Ewch i’r prif gynnwys

Ymsefydlu ôl-raddedig i fyfyrwyr Pensaernïaeth

Gwybodaeth am gofrestru ac ymsefydlu i fyfyrwyr ôl-raddedig yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

27 Medi - 1 Hydref: wythnos ymsefydlu ar-lein


Mae’r wythnos ymsefydlu ar-lein yn cynnwys nifer o weithgareddau sydd â’r nod o’ch helpu i:

 • gwblhau eich cofrestriad
 • ymgyfarwyddo â'r llwyfannau dysgu ar-lein a ddefnyddir gan Brifysgol Caerdydd ac Ysgol Pensaernïaeth Cymru
 • mynychu gweminarau Iechyd a Diogelwch gorfodol
 • dysgu am ddosbarthiadau iaith Saesneg ac, os oes angen, cofrestru ar gyfer sesiynau tiwtorial Saesneg
 • ymgyfarwyddo ag adnoddau llyfrgell Prifysgol Caerdydd.

Gan mai hon yn aml yw'r wythnos pan fyddwch chi'n symud i Gaerdydd (os ydych wedi dewis astudio yma gyda ni) ac yn ymgartrefu yno, mae'r mwyafrif o'r gweithgareddau hyn wedi’u cynllunio i fod yn ddigwyddiadau ar-lein a recordiwyd ymlaen llaw, y gallwch chi eu gwylio ar adeg sy'n gyfleus i chi.  

Mae’r wythnos hon hefyd yn cynnwys croeso i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cael ei ffrydio’n fyw. Bydd y cyflwyniad yn gyfle i ni gwrdd â’n gilydd a thrafod sut y gallwn ddarparu dysgu cyfunol eleni.

Dylai pob myfyriwr ôl-raddedig newydd a addysgir fynd i'r sesiynau ar-lein canlynol:

Dydd Llun 27 Medi

AmserSesiwnMynediad

11:00

Cyflwyniad a Chroeso gan Bennaeth yr Ysgol


Croeso gan y Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig

Croeso gan Bennaeth yr Ysgol a'r Cyfarwyddwr Ôl-raddedig a Addysgir

Ymunwch â'r cyfarfod
Cyfeirnod y cyfarfod: 84213130578
Cyfrinair: 919091

11:45

Croeso gan bob un o Arweinwyr y Rhaglen Ôl-raddedig - gan gynnwys cyflwyniad i weithgareddau’r wythnos

Dilynwch y ddolen Zoom briodol ar gyfer eich cwrs:

MSc Dulliau Cyfrifiadurol Pensaernïaeth
Ymunwch â'r cyfarfod
Cyfeirnod y cyfarfod: 894 4058 1261
Cyfrinair: 526161

MSc Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol
Ymunwch â'r cyfarfod
Cyfeirnod y cyfarfod: 838 1643 5292
Cyfrinair: 402126

MSc Mega-adeiladau Cynaliadwy
Ymunwch â'r cyfarfod
Cyfeirnod y cyfarfod: 883 5319 3542
Cyfrinair: 417138

MA Dylunio Pensaernïol
Dolen i ddilyn.
Cyfeirnod y cyfarfod: 
Cyfrinair:

MSc Cadwraeth Adeiladau Gynaliadwy
Ymunwch â'r cyfarfod
Cyfeirnod y cyfarfod: 657 561 4807
Cyfrinair: 457623

14:00

Dysgu cyfunol ym Mhrifysgol Caerdydd

Gweld ar Xerte

Mae cyfnod y coronafeirws (COVID-19) yn amser heriol i fyfyrwyr, felly rydym am sicrhau eich bod yn cael cefnogaeth lawn gyda’ch dysgu. Bydd ein cyflwyniad i ddysgu Cyfunol ym Mhrifysgol Caerdydd (a nodir hefyd yn yr amserlen uchod) yn eich helpu i baratoi a mynd i'r afael ag unrhyw bryderon sydd gennych ynglŷn â sut olwg fydd ar eich gwersi. Os ydych chi'n gweithio o bell, gallwch ddarllen y canllaw Dysgu o Bell i fyfyrwyr, sy'n cynnwys ein 5 darn gorau o gyngor ynghylch dysgu o bell. Os hoffech chi gael gwybod pa sgiliau astudio y dylech efallai ganolbwyntio arnyn nhw'n gyntaf, gallwch ddefnyddio ein hadnodd hunanasesu yma Asesu eich sgiliau academaidd.

Adnoddau academaidd ychwanegol

Adnodd

Mynediad

Ysgrifennu ar lefel Ôl-raddedig a Addysgir

Mewnrwyd y Myfyrwyr: Astudio > Sgiliau Astudio > Ysgrifennu ar Lefel Ôl-raddedig a Addysgir

Adnoddau rhad ac am ddim o'r Brifysgol Agored wedi'u curadu gyda Grŵp Russell

Dulliau ymchwil SAGE

Adnoddau anghydamserol ychwanegol

GweithgareddMynediad

Cyflwyniad i'r llyfrgell

Gweld ar Sharepoint

Labordy Digidol

Dysgu Canolog

Gweithdy 

Mynediad at feddalwedd yn yr Ysgol

Mynediad at feddalwedd

Cymorth Iaith Saesneg

Cefnogaeth iaith Saesneg ar-lein

Iechyd a Diogelwch mewn Adeiladau a Gweithgareddau Addysgu

Diogelwch cyffredinol: Dysgu Canolog > ARCHI – Ysgol Pensaernïaeth Cymru > Cymorth i Fyfyrwyr WSA Adnoddau a Chanllawiau > Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd > Diogelwch Cyffredinol 21/22

Creu yn y stiwdio: Dysgu Canolog > ARCHI – Ysgol Pensaernïaeth Cymru > Adnoddau a Chanllawiau Cymorth i Fyfyrwyr WSA > y Mynydd Bychan, Diogelwch a'r Amgylchedd > gwneud yn y Stiwdio 21/22

Cymdeithas Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru (SAWSA)

Gwefan Undeb y Myfyrwyr

SAWSA @WSA

Cyflwyniad i Gymorth Iechyd a Lles ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch fanylion ar Fewnrwyd y Myfyrwyr o dan ‘Iechyd a Lles’. Mae hyn yn cynnwys canllawiau sy’n gysylltiedig â Covid-19.

Arddangosfa Rithwir 2021

Gwefan Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn Arddangos

Llawlyfr Ôl-raddedig a Addysgir

Mewnrwyd y myfyrwyr

Nodiadau mewn perthynas ag adnoddau anghydamserol:

Er bod gwylio digwyddiadau a recordiwyd ymlaen llaw yn ddull cyfleus neu rhwydd ar un olwg, mae'n bwysig o hyd eich bod yn cynllunio eich dull astudio yn ofalus ac yn neilltuo amser a lle i gymryd rhan yn yr holl weithgareddau. Dyma rai awgrymiadau ar sut i wneud hyn:

 • Efallai yr hoffech chi neilltuo diwrnodau penodol o'r wythnos i wylio sesiynau a recordiwyd ymlaen llaw ar-lein, neu adegau penodol o'r dydd ar draws holl ddyddiau'r wythnos. Chi sydd i gynllunio pryd, sut a ble y byddwch yn ymgysylltu â'r holl elfennau hanfodol.
 • Cofiwch y bydd angen i chi fewngofnodi i Fewnrwyd y Myfyrwyr gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost Prifysgol Caerdydd, a mynd i Dysgu Canolog i gael mynediad at sesiynau Blackboard-Collaborate.
 • Caiff ymgysylltu ar-lein ei fonitro lawn cymaint ag ymgysylltu ar y campws, yn dilyn canllawiau Prifysgol Caerdydd. Mae gwylio’r rhan fwyaf o'r gweithgareddau a recordiwyd ymlaen llaw yn ofynnol ar gyfer Ymsefydlu ar y Campws.
 • Cyn eich sesiynau ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cysylltu â mewnrwyd y myfyrwyr, Dysgu Canolog, a llwyfannau perthnasol Blackboard Collaborate perthnasol, a bod gennych offer digonol i ymuno ag unrhyw ddigwyddiadau ffrydio byw nodweddiadol (e.e. Skype, Zoom, Messenger Chat). Gan y gall offer TG personol a chysylltiadau rhyngrwyd amrywio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu cymryd rhan mewn sgyrsiau fideo gyda mewnbwn / allbwn fideo a sain. Yn olaf, hoffem hefyd argymell eich bod yn defnyddio cysylltiad rhyngrwyd cebl, oherwydd gall rhai WiFi fod yn fwy anwadal.
 • Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â’n Cefnogaeth TG yn: IT-ServiceDesk@cardiff.ac.uk gan ddefnyddio cyfrif e-bost y brifysgol.
 • Os na allwch ddod i'r digwyddiadau ffrydio byw am unrhyw reswm, cofiwch y caiff pob un ei recordio ac y byddan nhw ar gael yn y diwrnodau i ddilyn.

Trefniadau sy'n benodol i’r rhaglen

Yn ogystal â'r adnoddau cyffredinol uchod, mae gweithgareddau sefydlu rhaglen-benodol yn yr arfaeth. Bydd arweinwyr rhaglen yn anfon gwybodaeth am y gweithgareddau hyn at bob parti maes o law.

Cymorth â’r Saesneg i fyfyrwyr rhyngwladol

Mae ein tîm mewn-sesiynol o athrawon cymwys a phrofiadol yn cynnig dosbarthiadau ar-lein byw i fyfyrwyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cynnig dosbarthiadau wythnosol i:

 • Fyfyrwyr israddedig
 • Myfyrwyr ôl-raddedig

Dosbarthiadau i ganolbwyntio ar sgiliau ysgrifennu a sgiliau cyfathrebu. Maent wedi’u dylunio i’ch helpu i berfformio’n well yn y math o aseiniadau y mae’n rhaid i chi eu cwblhau yn eich pwnc.

I wneud cais am le mewn dosbarth cymorth, RHAID i chi lenwi'r ffurflen a gaiff ei hanfon atoch drwy ebost gan y Swyddfa Addysgu

Byddwn wedyn yn cysylltu â chi cyn i’r gwersi ddechrau. Os cewch le mewn dosbarth, byddwn yn anfon gwybodaeth lawn atoch am yr amseroedd a’r llwyfan ar-lein. Bydd pob dosbarth yn digwydd ar-lein dros Zoom.

Gall astudio mewn iaith a diwylliant arall fod yn heriol ar brydiau, felly mae ychydig o help llaw yn beth da.  Os cewch le mewn dosbarth, dylech fynychu’n rheolaidd i fanteisio’n llawn ar y gefnogaeth sydd ar gael i chi.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Y Tîm Mewn-sesiynol
Ebost: insessional@caerdydd.ac.uk