Ewch i’r prif gynnwys

Arian gan Lywodraeth y DU i ôl-raddedigion ar gyfer graddau meistr

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae’r wybodaeth yn y ddogfen hon ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20, ac mae’n bosibl y bydd yn newid ar gyfer 2020/21.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth newydd ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig sy’n byw yng Nghymru a'r UE fel arfer (nid gweddill y DU). Mae’r pecyn yn dilyn argymhellion gan yr Athro Syr Ian Diamond o ganlyniad i’r Adolygiad o Arian Addysg Uwch a’r Trefniadau Cyllid Myfyrwyr y dylai astudiaethau Meistr ôl-raddedig gael pecyn arian tebyg i’r un sydd ar gael ar gyfer astudiaethau israddedig.

Os ydych yn derbyn cyllid o dan y cynllun hwn byddwch yn dal i fod yn gymwys am ein Hysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr.

Ffeithiau pwysig

Os ydych yn fyfyriwr Cymraeg neu'n fyfyriwr o'r UE sy'n dechrau ar gwrs Meistr ôl-raddedig, gallech gael hyd at £17,000 ar ffurf cyfuniad o grant a benthyciad.

 • Uchafswm o grant £6,885 ar gael i fyfyrwyr cymwys gydag incwm y cartref o hyd at £18,370 y flwyddyn
 • Cyfraniad nad yw'n seiliedig ar brawf modd o £1,000 i bob myfyriwr cymwys
 • Cyfraniad nad yw’n seiliedig ar brawf modd sydd ar gael ar gyfer pob myfyriwr cymwys - bydd swm y benthyciad yn cyfateb i gyfanswm y cymorth (£17,000 yn 2019/20) ar ôl tynnu cyfanswm y grantiau (y grant sylfaenol a’r grant ychwanegol) y gall y myfyriwr ei hawlio.

Cymhwysedd

Mae cymhwysedd ar gyfer y pecyn cyllid yr un fath a benthyciadau ôl-raddedig blaenorol.

 • Mae'r cyllid ar gael os nad oes gennych radd Meistr neu gymhwyster uwch arall, a enillwyd naill ai yn y DU neu dramor yn barod.
 • Mae’r cymorth hwn ar gael ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig unigol a llawn fel MSc, MA, MPhil, MRes, LLM, MLitt, MFA, MED neu MBA;
 • Gall y cyrsiau fod yn rhai amser llawn sy’n para un neu ddwy flynedd academaidd, neu’n rhai rhan-amser sy’n para dwy, tair neu bedair blynedd academaidd; ac yn cael eu hastudio mewn prifysgol neu goleg, neu drwy ddysgu o bell;
 • Rhaid i’r myfyrwyr fod o dan 60 oed ar flwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs;
 • Rhaid i fyfyrwyr fod yn wladolion o’r DU, meddu ar ‘statws sefydledig’ (sy’n golygu nad oes unrhyw gyfyngiadau o ran pa mor hir maent yn cael aros yn y DU) neu wedi cael caniatâd adran 67 i fynd a dod o’r DU fel myfyrwyr cymwys.
 • Yn byw yng Nghymru fel arfer, a heb symud yno at ddibenion astudio.

Gallech fod yn gymwys hefyd os ydych:

 • yn aelod o luoedd arfog y DU, neu’n perthyn i rywun yn lluoedd arfog y DU, ac yn astudio cwrs dysgu o bell y tu allan i’r DU;
 • yn ffoadur, neu’n perthyn i ffoadur
 • o dan drefniadau gwarchod dynoliaethol o ganlyniad i gais aflwyddiannus am loches ac yn byw yng Nghymru
 • wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros yn y DU ac os nad oes cais am loches wedi’i wneud
 • wedi cael caniatâd i ddod i’r DU neu aros yma, neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael caniatâd i ddod i’r DU neu aros yma o ganlyniad i gais aflwyddiannus am loches
 • yn weithiwr ymfudol o'r AEE neu o'r Swistir, neu eich bod yn perthyn i rywun sy'n weithiwr ymfudol o'r AEE neu o'r Swistir
 • yn blentyn i ddinesydd o’r Swistir, neu’n blentyn i weithiwr o Dwrci.

