Ewch i’r prif gynnwys

Gweithdy rheoli prosiect eDdysgu PRINCE2®

Mae'r gweithdy eDdysgu cyfunol hwn yn cynnig dealltwriaeth gynhwysfawr ac ymarferol o ddull rheoli prosiect PRINCE2®, ac mae’n paratoi cyfranogwyr ar gyfer arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, sy'n cael eu sefyll fel rhan o'r rhaglen.

Sylwch fod y gweithdy hwn ar gael i sefydliadau a chwmnïau yn unig. Cysylltwch â Kate: sunderlandk@caerdydd.ac.uk os hoffech drafod hyn mewn mwy o fanylder.

Mae hwn yn ddewis gwych yn lle cwrs traddodiadol 5-diwrnod PRINCE2®, gan fod cynrychiolwyr yn cael cyfle i astudio yn eu hamser eu hunain, yna atgyfnerthu eu dysgu mewn gweithdy arholiad 2 ddiwrnod (gweld manylion ein cwrs wyneb-yn-wyneb nesaf ar gyfer PRINCE2®).

Mae PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) yn ddull strwythuredig o Reoli Prosiectau yn effeithiol.

Mae dull PRINCE2® yn cael ei dderbyn yn rhyngwladol fel yr ymagwedd rheoli prosiect ‘arferion gorau’ blaenllaw, sy’n cael ei ddefnyddio’n eang yn y sectorau preifat a chyhoeddus, yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae PRINCE2® yn rhoi fframwaith hyblyg ac addasadwy sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o ddisgyblaethau a gweithgareddau sy’n ofynnol i reoli prosiectau, gan achosi iddo fod yn hynod boblogaidd gyda busnesau a sefydliadau.

Mae achrediad PRINCE2® yn dynodi bod rheoli prosiect neu fusnes yn broffesiynol, galluog a chymwys i ymateb i amgylchiadau heriol a newidiol.

Aspire Europe (partner Prifysgol Caerdydd) fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Gweithwyr proffesiynol prysur sy'n hapus i gyfuno astudiaeth eDdysgu breifat â sesiynau wyneb yn wyneb i atgyfnerthu eu dysgu a pharatoi ar gyfer yr arholiadau.
 • Rheolwyr prosiect sy’n dymuno datblygu eu sgiliau a dysgu am reoli prosiectau drwy ddefnyddio dull PRINCE2®.
 • Gweithwyr proffesiynol sy’n dymuno dysgu am reoli prosiect a dull PRINCE2® yn benodol.
 • Unrhyw un sydd angen gwybod sut i redeg prosiectau yn fwy effeithiol.

Mae'r fersiwn eDdysgu gyfunol yn wahanol i'r cwrs PRINCE2® traddodiadol yn y ffyrdd a ganlyn:

 • Cyflwynir y dysgu trwy astudiaeth eDdysgu yn eich amser eich hun.
 • Mae'r ddau ddiwrnod wyneb yn wyneb wedi'u cynllunio i'ch helpu i atgyfnerthu'r dysgu yr ydych wedi'i wneud gartref, cyn sefyll eich arholiad Sylfaen (ar brynhawn Diwrnod 1) a'ch arholiad Ymarferydd (ar brynhawn Diwrnod 2).

Pynciau dan sylw

 • Yn cyflwyno PRINCE2®
 • Cysyniadau Allweddol
 • Trefn
 • Dechrau prosiect
 • Cychwyn prosiect
 • Ansawdd
 • Cynlluniau a Chynllunio
 • Rheoli cynnydd
 • Rheoli ffurfweddiad
 • Rheoli newid
 • Rheoli risg
 • Cludo cynnyrch
 • Cau prosiect
 • Arholiadau - Sylfaen ac Ymarferydd.

Manteision

 • Dysgu mewn ffordd hyblyg sy’n caniatáu i chi astudio ar gyfer cymhwyster rheoli prosiect byd-enwog, wrth gydbwyso eich ymrwymiadau gwaith a chartref
 • Cyflwyniad i ddull PRINCE2®, gan gynnwys ei Egwyddorion, Themâu a Phrosesau.
 • Sut i gymhwyso dull PRINCE2® i sefyllfaoedd gwaith bywyd go iawn.
 • Sut i deilwra pob elfen o ddull PRINCE2® i ddiwallu anghenion y prosiect a’r sefydliad.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

Mae'r holl addysgu i'w wneud yn eich amser eich hun yn y mis cyn y rhan wyneb yn wyneb o'r cwrs. Bydd yr holl ddeunyddiau cwrs yn cael eu hanfon atoch mewn da bryd.

Rhwng 09:00 - 17:00 yw oriau addysgu wyneb yn wyneb y cwrs fel arfer. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithdy deuddydd, sy'n gyfle i gynrychiolwyr ofyn cwestiynau ac atgyfnerthu eu dysgu, cyn sefyll yr arholiadau:

Diwrnod 1: Gweithdy i baratoi ar gyfer Sylfaen, gan fynd dros ffeithiau a drafodwyd yn y cwrs eDdysgu, cyn sefyll yr arholiad. Yn y prynhawn bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar dechnegau ar gyfer yr arholiad Ymarferydd a bydd papur enghreifftiol.

Diwrnod 2: Paratoi ar gyfer ymarferydd yn y bore, ac yna adolygiad cyffredinol cyn sefyll yr arholiad yn y prynhawn.

Meini prawf derbyn

Sylwch fod y gweithdy hwn ar gael i sefydliadau a chwmnïau yn unig. Cysylltwch â Kate: sunderlandk@caerdydd.ac.uk os hoffech drafod hyn mewn mwy o fanylder.

Mae’r cwrs hwn yn ddwys a bydd angen i gynrychiolwyr ymgymryd â’r cwrs eDdysgu llawn, ynghyd â thasgau eraill cyn mynd i’r gweithdy. Mae angen cwblhau oddeutu 18 awr o astudio preifat ar gyfer yr elfen e-ddysgu. Mae angen gweithio gyda’r nos ar ddiwedd y diwrnod cyntaf gan fod y digwyddiad hwn yn ddwys.

 • Tua 18 awr yw hyd yr e-ddysgu Sylfaen
 • Tua 6 awr yw hyd yr e-ddysgu Ymarferydd

Rhaid pasio arholiad PRINCE2® Sylfaen gyda 50% neu fwy cyn symud ymlaen i gymhwyster/achrediad Ymarferydd.

Manteision astudio gyda ni

 • Mae ein cwsmeriaid a’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gennym yn bwysig i ni
 • Mae gennym Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®, sydd â chefnogaeth Swyddfa’r Cabinet
 • Mae lle i hyd at 12 o bobl ar y cyrsiau, sy’n galluogi pawb i gymryd rhan yn llawn yn y profiad dysgu
 • Mae ein hyfforddwyr wedi derbyn adborth rhagorol gan y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol
 • Mae ein tîm yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol er mwyn dysgu.

Rhwydwaith o Gynfyfyrwyr Rheoli Prosiectau

Mae pob un o’n cyrsiau ynghylch rheoli prosiectau’n cynnwys aelodaeth rad ac am ddim â Rhwydwaith Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd i helpu’r rheini sy’n gweithio ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni i rwydweithio, rhannu ymarfer gorau a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Bydd y manteision yn cynnwys mynediad â blaenoriaeth i ddigwyddiadau a gweithdai rheoli prosiectau, ymgyrchoedd hyrwyddo a gostyngiadau, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau eraill yn y Brifysgol.

Canslo, trosglwyddo a chyfnewid

Mae'r cwrs hwn yn un 'arbennig' yn nhermau ein poisi canslo, trosglwyddo a chyfnewid. Dyma grynodeb o'r termau sy'n berthnasol i'r cwrs hwn. Mae'r manylion llawn i'w gweld yn ein telerau ac amodau.

Canslo

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaith% ffioedd y cwrs sy’n daladwy
Dros 20Ffi weinyddol o £50
20-1Os na allwn gael rhywun i gadw eich lle: 70%, yn ogystal ag unrhyw gostau ar gyfer deunyddiau cyn y cwrs sydd eisoes wedi’u hanfon ar yr unigolyn neu’r Cleient, oni bai bod y deunyddiau yn cael eu dychwelyd atom o fewn 10 Diwrnod Gwaith mewn cyflwr newydd sbon.
0100%

Cyfnewid

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 15N/A
Llai na 15Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Trosglwyddo

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 20£50 yn ogystal ag unrhyw wahaniaeth rhwng y ddau gwrs
Llai na 20Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Darperir hyfforddiant PRINCE2® achrededig fersiwn 6 gan Aspire Europe, wedi'i achredu gan PeopleCert. Mae PRINCE2® fersiwn 6 yn nod masnach cofrestredig i AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Free and exclusive to anyone who has attended our Project Management CPD courses. A unique opportunity to network and share good practice.