Ewch i’r prif gynnwys

Arian meistr Llywodraeth y DU

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu’n hwyrach, efallai y gallwch wneud cais am gyllid ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Sylwch fod yr holl wybodaeth sydd wedi'i chynnwys isod yn seiliedig ar y wybodaeth orau sydd gennym ar gael ac mae'r ffigurau a ddyfynnir ar gyfer cychwyn cwrs ym mis Medi 2023 yn amodol ar gymeradwyaeth seneddol. Felly, gall y wybodaeth hon newid. Cyn gynted ag y bydd cyllid wedi'i gadarnhau byddwn yn diweddaru'r dudalen hon. A fyddech cystal â pharhau hefyd i wirio gwefan eich corff ariannu am y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae cyllid ôl-raddedig ar wahân i gyllid israddedig ac nid yw cyllid israddedig a gawsoch chi cyn hyn yn gysylltiedig â derbyn cyllid ôl-raddedig.

Bydd y cyllid ôl-raddedig sydd ar gael ichi yn dibynnu ar ble rydych chi fel arfer yn byw cyn ichi ddechrau eich cwrs.

Sylwch, os ydych chi’n fyfyriwr israddedig cyfredol yng Nghymru ac yn bwriadu symud ymlaen ar unwaith i ddilyn cwrs ôl-raddedig ar ôl graddio, y bydd yn rhaid ichi wneud cais i'r corff cyllido yn seiliedig ar ble roeddech chi'n byw cyn ichi ddechrau eich cwrs israddedig.

Mynnwch gip ar yr wybodaeth sy’n ymwneud â chyllid ar gyfer y wlad rydych chi fel arfer yn byw ynddi:

Os ydych chi’n byw yng Nghymru fel arfer ac yn bwriadu dechrau cwrs Meistr ym mis Medi 2023 yna gallwch chi wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru i gael cyllid ôl-raddedig.

Pa gyllid sydd ar gael?

Hwyrach y bydd pob myfyriwr cymwys sy’n byw yng Nghymru fel arfer cyn dechrau ei gwrs, ac sy'n astudio cwrs cymwys, yn gallu cael benthyciad a grant hyd at uchafswm o £18,770 er mwyn helpu i dalu costau ffioedd dysgu a chostau byw cyffredinol.

Mae'r £1,000 cyntaf yn y cyllid hwn ar gael ar ffurf grant nad yw'n amodol ar brawf modd ac nad oes rhaid ei dalu nôl. Mae hyn yn golygu y bydd pob myfyriwr cymwys yn cael grant gwerth £1,000 ni waeth beth yw incwm yr aelwyd.

Bydd y £17,770 sy'n weddill ar gael naill ai ar ffurf benthyciad neu gyfuniad o fenthyciad a grant, gan ddibynnu ar fanylion incwm aelwydydd.

Mae'r tabl canlynol yn dangos enghreifftiau o'r cyllid sydd ar gael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru gan ddibynnu ar incwm aelwydydd.

Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig gan Gyllid Myfyrwyr Cymru i ddilyn cwrs amser llawn yn 2023/24*

Incwm yr Aelwyd

Y grant sydd ar gael

Y benthyciad sydd ar gael

Cyfanswm y cyllid sydd ar gael

£18,370 neu’n llai

£6,885

£11,885

£18,770

£25,000

£5,930

£12,840

£18,770

£35,000

£4,488

£14,282

£18,770

£45,000

£3,047

£15,723

£18,770

£59,200 neu ragor

£1,000

£17,770

£18,770

Bydd y cyllid hwn yn cael ei dalu'n uniongyrchol i fyfyrwyr, fel arfer ar ffurf tri thaliad; un ar ddechrau pob tymor. Fel arfer, byddwch chi’n cael y taliad cyntaf ymhen 3-5 diwrnod gwaith ar ôl ichi orffen ymrestru a chasglu eich cerdyn adnabod. Felly, mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod arian gennych chi ar gyfer o leiaf bythefnos pan fyddwch chi’n cyrraedd y Brifysgol.

Yn wahanol i gyllid israddedig, nid oes benthyciad penodol o ran ffioedd dysgu ac mae’n rhaid talu ffioedd dysgu yn uniongyrchol i'r Brifysgol.

*Os byddwch chi’n astudio ar gwrs rhan-amser cymwys, yna bydd y cyllid yn cael ei rannu ar draws blynyddoedd academaidd eich cwrs. Yr uchafswm sydd ar gael ar gyfer cwrs rhan-amser fydd yn dechrau ym mis Medi 2023 yw 18,770 o hyd.

Bod yn gymwys

Bydd p’un a allwch chi gael cyllid i ôl-raddedigion gan Gyllid Myfyrwyr Cymru yn dibynnu ar:

 • eich cenedligrwydd a’ch gwlad breswyl
 • eich cwrs
 • eich prifysgol neu goleg
 • eich oedran
 • eich astudiaethau blaenorol
 • os ydych chi’n derbyn cyllid arall, megis bwrsariaeth y GIG neu fwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol

Mae rhagor o fanylion am y meini prawf o ran bod yn gymwys ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Arian ychwanegol gan Gyllid Myfyrwyr Cymru

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol hwyrach y bydd cyllid ychwanegol ar gael ichi drwy'r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl os oes gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Ewch i Gyllid Myfyrwyr Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Sut i wneud cais am gyllid

Mae disgwyl i’r broses o wneud cais i fyfyrwyr sy’n byw fel arfer yng Nghymru ac sy’n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2023 agor ym mis Mai/Mehefin 2023.

Cyllid ychwanegol gan Brifysgol Caerdydd

Costau byw yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd yn cael ei hystyried yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU i fyw ynddi yn ystod eich astudiaethau. Defnyddiwch ein teclyn cyfrifo costau byw i weld faint mae’n ei gostio i fyw yng Nghaerdydd ar gyfartaledd yn fyfyriwr ôl- raddedig amser llawn.

Ad-dalu benthyciad i ôl-raddedigion

Os oes gennych chi fenthyciad i ôl-raddedigion byddwch chi’n atebol i’w ad-dalu o'r mis Ebrill ar ôl ichi orffen eich cwrs.

Dim ond pan fydd eich incwm yn fwy na’r trothwy ad-dalu y byddwch chi’n dechrau gwneud ad-daliadau. Ar hyn o bryd, y trothwy ad-dalu ar gyfer benthyciadau i ôl-raddedigion yw £21,000* y flwyddyn. Os bydd eich incwm yn mynd yn llai na'r trothwy ad-dalu, bydd yr ad-daliadau'n dod i ben a dim ond pan fydd eich incwm yn uwch na’r trothwy unwaith eto y byddwch chi’n ailddechrau ad-dalu. Gallwch chi hefyd wneud ad-daliadau gwirfoddol ychwanegol i'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ar unrhyw adeg.

Pennwyd ad-dalu benthyciadau i ôl-raddedigion yn 6% o’ch incwm sy’n fwy na £21,000 y flwyddyn. Fel arfer, caiff ad-daliadau eu cymryd o’ch cyflog drwy’r system dreth.

Edrychwch ar y tabl isod i gael syniad o faint byddai cost yr ad-daliadau misol yn seiliedig ar incwm:

incwm blynyddol (cyn treth)

Swm yr ad-daliad misol ar gyfartaledd

£20,000

£0 - y cyflog yn is na'r trothwy

£25,000

£20

£30,000

£45

£35,000

£70

£45,000

£120

Os byddwch chi’n ad-dalu unrhyw fenthyciadau i israddedigion (benthyciad ffioedd dysgu a/neu fenthyciad cynhaliaeth), bydd ad-daliadau’r benthyciad i ôl-raddedigion yn cael eu cymryd ar ben ad-daliadau’r benthyciad i israddedigion.  Mae hyn yn golygu ei bod yn bosibl y byddwch chi’n ad-dalu eich benthyciadau Israddedig ac Ôl-raddedig ar yr un pryd os byddwch chi’n ennill mwy na’r trothwy ad-dalu.

Trothwy ad-dalu *22/23

Llog ar y Benthyciad i Ôl-raddedigion

Codir llog arnoch chi ar unrhyw fenthyciad, gan ddechrau o’r adeg pan fyddwch chi’n ei gael hyd nes y bydd wedi ei dalu yn ôl yn llawn, neu y caiff unrhyw falans ei ddileu.

Ar hyn o bryd, cyfradd y llog ar fenthyciadau i ôl-raddedigion yw 6.5%.

Cyfradd y llog ar fenthyciadau i ôl-raddedigion fel arfer yw Mynegai’r Prisiau Manwerthu ynghyd â 3%. Fodd bynnag, mae cyfradd y llog wedi’i chapio ar hyn o bryd tan 28 Chwefror 2023 oherwydd chwyddiant. Ni fydd cyfraddau llog ar fenthyciadau i ôl-raddedigion yn mynd yn fwy na 6.5% tra y  bydd y cap yn ei le.

Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am sut mae benthyciadau i ôl-raddedigion yn cael eu had-dalu yma.

Os ydych chi’n byw fel arfer yn Lloegr ac yn bwriadu dechrau cwrs Meistr ym mis Medi 2023, yna gallwch chi wneud cais i Student Finance England i gael cyllid ôl-raddedig.

Pa gyllid sydd ar gael?

Hwyrach y bydd pob myfyriwr cymwys sydd fel arfer yn byw yn Lloegr cyn dechrau ei gwrs ac a fydd yn astudio cwrs cymwys yn gallu derbyn benthyciad hyd at uchafswm o £12,167, i helpu i dalu am gost ffioedd dysgu a chostau byw cyffredinol.

Nid yw incwm aelwydydd yn effeithio ar y gallu i gael y benthyciad gwerth £12,167.

Bydd y cyllid hwn yn cael ei dalu'n uniongyrchol i fyfyrwyr, fel arfer ar ffurf tri thaliad; un ar ddechrau pob tymor. Fel arfer, byddwch chi’n cael y taliad cyntaf ymhen 3-5 diwrnod gwaith ar ôl ichi orffen ymrestru a chasglu eich cerdyn adnabod. Felly, mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod arian gennych chi ar gyfer o leiaf bythefnos pan fyddwch chi’n cyrraedd y Brifysgol.

Yn wahanol i gyllid israddedig, nid oes benthyciad ffioedd dysgu penodol ar gael ac mae angen talu ffioedd dysgu yn uniongyrchol i'r brifysgol.

Os byddwch chi’n astudio ar gwrs rhan-amser cymwys, yna bydd yr arian yn cael ei rannu ar draws blynyddoedd academaidd eich cwrs. Yr uchafswm sydd ar gael ar gyfer y cwrs rhan-amser fydd yn dechrau ym mis Medi 2023 yw £12,167 o hyd.

Bod yn gymwys

Bydd p’un a allwch chi gael cyllid i ôl-raddedigion gan Student Finance England yn dibynnu ar:

 • eich cenedligrwydd a’ch gwlad breswyl
 • eich cwrs
 • eich prifysgol neu goleg
 • eich oedran
 • eich astudiaethau blaenorol
 • os ydych chi’n derbyn cyllid arall, megis bwrsariaeth y GIG neu fwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol

Mae rhagor o fanylion am y meini prawf bod yn gymwys ar gael ar wefan Student Finance England.

Arian ychwanegol gan Student Finance England

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol efallai y bydd cyllid ychwanegol ar gael ichi drwy'r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl os oes gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Ewch i Student Finance England i gael rhagor o wybodaeth.

Sut i wneud cais am gyllid

Mae disgwyl i’r broses o wneud cais i fyfyrwyr sy’n byw fel arfer yn Lloegr ac sy’n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2023 agor ym mis Mai/Mehefin 2023.

Cyllid ychwanegol gan Brifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ystod o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau gan ddibynnu ar eich amgylchiadau penodol.

Costau byw yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd yn cael ei hystyried yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU i fyw ynddi yn ystod eich astudiaethau. Defnyddiwch ein teclyn cyfrifo costau byw i weld faint mae’n ei gostio i fyw yng Nghaerdydd ar gyfartaledd yn fyfyriwr ôl-raddedig amser llawn.

Ad-dalu benthyciad i ôl-raddedigion

Os oes gennych chi fenthyciad i ôl-raddedigion byddwch chi’n atebol i’w ad-dalu o'r mis Ebrill ar ôl ichi orffen eich cwrs.

Dim ond pan fydd eich incwm yn fwy na’r trothwy ad-dalu y byddwch chi’n dechrau gwneud ad-daliadau.  Ar hyn o bryd, y trothwy ad-dalu ar gyfer benthyciadau i ôl-raddedigion yw £21,000* y flwyddyn. Os bydd eich incwm yn mynd yn llai na'r trothwy ad-dalu, bydd yr ad-daliadau'n dod i ben a dim ond pan fydd eich incwm yn uwch na’r trothwy unwaith eto y byddwch chi’n ailddechrau ad-dalu. Gallwch chi hefyd wneud ad-daliadau gwirfoddol ychwanegol i'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ar unrhyw adeg.

Pennwyd ad-dalu benthyciadau i ôl-raddedigion yn 6% o’ch incwm sy’n fwy na £21,000 y flwyddyn. Fel arfer, caiff ad-daliadau eu cymryd o’ch cyflog drwy’r system dreth.

Edrychwch ar y tabl isod i gael syniad o faint byddai cost yr ad-daliadau misol yn seiliedig ar incwm:

incwm blynyddol (cyn treth)

Swm yr ad-daliad misol ar gyfartaledd

£20,000

£0 - y cyflog yn is na'r trothwy

£25,000

£20

£30,000

£45

£35,000

£70

£45,000

£120

Os byddwch chi’n ad-dalu unrhyw fenthyciadau i israddedigion (benthyciad ffioedd dysgu a/neu fenthyciad cynhaliaeth), bydd ad-daliadau’r benthyciad i ôl-raddedigion yn cael eu cymryd ar ben ad-daliadau’r benthyciad i israddedigion.  Mae hyn yn golygu ei bod yn bosibl y byddwch chi’n ad-dalu eich benthyciadau Israddedig ac Ôl-raddedig ar yr un pryd os byddwch chi’n ennill mwy na’r trothwy ad-dalu.

Trothwy ad-dalu *22/23

Llog ar y Benthyciad i ôl-raddedigion

Codir llog arnoch chi ar unrhyw fenthyciad, gan ddechrau o’r adeg pan fyddwch chi’n ei gael hyd nes y bydd wedi ei dalu yn ôl yn llawn, neu y caiff unrhyw falans ei ddileu.

Ar hyn o bryd, cyfradd y llog ar fenthyciadau i ôl-raddedigion yw 6.5%.

Cyfradd y llog ar Fenthyciadau i ôl-raddedigion fel arfer yw Mynegai’r Prisiau Manwerthu ynghyd â 3%. Fodd bynnag, mae cyfradd y llog wedi’i chapio ar hyn o bryd tan 28 Chwefror 2023 oherwydd chwyddiant. Ni fydd cyfraddau llog ar fenthyciadau i ôl-raddedigion yn mynd yn fwy na 6.5% tra y bydd y cap yn ei le.

Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am sut mae benthyciadau i ôl-raddedigion yn cael eu had-dalu yma.

Gellir cael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar Student Awards Agency Scotland.

Gellir cael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar wefan gwasanaethau llywodraeth nidirect.

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr