Ewch i’r prif gynnwys

Arian meistr Llywodraeth y DU

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2022 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Os ydych chi'n cael eich ariannu o dan y cynllun hwn, gallech fod yn gymwys o hyd i gael ein Hysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr.

Ffeithiau allweddol

 • Os ydych chi'n fyfyriwr o Gymru sy'n cychwyn ar gwrs meistr ôl-raddedig, ar gyfer mynediad 2022 fe allech chi dderbyn hyd at uchafswm o £18,430 fel cyfuniad o grant a benthyciad, yn dibynnu ar incwm eith cartref.
 • Mae’r cymorth hwn ar gael ar gyfer cyrsiau Meistr ôl-raddedig unigol a llawn fel MSc, MA, MPhil, MRes, LLM, MLitt, MFA, MED neu MBA.
 • Gall y cyrsiau fod yn rhai amser llawn sy'n para un neu ddwy flynedd academaidd, neu'n rhai rhan-amser sy'n para dwy, tair neu bedair blynedd academaidd, ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg, neu drwy ddysgu o bell.
 • Byddwch yn cael y taliad cyntaf pan ddechreuwch eich cwrs, a phan fydd eich prifysgol yn cadarnhau'r cwrs rydych chi'n ei astudio. Bydd y taliadau'n cael eu gwneud mewn tri rhandaliad o 33%, 33%, a 34% yn ystod pob blwyddyn academaidd.

Pwy sy’n gymwys

 • Rhaid i chi fod yn byw yng Nghymru fel arfer, a heb symud yno at ddibenion astudio.
 • Rhaid i chi fod yn wladolyn o’r DU, meddu ar ‘statws sefydledig’ (sy’n golygu nad oes unrhyw gyfyngiadau o ran pa mor hir y gallwch chi aros yn y DU) neu wedi cael caniatâd adran 67 i fynd a dod o’r DU fel myfyrwyr cymwys.
 • Rhaid i’r myfyrwyr fod o dan 60 oed ar flwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs.
 • Nid yw'r cyllid hwn ar gael os oes gennych eisoes radd Meistr neu gymhwyster uwch arall a enillwyd naill ai yn y DU neu dramor.
 • Nid yw’r cymorth ar gael ar gyfer y canlynol:
  • cyrsiau meistr integredig
  • cymhwyster Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch) amser llawn
  • graddau doethurol ôl-raddedig
  • graddau meistr a ymgymerir yn rhan o radd Doethurol Ôl-raddedig;
  • Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig (PgDip);
  • os yw myfyrwyr yn cael bwrsariaeth gofal iechyd neu waith cymdeithasol gan unrhyw un o'r canlynol - GIG, Adran Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Diogelwch Cyhoeddus, Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban neu Gyngor Gofal Cymru.

Cewch hyd i'r meini prawf llawn am gymhwysedd a rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais a manylion ad-dalu, ar Wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Os ydych yn dod o ran arall o'r DU ond rydych yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd tra byddwch yn astudio, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y pecyn cymorth ar gyfer Rhaglenni Meistr yng Nghymru. Fodd bynnag, gallech fod yn gymwys ar gyfer cynllun o'ch gwlad enedigol.

Ffeithiau allweddol

 • £11,836 yw gwerth y benthyciad ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23.
 • Nid yw'r swm y byddwch yn ei gael yn seiliedig ar eich incwm nac incwm eich teulu.
 • Mae ar gael ar gyfer gwneud graddau meistr ôl-raddedig mewn unrhyw bwnc, gan gynnwys MSc, MA, MBA, MPH, MTh, LLM, MPhil ac MRes. Nid yw ar gael i wneud Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch), Diplomâu Ôl-raddedig (PgDip) na Thystysgrifau Ôl-raddedig (PgCert).
 • Mae ar gael ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, amser llawn a myfyrwyr sydd ar raglenni dysgu o bell.
 • Gall cwrs fod yn:
  • amser llawn, dros gyfnod o 1 neu 2 flynedd academaidd.
  • rhan-amser, dros gyfnod o 2 i 4 blynedd academaidd – dim mwy na dwywaith hyd y cwrs amser llawn cyfatebol.
  • rhan-amser am hyd at 3 blynedd, os nad oes cwrs amser llawn cyfatebol ar gael.

Pwy sy’n gymwys

 • Mae'n rhaid eich bod yn un o ddinasyddion y DU (neu â statws sefydlog yn y DU) ac wedi bod yn byw yn y DU a'i hynysoedd ers tair blynedd ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf.
 • Mae'n rhaid bod gennych gyfeiriad cartref parhaol yn Lloegr, hyd yn oed os ydych wedi bod mewn mannau eraill dros dro. Gall hyn fod oherwydd eich bod wedi bod yn teithio neu oherwydd addysg, gan gynnwys cwblhau gradd israddedig.
 • Mae'n rhaid i chi fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf eich blwyddyn gyntaf o'r cwrs.
 • Ni fyddwch yn gymwys os ydych eisoes wedi cwblhau gradd meistr, gradd doethuriaeth neu radd lefel uwch. Mae hyn yn cynnwys gradd meistr integredig fel sydd i'w gweld gydag MEng, MChem ac MPharm a hyd yn oed gyda chymwysterau a wnaed y tu allan i'r DU. Er hyn, nid yw'n cynnwys Diplomâu Ôl-raddedig na Thystysgrifau Ôl-raddedig.

Cewch hyd i'r meini prawf cymhwysedd llawn a gwybodaeth bellach, gan gynnwys sut i wneud cais a manylion ad-dalu, ar wefan Gov.uk.

Gellir cael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar Student Awards Agency Scotland.

Gellir cael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar wefan gwasanaethau llywodraeth nidirect.