Ewch i’r prif gynnwys

EPSRC

Rydym yn cynnig ysgoloriaethau wedi’u hariannu’n llawn gyda Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP).

Gallwch chwilio am ysgoloriaeth neu gael rhagor o wybodaeth am gyllid.

EPSRC Logo

ESPRC yw prif asiantaeth Llywodraeth y DU ar gyfer ariannu ymchwil a hyfforddiant mewn peirianneg a'r gwyddorau ffisegol - mae'r pynciau o dan sylw yn cynnwys mathemateg, gwyddoniaeth deunyddiau, technoleg gwybodaeth a pheirianneg strwythurol.

Mewn ymateb i feini prawf cymhwysedd newydd UKRI, mae Prifysgol Caerdydd yn falch o gyhoeddi y bydd yn cynnig gostyngiadau ffioedd rhyngwladol i ymgeiswyr llwyddiannus UKRI. Bydd y ffioedd yr un peth â lefel y ffioedd cartref. Mae'r dull hwn yn sicrhau y bydd myfyrwyr waeth beth yw eu cenedligrwydd neu sefyllfa ariannol yn gallu ymgeisio am ein hysgoloriaethau UKRI. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn efrydiaeth a ariennir yn llawn ac ni chodir y gwahaniaeth ffioedd rhyngwladol arnynt.

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Mae ein EPSRC DTP yn cynnig ysgoloriaethau PhD wedi’u hariannu’n llawn ar gyfer amrywiaeth o brosiectau, ar draws Ysgolion Academaidd a Sefydliadau Ymchwil rhyngddisgyblaethol. Bydd myfyrwyr yn elwa ar amgylchedd ymchwil lleol rhagorol yn ogystal â rhaglen gynhwysfawr o ymchwil a datblygu sgiliau proffesiynol.

Meysydd y prosiect

Mae prosiectau PhD ar gael ar draws ystod o bynciau sy’n cyd-fynd â chryfderau ymchwil Caerdydd a blaenoriaethau EPSRC. Bydd prosiectau’n seiliedig mewn ysgol academaidd, ond efallai byddant yn gorgyffwrdd â disgyblaethau eraill, yn gysylltiedig â Sefydliad Ymchwil rhyngddisgyblaethol, ac yn cynnwys cydweithrediadau ag ymchwilwyr gwyddonol eraill, partneriaid diwydiannol a sefydliadau eraill. Bydd prosiectau ar gael drwy dri llwybr:

 • Ysgoloriaethau Safonol
 • Canolfannau Hyfforddiant Doethurol Rhyngddisgyblaethol
 • Ysgoloriaethau CASE

Byddwn yn cyhoeddi Canolfannau Hyfforddiant Doethurol Rhyngddisgyblaethol newydd EPSRC cyn bo hir. Bydd y canolfannau hyn yn galluogi myfyrwyr i ymuno â charfan fach o ymchwilwyr mewn amgylchedd hyfforddiant rhyngddisgyblaethol. Cyhoeddir mwy o fanylion am y Canolfannau hyn a sut i gyflwyno cais yma.

Amcanion

Ein hamcan yw hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ymchwil, arloeswyr ac entrepreneuriaid ym maes y gwyddorau ffisegol a pheirianneg, drwy:

 • roi sgiliau ymchwil blaengar i fyfyrwyr, eu cefnogi drwy oruchwyliaeth arbenigol, eu datblygu â seilwaith wedi’i ariannu’n dda a’u meithrin mewn diwylliant ymchwil dynamig
 • eu cefnogi i gyfathrebu eu hymchwil drwy seminarau, cynadleddau allanol a rhwydweithio
 • meithrin ymchwil ryngddisgyblaethol drwy grwpio myfyrwyr peirianneg, ffiseg, cemeg, bioleg, meddygaeth a’r gwyddorau cymdeithasol ynghyd
 • cynnig rhaglen gynhwysfawr o gyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol ac yn yrfaol
 • cynnal gweithgareddau carfan sy’n annog myfyrwyr doethurol i ryngweithio ar draws disgyblaethau
 • ysgogi ymrwymiad i ragoriaeth ac effaith ymchwil, ac ystyried ffyrdd newydd o feddwl.

