Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (Efrydiaethau EPSRC)

Mae’r rhaglen gradd PhD hon mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn rhan o Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yr EPSRC.

Mae’r rhaglen gradd PhD hon mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn rhan o Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yr EPSRC. Arweinir y ganolfan gan Brifysgol Caerdydd yn gweithio'n agos gyda phrifysgolion partner, Manceinion a Sheffield, a Choleg Prifysgol Llundain (UCL). Mae cysylltiad agos rhwng y ganolfan hefyd a'r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, sy'n cynnwys nifer o ganolfannau a chwmnïau sy'n cydweithio i sbarduno twf economaidd ac i ddarparu ymchwil a datblygu mewn technoleg a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Bydd y CDT yn cefnogi myfyrwyr ôl-raddedig i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau uwch mewn technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd yn ogystal â datblygu sgiliau ymchwil a phroffesiynol a dealltwriaeth o'r diwydiant. Dyrennir ysgoloriaethau PhD EPSRC llawn i ymgeiswyr llwyddiannus.

Mae'r flwyddyn gyntaf yn cynnwys rhaglen a addysgir sy'n seiliedig ar naill ai'r MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (optoelectroneg) neu'r MSc Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Electroneg, yn dibynnu ar ddiddordebau a chefndir yr ymgeisydd, a bydd yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddwch yn datblygu eich prosiect PhD ochr yn ochr â’ch goruchwylwyr academaidd a diwydiannol.

Yna byddwch yn penderfynu ar y maes yr ydych yn dymuno arbenigo ynddo, ac ar ba Brifysgol sy'n gweddu orau i'ch anghenion. Mae’r pedair prifysgol ar flaen y gad ym maes ymchwil lled-ddargludyddion cyfansawdd ac mae ganddynt gyfleusterau blaengar ac arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gael i gefnogi eich astudiaethau.

Nodau'r rhaglen

Mae deunyddiau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn Dechnoleg Alluogi Allweddol sydd wrth galon y gymdeithas fodern. Maent yn ganolog i ddatblygu, er enghraifft, y rhwydwaith 5G, goleuadau ynni effeithlon newydd, ffonau clyfar, cyfathrebu lloeren, electroneg pŵer ar gyfer y genhedlaeth nesaf o gerbydau trydan a thechnegau delweddu newydd.  Mae'r technolegau hyn yn cefnogi ein byd cysylltiedig, ein hiechyd, ein diogelwch a'r amgylchedd. Dim ond wrth newid prosesau gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y gallwn ddatblygu cenhedlaeth nesaf y technolegau hyn. Mae CDT Gweithgynhyrchu CS yn elfen graidd hanfodol wrth ddatblygu'r gweithlu medrus i sbarduno'r newid hwn a chefnogi'r Clwstwr Lled-ddargludyddion sy'n arwain y byd.

Drwy'r CDT hwn, ein nod yw darparu hyfforddiant lefel PhD rhagorol, wedi'i alinio'n llawn ag anghenion diwydiant y DU ac wedi'i gyd-greu gydag IQE Plc, CSC Ltd, Newport Wafer Fab. Cyf a'r Catapwlt Cymwysiadau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (DSG). Rydym yn gynghrair o bedair prifysgol, Prifysgolion Caerdydd, Manceinion a Sheffield, UCL, a 24 o gwmnïau, llawer ohonynt eisoes yn cydweithio'n agos drwy Ganolfan Gweithgynhyrchu CS y Dyfodol EPSRC, gyda rhagoriaeth sefydledig mewn disgyblaethau CS, a byddwn yn darparu hyfforddiant PhD unigryw ond eang sy'n berthnasol yn ddiwydiannol ac yn heriol yn ddeallusol. Ein gweledigaeth yw o raddedigion PhD sydd â'r sgiliau angenrheidiol i gyflymu eu llwybr gyrfa eu hunain a bodloni eu dyheadau personol, ac wrth wneud hynny, newid wyneb Gweithgynhyrchu CS y DU.

