Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Prifysgol Caerdydd yn cefnogi prosiect newydd pwysig i helpu i ailadeiladu sector Addysg Uwch Wcráin

18 Rhagfyr 2023

Mae uwch-staff Prifysgol Caerdydd yn ymuno â British Council Wcráin a phenaethiaid addysg uwch Wcráin i rannu syniadau a phrofiadau a’u helpu i greu rhaglen arweinyddiaeth.

Intensive care patient

Newydd: Cyrsiau ar-lein Gofal Critigol

18 Rhagfyr 2023

Cyfres o bum cwrs ar-lein sydd yn ffocysu ar agweddau allweddol ar ofal critigol: sepsis, rhoi organau, adsefydlu a gofalu am y claf obstetrig difrifol wael.

Dermoscopy hair and nails

Sbotolau ar: Cyflwyniad i Ddermosgopi

2 Hydref 2023

Croeso i'r cyntaf yn ein cyfres o gyfweliadau â phobl sy'n ymwneud â rhai o’r cyrsiau DPP blaenllaw a geir yn y Brifysgol.

Photonics solar thermal plant

Cyrsiau byr i gefnogi twf yn y sector lled-ddargludyddion

20 Medi 2023

As part of CSconnected Strength in Places Fund (SiPF), Cardiff University is coordinating the development and delivery of a suite of short courses designed to support the CPD needs of CSconnected, the compound semiconductor cluster in South Wales.

PASCAR cardiologists on visit to Cardiff University

Ymweliad gan gardiolegwyr o bob rhan o Affrica â Chaerdydd sy’n rhan o'r ymgyrch i fynd i'r afael â chlefyd y galon

15 Awst 2023

Yn un o'r ymweliadau DPP rhyngwladol cyntaf â Chaerdydd yn dilyn Covid, treuliodd cardiolegwyr o bob rhan o Affrica wythnos yn y Brifysgol ac Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd i weld sut mae cyfleuster methiant y galon cadarn a sefydledig yn gweithio.

Gut Microbiome

Lansio'r cwrs Microbïomau'r Perfedd cyntaf, ac mae'r adolygiadau'n rhagorol

9 Awst 2023

Gyda chefnogaeth yr Uned DPP, mae'r Ysgol Meddygaeth wedi llwyddo i gynnal cwrs byr Microbïomau'r Perfedd cynta'r Brifysgol. Cafwyd adborth da iawn gan y rhai oedd yn bresennol.

Cardiology image

Edrych ymlaen at ymweliad tasglu cardiolegydd pan-Affricanaidd â gwasanaeth methiant y galon y Brifysgol

31 Gorffennaf 2023

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu grŵp o gardiolegwyr gwadd o bob rhan o Affrica yn rhan o raglen DPP Methiant y Galon a ariennir gan Gymdeithas Cardioleg Pan Affrica (PASCAR).

Muslims in Britain online course

Mae adborth rhagorol ynghylch y cwrs Mwslimiaid ym Mhrydain yn dangos effaith gadarnhaol ar addysgu AG

12 Mehefin 2023

Mae cwrs DPP ar-lein sy'n archwilio profiad byw Mwslimiaid ym Mhrydain yn cael adborth gwych gan athrawon Addysg Grefyddol o bob cwr o'r DU.

Teachers meeting

Nod y rhaglen Ymholiad Cydweithredol ar gyfer Dysgu Proffesiynol yw annog trawsnewid parhaus mewn arferion addysgu

6 Mehefin 2023

Mae academyddion o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol y Brifysgol yn gweithio gyda phenaethiaid ac uwch-arweinwyr o 12 ysgol ar draws Castell-nedd Port Talbot, i ddatblygu eu profiadau a'u harbenigedd wrth weithio gyda’r rhaglen i gefnogi eu dysgu proffesiynol eu hunain a'u staff.

Medical professionals working on trauma patient

Lansio cwrs cymorth bywyd trawma mawr (MTLS) i ateb y galw brys yng Nghymru

17 Mai 2023

The University and the South Wales Major Trauma Network (SWMTN) are collaborating to deliver a new blended learning course tailored to Wales' NHS staff.