Ewch i’r prif gynnwys

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr o'r DU ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2019 neu’n hwyrach, mae’n bosibl y gallwch wneud cais am fenthyciad doethurol i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau yma.

Benthyciadau doethurol ôl-raddedig ar gyfer trigolion Cymru a'r UE

Os ydych yn derhau cwrs Doethurol ôl-raddedig yn 2018/2019, yna gallwch wneud cais ar gyfer benthyciad doethurol ôl-raddedig ar gyfer trigolion Cymru a'r UE. Gwneud cais.

Ffeithiau allweddol

 • Hyd at £25,700 (hyd at £25,000 os yw'ch cwrs ôl-raddedig yn dechrau cyn Gorffennaf 2019)
 • Mae'n rhaid i'ch cwrs ddechrau ar neu ar ôl 1 Awst 2019
 • Ar gael ar gyfer cyrsiau Doethurol ôl-raddedig unigol llawn sy'n para rhwng tri ac wyth blwyddyn academaidd
 • Gall fod benthyciad ôl-raddedig ar gael i chi os ydych fel arfer yn byw yng Nghymru neu os ydych fel arfer wedi byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu'r Swistir ar gyfer y tair blynedd ddiwethaf.

Ni fyddwch yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig os ydych:

 • wedi derbyn neu ar fin derbyn cyllid Cyngor Ymchwil (er enghraifft, ysgoloriaethau, cyflogau a chymorth ffioedd dysgu)
 • wedi derbyn neu ar fin derbyn cyllid gan gynllun KESS 2
 • wedi derbyn Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol
 • yn derbyn bwrsariaeth y GIG
 • yn derbyn cyllid myfyrwyr ar gyfer cwrs israddedig neu gwrs Meistr ar hyn o bryd.

Pwy sy'n gymwys

Ar gyfer manylion llawn a meini prawf cymhwysedd, ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Ad-dalu

Mae manylion llawn am ad-dalu Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar wefan gov.uk.

Sut i wneud cais

 • Gallwch wneud cais nawr drwy fewngofnodi i'ch cyfrif cyllid myfyrwyr a chyflwyno eich cais
 • Nid oes angen lle wedi'i gadarnhau ym Mhrifysgol Caerdydd i wneud cais
 • Bydd angen pasport dilys y DU (os oes gennych chi un), eich cwrs a manylion Prifysgol Caerdydd, manylion banc a rhif yswiriant cenedlaethol
 • Ni fydd angen i chi wneud cais ar gyfer Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig mwy nag unwaith

Ar gyfer manylion llawn a gwneud cais ar gyfer Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig, ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Ffeithiau allweddol

 • Yr uchafswm benthyciadau i fyfyrwyr newydd yn dechrau cyrsiau gradd doethurol ôl-raddedig yn 2019/20 fydd £25,700
 • Ar gael ar gyfer cymwysterau lefel PhD fydd yn para hyd at wyth mlynedd, yn yr holl bynciau
 • Ar gael i gefnogi astudiaethau mewn unrhyw brifysgol yn y DU sydd â’r gallu i ddyfarnu graddau PhD

Pwy sy'n gymwys

 • Mae’n rhaid i chi fod yn ddinesydd y DU ac yn un o drigolion Lloegr fel arfer
 • Mae'n rhaid i chi fod yn 59 oed neu’n iau ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd eich cwrs
 • Ni ddylai fod gennych radd PhD yn barod, neu gymhwyster cyfatebol
 • Ni ddylech fod yn derbyn Ysgoloriaeth Cyngor Ymchwil (gan gynnwys ysgoloriaeth ffioedd dysgu yn unig),  arian y GIG neu unrhyw arian arall gan y Llywodraeth tuag at eich PhD
 • Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar ba bwnc y gallwch ei astudio, ac ni chaiff eich cynnig ar gyfer PhD ei wirio fel rhan o'ch cais am fenthyciad doethurol

Ad-dalu benthyciadau

 • Bydd ad-daliadau ar gyfer y benthyciad yn dechrau pan fyddwch wedi cwblhau eich PhD a’ch bod yn ennill o leiaf £21,000 y flwyddyn
 • Byddwch yn talu ar gyfradd o 6% o'ch incwm dros y swm hwnnw. Mae hynny wedi’i gloi tan o leiaf 2021.
 • Sylwer, os ydych eisoes wedi derbyn benthyciad ôl-raddedig ar gyfer astudio gradd Meistr, caiff hwn ei gyfuno gyda'ch benthyciad doethurol. Mae hyn yn golygu y bydd rhaid i chi ad-dalu dyled unigol o hyd at £35,280 (ynghyd â llog) ar gyfradd o 6% o’r hyn rydych yn ei ennill sydd dros £21,000