Nodweddion unigryw

 • Lleoedd a ariennir, gan gynnwys ffioedd, cyflog a lwfans teithio hael.
 • Gallwch ymgymryd â'ch prosiect ymchwil yn un o bedair prifysgol sydd â mynediad llawn i'w harbenigedd a'u cyfleusterau.
 • Os byddwch yn cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, cewch chi MSc a PhD.
 • Tiwtor personol a mentora ar draws y pedair prifysgol.
 • Darperir hyfforddiant arbenigol gan arbenigwyr yn eu maes, gan gynnwys ein partneriaid diwydiannol.
 • Mynediad i gyfleusterau rhagorol ym mhrifysgolion a chwmnïau partner y Ganolfan.
 • Byddwch yn rhan o raglen sydd wedi'i datblygu ar y cyd â diwydiant ac sy'n cyd-fynd â'u hanghenion.
 • Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn rhan o gymuned o fyfyrwyr cefnogol gyda'i gofod dysgu ôl-raddedig pwrpasol ei hun a mynediad parod at staff academaidd.
 • Rydym yn darparu ystafell feithrin lân bwrpasol lle gall myfyrwyr ddysgu'r pethau sylfaenol mewn amgylchedd carfan gefnogol cyn symud ymlaen i ystafell lân yr ICS a rennir gyda staff diwydiannol.
 • Cewch eich annog i gymryd rhan mewn cyflwyniadau poster, cynadleddau a gweithgareddau ymgysylltu eraill.
 • Mae myfyrwyr yn cael cyfle i gyfarfod a gweithio gydag aelodau academaidd o'r radd flaenaf o staff, a gweithwyr proffesiynol blaenllaw sy'n gweithio yn y diwydiant.
 • Cewch gyfle i ymgymryd â phrosiect sy'n gweithio yn un o'n cwmnïau partner.
 • Byddwch yn datblygu hyfforddiant ymarferol arbrofol a damcaniaethol priodol sy'n gysylltiedig â dylunio a gweithredu ar lefel dyfais CS a lefel system a fydd yn eich paratoi i fod yn arweinydd yn eich gyrfa broffesiynol mewn diwydiant neu'r byd academaidd.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn PhD 4 blynedd: (MSc 1 flwyddyn + 3 blynedd)

Cynhelir blwyddyn gyntaf y rhaglen ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae'n seiliedig ar fodiwlau a addysgir o'n dau gwrs MSc mewn Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, MSc mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (sy'n canolbwyntio ar ffotoneg), a'r MSc mewn Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Electroneg, yn ogystal â gweithgareddau sy'n benodol i CDT. Bydd myfyrwyr CDT yn dilyn 'ffrwd' yn y rhaglen MSc, sy'n nodi rhai o'r modiwlau dewisol.

Mae'r MSc yn rhaglen 12 mis, 2 gam dros dri thymor a fydd yn cynnwys darlithoedd arbenigol gan staff academaidd o'n prifysgolion partner. Pennir dyddiad gorffen y flwyddyn gyntaf erbyn dyddiad y bwrdd arholi MSc terfynol. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, byddwch wedyn yn dewis gwneud eich ymchwil PhD gydag un o'r pedair prifysgol bartner yn dibynnu ar eich prosiect a'ch diddordebau ymchwil. Pan fyddwch wedi cwblhau'r rhan MSc o'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn cael cymhwyster MSc.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, bydd mentor yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn helpu i nodi unrhyw fylchau mewn sgiliau ac arbenigedd. Ochr yn ochr â'r modiwlau MSc, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n benodol i CDT, gan gynnwys clwb cyfnodolion a thiwtorialau wythnosol, seminarau gan academyddion a phartneriaid yn y diwydiant, a gweithdai hyfforddi. Yn y pumed mis, byddwch yn cael eich paru â phrosiect o ddetholiad o heriau a ysbrydolwyd gan y diwydiant a byddwch yn cynnal chwiliad llenyddiaeth drylwyr ac yn datblygu cynllun prosiect ar gyfer y prosiect MSc a PhD mewn proses ryngweithiol gyda goruchwylwyr. Pan fydd eich dewis prosiect PhD wedi'i gwblhau a bod y cynllunio'n cyrraedd cam datblygedig, bydd eich grŵp goruchwylio wedi'i gyfansoddi'n ffurfiol gydag un goruchwyliwr diwydiannol a dau oruchwyliwr academaidd (a fydd ym mron pob achos o wahanol brifysgolion) i ddarparu ehangder mewn cyngor, arbenigedd a rhagolygon.