Os ydych yn dod o ran arall o'r DU ond rydych yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd tra byddwch yn astudio, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y pecyn cymorth ar gyfer Rhaglenni Meistr yng Nghymru. Fodd bynnag, gallech fod yn gymwys ar gyfer cynllun o'ch gwlad enedigol.

Nid yw’r cymorth ar gael ar gyfer y canlynol:

 • cyrsiau meistr integredig;
 • cymhwyster Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch) amser llawn;
 • graddau Doethurol Ôl-raddedig
 • graddau meistr a ymgymerir yn rhan o radd Doethurol Ôl-raddedig;
 • tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig (PgDip);
 • os yw myfyrwyr yn cael bwrsariaeth gofal iechyd neu waith cymdeithasol gan unrhyw un o’r canlynol; GIG, Adran Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Diogelwch Cyhoeddus, Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban neu Gyngor Gofal Cymru.

Taliadau benthyciadau

Byddwch yn cael y taliad cyntaf ar ôl dechrau eich cwrs, ac ar ôl i'ch prifysgol gadarnhau''r cwrs rydych yn ei astudio.

Bydd y taliadau'n cael eu gwneud mewn tri rhandaliad o 33%, 33% a 34% yn ystod pob blwyddyn academaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Yr uchafswm ar gyfer benthyciadau i fyfyrwyr newydd yn dechrau graddau Meistr ôl-raddedig yn 2019/20 fydd £10,906.
 • Mae ar gael ar gyfer gwneud graddau meistr ôl-raddedig mewn unrhyw bwnc, gan gynnwys MSc, MA, MBA, MPH, MTh, LLM, MPhil ac MRes. Nid yw ar gael i wneud Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch), Diplomâu Ôl-raddedig (PgDip) na Thystysgrifau Ôl-raddedig (PgCert).
 • Mae ar gael i fyfyrwyr rhan-amser, amser llawn a myfyrwyr sydd ar raglenni dysgu o bell.
 • Gall rhaglen amser llawn fod dros flwyddyn neu ddwy flynedd.
 • Gall rhaglen ran-amser bara hyd at bedair blynedd gyda'r cyfyngiadau canlynol: hyd at ddwy flynedd sy'n gyfwerth â blwyddyn ar gwrs amser llawn, hyd at bedair blynedd sy'n gyfwerth â chwrs amser llawn dwy flynedd, neu gwrs rhan-amser dros dair blynedd nad sy'n gyfwerth ag unrhyw gwrs amser llawn.

Pwy sy'n gymwys

 • Mae'n rhaid eich bod yn un o ddinasyddion y DU (neu â statws sefydlog yn y DU) ac wedi bod yn byw yn y DU a'i hynysoedd ers tair blynedd ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf.
 • Mae'n rhaid bod gennych gyfeiriad cartref parhaol yn Lloegr, hyd yn oed os ydych wedi bod mewn mannau eraill dros dro. Gall hyn fod oherwydd eich bod wedi bod yn teithio neu oherwydd addysg, gan gynnwys cwblhau gradd israddedig.
 • Mae'n rhaid i chi fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf eich blwyddyn gyntaf o'r cwrs.

Ni fyddwch yn gymwys os ydych eisoes wedi cwblhau gradd meistr, gradd doethuriaeth neu radd lefel uwch. Mae hyn yn cynnwys gradd meistr integredig fel sydd i'w gweld gydag MEng, MChem ac MPharm a hyd yn oed gyda chymwysterau a wnaed y tu allan i'r DU. Er hyn, nid yw'n cynnwys Diplomâu Ôl-raddedig na Thystysgrifau Ôl-raddedig.

Mae myfyrwyr o'r UE yn gymwys i astudio gradd meistr o bell ym Mhrifysgol Caerdydd cyhyd â'u bod yn byd yn Lloegr yn barhaol.

Gellir cael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar Student Awards Agency Scotland.

Gellir cael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar wefan gwasanaethau llywodraeth nidirect.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf am y benthyciadau a gwybodaeth bwysig arall trwy ebost.