Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae gostyngiad cynfyfyrwyr ar gael ar gyfer yr holl raglenni meistr yn Ysgol Busnes Caerdydd, yn ogystal â chyrsiau trosi mewn pynciau sy’n cynnwys newyddiaduraeth, daearyddiaeth a chynllunio, ac ysgrifennu creadigol, yn ogystal â rhaglenni meistr mewn optomotreg glinigol, niwroddelweddu, addysg, diwylliannau byd-eang, hanes, athroniaeth a chyfieithu.

Dyfernir y gostyngiad i gynfyfyrwyr ar ffurf gostyngiad o £1,000 yn y ffioedd dysgu i fyfyrwyr cartrefm neu £2,000 i fyfyrwyr rhyngwladol ac Ewropeaidd. Os ydych chi’n gymwys, bydd y gostyngiad yn cael ei gymhwyso’n awtomatig wrth i chi gychwyn eich astudiaethau.

Cynllun peilot yw hwn ac nid yw’n cynnwys yr holl raglenni meistr a gynigir ym Mhrifysgol Caerdydd.  Bydd hyn yn cael ei adolygu ar ôl dwy flynedd.

Cymhwysedd

Mae’r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i unrhyw un o raddedigion Prifysgol Caerdydd sy’n symud ymlaen i un o’r rhaglenni cymwys ac sydd wedi cwblhau un o’r canlynol:

 • gradd israddedig a ddyfarnwyd gan Brifysgol Caerdydd
 • cynllun Erasmus neu astudio dramor oedd yn dod â nhw i Brifysgol Caerdydd
 • ysgol Haf Ryngwladol oedd yn cynnwys credydau ym Mhrifysgol Caerdydd
 • Cymhwyster Cenedlaethol i fod un diwtor Cymraeg i Oedolion.

I fod yn gymwys mae’n rhaid eich bod yn symud ymlaen i gymhwyster ar lefel uwch na’r un sydd gennych eisoes.

Bydd angen bod gennych gynnig i’ch derbyn i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ym mlwyddyn academaidd 2020/21 ar un o’r rhaglenni cymwys canlynol, yn llawn amser neu’n rhan amser.

Rhaglenni cymwys

Mae’r rhaglenni meistr canlynol wedi’u cynnwys yn y cynllun peilot gostyngiad i gynfyfyrwyr:

Rhaglenni Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn Ysgol Busnes Caerdydd

Cyrsiau trosi

Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Rhaglenni sydd heb eu cynnwys

Gan mai cynllun peilot yw hwn, nid yw’n cynnwys yr holl raglenni ôl-raddedig a addysgir sy’n cael eu cynnig ym Mhrifysgol Caerdydd Ni fydd ymgeiswyr am raglenni sydd heb eu rhestru yn yr adran rhaglenni cymwys yn derbyn gostyngiad.  Bydd y peilot hwn yn cael ei adolygu ar ôl dwy flynedd cyn gwneud penderfyniad ynghylch y posibilrwydd o barhau â’r cynllun neu ei ehangu.

Mathau eraill o gyllid

Byddwch yn gymwys i gael gostyngiad cynfyfyrwyr hyd yn oed os byddwch yn derbyn:

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn y gostyngiad i gynfyfyrwyr ar ben Ysgoloriaeth Ryngwladol gan yr Is-ganghellor oni bai bod y cyfuniad o’r ddau heb fod yn fwy na chyfanswm o £5,000 o gefnogaeth gan Brifysgol Caerdydd.

Sut i wneud cais

Nid oes proses ffurfiol o wneud cais am gynllun peilot y gostyngiad i gynfyfyrwyr. Byddwn ni’n asesu a ydych yn gymwys i gael y gostyngiad fel rhan o’ch cais i astudio cwrs ôl-raddedig a addysgir ym Mhrifysgol Caerdydd.  Os ydych chi’n gymwys, bydd y gostyngiad priodol i’r ffioedd dysgu yn digwydd yn awtomatig, a chewch eich hysbysu ynghylch hynny.

Telerau ac amodau

 1. Bydd y gostyngiad i gynfyfyrwyr ar ffurf gostyngiad yn y ffi dysgu ac ni thelir dim arian yn uniongyrchol i chi. Bydd hyn yn lleihau'r swm sy'n daladwy i'r Brifysgol. Yna bydd gweddill y ffioedd dysgu'n daladwy yn unol â’n polisi ffioedd dysgu.
 2. Swm y gostyngiad i gynfyfyrwyr yw £1,000 yn achos myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig/UE a £2,000 yn achos myfyrwyr rhyngwladol, ac mae ar gael ar gyfer un o’r rhaglenni cymwys ôl-raddedig a addysgir sydd wedi’u rhestru.
 3. Mae disgwyl i chi dalu am weddill cost eich astudiaethau o ffynonellau eraill
 4. Yn achos rhaglenni sy’n parhau am ddwy flynedd neu fwy (gan gynnwys astudiaethau rhan amser), cymhwysir y swm a amlinellir yn 1.2 pro-rata ar draws pob blwyddyn o astudio
 5. Nid oes modd cael arian yn lle’r gostyngiad ar y ffi dysgu, trosglwyddo’r arian nac unrhyw amrywiad arall.
 6. Chi sy’n atebol am yr holl gostau eraill cysylltiedig â’ch astudiaethau
 7. Disgwylir i chi gychwyn eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd ym mlwyddyn academaidd 2020/21.
 8. Bydd rhaid i chi ddilyn a chydymffurfio’n llwyr â rheolau a rheoliadau Prifysgol Caerdydd, ynghyd â’r holl amodau a thelerau academaidd a'r amodau a thelerau eraill sy’n gysylltiedig â’ch rhaglen astudio.
 9. Bydd angen i chi dalu gweddill eich ffioedd dysgu yn unol â’n polisi ffioedd dysgu.
 10. Gofynnir i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus a llysgenhadol, ar sail wirfoddol, yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd. Gall y rhain gynnwys cyfweliadau, cyfleoedd i dynnu llun a mynychu digwyddiadau (ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain), ond ni fyddant yn tarfu ar eich astudiaethau.

Cysylltu

Os ydych yn ansicr a ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun gostyngiad i gynfyfyrwyr, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.