Byddwch yn dysgu sut i gynllunio a chynnig prosiectau ymchwil, cynnal adolygiadau llenyddiaeth a gwerthusiadau, cod yn LabVIEW, dylunio cydrannau lled-ddargludyddion goddefol a gweithredol gan ddefnyddio pecynnau meddalwedd safonol diwydiant, dyfeisiau lled-ddargludyddion ffug, nodweddu dyfeisiau a gwneud nodweddion llawn ar waffer.

Bydd gennych fynediad i'r cyfleusterau perthnasol ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n cynnwys swyddfa CDT a gofod cymdeithasol pwrpasol, labordai arbenigol, darlithfeydd wedi'u hadnewyddu, ac Ystafell Lân a ddefnyddir ar gyfer hyfforddiant.

Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i'r prosiect ymchwil PhD 3 blynedd a'r traethawd hir yn un o'r pedair prifysgol bartner.

Wrth wneud cais am ysgoloriaeth a lle ar y CDT gofalwch eich bod  yn gwneud cais trwy ddefnyddio'r tab Sut i Wneud Cais ar y tudalennau hyn a PHEIDIWCH â gwneud cais am y cyrsiau MSc unigol. Os byddwch yn dewis y llwybr Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd CDT byddwch yn cael eich cofrestru ar yr MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ar gyfer eich blwyddyn gyntaf, ac os byddwch yn dewis y llwybr Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd CDT byddwch yn cael eich cofrestru ar y MSc Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ar gyfer eich blwyddyn gyntaf.

I gael rhagor o fanylion am y ddwy raglen MSc, ewch i'n tudalennau Cwrs ôl-raddedig a addysgir:

Pa sgiliau fydda i'n eu datblygu?

Byddwch yn datblygu sgiliau ac arbenigedd mewn:

  • arfer gweithgynhyrchu CS, gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y llenyddiaeth academaidd, y prif gwmnïau a phwysau'r farchnad yn y diwydiant, y cyd-destun ehangach a materion cyfreithiol a diogelwch perthnasol;
  • pecynnau meddalwedd effeithiol, ieithoedd rhaglennu a thechnegau mathemategol sy'n ganolog i fynd i'r afael â phroblemau'r byd go iawn mewn CSM.
  • dadansoddi, curadu a syntheseiddio llenyddiaeth academaidd o'r radd flaenaf a'r technegau diweddaraf yn feirniadol.
  • integreiddio'n effeithlon ac yn effeithiol i grŵp ymchwil, gan gynnwys adrodd yn gryno ar gynnydd, trafod gweithgareddau ac amserlenni, cefnogi cydweithwyr a gweithio mewn tîm;
  • cynllunio, cynnig a gweithredu prosiect ymchwil soffistigedig gyda nodau realistig, pethau y gellir eu cyflawni a chynlluniau wrth gefn;
  • cyfathrebu effeithiol, gan gynnwys cynnal adolygiadau llenyddiaeth, gwerthusiadau llenyddiaeth, ysgrifennu erthyglau academaidd, ysgrifennu adroddiadau technegol a chyflwyniadau llafar gwyddonol ffurfiol;
  • gweithio'n effeithiol ac yn effeithlon mewn grwpiau a thîm, gan gynnwys negodi, cyfaddawdu, cynllunio wrth gefn, rheoli amser a chadw cofnodion;
  • ymgysylltu, cysylltu a chydweithio â gwyddonwyr academaidd a diwydiannol a'r gallu i drosglwyddo cysyniadau, methodolegau a dulliau cyflwyno rhwng y ddau amgylchedd.

Mae natur garfan y CDT yn rhoi cyfle i chi ddod yn un o dîm cysylltiedig o bobl a fydd yn parhau i ryngweithio drwy gydol eu gyrfaoedd. Yn wahanol i PhDs traddodiadol, sy’n tueddu i ganolbwyntio ar un agwedd, bydd y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yn cynnig dealltwriaeth gyfannol o’r holl broses o weithgynhyrchu yn ogystal ag arbenigedd mewn un cam o leiaf. Mae cael trosolwg o'r broses gyfan tra hefyd â dealltwriaeth fanwl o rai o'r camau, a gyflawnir yn aml mewn gwahanol gwmnïau, yn allweddol i'ch datblygu fel arweinydd Gweithgynhyrchu CS yn y dyfodol.

