Ewch i’r prif gynnwys

Hyfforddiant DPP ar gyfer dylunio adeiladau a'r sector cynllunio dinasoedd

Mae sawl cyfle hyfforddi DPP ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym meysydd dylunio adeiladau a chynllunio dinasoedd.

Er mwyn dod o hyd i'r hyfforddiant DPP cywir i chi, rydym wedi creu pecyn o weithgareddau hyfforddi sydd wedi'u dylunio i gefnogi a hybu gyrfaoedd gweithwyr proffesiynol mewn meysydd fel:

  • Dylunio adeiladau
  • Rheoli adeiladau
  • Adeiladu amgylcheddol
  • Cynllunio trefol
  • Cynllunio/logisteg trafnidiaeth
  • Cynllunio ynni adnewyddadwy.

Gallwch ddod i wybod rhagor drwy lawrlwytho ein llyfryn yn rhad ac am ddim, neu drwy glicio ar unrhyw un o'r dolenni canlynol i'r cyrsiau perthnasol a'r cyfleoedd hyfforddi.

Lawrlwytho ein llyfryn

Cyrsiau hyfforddiant DPP ar gyfer unigolion sy’n gweithio ym maes dylunio adeiladau’n amgylcheddol a chynllunio’r eco-ddinas

Cyrsiau hyfforddiant DPP ar gyfer unigolion sy’n gweithio ym maes dylunio adeiladau’n amgylcheddol a chynllunio’r eco-ddinas

2 Awst 2019

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi manylion ystod o gyfleoedd DPP gan gynnwys modiwlau ar lefel ôl-raddedig sydd ar gael ar sail unigol.

DownloadPDF

Modiwlau ôl-raddedig unigol

Mae'r rhain yn fodiwlau y gellir eu cymryd ar sail unigol at ddibenion DPP. Yn rhoi’r hyblygrwydd i chi astudio ar lefel ôl-raddedig wrth reoli eich ymrwymiadau gwaith a bywyd.

RIAI logo

Cydnabyddir y cyrsiau hyn gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Iwerddon (RIAI).

Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol

Y Ddaear a Chymdeithas

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Mae'r modiwl yn rhoi strwythur i fyfyrwyr ddatblygu, trafod a llunio eu safbwyntiau personol o ran cynaliadwyedd.

Adeiladau Carbon Isel

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Mae’r modiwl hwn yn defnyddio dull cyfannol o ran defnydd adeilad o ynni.

Ymchwilio i'r Amgylchedd Adeiledig

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gyflwyno'r dulliau a'r technegau y gall dylunwyr, perchnogion a gweithredwyr adeiladau eu defnyddio i bennu a yw eu hadeiladau'n perfformio yn ôl y disgwyl.

Dylunio Adeiladau'n AmgylcheddolYsgol Peirianneg

Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i ddeall cysyniad cynaliadwyedd yng nghyd-destun dyluniad adeiladau, ac effaith yr amgylchedd adeiledig ar yr amgylchedd naturiol.

Dylunio Trefol a Chynllunio

Trafodaethau ynghylch cynllunio a datblygu Eco-ddinasYsgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Mae'r modiwl hwn yn rhoi dadansoddiad manwl o'r gwahanol fathau o ddatblygiad eco-ddinas (o adeiladau newydd i ôl-ffitio a datblygu anffurfiol) a bydd yn dadansoddi pa brosesau sy’n peri i eco-ddinasoedd ddod i'r amlwg.

Polisïau Trafnidiaeth GynaliadwyYsgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Mae'r modiwl hwn yn ystyried y cymhlethdodau sy'n gysylltiedig ag ymateb i anghenion symudedd cymdeithas ochr yn ochr â lleihau’r effeithiau negyddol sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth ar yr wyneb.

Dadansoddi trafnidiaethYsgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno i’r myfyrwyr set o ddulliau dadansoddol a ddefnyddir yn aml mewn arferion cynllunio trafnidiaeth.

Datblygu a chynllunio ynni adnewyddadwyYsgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Mae ffynonellau ynni adnewyddadwy yn elfen allweddol o bontio i systemau o’r fath, ond mae ehangu cwmpas ynni adnewyddadwy yn codi materion pwysig o ran y berthynas rhwng cymdeithas, ynni, llywodraeth a thirlun.

Llywodraethu'r broses o ddatblygu’r eco-ddinasYsgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Diben y modiwl hwn yw darparu sail ddamcaniaethol wybodus ar gyfer dadansoddi natur ac amrywiaeth y ffurfiau o lywodraethu sy'n nodweddu datblygiadau eco a charbon isel ledled y byd.

Cyfleoedd hyfforddiant DPP eraill

Rheoli Rhaglenni a Phrosiectau

Mae ein cyrsiau CPD ym maes rheoli rhaglenni a phrosiectau ar gyfer y rhai hynny sydd am ddatblygu sgiliau ymarferol, yn ogystal ag ymarferwyr mwy profiadol sy’n chwilio am gymhwyster ffurfiol.

Mae'r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer y rheiny sydd angen sgiliau rheoli prosiect neu raglenni er mwyn gweithredu'n fwyaf effeithiol fel penseiri, peirianwyr adeiladau / amgylcheddol neu gynllunwyr trefol.

