Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli perfformiad ar gyfer canlyniadau

Mae rheoli perfformiad yn effeithiol yn ennyn ymgysylltiad cyflogeion i ddangos ymdrech dewisol tuag at eu rheolwr – sy'n helpu cynhyrchiant, yn meithrin cymhelliant, yn cadw staff a pherthynas waith dda.

Bydd y cwrs yn cynnig technegau ymarferol i helpu cyfranogwyr i fabwysiadu ymagwedd ddeublyg: datblygu eich gweithwyr trwy arsylwi cadarn ac adborth treiddgar – sydd wedyn yn golygu bod eich ymdrechion i gyfathrebu a hyfforddi'n barhaus yn cyflawni canlyniadau dymunol. Mae'r dull hwn yn ddigon hyblyg ar gyfer pob proses rheoli ac arfarnu perfformiad gan fod y ffocws ar ddatblygu eich sgiliau a'ch dull o fesur a monitro staff – waeth beth fo'u personoliaeth neu eu cenhedlaeth.

Manjula Bray fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Rheolwyr ac arweinwyr tîm, os ydynt yn newydd i swydd rheoli llinell, neu'n brofiadol a hoffent adnewyddu a gwella eu sgiliau.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sgiliau a thechnegau i helpu i wella perfformiad y staff.
 • Rôl rheoli perfformiad o fewn datblygiad staff.
 • Sut i ddatblygu staff, gosod cynlluniau perfformiad clir â ffocws.
 • Cael sgyrsiau adeiladol er mwyn delio'n effeithiol â than-berfformwyr.

Pynciau dan sylw

 • Rolau a chyfrifoldebau.
 • Sicrhau eglurder o ran safonau perfformiad a ffynonellau tystiolaeth.
 • Sgyrsiau adeiladol: paratoi, strwythur a sgiliau, gan gynnwys dull hyfforddi.
 • Datblygu sgiliau: gwrando, holi ac adborth gyda chyfleoedd i ymarfer.

Manteision

 • Deall sut i nodi, gosod a chytuno ar safonau a nodau gyda'ch staff.
 • Datblygu'ch sgiliau holi a gwrando gweithredol er mwyn nodi problemau craidd
 • Gwybod sut i roi adborth effeithiol ac adeiladol a'i dderbyn.
 • Cydnabod sut i deilwra ymyriadau i ddiwallu anghenion unigol.
 • Arfer strategaethau gwella perfformiad effeithiol.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Edrychwch ar ein hystod lawn o gyrsiau rheoli a gynlluniwyd i ategu ei gilydd. Gan gynnwys sgiliau hyfforddi a recriwtio