Mae gan bob un o'r pedair prifysgol hanes rhagorol mewn ymchwil sy'n gysylltiedig â lled-ddargludyddion cyfansawdd gyda chymuned fawr, fywiog ac amrywiol o academyddion ac ymchwilwyr. Mae gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgolion UCL, Sheffield a Manceinion gronfa goruchwylio sy’n dod i gyfanswm o dros 70 o staff academaidd sydd â rhagoriaeth ymchwil mewn gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Mae'r prifysgolion yn cwmpasu twf epitacsial y prif ddeunyddiau lled-ddargludyddion cyfansawdd, GaN, GaAs, InP a GaSb gan ddefnyddio'r ddau ddull gweithgynhyrchu mawr MBE a MOCVD. Mae Prifysgol Caerdydd yn darparu dyfeisiau graddfa gweithgynhyrchu a gwneuthur cylchedau gyda gwneuthur ar raddfa lai yn y 3 safle arall. Gyda'i gilydd maent yn darparu arbenigedd mewn nodweddu strwythurau optoelectronig fel laserau ac optoelectroneg integredig a dyfeisiau electronig fel FETs a MMICs. Mae arbenigedd dylunio sylweddol hefyd mewn cylchedau integredig optoelectronig ac electronig.

Mae datblygiad newydd y Ganolfan Ymchwil Drosi (TRH) yng Nghaerdydd wedi'i gynllunio i gyflawni ein gweledigaeth i ymchwilwyr weithio ochr yn ochr â’r rhai ar secondiad diwydiant gan ddefnyddio offer gwneuthur ar raddfa weithgynhyrchu. Mae hwn yn gyfleuster ystafell lân 1350 m2 gyda llinell gwneuthur 8 modfedd (200 mm) llawn ar gyfer lled-ddargludyddion cyfansawdd ochr yn ochr â llinell graddfa ymchwil (darnau bach i 150 mm) gydag offer ag egwyddorion gweithredu tebyg yn y ddwy linell. Bydd hyfforddiant lefel mynediad cychwynnol yn cael ei gynnal mewn amgylchedd meithrin lle gall myfyrwyr ddysgu o gamgymeriadau, heb ganlyniadau mwy difrifol. Bydd hwn yn amgylchedd addysgu gwirioneddol unigryw sy'n darparu modiwlau sy'n seiliedig ar ystafell lanhau wrth ddatblygu prosesau a chynhyrchu dyfeisiau, lle mae myfyrwyr yn ymarferol ac yn gallu dysgu ar eu cyflymder eu hunain.

Ar gyfer hyfforddiant y prosiect PhD bydd y myfyrwyr yn cael mynediad at yr arbenigedd a'r offer ar draws y prifysgolion partner, sydd i gyd â labordai modern o'r radd flaenaf gyda chymorth technegwyr a gweithdai cynhwysfawr. Mae cyfleusterau rhagorol ar gael ar gyfer cynnal prosiectau ymchwil sy'n seiliedig ar dwf epitacsial, gwneuthur, nodweddu, dylunio cydrannau a chylchedau integredig ac is-systemau a systemau ar gyfer datblygu cymwysiadau ar draws y dirwedd lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Nod ein CDT yw darparu hyfforddiant PhD unigryw ond eang sy'n berthnasol yn ddiwydiannol ac sy'n heriol yn ddeallusol. Ein nod yw rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi i ddatblygu eich dyheadau gyrfa eich hun, gan ganolbwyntio ar ddarparu sgiliau arwain ac ymchwil yn y diwydiant gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Byddwch yn ddelfrydol ar gyfer gyrfa ymchwil, naill ai mewn prifysgolion neu ddiwydiant, neu mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ym maes technoleg a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd. Mae hwn yn faes sy'n tyfu'n gyflym gyda buddsoddiad mawr yn digwydd ac mae'r galw am ffisegwyr a pheirianwyr sydd â chymwysterau addas eisoes yn uchel ac yn debygol o barhau i dyfu.

Ar ôl cwblhau eich PhD, dylech hefyd ddysgu'r sgiliau a'r cymwysterau ar gyfer amrywiaeth o swyddi ymchwil a phroffesiynol eraill mewn diwydiant, busnes neu'r byd academaidd.

Arian

Mae lle yn y CDT yn cael ei ariannu'n llawn am y cyfnod o 4 blynedd ac mae'n cynnwys ffioedd prifysgol llawn a thâl i fyfyrwyr cymwys (gweler y gofynion mynediad).

