Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaethau’r Stationers’ Foundation

Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant wedi ffurfio partneriaeth â The Stationers’ Foundation i gynnig dwy fwrsariaeth hael i fyfyrwyr y DU sy’n astudio naill ai Newyddiaduraeth Newyddion neu Newyddiaduraeth Data.

Mae'r Stationers' Foundation (TSF) yn gangen o The Stationers' Company, cwmni lifrai yn Ninas Llundain ar gyfer diwydiannau sy'n ymwneud â chyfathrebu.

Yn ogystal â bwrsariaeth ariannol hael o £9000, a weinyddir yn ostyngiad yn y ffioedd, mae'r Sefydliad yn cynnig cymorth mentora trwy gydol eich astudiaethau gan aelod priodol o'r Sefydliad. Gallai'r mentoriaid hyn gefnogi myfyrwyr i wneud cysylltiadau â diwydiant ac archwilio cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Bydd gan fyfyrwyr llwyddiannus hefyd aelodaeth o'r TSF am dair blynedd.

Mae un bwrsariaeth ar gael ym mhob blwyddyn academaidd ar gyfer y rhaglenni canlynol:

Bod yn gymwys

I fod yn gymwys ar gyfer y fwrsariaeth hon rhaid i ymgeiswyr fod:

  • dan 30 oed yn y mis Medi mae'r rhaglen yn dechrau
  • yn byw yn y DU
  • statws myfyriwr sy’n talu ffioedd dysgu yn y DU
  • cynnal cynnig amodol neu ddiamod ar gyfer rhaglen berthnasol
  • yn gallu mynd i seremoni wobrwyo ym mis Tachwedd ar ôl i’r rhaglen ddechrau, yn Stationers’ Hall, Llundain. (Nid oes treuliau ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn).
  • barod i gyflwyno adroddiadau tymhorol gorfodol i'r mentor a neilltuwyd.

Bydd un bwrsariaeth ar gael ar gyfer pob rhaglen, bob blwyddyn. Dyfernir bwrsariaethau ar sail teilyngdod academaidd, angen ariannol ac ansawdd y cais.

Os dyfernir Bwrsariaeth Stationers’ Foundation i chi, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn unrhyw gyllid ychwanegol gan Brifysgol Caerdydd, gan gynnwys Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr neu Ostyngiad i Gynfyfyrwyr.

Sut i wneud cais

Bydd angen i ddeiliaid cynigion i'r rhaglenni perthnasol, sydd â diddordeb ac sy'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth, gyflwyno ffurflen gais i gyfarwyddwr y cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd (a restrir isod) erbyn y dyddiadau canlynol er mwyn cael eu sgrinio a'u cynnwys ar y rhestr fer:

  • Newyddiaduraeth Newyddion (MA) – dydd Gwener 24 Mai
  • Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data (MSc) – dydd Llun 17 Mehefin.

Y broses ddethol

Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i gyfweliad wyneb yn wyneb yn yr haf cyn i'r rhaglen ddechrau. Bydd y cyfweliad hwn yn rhoi cyfle i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr i gefnogi eu cais a dangos enghreifftiau o'u gwaith.

Bydd y panel cyfweld yn cynnwys o leiaf ddau Ymddiriedolwr o’r Stationers’ Foundation a’r Cyfarwyddwr(wyr) Cwrs perthnasol o Brifysgol Caerdydd.

Cysylltiadau

Cathy Duncan

Course Director, MA News Journalism

Aidan O’Donnell

Course co-Director, MSc Computational & Data Journalism