Cysylltwch â ni i fynegi diddordeb mewn cael arian ESPRC a chael gwybod am ysgoloriaethau ymchwil eraill a gyhoeddir o dan y cynllun hwn.

Canolfannau Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Yn ogystal â’r DTP, mae gan EPSRC ddwy Ganolfan Hyfforddiant Doethurol (CDT) sy’n recriwtio myfyrwyr:

EPSRC Interdisciplinary Doctoral Training Hubs

We are pleased to announce our new EPSRC Interdisciplinary Doctoral Training Hubs. These hubs will enable students to join a small cohort of researchers in an interdisciplinary training environment.

Information about each of the five hubs can be found below.

All available projects are searchable via our funding search page. Please search for 'EPSRC' or the hub name in the keyword search box.

Maes a nodau’r ymchwil

Mae ansawdd ein hamgylchedd a gollyngiadau rhywogaethau a gynhyrchir yn anthropogenig iddo yn parhau i ddenu sylw digyffelyb yn y cyfryngau ac yn wleidyddol, yn enwedig ynghylch llygredd a ryddheir o ffynonellau diwydiannol. Fodd bynnag, mae llygredd o gartrefi domestig yn cyfrannu'n sylweddol, yn enwedig o wastraff golchi a diheintio, megis peiriannau golchi a golchi llestri. Yn draddodiadol, defnyddir cemegau gwenwynig ar gyfer y teclynnau hyn, gan eu bod yn darparu ocsigen ar ffurf gref, ond yn achosi llygredd o'r systemau dosbarthu ocsigen. Gellir dileu'r broblem hon trwy gynhyrchu'r rhywogaethau glanhau actifedig yn uniongyrchol o gatalydd yn y fan a'r lle gan ddefnyddio ocsigen o'r aer, gan ddisodli cannydd cyffredin er enghraifft.

Nod cyffredinol yr ymchwil yw datblygu prosiectau ymchwil croestoriadol (a gefnogir gan 2 ysgol) lle mae rhywogaethau ocsigen adweithiol (a gynhyrchir o aer a/neu ddŵr gan ddefnyddio gwres, trydan neu ymbelydredd electromagnetig) yn cael eu defnyddio i yrru ocsidiad cemegol a biolegol ar arwynebau, mewn aer a mewn hylifau. Bydd cymhwyso'r arloesiadau technolegol yn galluogi rhanddeiliaid diwydiannol i yrru fformwleiddiadau o gynhyrchion glanhau glanach, gwyrddach a mwy effeithiol gyda dim gollyngiadau cemegol.

Ein hamcanion yw:

 • Cyflwyno hyfforddiant carfan i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, gan roi arbenigedd dwfn mewn un maes o ymchwil glanhau uwch, gan ddarparu gwybodaeth ysgolheigaidd ehangach o'r cyfyngiadau amgylcheddol a chymdeithasol sydd eu hangen i arwain cynhyrchion defnyddwyr newydd.
 • Cyflwyno ymchwil effaith uchel newydd o fewn tair thema allweddol (gyda chyllid ychwanegol gan ddiwydiant):
 1. golchi dillad catalytig,
 2. golchi llestri catalytig,
 3. diheintio arwynebau solet.
 • Ymgysylltu â diwydiant a chymunedau defnyddwyr terfynol eraill i gyd-ddylunio prosiectau PhD blaengar perthnasol, a defnyddio'r ymgysylltu hwn i wella profiad myfyrwyr.
 • Creu maes newydd o ymchwil cydweithredol rhyngddisgyblaethol mewn thema newydd o lanhau anfalaen catalytig.

Amgylchedd Ymchwil a Rhaglen Hyfforddiant

Neilltuir prosiectau ymchwil i fyfyrwyr sy'n gofyn am dimau goruchwylio sy'n cynnwys goruchwyliwr arweiniol traddodiadol sy'n wynebu'r EPSRC, a goruchwyliwr uwchradd o, o leiaf, un ysgol arall. Bydd y myfyriwr yn cymryd rhan arweiniol yng nghwmpas/cynllun cyffredinol y prosiect mewn trafodaeth â goruchwylwyr. Rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o'r amser yn labordy'r goruchwyliwr arweiniol, ond er mwyn sicrhau gweithio rhyngddisgyblaethol bydd pob myfyriwr yn cwblhau 'Cyfnod Sabothol Ymchwil' (RS) ehangach mewn grŵp ymchwil cyd-ymchwilydd. Bydd hyd ac amseriad yr RS yn hyblyg, ond bydd am isafswm o 8 wythnos, os yw'n briodol bydd cyfnodau RS lluosog neu hirach yn cael eu sefydlu, gydag ymweliadau â chydweithwyr rhyngwladol yn bosibilrwydd.

Bydd strwythur y cwrs yn galluogi ac yn ymgorffori ffyrdd cynhwysol, rhyngddisgyblaethol a chydweithredol o weithio, gan gynnwys datblygu sgiliau mewn meysydd allweddol, hyblygrwydd dewis mewn prosiect ymchwil a goruchwyliwr, cyfnodau sabothol ymchwil, hyfforddiant ymgysylltu â'r cyhoedd a chymorth pwrpasol wrth gynllunio gyrfa.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arweinydd Academaidd y ganolfan hon, Dr Jennifer Edwards.

Maes a nodau’r ymchwil

Mae oncoleg fanwl yn defnyddio ymagwedd wedi'i theilwra at ofal canser trwy ddatblygu triniaethau claf-benodol sy'n targedu tiwmor unigolyn. Mae’n ffafrio ymagwedd unedig at ddadansoddeg delwedd a genomig, ynghyd â defnyddio data mawr ac offer AI, wedi’i ategu gan ddealltwriaeth gadarn o integreiddio data, gan gynnwys diogelwch data a moeseg. Mae oncoleg fanwl yn manteisio ar ddatblygiadau newydd mewn delweddu meddygol biofeddygol a thechnolegau omeg a fydd yn cael effaith gynyddol ar radioleg, oncoleg, a phatholeg glinigol.

Mae heriau amlddisgyblaethol o'r fath yn gofyn am sgiliau ymchwil uwch a dull cydweithredol.  Mae IPOCH yn mynd i'r afael â'r angen cynyddol i gynyddu gwybodaeth a sgiliau yn y maes hwn sy'n datblygu'n gyflym. Bydd strategaethau sydd wedi'u teilwra i fioleg unigryw clefyd claf yn canolbwyntio ar sawl nod:

 • Datblygu therapïau gwrth-ganser newydd wedi'u targedu sy'n gweithredu systemau arbenigol (e.e. prosesau awtomataidd, llifoedd gwaith optimaidd, delweddu wedi'i optimeiddio, prosesu iaith naturiol, rhyngwynebau a rhyngweithio â systemau cefnogi penderfyniadau)
 • Defnyddio data o ddilyniant cenhedlaeth nesaf a thrawsgrifomeg ofodol i ddewis triniaethau sy'n annibynnol ar y math o ganser
 • Mynd i’r afael â’r angen i drin setiau data oncoleg mawr ac amrywiol ar draws ystod o barthau o ddelweddu digidol a phatholeg i genomeg ofodol, tra’n ymgorffori gwybodaeth cleifion
 • Mynd i'r afael â gofynion rheoli data sylweddol, megis diogelwch, ac amgylcheddau ymchwil dibynadwy.

Amgylchedd ymchwil a rhaglen hyfforddiant

 • Bydd y myfyrwyr yn gallu gweithio ar draws yr Ysgolion Meddygaeth, Peirianneg a Chyfrifiadureg, gan elwa felly ar arbenigedd hirsefydlog mewn ymchwil a datblygu biofeddygol rhyngddisgyblaethol. Bydd ymgeiswyr yn rhan o garfan o fyfyrwyr PhD, o dan ymbarél IPOCH, a fydd yn sefydlu amgylchedd cymuned cyfoedion
 • Bydd ymgeiswyr yn cael y cyfle i ddysgu'r dechnoleg delweddu o'r radd flaenaf, wedi'i hategu gan ddadansoddeg delwedd. Bydd angen datblygu fframweithiau dysgu peirianyddol a deallusrwydd artiffisial pwrpasol i nodweddu meinweoedd cymhleth. Bydd yr offer hyn yn cael eu profi o'r labordy i'r lefel ddiagnostig/therapiwtig glinigol, gan ddarparu dealltwriaeth gadarn o lwybr triniaeth claf-benodol.  Bydd hyfforddiant pwrpasol ar lefel ôl-raddedig yn cefnogi myfyrwyr trwy gydol eu gradd
 • Bydd y myfyrwyr yn perfformio ymchwil o'r radd flaenaf a fydd yn denu sylw byd-eang a chydweithio a fydd o fudd i'w gyrfaoedd yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ledaenu eu canfyddiadau a'u syniadau trwy gynadleddau a chyhoeddiadau effaith uchel
 • Byddwn yn sefydlu grŵp Rhyngweithio Cleifion Cyhoeddus i sicrhau ein bod yn parhau i gael ein harwain gan ein cymuned ehangach
 • Rydym yn cydnabod egwyddorion Ymchwil ac Arloesedd Cyfrifol a'n rhan ni wrth eu hyrwyddo. Bydd IPOCH yn defnyddio adnoddau a ddatblygwyd ar gyfer myfyrwyr Ôl-raddedig gan ORBIT, gan gynnwys offer Hunanasesu i bennu lefel ein haliniad presennol
 • Bydd yr Hwb yn defnyddio dull gwyddoniaeth agored i wneud ymchwil wyddonol a lledaenu gwybodaeth yn hygyrch i bob lefel (gwyddoniaeth, diwydiant, cymdeithas). Byddwn yn defnyddio polisi mynediad agored newydd UKRI fel cyfeiriad ar gyfer cyhoeddiadau ymchwil a ddatblygir trwy rwydweithiau cydweithredol. Byddwn yn dilyn y model a ddefnyddir yn rhyngwladol fel y rhai a ddefnyddir er enghraifft yn yr Archif Delweddu Canser (TCIA).

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arweinydd Academaidd y ganolfan, yr Athro Emiliano Spezi.

Maes a nodau’r ymchwil

Treuliwyd yr 20fed ganrif yn deall egwyddorion mecaneg cwantwm; treulir yr 21ain ganrif yn dyfnhau'r ddealltwriaeth hon ac yn cymhwyso'r egwyddorion hynny ar draws ystod o bynciau rhyngddisgyblaethol o ffiseg, peirianneg a gofal iechyd; a chyflwyno cymwysiadau o ddelweddu i gyfathrebu a phrosesu gwybodaeth i ganfod signalau prosesau sylfaenol a thu hwnt. Er mwyn gwireddu'r 'fantais cwantwm' i gymwysiadau bob dydd, mae angen dybryd am hyfforddi cenhedlaeth newydd o dechnolegwyr cwantwm i fanteisio ar y datblygiadau hyn. Bydd QuMAT yn cysylltu meysydd amrywiol yn y gwyddorau ffisegol sydd wedi'u hystyried yn ynysig cyn hyn, gan chwarae i gryfderau Prifysgol Caerdydd mewn deunyddiau, gwyddoniaeth cwantwm a ffiseg mater cyddwys.

Mae gan Brifysgol Caerdydd arbenigedd o'r radd flaenaf mewn deunyddiau a thechnolegau cwantwm, gan gynnwys datblygu'r arbenigedd hwnnw i gyflawni cymwysiadau technolegol. Bydd QuMAT yn hwyluso datblygiad unedig y rhaglen hon, gan alluogi llwyddiant yn y dyfodol gyda grantiau mewn cyfuniad o'r 34 maes blaenoriaeth yn y DU sy'n ymestyn ar draws cylch gwaith yr EPSRC.

Nodau ymchwil allweddol

Bydd QuMAT yn:

 1. Datblygu technegau twf, nodweddu ac efelychu deunyddiau cwantwm i sefydlu Prifysgol Caerdydd ar flaen y gad o ran datblygu technoleg cwantwm y DU ar draws disgyblaethau
 2. Cychwyn amgylchedd hyfforddi ac ymchwil uwch cynhwysfawr i feithrin nodweddu, efelychu a thrin deunyddiau cwantwm hunangynhaliol, sy'n arwain y byd, ar gyfer technolegau cwantwm sy'n dod i'r amlwg, y mae EPSRC yn rhagweld marchnad uniongyrchol o dros £1 biliwn ar eu cyfer
 3. Trawsnewid yn gydgyfeiriant unigryw o dechnolegau cwantwm EPSRC CDT gyda chefnogaeth ddiwydiannol gref o sbectrwm eang o dechnolegau cwantwm a'r gallu i gydgyfeirio a throelli allan sectorau technoleg cwantwm newydd.

Amglychedd ymchwil a hyfforddiant

Mae QuMAT yn cynnwys 4 ysgol, gan greu amgylchedd rhyngddisgyblaethol.

Yn ystod eu blwyddyn gyntaf, bydd myfyrwyr ymchwil yn mynychu cyrsiau ôl-raddedig presennol, ynghyd â chwrs technegau twf deunyddiau cwantwm arbrofol, a rhaglen unigryw ar fesuriadau uwch yn y terfyn cwantwm. Bydd myfyrwyr ar draws yr holl flynyddoedd yn mynychu seminarau ffiseg wythnosol, Sgwrs Ffiseg (cyflwyniadau bob yn ail wythnos i fyfyrwyr PhD) a chlybiau cyfnodolion misol, lle byddant yn gallu trafod canlyniadau o'r radd flaenaf a chyflwyno eu syniadau eu hunain i'w cyfoedion.

Bydd myfyrwyr yn mynychu cyrsiau lefel 7 fel 'Theori Cwantwm Solidau' a 'Canfod Tonnau Disgyrchol', gan eu hyfforddi yn y technegau damcaniaethol ac arbrofol sy'n berthnasol i sefydlu llinell sylfaen cymhwysedd sy'n angenrheidiol i orgyffwrdd rhyngddisgyblaethol cynhyrchiol. Bydd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf hefyd yn mynychu cwrs a ddyluniwyd yn benodol ar ddeunyddiau cwantwm a thechnoleg (seminarau gwadd a cholloquia), a byddant yn ymweld â phartneriaid diwydiannol ar y safle. Yn eu hail, trydedd a phedwaredd flwyddyn, bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi i fynychu cynadleddau a gweithdai rhyngwladol yn ogystal ag ysgolion haf technegol.

Er mwyn hyrwyddo cydweithio, yn ogystal â'r cyfarfodydd bob yn ail wythnos, bydd myfyrwyr yn trefnu Cynhadledd Ôl-raddedig undydd flynyddol. Dan arweiniad myfyrwyr QuMAT, bydd y gynhadledd yn cynnwys myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o bob rhan o'r ysgolion a gynrychiolir, partneriaid diwydiannol, a thu hwnt. Bydd myfyrwyr, gyda chefnogaeth academyddion QuMAT, yn gyfrifol am bob agwedd ar y digwyddiad, gan gynnwys archebu ystafelloedd, arlwyo, gwahodd siaradwyr, gosod themâu sesiynau, a chadeirio sesiynau. Bydd cyllideb yn cael ei dyrannu a'i chymeradwyo gan Dîm Rheoli QuMAT.

Bydd myfyrwyr QuMAT hefyd yn gwasanaethu fel canolbwynt cymdeithasol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig yn ehangach. Byddant yn penodi pwyllgor cymdeithasol i drefnu digwyddiadau cymdeithasol. Bydd Tîm Rheoli QuMAT yn cytuno ar gyllideb gyda phwyllgor y myfyrwyr bob tymor yn seiliedig ar weithgareddau a gynlluniwyd, gyda phwyslais ar adeiladu tîm.

Bydd perfformiad carfan yn cael ei fonitro drwy gynllun datblygu personol ysgrifenedig (CDP) a chynllun mentora lle bydd y myfyrwyr a'r tîm goruchwylio yn nodi anghenion hyfforddi.

Bydd QuMAT yn cynnwys pwynt cyswllt enwebedig i alluogi gweithdrefn bragmatig ar gyfer codi pwyntiau sy'n peri pryder.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arweinydd Academaidd y ganolfan, yr Athro Sean Giblin.

Cysylltwch â ni i fynegi diddordeb mewn cael arian ESPRC a chael gwybod am ysgoloriaethau ymchwil eraill a gyhoeddir o dan y cynllun hwn.