Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu ag Adborth Myfyrwyr

Mwy am y pwnc hwn

Mae llawer o gyfleoedd ffurfiol ar gael i fyfyrwyr i roi adborth ar arferion dysgu ac addysgu. Mae’r rhain yn cynnwys gwerthuso modiwl, cymryd rhan mewn pwyllgorau neu brosiectau yn yr Ysgol, a’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol. Mae dulliau anffurfiol ategol fel trafodaethau yn y dosbarth ac adborth hanner ffordd drwy’r modiwl hefyd yn cael eu defnyddio i nodi barn a chynnydd myfyrwyr.

Mae’r canlynol ymysg yr argymhellion o ran arfer da yn y maes gweithgarwch hwn:

  • Cyfathrebu’n glir ynghylch sut y gweithredir ar adborth gan fyfyrwyr; neu’r rhesymau dros beidio â gwneud hynny.
  • Dealltwriaeth a rennir o’r mathau gwahanol o bartneriaethau myfyrwyr sy’n bodoli. Er enghraifft, cydnabod nad yw rhai trafodaethau/gweithgareddau yn cynrychioli partneriaeth 50-50.
  • Defnyddio amrywiaeth briodol o ddulliau (ffurfiol ac anffurfiol) i gasglu adborth, adolygu gwybodaeth ac adrodd ar unrhyw gamau dilynol.
  • Rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan ym mhob agwedd ar y cylch gwella adborth. Er enghraifft, cynnig cyfleoedd i gydweithio ar ddatblygiadau ymarferol yn seiliedig ar yr adborth a roddwyd. Bydd hyn yn osgoi canfyddiad o fodel adborth hollol ymatebol sy’n seiliedig ar y berthynas rhwng defnyddiwr a chleient.

Mae’r pwnc hwn yn dangos sut mae dulliau o ymateb i adborth myfyrwyr yn datblygu y tu hwnt i’r dull “dywedoch chi, gwnaethom ni”, a fu’n boblogaidd yn y gorffennol. Ceir enghreifftiau hefyd o sut mae gweithio mewn partneriaethau gwirioneddol gyda myfyrwyr yn gwella arferion dysgu ac addysgu ac yn datblygu’r profiad myfyriwr cyffredinol.


Astudiaethau achos

More than just quizzes and word-clouds?

Dr Craig Gurney and Jessica Clement

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Straeon o lwyddiant ar gwrs Newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg/Success stories on a Welsh-medium Journalism course

Sian Morgan Lloyd & Llion Carbis

Cyhoeddwyd 17 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Inclusive Curriculum | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Inclusive Curriculum | Engaging with student feedback | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Active Learning: the student perspective

Sophie Timbers and Mo Hanafy

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 5 munud o ddarllen

What is "active learning,' how is it effective and what are the possible drawbacks?


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback |

0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.