Mae’r cyrsiau’n cynnwys:

Cwrs wyneb yn wyneb PRINCE2®

Cwrs hyfforddi dwys, 5 diwrnod o hyd sy'n eich paratoi ar gyfer yr arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, sy'n cael eu cymryd fel rhan o'r cwrs. Mae PRINCE2®yn cael ei dderbyn yn rhyngwladol fel y dull rheoli prosiect 'arfer gorau' mwyaf blaenllaw.

CwrsRheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) wyneb yn wyneb

Cwrs hyfforddi dwys, 5 diwrnod o hyd sy'n eich paratoi ar gyfer yr arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, sy'n cael eu sefyll yn rhan o'r cwrs. Mae MSP yn cynnig dull strwythuredig o ran rheoli rhaglenni, sy'n helpu sefydliadau i newid.

Cwrs wyneb yn wyneb AGILE PM®

Cwrs hyfforddi dwys, 5 diwrnod o hyd sy'n eich paratoi ar gyfer yr arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, sy'n cael eu sefyll yn rhan o'r cwrs. Yn ddelfrydol i unrhyw un sy'n rheoli neu'n cymryd rhan yn y gwaith o gyflwyno prosiect fydd yn cael ei gynnal drwy ddull Ystwyth.

Cwrs e-ddysgu cyfunol PRINCE2®

Cwrs e-ddysgu cyfunol – cyfle i astudio'n hyblyg gartref neu ar eich cyflymder eich hun, yna ymunwch â ni ar gyfer gweithdy arholiad 2 ddiwrnod o hyd. Yn cynnwys arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd.
Cwrs e-ddysgu cyfunol Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus(MSP)®Cwrs e-ddysgu cyfunol – cyfle i astudio'n hyblyg gartref neu ar eich cyflymder eich hun, yna ymunwch â ni ar gyfer gweithdy arholiad 2 ddiwrnod o hyd. Yn cynnwys arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd.

Cwrs cyflwyniadol Rheoli Prosiect 2 ddiwrnod o hyd

Y dewis perffaith ar gyfer y rheiny sydd angen iddynt ddysgu hanfodion rheoli prosiect mewn amser byr, ond nad oes angen cwrs ardystiedig arnynt. Ymarferol a llawn gwybodaeth.

Mae manylion llawn y cwrs ar dudalen astudiaeth achos rheoli rhaglenni a phrosiectau.

Addysg weithredol

Mae ein darpariaeth Addysg Weithredol yn troi ymchwil academaidd sy'n arwain y byd yn arferion busnes perthnasol, gweithredol ac effeithiol ar gyfer unigolion a sefydliadau. Mae'r rhaglenni wedi eu dylunio i droi cysyniadau a syniadau’n gamau gweithredu penodol sy’n gwella perfformiad unigolion a sefydliadau.

Mae’r cyrsiau’n cynnwys:

Rhaglen Arweinyddiaeth a Gweinyddu Busnes (LBA)Wedi'i dylunio i gynnig cipolwg penodol ar sail gwaith ar ein MBA i Weithredwyr. Bydd modiwlau'n gwbl berthnasol ar gyfer gweithleoedd y rhai sy’n cymryd rhan felly gellir cymhwyso'r hyn a ddysgir yn syth.
Lean Six SigmaYmagwedd sydd wedi hen ennill ei phlwyf sy'n ceisio nodi a dileu diffygion, camgymeriadau neu fethiannau mewn prosesau neu systemau busnes. Rhaglen hyfforddi 5 diwrnod mewn hyd.

Cyflwyniad i Arferion Di-wastraff (Lean) a Rhagoriaeth Weithredol

Diwrnod o hyfforddiant yn archwilio egwyddorion craidd Arferion Di-wastraff Gwelliant Parhaus a Rhagoriaeth Weithredol.

Rhaglen Arbenigol Arferion Di-wastraff

Rhaglen 5 diwrnod o hyd wedi'i dylunio i roi'r sgiliau i asiantau newid, rheolwyr ac arweinwyr i arwain rhaglenni trawsffurfio yn llwyddiannus.

Mae manylion llawn y cwrs ar dudalennau gwe Addysg Weithredol.

Cyrsiau byr DPP

Mae ein rhaglen cwrs byr yn ymdrin â phynciau megis marchnata, cyfathrebu ar-lein a rheoli pobl. Gweithdai a dosbarthiadau ymarferol yw'r rhain, wedi'u dylunio ar gyfer gwella lefelau sgiliau a datblygu gwybodaeth mewn meysydd allweddol.

Rydym wedi dewis y cyrsiau canlynol am eu bod yn arbennig o berthnasol ar gyfer y rheiny sy'n gweithio yn y sector peirianneg/cynllunio/pensaerniaeth/cynllunio.

Cyfathrebu
Sgiliau ysgrifennu ar gyfer busnes
Cyfathrebu hyderus
Sgiliau cyflwyno
Marchnata a chyfathrebu ar-lein
Dadansoddeg Google
Google Ads
SEO
Cyflwyniad i Farchnata Digidol
Marchnata Digidol Uwch
Cyflwyniad i Ysgrifennu Copi
Sgiliau Ysgrifennu Copi Lefel Uwch
Sgiliau rheoli a threfnu
Hyfforddi'r hyfforddwr (2 ddiwrnod)
Hunan-drefnu effeithiol (2 ddiwrnod)
Rheoli Perfformiad er mwyn cael Canlyniadau

Mae manylion llawn y cwrs ar dudalennau gwe Cyrsiau byr DPP.

Os hoffech siarad â'n tîm cyfeillgar yn yr Uned DPP, rhwydd hynt i chi gysylltu â ni:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus