uchaf o fewn y GIG.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu ystod eang o opsiynau modiwl lle bo modd, ond er y gwneir pob ymdrech i gynnig dewis, dylech fod yn ymwybodol y gallai hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr fod wedi dilyn rhai pynciau penodol yn barod cyn cael lle ar rai modiwlau, ac mae modiwlau eraill yn rhai craidd neu'n ofynnol ar eich rhaglen ddewisol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r cwrs Meddygaeth yn cynnig cwricwlwm integredig modern gydag amrywiaeth unigryw o brofiadau dysgu. Mae addysgu yn ystod blynyddoedd 1 a 2 yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth ag Ysgol y Biowyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd, tra bod addysgu mewn lleoliad clinigol yn digwydd mewn ysbytai a meddygfeydd ledled Cymru gyfan.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddysgu ochr yn ochr â myfyrwyr o arbenigeddau fel Fferylliaeth a myfyrwyr Iaith a Lleferydd. Mae hyn yn eich galluogi i ddysgu o lygad y ffynnon am bwysigrwydd y tîm amlddisgyblaethol ym maes gofal cleifion modern.

Rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau addysgu drwy addysgu grwpiau bach a dysgu ar sail achosion. Mae’r dysgu yn cael ei ategu a'i atgyfnerthu gan raglen gydlynol o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, sesiynau labordy a sgiliau clinigol, a phrofiad clinigol perthnasol.

Ym mhob un o’ch blynyddoedd astudio, byddwch yn ailymweld bob blwyddyn â phroblemau clinigol cyffredin ac yn adeiladu ar yr hyn y byddwch wedi’i ddysgu’n barod. Bydd y wybodaeth newydd, felly, yn haws ei chofio a’i chymhwyso at y cyd-destun clinigol pan welwch chi gleifion.

Mae dysgu ar sail achosion yn ddull dysgu sydd wedi ei strwythuro a’i ategu. Mae'r dull dysgu hwn yn y cyd-destun clinigol yn ei gwneud yn haws i gofio gwybodaeth. Byddwch yn dysgu sgiliau clinigol ymarferol fel cyfathrebu, archwilio a sgiliau trefniadol ymarferol mewn canolfannau sgiliau clinigol. Mae sgiliau cyfathrebu yn cael eu dysgu drwy ddefnyddio actorion sydd wedi eu hyfforddi i ymddwyn fel cleifion. Mae hwn yn amgylchedd diogel i chi ddysgu sut i gasglu gwybodaeth ac egluro clefydau a thriniaethau. Bydd gweithdai’n parhau drwy'r cwrs a daw'r senarios yn fwy cymhleth a heriol.

Yn ystod cyfnod 2 byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser mewn amgylcheddau clinigol, fel clinigau cleifion allanol, wardiau a meddygfeydd. Cewch eich dysgu gan feddygon ysbytai, Meddygon Teulu, a thiwtoriaid sgiliau clinigol. Byddwch yn dysgu drwy siarad â chleifion a’u harchwilio, a byddwch wedyn yn trafod hyn gyda chlinigwyr. Cewch eich dysgu yn y sefyllfa glinigol, mewn sesiynau tiwtorial i grwpiau bach, gan ddefnyddio'r canolfannau sgiliau clinigol, ystafelloedd efelychu a rhywfaint o ddarlithoedd.

Rhan ganolog o'r cwrs yw dysgu hunangyfeiriedig, gan roi cyfle i chi gymryd mwy o gyfrifoldeb am eich addysg eich hun a sicrhau ei bod yn cyd-fynd â’ch diddordebau eich hun. Bydd disgwyl i chi gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eich addysg, gan eich paratoi ar gyfer oes o ddatblygiad personol parhaus.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydyn ni’n canolbwyntio arnoch chi ac ar eich addysg. Fe gewch chi gymorth gennym ni i gymryd mwy a mwy o gyfrifoldeb dros eich addysg eich hun, ac wrth i chi ddefnyddio eich menter eich hun rydym yn eich annog chi i fanteisio ar y cyfleoedd a’r profiadau a fydd ar gael i chi fel myfyriwr ac, yn ddiweddarach, fel meddyg.

