Ewch i’r prif gynnwys

Ffisiotherapi (BSc)

 • Maes pwnc: Ffisiotherapi
 • Côd UCAS: B162
 • Derbyniad nesaf: Medi 2024
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

certificate

Wedi’i achredu’n broffesiynol

Dilysir ein rhaglen gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).

tick

Mae cyllid ar gael

Mae cyllid bwrsariaeth y GIG ar gael i fyfyrwyr y DU a thramor, gan gynnwys cymorth gyda ffioedd dysgu a chostau byw (mae'r amodau'n berthnasol).

building

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

Mae ein labordai sgiliau yn galluogi efelychiadau bywyd, sy'n golygu y gallwch ymarfer sgiliau hanfodol yn ddiogel cyn mynd allan i leoliad.

people

Cyswllt clinigol cynnar

Byddwch yn treulio hanner eich amser ar y rhaglen yn ennill profiad clinigol gwerthfawr ar leoliad, gan weithio gyda chleifion go iawn yng nghwmni staff cefnogol a gwybodus

Os astudiwch ein rhaglen ffisiotherapi byddwch yn gymwys i wneud cais i Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) i gofrestru sy'n golygu y byddwch yn drwyddedig i ymarfer fel ffisiotherapydd cymwys ar ôl graddio.

Mae ffisiotherapi yn yrfa broffesiynol gyffrous sy'n datblygu'n barhaus ac sy'n ymwneud â chefnogi unigolion i fyw bywydau boddhaus ac egnïol. Byddwch yn datblygu'r sgiliau i weithredu fel ymarferydd awtonomaidd sy'n darparu gofal cyfannol gyda'r unigolyn wrth wraidd y broses.

Mae gyrfa mewn ffisiotherapi yn cynnig cyfleoedd i chi weithio'n agos gyda sefydliadau iechyd cyhoeddus, gan ystyried syniadau arloesol ynghylch hybu iechyd a bod ar flaen y gad o ran darparu gofal iechyd. Mae Ffisiotherapi yn cynnig cyfle i chi weithio mewn amgylcheddau ysgogol, cymdeithasol a chefnogol gan weithio'n agos gyda phroffesiynau eraill fel rhan o dimau amlddisgyblaethol, a gyda chleifion a'u teuluoedd.

Mae ein cwrs ymarferol yn cynnig y cyfle i chi astudio drwy ddysgu academaidd ac ar leoliad. Mae hyn yn golygu y gallwch ddefnyddio'r hyn rydych wedi'i ddysgu mewn theori a'i roi ar waith pan fyddwch allan ar leoliad.

Byddwch yn astudio meysydd fel symudiadau ac ymarfer corff, therapïau corfforol, electro-therapïau, addysg a chyngor, a therapïau ymddygiadol a seicolegol. Bydd ymchwilwyr ac academyddion yn cefnogi eich dysgu academaidd. Bydd gennych diwtor personol dynodedig i gefnogi'ch dysgu trwy gydol eich astudiaethau gyda ni. Cynhelir addysgu ymarferol mewn labordai ac ystafelloedd efelychu arbennig.

Bydd eich dysgu ar leoliad yn digwydd ledled Cymru a bydd yn llenwi tua thraean y cwrs. Mae lleoliadau yn rhan hanfodol o’r cwrs, a byddant yn rhoi’r hyder a’r sgiliau i chi ymarfer ffisiotherapi’n broffesiynol mewn sefyllfaoedd yn y byd go iawn gyda gweithwyr proffesiynol cymwys yn eich goruchwylio a'ch cefnogi. Mae dysgu ar leoliad hefyd yn eich helpu i gael mewnwelediad i’r cyfleoedd cyflogaeth eang a fydd ar gael i chi wrth ennill cymhwyster.

Rydym bob amser yn ymdrechu i sicrhau eich bod yn cael digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol. Enghraifft o hyn yw rhoi cymorth sy’n gysylltiedig â ffisiotherapi yn Hanner Marathon Caerdydd a gynhelir bob blwyddyn.

Uwchlaw popeth arall, rydym ni’n ymdrechu i sicrhau bod ein graddedigion yn barod ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfa a’r cyfleoedd niferus sy’n eu disgwyl. Nod ein rhaglen yw datblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau (sgiliau deallusol, sgiliau sy’n benodol i’r ddisgyblaeth a sgiliau trosglwyddadwy), eich ymddygiadau a gwerthoedd proffesiynol (Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth Cymdeithas Ffisiotherapi Siartredig (CSP), 2013) sy'n gwella cyflogadwyedd ac yn rhoi'r cyfle i chi sicrhau cyflogaeth wobrwyol a boddhaus. Dyma pam fo 97% o’n graddedigion ffisiotherapi mewn gwaith cyflogedig neu’n gwneud astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS 2018).

Achrediadau

Maes pwnc: Ffisiotherapi

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

AAB-ABB. Rhaid cynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg HL.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI. Derbynnir TGAU Iaith Saesneg C / 4 lle rydych chi'n cymryd cymwysterau ar lefel uwch sy'n cael eu dysgu trwy gyfrwng Saesneg fel Safon Uwch.
- chwe TGAU ar radd C / 4. Rhaid cynnwys Mathemateg, ac un wyddoniaeth (o Fioleg, Cemeg, a Ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (pwnc a gradd).

Rhaid i chi hefyd ddarparu datganiad personol sy'n berthnasol i'r proffesiwn. Os ydych chi'n gwneud cais i fwy nag un rhaglen broffesiynol, dylech e-bostio datganiad personol pwrpasol ar gyfer pob rhaglen at admissions@cardiff.ac.uk ar yr un pryd â chyflwyno'ch cais trwy UCAS. Yn eich datganiad personol, dylech ddangos eich bod yn deall y proffesiwn, bod gennych fewnwelediad i'r cwrs ei hun, a disgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Dim ond un datganiad personol y gellir ei gyflwyno ar gyfer pob rhaglen.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch, a chymwysterau eraill, yn amodol ar y radd benodol a gofynion y pwnc.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol, gydag o leiaf 6.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 22 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 76 yn gyffredinol gydag o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: Heb ei dderbyn.
III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol neu Feddygol.

Lefel T

D mewn Lefel T Iechyd, Gwyddor Gofal Iechyd, neu Wyddoniaeth.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

International equivalencies are not accepted for this course. Please contact the International Office for information about entry requirements from your country.

Please view your country page for information on our entry requirements, funding opportunities and who our local advisors are.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweld ymgeisydd yn gyntaf.

Mae’n bosib y bydd angen bod wedi cynnal pob cyfweliad ar gyfer y rhaglen, cyn y gellir rhyddhau cynigion.


Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU fel arfer) a Lefel 3 (Lefel A fel arfer) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Os ydych chi'n bodloni'r gofynion mynediad sylfaenol, bydd eich cais yn derbyn sgôr yn seiliedig ar eich datganiad personol. Bydd ymgeiswyr cymwys yn cael eu rhestru yn ôl y sgôr hon, a bydd yr ymgeiswyr sydd ar y brig yn cael gwahoddiad i ddod i gyfweliad.

Efallai y bydd myfyrwyr sy'n hanu o Gymru sy'n astudio / ar ôl cwblhau rhai Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch yn ymwneud â Gofal Iechyd yn gymwys i gael cyfweliad gwarantedig ar gais. Cysylltwch â'r tîm derbyniadau Gofal Iechyd am fanylion penodol: HCAREadmissions@caerdydd.ac.uk

Ein proses gyfweld

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:

 • yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein galluogi i gwrdd â chi ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser yn hawdd ei chael yn y broses ymgeisio – ni fwriedir iddynt brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc na'r proffesiwn.

Sylwch y gall cyfweliadau gael eu cynnal mewn amgylchedd ar-lein. Bydd cyfweliadau ar-lein yn parhau i asesu ymgeiswyr ar y sgiliau a'r priodoleddau a amlinellwyd uchod.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae'n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr dalu costau cael tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd fel rhan o'r broses ymgeisio.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Darperir yr holl offer sydd eu hangen yn ystod eich darlithoedd, sesiynau ymarferol, tiwtorialau a lleoliadau er bod rhai myfyrwyr yn dewis prynu eu hoffer eu hunain er mwyn ymarfer sgiliau a ddysgwyd wrth hunan-astudio. Isod ceir rhestr o'r offer y mae myfyrwyr wedi'u prynu mewn carfanau blaenorol

 • Nifer o eitemau bach fydd yn costio tua £15 i gyd gan gynnwys goniometer 8", tâp mesur, pensil marcio (mae pensil ael yn berthnasol fel rheol) a phecyn o greonau paent wyneb - sy'n ddefnyddiol ar gyfer marcio arwynebau mewn dosbarthiadau ymarferol anatomeg.
 • Sgerbydau - mae set o esgyrn artiffisial maint go iawn wedi'u modelu ar rai dynol mewn blwch storio y gellir eu cloi ar gael i chi eu llogi o'r Ysgol. Er nad yw'n orfodol, argymhellir yn gryf llogi sgerbwd i helpu i'ch helpu i ddysgu am anatomeg. Ar hyn o bryd mae llogi sgerbwd yn costio £30 (na ellir ei ad-dalu) ond gellir eu rhannu mewn grŵp o bedwar i helpu i ostwng y gost ac i greu grŵp dysgu
 • Bydd stethosgopau ar gael i fyfyrwyr eu defnyddio yn y dosbarth yn y brifysgol a gellir eu benthyca o feysydd clinigol pan maent ar leoliad. Gall myfyrwyr brynu eu stethosgop eu hunain (tua £45) i'w gymryd ar leoliad clinigol yn ystod eu hail a'u trydedd flwyddyn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Cynhelir y Rhaglen dros dair blynedd o astudio'n amser llawn. Mae'n dilyn fframwaith modiwlaidd lle mae pob blwyddyn academaidd yn cynnwys 4 modiwl, sy'n cynrychioli un lefel o ddysgu. Mae un lefel yn cyfateb i 120 credyd ac mae angen cyfanswm o 360 credyd er mwyn cael BSc (Anrh.) Ffisiotherapi.

Bydd 18 mis cyntaf eich addysg israddedig wedi'i leoli yn y brifysgol a byddwch yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i fod yn gyfranogwr gweithredol yn eich cyfle cyntaf i gael addysg ar sail ymarfer, hanner ffordd trwy flwyddyn 2. Yn ystod yr ail 18 mis, byddwch yn treulio rhan fwyaf o'ch amser mewn lleoliadau ymarfer yn datblygu eich sgiliau personol a phroffesiynol mewn gwahanol feysydd ffisiotherapi ac yn dychwelyd i'r brifysgol i gwblhau eich prosiect ymchwil gydag arweiniad gan eich goruchwyliwr ymchwil.

Bydd y cwricwlwm integredig yn eich helpu i nodi cysylltiadau rhwng y wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sy'n allweddol i ffisiotherapydd sy'n datblygu. Mae blwyddyn gyntaf y rhaglen wedi'i strwythuro fel bod modiwlau'n rhedeg ochr yn ochr â'i gilydd, fel y gallwch integreiddio gwybodaeth am y gwyddorau ffisiolegol, biomecanyddol, anatomegol, ymddygiadol a chlinigol sy'n darparu sylfaen ar gyfer ymarfer ffisiotherapi. Wrth i chi fynd trwy'r blynyddoedd gofynnir i chi ychwanegu gwahanol haenau at eich gwybodaeth a'ch sgiliau gan edrych eto ar feysydd pwnc, gan ychwanegu lefelau mwy cymhleth gan gynnwys, dulliau rhesymu, gofal sy'n canolbwyntio ar y claf, gweithio amlddisgyblaethol, amrywiaeth defnyddwyr gwasanaeth, dysgu ar sail ymarfer, ysgogwyr y llywodraeth ac ysgogwyr proffesiynol ac iechyd y cyhoedd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Bydd blwyddyn un yn cynnwys astudiaethau sylfaen sy'n cynnwys anatomeg ddynol a ffisioleg; seicoleg, cymdeithaseg a gwyddoniaeth ymddygiad; gwyddoniaeth biofecanyddol ac ymarfer corff; a Gwyddorau clinigol ochr yn ochr ag Astudiaethau Ffisiotherapi. Mae gwybodaeth am theori ac ymarfer y proffesiwn yn caniatáu ichi ennill sgiliau therapiwtig sylfaenol ac, ochr yn ochr â theori feirniadol, byddwch yn dechrau datblygu dealltwriaeth o ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. I ddechrau fe'ch cefnogir gan staff academaidd i nodi'ch anghenion a'ch nodau dysgu personol i'ch grymuso i gymryd rôl ddysgu fwy gweithredol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen. Bydd archwilio'ch hunaniaeth bersonol a phroffesiynol yn cychwyn y broses hunanarfarnu a myfyrio, y sgiliau allweddol sydd eu hangen i ddod yn Ffisiotherapydd gweithredol.

Blwyddyn dau

Mae blwyddyn dau yn datblygu llawer o'r themâu a gyflwynwyd ar Lefel 4 er mwyn i chi allu defnyddio'r wybodaeth a'r sgiliau o fewn y dulliau rhesymu clinigol a pherson-ganolog sy'n hanfodol i agwedd glinigol y rhaglen. Bydd dull integredig yn parhau i gyfuno gwybodaeth a sgiliau ymarfer ffisiotherapi â gwerthoedd, hunaniaeth a chredoau defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau eu bod yn rhoi gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Bydd dysgu ar sail ymarfer yn cynnig dysgu trwy brofiad mewn amrywiaeth o leoliadau ac yn datblygu hyder mewn sgiliau rheoli defnyddwyr gwasanaeth. Bydd myfyrio beirniadol ar eich ymarfer, gweithio amlddisgyblaethol, cyfathrebu a hunaniaeth bersonol yn themâu a ddatblygir trwy gwblhau portffolio fydd yn parhau â'r broses o hunanarfarnu a datblygiad personol a phroffesiynol. Fe'ch cyflwynir i'r broses o gynnal ymchwil foesegol ym maes gofal iechyd i ddatblygu sgiliau arfarnu beirniadol i werthuso cysyniadau arfer gorau a gofal ar sail tystiolaeth.

Blwyddyn tri

Yn ystod Blwyddyn tri bydd gofyn i chi ddefnyddio menter, cydbwyso gofynion cystadleuol, hunanwerthuso'ch dysgu eich hun, trafod a dangos ymdeimlad o farn. Disgwylir i chi gymryd cyfrifoldeb cynyddol yn yr amgylchedd clinigol ac am eich dysgu yn y brifysgol. Mae arweiniad a chefnogaeth yr addysgwyr clinigol a'r goruchwylwyr ymchwil yn parhau i fod yn hanfodol i gefnogi'ch datblygiad i ddod yn ymarferydd annibynnol. Bydd rheoli prosiect ymchwil y BSc (traethawd hir) yn atgyfnerthu'r sgiliau allweddol hynny sy'n hanfodol ar gyfer ymarfer ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Byddant yn datblygu sgiliau dadansoddol i herio rhagdybiaethau ac yn integreiddio cysyniadau lluosog i gyfiawnhau eu penderfyniadau clinigol. Bydd y Dysgwr yn datblygu, trwy ymarfer myfyriol, y gallu i werthuso eu sgiliau gwneud penderfyniadau ac addasu eu hymarfer wrth reoli defnyddwyr gwasanaeth sydd â chyflyrau cymhleth ac aml-batholegau. Bydd ffocws hefyd ar fod yn 'barod am swydd', gan ystyried cyfrifoldebau ehangach fel iechyd y cyhoedd, paratoi portffolios datblygiad proffesiynol parhaus, rheoli ac arwain, datblygu gwasanaethau a datblygu entrepreneuriaeth.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae ein cwrs wedi'i gynllunio i fod yn ysgogol a pherthnasol i anghenion ffisiotherapydd proffesiynol. Rhoddir pwyslais mawr ar agweddau ymarferol a chlinigol y cyrsiau, ac mae'r cyrff proffesiynol perthnasol wedi achredu pob un ohonynt.
Defnyddir dulliau dysgu ac addysgu amrywiol drwy gydol y cyrsiau, sy'n adlewyrchu cynnwys y modiwl, eich gwybodaeth sy’n datblygu a'ch arbenigedd sy'n tyfu. Mae gan bob modiwl strwythur dysgu ac addysg ffurfiol sy’n defnyddio amrywiaeth o ddarlithoedd ffurfiol, seminarau, gweithdai, sesiynau sgiliau ymarferol a sefyllfaoedd achos.

Mae astudiaethau annibynnol hefyd yn agwedd bwysig ar y rhaglen. Gellir gosod gwaith penodol, ond bydd hefyd yn ofynnol i nodi bylchau yn eich dealltwriaeth a dechrau rhoi sylw i'r rhain mewn sesiynau hunanastudio neu sesiynau dysgu annibynnol.
Mae'r strwythur modiwlaidd yn cwmpasu cyfleoedd addysgu a dysgu sydd ar gael mewn amgylchedd ar sail ymarfer, lle byddwch yn treulio 1,000 awr mewn lleoliad ymarfer. Mae caffael gwybodaeth a sgiliau drwy brofiad ymarferol yn allweddol i’n gradd ffisiotherapi.

Fel yn yr amgylchedd proffesiynol, gosodir pwyslais mawr ar weithio mewn tîm amlddisgyblaethol. Mae cyfleoedd ar gyfer dysgu a rennir ac addysg ryng-broffesiynol a dysgu ochr yn ochr â myfyrwyr o ddisgyblaethau eraill wedi'u hymgorffori.

Mae'r rhaglen hon yn cynnig elfennau o'r ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Lle y bo'n bosibl, cyflawnir hyn trwy osod myfyrwyr mewn ardaloedd Cymraeg neu gyda goruchwylwyr sy'n siarad Cymraeg yn eu lleoliadau clinigol, cefnogi myfyrwyr â deunyddiau dysgu a gwaith grŵp trwy gyfrwng Cymraeg lle bo hynny'n briodol, a thrwy alluogi myfyrwyr sy'n dymuno cyflwyno aseiniadau neu gwblhau arholiadau yn Gymraeg i wneud hynny. Mae gan bob myfyriwr hawl i diwtor personol sy'n siarad Cymraeg trwy gydol eu hastudiaethau.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd gennych diwtor personol trwy gydol eich astudiaethau a byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd. Bydd yn rhoi cefnogaeth fugeiliol ac arweiniad academaidd trwy gydol y rhaglen. Ar ben hynny, caiff goruchwyliwr academaidd ei neilltuo ar eich cyfer i'ch cefnogi wrth i chi ddatblygu eich traethawd hir. Pan fyddwch allan yn dysgu ar sail ymarfer byddwch yn cael eich penodi i fentor/addysgwr clinigol a fydd yn eich cefnogi gyda'ch dysgu ar sail ymarfer.

Mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir o fewn cyrraedd drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol, sy'n eich galluogi i gael mynediad at adnoddau electronig o unrhyw le. Mae labordai cyfrifiadurol pwrpasol, ystafelloedd astudio i fyfyrwyr, rhwydweithiau WiFi ar draws y campws, cyfleusterau argraffu a llyfrgell gofal iechyd bwrpasol ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae staff ar gael ar y safle i gynorthwyo myfyrwyr a rhoi cymorth a chyngor.

Trwy amgylchedd dysgu rhithwir (VLE) Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, fideos, recordiadau darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

Assessments include written assignments (including report writing), visual and verbal presentations, practical examination, portfolio creation, clinical assessment and the production of a research dissertation in year three.

Feedback
We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during tutorials, feedback provided during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through Feedback Studio.

You will be provided with summary written feedback in relation to examinations and you can discuss your overall performance with your personal tutor.  During practice-based experiences you will be supported by mentors/clinical educators who will provide verbal and written feedback on your progress and clinical performance.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

 • Cymhwyswch y wybodaeth a'r sgiliau craidd ym maes ffisiotherapi sy'n gysylltiedig ag arferion gorau ffisiotherapi yn ddiogel ac yn effeithiol gan roi sylw dyledus i agweddau moesegol, cymdeithasol, gwleidyddol a chyfreithiol gofal.

Sgiliau Deallusol:

 • Gwerthuswch dystiolaeth ymchwil yn systematig gan gynnwys canllawiau gofal iechyd ac integreiddio ag anghenion unigolion a phrofiad personol/proffesiynol i reoli'n effeithiol.
 • Cyfrannwch yn gadarnhaol at ddatblygiad ymchwil foesegol yn y lleoliad gofal iechyd gyda'r gallu i werthuso cwestiynau ymchwil, methodolegau a chanfyddiadau ymchwil a'u cynnwys yn eu hymarfer proffesiynol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • Gweithredwch fel ymarferwyr awtonomaidd ac annibynnol sy'n gwerthuso eu hymarfer yn feirniadol ac yn myfyrio arno, wrth gadw at safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg y Cyngor Proffesiynau Iechyd (HPC) (2016), gydag ymwybyddiaeth acíwt o gwmpas a therfynau ymarfer ffisiotherapi.
 • Gweithiwch fel aelodau o dîm aml-broffesiwn i ddarparu gofal iechyd gyda gwerthoedd yr unigolion wrth wraidd y broses, gan sicrhau dull dyneiddiol o reoli cleifion o bob oed a diwylliant.
 • Arddangoswch ystod eang o sgiliau cyfathrebu effeithiol, gan gynnwys ar lafar, yn weledol ac yn ysgrifenedig, gan ddefnyddio dull beirniadol i addasu'r sgiliau hyn er mwyn sicrhau dull cydweithredol o roi gwybodaeth i ystod amrywiol o gynulleidfaoedd, a chael gwybodaeth ganddynt.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

 • Addaswch i'r rôl, cyfrifoldebau, arferion gwaith ac amgylcheddau newidiol a dangoswch wytnwch, arweinyddiaeth ac arloesedd i hyrwyddo ymarfer ffisiotherapi.
 • Defnyddiwch sgiliau addysgol a mentora effeithiol i rymuso unigolion i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd eu hunain.

Sut mae'r Rhaglen wedi'i strwythuro?

Cynhelir y Rhaglen dros dair blynedd o astudio'n amser llawn. Mae'n dilyn fframwaith modiwlaidd lle mae pob blwyddyn academaidd yn cynnwys 4 modiwl, sy'n cynrychioli un lefel o ddysgu. Mae un lefel yn cyfateb i 120 credyd ac mae angen cyfanswm o 360 credyd er mwyn cael BSc (Anrh.) Ffisiotherapi.

Bydd 18 mis cyntaf eich addysg israddedig wedi'i leoli yn y brifysgol a byddwch yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i fod yn gyfranogwr gweithredol yn eich cyfle cyntaf i gael addysg ar sail ymarfer, hanner ffordd trwy flwyddyn 2. Yn ystod yr ail 18 mis, byddwch yn treulio rhan fwyaf o'ch amser mewn lleoliadau ymarfer yn datblygu eich sgiliau personol a phroffesiynol mewn gwahanol feysydd ffisiotherapi ac yn dychwelyd i'r brifysgol i gwblhau eich prosiect ymchwil gydag arweiniad gan eich goruchwyliwr ymchwil.

Bydd y cwricwlwm integredig yn eich helpu i nodi cysylltiadau rhwng y wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sy'n allweddol i ffisiotherapydd sy'n datblygu. Mae blwyddyn gyntaf y rhaglen wedi'i strwythuro fel bod modiwlau'n rhedeg ochr yn ochr â'i gilydd, fel y gallwch integreiddio gwybodaeth am y gwyddorau ffisiolegol, biomecanyddol, anatomegol, ymddygiadol a chlinigol sy'n darparu sylfaen ar gyfer ymarfer ffisiotherapi. Wrth i chi fynd trwy'r blynyddoedd gofynnir i chi ychwanegu gwahanol haenau at eich gwybodaeth a'ch sgiliau gan edrych eto ar feysydd pwnc, gan ychwanegu lefelau mwy cymhleth gan gynnwys, dulliau rhesymu, gofal sy'n canolbwyntio ar y claf, gweithio amlddisgyblaethol, amrywiaeth defnyddwyr gwasanaeth, dysgu ar sail ymarfer, ysgogwyr y llywodraeth ac ysgogwyr proffesiynol ac iechyd y cyhoedd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae bod yn ffisiotherapydd yn golygu y gallwch chwarae rhan allweddol wrth alluogi pobl i wella eu hiechyd, eu lles ac ansawdd eu bywyd.

Roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS 2019). Mae ein rhaglenni’n cynnig cryn dipyn o amser ar gyfleoedd dysgu ymarferol sy'n helpu i ddatblygu hyder, galluoedd a chyflogadwyedd fel gweithiwr proffesiynol gofal iechyd.

Ar ôl i ennill gradd ffisiotherapi rydych chi'n gymwys i gofrestru gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Gallwch hefyd fod yn aelod cymwys o'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (PDC) a mwynhau'r statws siartredig a allai fod o fantais wrth chwilio am swydd.

Mae ffisiotherapi yn cynnig llawer o opsiynau gwahanol a hyblyg i chi o ran llwybr gyrfa. Ar ôl cymhwyso ac ennill rhywfaint o brofiad clinigol, gallech chi fynd ymlaen i weithio gyda:

 • Byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG,
 • Gwasanaethau iechyd cymunedol,
 • Adrannau gwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol,
 • Gwasanaethau iechyd rhyngwladol,
 • Sefydliadau addysg uwch
 • Cwmnïau preifat
 • Sefydliadau elusennol
 • Chwaraeon proffesiynol.

Mae ein graddedigion hefyd wedi mynd ymlaen i gwblhau astudiaeth bellach gan gynnwys MSc mewn Ffisiotherapi neu MSc mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff, rolau Phd fel cynorthwywyr ymchwil, neu hyfforddi ym meysydd ffisiotherapi milfeddygol, ceffylau neu gŵn.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Ffisiotherapydd

Lleoliadau

Yn ystod blwyddyn dau a thri, byddwch yn cymryd rhan mewn dysgu ar leoliad, ledled Cymru, ac mewn rhai amgylchiadau, ledled y DU. Mae pob profiad ar sail ymarfer yn bedair wythnos o hyd ac mae cyfanswm o saith bloc 4 wythnos, pedwar lleoliad ym mlwyddyn 2 a thri ym mlwyddyn 3. Mae cyfleoedd i ddysgwyr gael profiadau rhyngwladol ar sail ymarfer. Ceir opsiynau i ddysgwyr gael profiadau rhyngwladol y tu allan i'r rhaglen neu gael y profiad fel rhan o'r rhaglen yn ystod un o'r saith profiad ar sail ymarfer a nodwyd uchod. Gall dysgwyr drafod yr opsiynau gyda 'swyddog symudedd' a all roi cyngor iddynt ar logisteg trefnu profiad dysgu rhyngwladol.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 34% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.