Ewch i’r prif gynnwys

Hyb Dysgu

Man rhithwir sy’n helpu i wella profiad dysgu myfyrwyr yn barhaus

Chwilio a phori ein cronfa adnoddau

Dysgu gan eich cyd-weithwyr ac ehangu eich gwybodaeth

Cyflwyno eich adnoddau a rhannu gwybodaeth

Ein themâu

Rydym wedi adnabod pump thema neu adran ar gyfer yr Hwb Dysgu. Mae'r themâu hyn yn adlewyrchu adrannau allweddol o weithgareddau ac arbenigedd ar draws Prifysgol Caerdydd, a fydd yn datblygu i adlewyrchu natur newidiol dysgu ac addysgu mewn Addysg Uwch.

Dylunio ar gyfer dysgu

Mae dylunio cwricwlwm a rhaglen dda yn hanfodol er mwyn ymgorffori arferion da mewn addysgu. Edrychwch ar enghreifftiau o sut y mae gwahanol ddulliau dysgu (e.e. dysgu sy'n manteisio ar dechnoleg, dysgu sy'n seiliedig ar holi, dysgu o bell) wedi cael eu datblygu er mwyn cefnogi a mynegi'r amcanion a fwriadwyd.

Gweld pynciau dethol

Asesu ar gyfer dysgu

Mae asesu yn agwedd allweddol ar y cylch dysgu. Chwiliwch am ddulliau asesu sy'n enghreifftiau o arferion da a fydd yn galluogi'r dysgwyr i fonitro eu cynnydd a myfyrio arno ac er mwyn cefnogi unrhyw ddysgu yn y dyfodol.

Gweld pynciau dethol

Cefnogi eich addysgu

Os ydych yn troi'r ystafell ddosbarth wyneb i waered neu'n hwyluso gwaith grŵp, mae'n bwysig cydnabod yr amrywiaeth o ddulliau sydd ar gael. Dysgwch fwy am y gwahanol ddulliau a sut y gallant gael eu rhoi ar waith wrth wella arferion addysgu.

Gweld pynciau dethol

Cynorthwyo myfyrwyr

Mae cynorthwyo myfyrwyr drwy ddarparu cefnogaeth academaidd, gweinyddol a bugeiliol o safon uchel yn rhan hanfodol o brofiad y myfyriwr. Darganfyddwch sut y mae mecanweithiau fel Tiwtora Personol a Mentora Myfyrwyr yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu yn academaidd ac fel unigolion.

Gweld pynciau dethol

Datblygiad Proffesiynol

Proses barhaus o fyfyrio a gwella yw Dysgu ac Addysgu. Dewch o hyd i'r ystod o weithgareddau sydd ar gael er mwyn datblygu dealltwriaeth addysgol o arferion dysgu ac addysgu, a sut y gall gweithgareddau o'r fath gael eu casglu a'u cydnabod.

Gweld pynciau dethol

Chwilio

Mwyaf poblogaidd

Small group teaching: Methods & Techniques

Dr Nathan Roberts

Cyhoeddwyd 02 Dec 2016 • 4 munud o ddarllen

‘Mixing it up’ is important. You can’t please all the people all the time but designing your small group teaching session with ‘variety’ in mind allows your learners to work in their comfort zones for some of the time and provides them with new challenges at others. Different methods facilitate different kinds of student engagement and provide different opportunities to learn.


Pynciau

Tag Small group teaching

Recommendation icon29 Cydnabyddiaeth

Marking, grading and giving feedback

Cyhoeddwyd 23 Dec 2016 • 20 munud o ddarllen

This set of materials is intended to provide guidance and support for those who are new to assessing and giving feedback and who are asked to implement an existing assessment process. The emphasis here is to provide practical help in doing the marking you are asked to do, however, there will also be some opportunity to think about assessment more broadly and to critique the approaches we use particularly in UK Higher Education


Pynciau

Tag Assessment Design | Providing feedback

Recommendation icon16 Cydnabyddiaeth

Dignity and respect in the classroom

Dr Iain Mossman

Cyhoeddwyd 17 Feb 2017 • 20 munud o ddarllen

This article provides strategies for structuring small group work, with a focus on addressing difficult or sensitive topics.


Pynciau

Tag Inclusive Curriculum | Small group teaching | Large group teaching

Recommendation icon12 Cydnabyddiaeth

Improving Peer Review: A Pilot Study

Dr Stephanie Rennick & Dr Charlotte Newey

Cyhoeddwyd 07 Sep 2017 • 30 munud o ddarllen

This is a downloadable report on the outcomes of a project investigating the role of peer-assessment and feedback.


Pynciau

Tag Assessment Design

Recommendation icon9 Cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.

Ychwanegwyd yn ddiweddar

Flexible bite-sized learning: a route to increasing accessibility of Continuing Professional Development provision

Justine Bold

Published 02 Jul 2021 • 7 munuds o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut, mewn ymateb i Covid-19, symudodd yr Ysgol Meddygaeth (SoM) gyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i ddarpariaeth ar-lein maint bach hygyrch wedi’i halinio â chenhadaeth ddinesig, a ddyluniwyd i gefnogi gweithwyr rheng flaen gyda llwythi gwaith clinigol ymestynnol i barhau i gefnogi cwblhau eu DPP.


Pynciau

Tag Ways of learning | Learning journeys | Designing for distance learners | Self-reflection

Recommendation icon3 Cydnabyddiaeth

Peer review of exemplar work

Dr Andrew Roberts

Published 02 Jul 2021 • 15 munuds o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut mae adolygiad gan gymheiriaid o waith enghreifftiol yn caniatáu i fyfyrwyr gymharu eu gwaith â gwaith pobl eraill ac yn eu helpu i ymgysylltu â’r meini prawf asesu. Dyma nhw'n defnyddio adolygiad enghreifftiol fel rhan o fodiwl mewn Pensaernïaeth lle gofynnwyd i fyfyrwyr raddio a rhoi adborth ar dri darn o waith o safonau amrywiol o garfan flaenorol, tra bod eu gwaith eu hunain yn dal i fod ar ffurf ddrafft. Yna gofynnwyd iddynt gymharu eu hadolygiadau a’u marciau â dau fyfyriwr arall i ddatblygu consensws yn ystod sesiwn ar-lein. Mae'r cyflwyniad hwn yn adolygu sut y gwnaed hyn ac yn tynnu sylw at y pwyntiau dysgu allweddol a gododd.


Pynciau

Tag Ways of learning | Learning journeys | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment Design | Managing assessments | Providing feedback

Recommendation icon1 Cydnabyddiaeth

The challenges of transition to HE in a lock-down world: A MEDIC perspective

Emily Ireland and Hannah Logan

Published 02 Jul 2021 • 15 munuds o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn tynnu sylw at ganlyniadau dwy astudiaeth ymchwil dan arweiniad Israddedigion sy’n ymchwilio i brofiadau byw myfyrwyr Blwyddyn 1 yn yr Ysgol Meddygaeth yn ystod y flwyddyn academaidd dan glo. Yn nodweddiadol, mae’r garfan o Fyfyrwyr Meddygol yn gymuned ddysgu dynn a chefnogol.


Pynciau

Tag Ways of learning | Learning journeys | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Supporting placement learning

Recommendation icon1 Cydnabyddiaeth

Reflecting on reflections

Dr Kate Gilliver

Published 02 Jul 2021 • 15 munuds o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod yr hyn y mae ysgrifennu myfyriol fel asesiad wedi’i ddatgelu am brofiad myfyrwyr o ddysgu gweithredol mewn pandemig.


Pynciau

Tag Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment Design | Providing feedback | Supporting placement learning

Recommendation icon2 Cydnabyddiaeth