Bydd gennych fentor academaidd penodol ar gyfer cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd. Bydd cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu trefnu i drafod cynnydd. Dylech gymryd y cyfle i fyfyrio ar eich galluoedd a’ch perfformiad drwy ddatblygu cynllun datblygu personol. 

Tra byddwch chi ar leoliad clinigol, bydd tîm o unigolion yn gyfrifol am eich lles. Mae'r rhain yn cynnwys y rheolwyr israddedig, uwch ddarlithwyr er anrhydedd, ynghyd â'ch goruchwyliwr addysgol penodol.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog. Mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir o fewn cyrraedd drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol, sy'n eich galluogi i gael mynediad at adnoddau electronig o unrhyw le. Mae labordai cyfrifiadurol pwrpasol, ystafelloedd astudio i fyfyrwyr, rhwydweithiau WiFi ledled y campws, cyfleusterau argraffu a llyfrgell gofal iechyd bwrpasol ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae staff ar gael ar y safle i gynorthwyo myfyrwyr a rhoi cymorth a chyngor.

Trwy’r wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Adborth
Byddwch yn cael adborth ffurfiannol rheolaidd ar eich perfformiad drwy gydol y cwrs.  Bydd adborth ffurfiannol yn llafar ac yn ysgrifenedig, yn dibynnu ar y dasg a aseswyd. Byddwch yn cael adborth llafar ac ysgrifenedig ar eich perfformiad mewn cyflwyniadau llafar ac yn yr amgylchedd clinigol ar sgiliau clinigol a phroffesiynoldeb.  Bydd adborth ysgrifenedig yn cael ei ddarparu ar adroddiadau a phrosiectau ysgrifenedig. Diben yr adborth hwn yw eich bod yn myfyrio ar berfformiad ac yn ei ddefnyddio’n adeiladol er mwyn i chi barhau i wella.

Byddwch yn cael adborth ar bob asesiad crynodol.

Bydd adborth ysgrifenedig manwl yn cael ei ddarparu ar arholiadau gwybodaeth, gan roi eich marciau i chi ynghyd â pherfformiad carfan.

Bydd adborth ar berfformiad mewn arholiadau clinigol (ISCE) yn cael ei ddangos gan ddarparu marciau ar gyfer yr orsaf i chi, adborth parth ynghyd â chanlyniadau perfformiad cyffredinol y garfan a sylwadau unigol gan yr arholwr.  

Mewn achos o fethu arholiad, byddwch yn gallu cwrdd ag aelod o staff academaidd ar gyfer rhagor o adborth, cyngor a chymorth. Dylech drafod eich cynnydd academaidd gyda'ch mentor academaidd o leiaf unwaith y flwyddyn.

Sut caf fy asesu?

Bydd asesu drwy gydol y rhaglen yn seiliedig ar ethos o edrych yn aml ac adfer yn gyflym.  Byddwch yn cwblhau cydbwysedd o asesiadau ffurfiannol (h.y. profion i'ch helpu i wybod a ydych chi’n gwneud cynnydd) ac asesiadau cyfansymiol (h.y. profion y mae'n rhaid eu pasio, er mwyn gallu symud ymlaen i'r cam nesaf).

Mae'n rhaid i chi ddangos y deilliannau a ddiffinnir ym ‘Meddygon Yfory 2009’ y Cyngor Meddygol Cyffredinol.  Bydd addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud, lle bo'n briodol, er mwyn eich galluogi chi i gyflawni'r deilliannau hyn, ond ni fydd y canlyniadau eu hunain yn cael eu haddasu.

Fel arfer, mae arholiadau gwybodaeth ar ffurf yr 'atebion unigol gorau' (SBAs). Yn ystod blynyddoedd 1 a 2 byddwch yn sefyll arholiadau crynodol sy'n profi eich gallu i gaffael gwybodaeth a ddysgwyd yn ystod y blynyddoedd hyn. Yn ystod blwyddyn 2 byddwch hefyd yn sefyll eich prawf cynnydd cyntaf.

Yn y blynyddoedd diweddarach, bydd gwybodaeth wyddonol yn cael ei hasesu drwy ‘brofion cynnydd' ysgrifenedig.  Mae'r rhain yn fath o asesiad lle mae grwpiau o ddysgwyr ar wahanol gamau o'r un cwrs yn ymgymryd â'r un prawf ysgrifenedig. Mae'r prawf yn cael ei lasbrintio’n gynhwysfawr i'r cwricwlwm cyfan. Oherwydd yr angen i samplu’n eang, bydd eitemau o’r math ‘ateb unigol gorau’ (SBA). Bydd y prawf yn cael ei ailadrodd 3 gwaith y flwyddyn gan ddefnyddio'r un glasbrint ond eitemau prawf gwahanol. Bydd hyn yn galluogi samplu eang o wybodaeth dros gyfnod o amser. Mae'r dull hwn o brofi yn meithrin y gallu i gadw gwybodaeth ac yn negyddu budd dysgu munud olaf. 

Gan fod meddygaeth yn rhaglen alwedigaethol byddwch yn cael eich asesu ar sail eich gallu i gaffael sgiliau clinigol cyfathrebu, archwilio ac asesu clinigol a gweithdrefnau ymarferol. Bydd y rhain yn cael eu gwneud yn yr amgylchedd clinigol lle gellir rhoi adborth ac yna mewn arholiad ffurfiol, gan ddefnyddio actorion a chleifion. Bydd yr asesiadau hyn (iSCE - arholiadau clinigol strwythuredig integredig) yn digwydd ar ddiwedd blwyddyn 2 ac yng ngwanwyn Blwyddyn 4.

Drwy gydol y rhaglen, bydd eich proffesiynoldeb yn cael ei asesu drwy ddefnyddio portffolios sy'n eich annog i fyfyrio ar eich profiadau a'ch holl ddigwyddiadau dysgu yn yr amgylchedd clinigol.

Mae yna hefyd amrywiaeth o asesiadau yn ystod y cwrs; adroddiadau ysgrifenedig byr a chyflwyniadau llafar sydd angen eu cwblhau i safon foddhaol.

Yn ystod y flwyddyn olaf byddwch yn sefyll yr ‘Asesiad Sgiliau Rhagnodi’. Mae hwn yn bapur ysgrifenedig a osodir yn genedlaethol a gymerir gan fyfyrwyr Blwyddyn Olaf yn yr holl ysgolion meddygol. Mae'n profi eich gallu i ragnodi yn ddiogel, yn gywir ac yn gyfrifol. Mae'n rhaid i chi basio’r arholiad hwn er mwyn graddio.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol.

 • Dull gwyddonol a dulliau ymchwil
 • Dadansoddi a dehongli data meintiol ac ansoddol
 • Sgiliau cyfathrebu - yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • Rhifedd
 • Sgiliau TG
 • Sgiliau cyflwyno ar lafar
 • Datrys problemau
 • Hanes clinigol a sgiliau archwilio
 • Diagnosis a rheoli cyflwyniadau clinigol
 • Cynnal gweithdrefnau ymarferol yn ddiogel ac yn effeithiol
 • Gofal meddygol brys
 • Rhagnodi
 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Sgiliau addysgu

O ganlyniad i ymgysylltu'n llawn â'r cwrs hwn, byddwch yn gallu dangos pob un o'r deilliannau i raddedigion meddygol fel y’u diffinnir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn 'Meddygon Yfory 2009’. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • cymryd cyfrifoldeb dros ofal, diagnosis, rheoli a thrin cleifion;
 • gosod anghenion a diogelwch cleifion wrth wraidd y broses ofal;
 • dangos parch at eu cleifion bob amser;
 • cymryd cyfrifoldeb dros eich ymarfer a’ch gweithredoedd eich hunain;
 • arddangos y gallu i ymholi a bod yn barod i barhau i ddysgu, addysgu, gwerthuso ac ymchwilio drwy gydol eu gyrfaoedd;
 • datblygu gwybodaeth bresennol, dyfnhau dealltwriaeth a gwella perfformiad drwy ddysgu drwy brofiad;
 • addasu’n effeithiol mewn ymateb i ansicrwydd a newid;
 • cyfuno dysgu cyfeiriedig, hunan-gyfeiriedig ac ar sail efelychu;
 • arddangos ymwybyddiaeth gadarn o faterion moesegol, cyfreithiol a chymunedol;
 • gwneud y cysylltiad rhwng seiliau gwyddonol meddygaeth, gan gynnwys y rhan fwyaf o ddatblygiadau diweddar, a diagnosis a thrin clefydau;
 • allosod pwysigrwydd penderfynyddion corfforol, seicolegol a chymdeithasol iechyd i ymarfer meddygol;
 • gweithredu fel aelod effeithiol o dimau amlddisgyblaethol;
 • ymarfer yn effeithiol fel meddyg Rhaglen Sylfaen yn y GIG.

Mae'n rhaid i chi fod yn hyddysg yn yr holl sgiliau ymarferol a restrir ym 'Meddygon Yfory 2009’ i raddio.

Fel myfyriwr meddygol mae disgwyl i chi ddangos ymddygiad proffesiynol, sy'n briodol i feddyg dan hyfforddiant, bob amser o’r adeg y byddwch chi’n dechrau'r cwrs. Mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn nodi'r safonau i bob meddyg yn "Arfer Meddygol Da" (http://www.gmc-uk.org/Good_medical_practice___Welsh_1215.pdf_51526497.pdf) ac ar gyfer myfyrwyr yn “Medical students: professional values and fitness to practise” (http://www.gmc-uk.org/education/undergraduate/professional_behaviour.asp). 

Ar ddiwedd y cwrs israddedig byddwch yn derbyn eich gradd MBBCh (neu gyfwerth), sy'n gymhwyster meddygol sylfaenol (PMQ). Mae meddu ar PMQ yn rhoi’r hawl i chi gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol, yn amodol yn unig ar dderbyn nad oes unrhyw bryderon Addasrwydd i Ymarfer i'w hystyried.  Mae cofrestru dros dro yn gyfyngedig o ran amser i uchafswm o dair blynedd a 30 diwrnod (1125 diwrnod i gyd). Bydd eich cofrestriad dros dro yn dod i ben ar ôl y cyfnod hwn fel arfer.

Dim ond swyddi Blwyddyn Sylfaen 1 cymeradwy a roddir i feddygon sydd wedi'u cofrestru dros dro: nid yw’r gyfraith yn caniatáu i feddygon cofrestredig dros dro ymgymryd ag unrhyw fath arall o waith. I gael swydd Blwyddyn Sylfaen 1 bydd angen i chi wneud cais yn ystod blwyddyn olaf eich cwrs israddedig drwy gynllun dethol Swyddfa Rhaglen Sylfaen y DU, sy'n dyrannu’r swyddi hyn i raddedigion ar sail gystadleuol. Mae’r holl raddedigion cymwys yn y DU wedi cael lle ar raglen Sylfaen Blwyddyn 1, ond nid oes modd gwarantu hyn. Er enghraifft, petai cynnydd yn nifer y ceisiadau cystadleuol gan raddedigion nad ydynt yn hanu o’r DU.

Fel arfer bydd rhaglen Blwyddyn Sylfaen 1 yn cael ei chwblhau’n llwyddiannus ymhen 12 mis a chaiff ei marcio gan ddyfarniad Tystysgrif o Brofiad.  Byddwch wedyn yn gymwys i wneud cais i gofrestru’n llawn gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol. Mae angen cofrestru'n llawn a chael trwydded i ymarfer i wneud gwaith meddygol heb oruchwyliaeth yn y GIG neu ymarfer preifat yn y DU.

Er bod y wybodaeth hon yn gywir ar hyn o bryd, mae angen i fyfyrwyr fod yn ymwybodol y gallai rheoliadau yn y maes hwn newid o bryd i’w gilydd.

Mae rhywfaint o drafodaeth ynghylch a ddylid dileu cofrestriad dros dro ar gyfer meddygon sydd newydd gymhwyso. Os bydd hyn yn digwydd, bydd graddedigion o'r Deyrnas Unedig yn cofrestru'n llawn cyn gynted ag y byddant wedi cwblhau llwyddiannus gradd MBBCh (neu gyfwerth). Yn ôl pob tebyg, bydd angen i raddedigion o'r Deyrnas Unedig wneud cais ar gyfer rhaglen hyfforddiant sy’n debyg i'r Rhaglen Sylfaen bresennol ac ni ellir gwarantu lleoedd ar y rhaglen hon ar gyfer holl raddedigion y DU.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae'r rhaglen Feddygaeth yn cael ei chydnabod fel Cymhwyster Meddygol Sylfaenol dan y Ddeddf Feddygol, a chaiff graddedigion y rhaglen wneud cais i gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol er mwyn ymgymryd â hyfforddiant Sylfaen.

Bydd y rhaglen radd hon yn eich paratoi ar gyfer ymarfer meddygol, gyda dewis o dros 60 o arbenigeddau clinigol y gallwch hyfforddi ynddynt ar ôl graddio. Mae gradd feddygol hefyd yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o rolau anghlinigol, gan gynnwys gwaith ym meysydd ymchwil academaidd, addysg feddygol, ymchwil fiofeddygol, y diwydiant fferyllol a meysydd eraill sy'n gysylltiedig â gofal iechyd.

Yn 2019 roedd 100% o raddedigion y cwrs MBBCh wedi sicrhau cyflogaeth neu wrthi'n astudio ymhellach o fewn 6 mis ar ôl graddio*.

Cofnod Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch Discover Uni*

Gyrfaoedd graddedigion

 • Gofal Aciwt
 • Anaestheteg
 • Academia Clinigol
 • Meddygaeth Frys
 • Meddygaeth Deuluol
 • Gofal Dwys
 • Meddygaeth
 • Meddygaeth Alwedigaethol
 • Obstetreg a Gynaecoleg
 • Offthalmoleg
 • Pediatreg
 • Patholeg
 • Seiciatreg
 • Iechyd Cyhoeddus
 • Radioleg
 • Llawfeddygaeth

Lleoliadau

Drwy gydol y cwrs byddwch yn treulio amser gyda chleifion mewn lleoliadau clinigol i roi cyd-destun i'r hyn rydych chi’n ei ddysgu. Wrth i chi ddatblygu, cewch weld mwy a mwy o gleifion a bydd cymhlethdod eich achosion clinigol a’ch cyfrifoldeb dros ofalu am gleifion hefyd yn cynyddu.

Mae addysgu mewn lleoliadau clinigol yn digwydd mewn ysbytai, canolfannau meddygol cymunedol a thros 200 o feddygfeydd ledled Cymru. Gan hynny, gallwn gynnig profiad dysgu clinigol unigryw o amrywiol i chi. Caiff sgiliau ac ymddygiadau proffesiynol eu datblygu drwy gydol y cwricwlwm. Felly, pan raddiwch chi, byddwch yn gwbl barod i wynebu eich Rhaglen Sylfaen a’ch hyfforddiant meddygol ôl-raddedig.

Dylai pob lleoliad clinigol roi cyfle i chi:

 • siarad â chleifion, eu harchwilio a chofnodi eich canfyddiadau a'ch casgliadau;
 • arsylwi gwahanol feysydd o arfer meddygol a dysgu am broblemau cyffredin o fewn pob un;
 • cofnodi'r hyn rydych chi wedi ei weld, ymchwilio a holi ynghylch pethau nad ydych chi’n eu deall;
 • ymarfer a mireinio sgiliau clinigol ymarferol a roddwyd ar waith yn barod mewn lleoliad efelychu mewn lleoliadau clinigol go iawn;
 • dysgu am brosesau diagnostig mewn sefyllfaoedd clinigol;
 • cyfrannu at drafodaeth wythnosol sy'n seiliedig ar achosion;
 • siarad â chleifion, eu harchwilio a chofnodi eich canfyddiadau a'ch casgliadau;
 • arsylwi gwahanol feysydd o arfer meddygol a dysgu am broblemau cyffredin o fewn pob un;
 • cofnodi'r hyn rydych chi wedi ei weld, ymchwilio a holi ynghylch pethau nad ydych chi’n eu deall;
 • ymarfer a mireinio sgiliau clinigol ymarferol a roddwyd ar waith yn barod mewn lleoliad efelychu mewn lleoliadau clinigol go iawn;
 • dysgu am brosesau diagnostig mewn sefyllfaoedd clinigol;
 • cyfrannu at drafodaeth wythnosol sy'n seiliedig ar achosion;
 • cyflwyno achosion i aelodau uwch o staff.

Ym Mlynyddoedd 1 a 2 byddwch yn cwrdd â chleifion â phroblemau clinigol yr ydych wedi bod yn dysgu amdanynt. Byddwch yn dysgu mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol ar draws de-ddwyrain Cymru.

Yn ystod Blynyddoedd 3 a 4, byddwch yn treulio amser ar leoliadau clinigol estynedig, ledled Cymru. Mae pob Bloc Lleoliad Clinigol yn wyth wythnos a bydd yn cynnwys wythnosau o lyfrau dan arweiniad Prifysgol Caerdydd. Bydd yr addysgu'n cael ei ddarparu naill ai o Gampws Parc y Mynydd Bychan neu Ysbyty Athrofaol Llandochau (UHL).

"Lleoliadau Cymru gyfan? Gwirioneddol wych – heb amheuaeth un o'r agweddau gorau ar gael bod yn feddyg Caerdydd. Cefais leoliad yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Roedd yn wych – fel myfyriwr blwyddyn olaf mewn ysbyty bach roedd yn hawdd dod i adnabod yr holl feddygon iau ac yn fuan roeddwn yn aelod defnyddiol o'r tîm... mae'n debyg nad oes llawer mwy o leoedd delfrydol i aros am ychydig wythnosau. Mae hefyd yn gyfle perffaith i chi ddod i adnabod ychydig mwy o'ch cyfoedion."

Dr. Mike Atkinson, un o raddedigion Caerdydd

Lleoliad Blwyddyn 3:

 1. Oncoleg ac Ymarfer Llawfeddygol
 2. Drws Ffrynt Ysbyty
 3. Clefyd Cronig 1 (yn cynnwys Gofal Sylfaenol)

Yn ystod Clefyd Cronig 1, byddwch yn treulio amser penodol mewn Practis Cyffredinol.

Gallwch hefyd wneud cais i ymuno â'n ffrwd CARER ym Mlwyddyn 3, gyda lleoliad blwyddyn o hyd mewn meddygfa yng ngorllewin neu ogledd Cymru. Yn ogystal â dysgu gan gleifion eich meddyg teulu, byddwch yn treulio amser yn eich ysbyty lleol. Mae deilliannau dysgu ar gyfer y flwyddyn yn union yr un fath â myfyrwyr ar y brif raglen, ond byddwch hefyd wedi cael blwyddyn fel rhan bwysig o dîm gofal sylfaenol gwerthfawr.

Lleoliadau Blwyddyn 4:

 1. Niwrowyddoniaeth Glinigol, Seiciatreg ac Offthalmoleg.
 2. Menywod, Plant a Theuluoedd. O dan y Cynllun Cyfnewid Ewropeaidd, efallai y cewch gyfle i wneud y lleoliad hwn mewn prifysgol bartner.
 3. Clefydau Cronig 2 (Geriatreg, Cyhyrysgerbydol a Dermatoleg).

Mae C21 yn gorffen yn eich blwyddyn olaf, gan eich paratoi ar gyfer eich gwaith yn y GIG. Bydd ein blynyddoedd "Cysoni" (Blwyddyn Derfynol C21 a blwyddyn gyntaf eich Rhaglen Sylfaen) yn galluogi myfyrwyr i ddefnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau a ddatblygwyd a'u cymhwyso yn yr amgylchedd clinigol dan oruchwyliaeth agos.

Lleoliadau Blwyddyn Olaf:

 1. Cynorthwyydd Iau dan Hyfforddiant
 2. Ymlyniad Gofal Sylfaenol
 3. Uwch-Gynorthwy-ydd dan Hyfforddiant.

Mae tîm o staff yn gyfrifol am ansawdd addysgu lleoliadau ym mhob ysbyty. Mae'r Uwch Ddarlithydd er Anrhydedd (HSL) yn glinigydd sydd â chyfrifoldeb cyffredinol tra bod y rheolwyr israddedig yn gyfrifol am drefnu a gweinyddu o ddydd i ddydd. Bydd cadw mewn cysylltiad agos â'r tîm israddedigion ar leoliad clinigol a'r tîm gweinyddol ym Mhrifysgol Caerdydd yn sicrhau eich bod chi’n cael y profiad gorau posibl.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 73% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.