Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos

Mae ein astudiaethau achos yn arddangos y cyfleoedd dysgu rydym yn rhan ohonynt ar draws y Brifysgol.

Rhaglen Arferion Addysgu Arloesol

Mae’r Rhaglen Arferion Addysgu Arloesol (ITPP) wedi'i chynllunio er mwyn hwyluso datblygiad academaidd y cyfranogwyr a gwella eu harferion dysgu, addysgu ac addysgegol.

Cyfres Gweminarau Oncoleg Gymunedol wedi'i chreu a'i chyflwyno yn ystod COVID-19

Rhaglen o 6 gweminar a grëwyd yn ystod pandemig COVID-19 i ddarparu DPP am ddim i weithwyr proffesiynol gofal iechyd sylfaenol.

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth Fietnam

Trawsnewid cwrs wyneb yn wyneb pwrpasol yn un ar-lein yn ystod COVID-19: Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Fietnam.

Cwrs ar-lein Adolygiad o Ddefnydd Meddyginiaethau (MUR) ar gyfer HEIW

Darllenwch am sut y gwnaethom drosi cwrs DPP o fod yn ddarpariaeth wyneb-yn-wyneb yn gwrs ar-lein, sy’n galluogi pobl i ddilyn y cwrs yn ystod y pandemig.

Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain - cwrs ar-lein yn cael ei gyflwyno i 18 o athrawon AG

Mae Canolfan Islam y DU wedi datblygu cwrs ar-lein ar gyfer athrawon Addysg Grefyddol, mewn ymateb i'r angen i ddatblygu adnoddau addysgu a dysgu hygyrch, hyblyg a arweinir gan ymchwil am Islam. Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

Hanfodion yng nghwrs Meddygaeth Liniarol a gyflwynir i feddygon teulu ledled Gibraltar, gan gydweithio â Gibraltar Health Authority, Cancer Relief a City Hospice.

The University’s Palliative Care team has delivered three days of professional training to GPs in Gibraltar, as part of a formal collaboration to increase resource to palliative care services.

Datrys Problemau ym maes Gofal Lliniarol Pediatrig

A case study about the Masters level short course in paediatric palliative care, created by the University in collaboration with Ty Hafan Children’s Hospice and the All Wales Managed Clinical Network for Children’s Palliative Care.

Ymsefydlu Arloesedd yng nghwmni Dŵr Cymru

Mae tîm Addysg Weithredol Ysgol Busnes Caerdydd yn helpu i wella sgiliau Arweinwyr Cyllid yn y cwrs hyfforddiant pwrpasol hwn, a ddatblygwyd mewn partneriaeth ag Academi Cyllid GIG Cymru.

Academi Cyllid GIG Cymru

Mae tîm Addysg Weithredol Ysgol Busnes Caerdydd yn helpu i wella sgiliau Arweinwyr Cyllid yn y cwrs hyfforddiant penodol hwn, a ddatblygwyd mewn partneriaeth ag Academi Cyllid GIG Cymru.

Cymdeithas Gwneuthurwyr Cydrannau Modurol India (ACMA)

Gwnaethom greu cwrs gweithredol wythnos o hyd a’i gyflwyno i gwnselwyr a swyddogion gweithredol ACMA o ddiwydiant moduron India. Roedd y cwrs yn canolbwyntio ar ddulliau di-wastraff, gwella ansawdd a chynhyrchedd, arweinyddiaeth ac arloesedd.

Deall Arweinyddiaeth - Hugh James

Yn 2016 dechreuodd Ysgol Busnes Caerdydd a Hugh James ar raglen ddysgu wedi'i chynllunio i roi gwybodaeth ddigonol ar arweinyddiaeth i 10 ffigwr allweddol yn y Busnes (partneriaid cydraddoldeb a phartneriaid â chyflog). Y nod oedd eu helpu i ddatblygu fel arweinwyr mewn sefydliad sy'n trawsnewid.

Mwyngloddiau Mynydd Isa yn Awstralia

Professor Tom Blenkinsop visited Mount Isa Mines in Australia to deliver a CPD workshop about possible controls on the ore bodies.

Newport Wafer Fab Ltd

Mae academyddion Prifysgol o'n Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wedi cynnal eu cwrs byr cyntaf ar gyfer Newport Wafer Fab Ltd.

Rheoli prosiect yn ymarferol Pullman Rail

Fe wnaethom ddatblygu cwrs 2 ddiwrnod oedd yn archwilio amrywiaeth eang o sgiliau rheoli prosiect, o gynllunio a threfnu prosiect i ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a rheoli ansawdd, risgiau a materion.

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Prifysgol Kuwait

Rhaglen arweinyddiaeth 5 diwrnod wedi’i deilwra ar gyfer cynrychiolwyr o staff uwch o Brifysgol Kuwait.

Rhaglen Arloesi a Rheoli Prifysgol Caerdydd

Rhaglen gynhwysfawr 13 wythnos ar gyfer cynrychiolwyr o lefel ganol i lefel staff uwch o brifysgol Tsieinëeg yn cael ei chyflwyno gan yr Uned Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac Ysgol Busnes Caerdydd.

Datblygu’r gweithle o ran technoleg tyrbinau nwy

Rhaglen undydd bwrpasol i wella sgiliau gweithwyr proffesiynol yn y datblygiadau diweddaraf ym maes technoleg tyrbinau nwy a thirlun ynni’r DU.

Arwain a rheoli yn y sector cyhoeddus yn Tsieina

Rhaglen bythefnos ryngweithiol a helaeth i ddirprwyaeth o Tsieina.

Gwella gwybodaeth feddygol yn Legal and General

Cynnig hyfforddiant meddygol i yswirwyr neu aseswyr ceisiadau.

Addasu cwrs craidd dril presennol ar gyfer cwmni mwyngloddio byd-eang yn unig

Yn dilyn nifer o iteriadau llwyddiannus o'r cwrs agored Daeareg Strwythurol ar gyfer Archwilio a Mwyngloddio (SGEM), buom yn cydweithio ag Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd i addasu'r ddarpariaeth ar gyfer cwmni mwyngloddio byd-eang blaenllaw.