Bydd 12 i 13 o ysgoloriaethau ar gael bob blwyddyn.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Cefnogaeth ffioedd dysgu: Ffioedd dysgu cartref llawn. Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a’r brifysgol sy’n croesawu fydd yn talu ffioedd y myfyrwyr rhyngwladol llwyddiannus. Byddwn yn derbyn y rhai sy’n talu eu ffioedd eu hunain, fel y nodir drwy’r dolenni isod.

Cyflog ar gyfer cynhaliaeth: Tâl doethurol sy'n cyfateb i Isafswm Cenedlaethol UKRI ynghyd â £2,000 y flwyddyn o welliant

Arian ychwanegol a gynigir: Bydd cyllid ychwanegol ar gael yn ystod y rhaglen, a bydd yn talu costau fel treuliau ymchwil, hyfforddiant, cynadleddau a theithio.

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â diddordeb gwirioneddol mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd a brwdfrydedd dros y dull carfan sy'n dal neu'n disgwyl ennill:

 • BSc Ffiseg neu MPhys (lleiafswm o 2:1) NEU
 • BEng Peirianneg Drydanol (2:1 o leiaf) NEU
 • BEng Peirianneg Electronig (2:1 o leiaf).

Gellir ystyried ymgeiswyr sydd â gradd ail ddosbarth is (2:2) yn y pynciau hyn os oes ganddynt ganlyniad da mewn astudiaeth lefel Meistr (teilyngdod neu ragoriaeth) a/neu gymwysterau perthnasol eraill neu brofiad diwydiant sy'n dangos eu gallu ymchwil gwyddonol neu beirianneg. Byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr sydd â graddau gwyddor ffisegol cysylltiedig ar sail unigol.

Er mwyn ystyried eich cais, mae angen datganiad personol, eich CV a chopïau trawsgrifiad o'ch cymwysterau blaenorol. Rhaid i chi hefyd ddarparu dau eirda diweddar, dyddiedig o fewn y chwe mis diwethaf, sy'n mynd i'r afael â'ch gallu ar gyfer astudiaeth PhD, y dylai o leiaf un ohonynt fod yn ganolwr academaidd.

Cyfweliadau

Mae angen cyfweliadau, er y gall y rhain fod yn bersonol neu ar-lein yn dibynnu ar eich lleoliad.  Byddwn yn talu costau rhesymol sy'n deillio o'ch presenoldeb mewn cyfweliad. Rhoddir manylion pellach yn eich gwahoddiad.

Cymhwysedd

Ariennir y Rhaglen PhD hon gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), sy'n rhan o Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI), sy'n diffinio cymhwysedd ar gyfer ysgoloriaethau.

Mae ein cyrsiau i fyfyrwyr ar gael i ymgeiswyr Cartref a Rhyngwladol (sydd bellach yn cynnwys ymgeiswyr o'r UE/AEE) ond mae cap ar nifer yr ysgoloriaethau y gellir eu dyfarnu i'r rhai sydd â statws ffioedd rhyngwladol, sef uchafswm o 30% o gyfanswm y myfyrwyr.

Mae'r ysgoloriaeth CDT yn talu ffi dysgu UKRI Cartref. Am y flwyddyn gyntaf, bydd Prifysgol Caerdydd yn rhoi gwobr i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n cyfateb i'r gwahaniaeth rhwng ffioedd dysgu cartref a rhyngwladol, a bydd pob un o'r pedwar partner Prifysgol yn darparu dyfarniad tebyg i dalu am y gwahaniaeth ffioedd am yr ail i'r bedwaredd flwyddyn i 30% o'u derbyniad.

I'w ystyried yn fyfyriwr cartref, rhaid i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Bod yn Wladolyn yn y DU (yn bodloni gofynion preswylio), neu
 • Bod â statws wedi setlo, neu
 • Bod â statws cyn-sefydlog (bodloni gofynion preswylio), neu
 • Fod â chaniatâd amhenodol i aros neu fynd i mewn.

Mae rhagor o fanylion am gymhwysedd ar gael ar wefanUKRI.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Mae ceisiadau’n cael eu hystyried yn rhan o dri chylch yn ystod y flwyddyn. Mae’r dyddiadau cau ar gyfer Cylch 1 a Chylch 2 fel arfer ym mis Chwefror a mis Ebrill, ac os oes lleoedd gwag o hyd, bydd trydydd cylch ym mis Gorffennaf. Cadwch lygaid am fanylion y cyfnodau ymgeisio a dyddiadau cyfweld eleni. Fel arall, ewch i’n gwefan i gael y newyddion diweddaraf.

Mae’r broses ymgeisio’n un ddau gam. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau'r DDAU gam:

Cam 1

Cwblhewch eich cais i'r CDT, trwy gyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Dyma'r ffurflen a gaiff ei defnyddio i lunio rhestr fer o ymgeiswyr i’w cyfweld a rhoi rhagor o wybodaeth amdanoch i’r panel cyfweld. Nod y cwestiynau yw ein helpu i ddeall pa brofiad sut gennych a pham yr hoffech astudio ar gyfer PhD ym maes gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Bydd cwestiynau personol hefyd, a hynny er mwyn casglu’r data sy'n ofynnol gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) at ddibenion monitro cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant bob blwyddyn. Ni fydd y data hwn ar gael i'r panel sy’n llunio’r rhestr fer na'r panel cyfweld. Bydd y data’n cael ei ddinistrio ar ddiwedd y broses recriwtio. Gallwch bob amser ddewis ‘Gwell gennyf beidio â dweud’ yn ateb i unrhyw rai o’r cwestiynau hyn.

Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon, bydd y system yn gofyn a hoffech lawrlwytho copi o’ch atebion. Mae angen i chi wneud hyn o fewn 15 munud. Felly, atebwch ‘Hoffwn’ i’r cwestiwn hwn. Yna, gallwch ddefnyddio’r copi hwn fel eich ‘datganiad personol’ yn rhan o’r cam nes

Cam 2

Llenwch y ffurflen gais i gael eich derbyn gan y Brifysgol. Gall rhai o'r cwestiynau fod yr un fath â’r rhai yn y ffurflen arall – atebwch nhw, beth bynnag. Bydd gofyn i chi lanlwytho CV a datganiad personol – defnyddiwch y ddogfen a lawrlwythwyd gennych yn rhan o Gam 1 uchod. Os byddai’n well gennych lanlwytho dogfen wahanol, mae croeso i chi wneud hynny, ond ni fydd y panel sy’n llunio’r rhestr fer na’r panel cyfweld yn gweld y ddogfen hon.

Yn rhan o’r cam hwn o’r broses ymgeisio, ewch i’r blwch ‘Gwneud cais’ ar y dudalen hon. Dewiswch 'Doethur mewn Athroniaeth', 'Llawn amser' a'r dyddiad dechrau sy’n well gennych (mis Hydref yn y flwyddyn academaidd bresennol). Bydd y cais yn nodi eich bod yn gwneud cais i astudio ar gyfer PhD dros bedair blynedd yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, gan mai dyma yw ysgol ‘cartref’ rhaglen y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol. Darllenwch y canllawiau isod cyn i chi ddechrau'r broses ymgeisio.

Nid oes angen cynnig ymchwil ar gyfer y Rhaglen PhD hon. Yn hytrach, nodwch eich bod yn gwneud cais am y PhD CDT mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a'r llwybr MSc a ffafrir gennych: Ffiseg neu Electroneg yn dibynnu ar ba rai sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau a'ch cymwysterau.

Cofiwch gynnwys gyda’ch cais:

 • Copi o'r ffurflen gais a lawrlwythwyd gennych yng ngham 1 NEU ddatganiad personol yn dweud wrthym eich rhesymau dros eisiau astudio Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd fel rhaglen PhD 4 blynedd a pham eich bod yn addas ar gyfer y CDT (tua 500 o eiriau) a CV yn manylu ar eich addysg a'ch profiad gwaith perthnasol.
 • dau eirda diweddar, dyddiedig o fewn y chwe mis diwethaf, sy'n mynd i'r afael â'ch gallu ar gyfer astudio PhD, a dylai o leiaf un ohonynt fod yn ganolwr academaidd. Sylwer: cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw gofyn am eirdaon a’u llwytho i fyny i’w cais. Os byddai'n well gan eich canolwyr anfon eu geirdaon yn uniongyrchol atom, gofynnwch iddynt anfon e-bost at semiconductors-cdt@caerdydd.ac.uk
 • eich tystysgrifau academaidd a'ch trawsgrifiadau.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Compound Semiconductor Manufacturing-CDT

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig