Ewch i’r prif gynnwys

Gweithdy eDdysgu Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®)

Mae'r gweithdy eDdysgu cyfunol hwn yn cynnig dealltwriaeth gynhwysfawr ac ymarferol o’r fframwaith MSP® ac mae’n paratoi cyfranogwyr ar gyfer arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, sy'n cael eu sefyll fel rhan o'r rhaglen.

Sylwch fod y gweithdy hwn ar gael i sefydliadau a chwmnïau yn unig. Cysylltwch â Kate: sunderlandk@caerdydd.ac.uk os hoffech drafod hyn mewn mwy o fanylder.

Mae hwn yn ddewis gwych yn lle cwrs traddodiadol 5-diwrnod MSP®, gan fod cynrychiolwyr yn cael cyfle i astudio yn eu hamser eu hunain, yna atgyfnerthu eu dysgu mewn gweithdy arholiad 2 ddiwrnod. (Gweler manylion ein cwrs hyfforddi wyneb yn wyneb MSP®.)

Mae'r fersiwn eDdysgu gyfunol yn wahanol i'r cwrs MSP® traddodiadol yn y ffyrdd a ganlyn:

 • Cyflwynir y dysgu trwy astudiaeth eDdysgu yn eich amser eich hun.
 • Mae'r ddau ddiwrnod wyneb yn wyneb wedi'u cynllunio i'ch helpu i atgyfnerthu'r dysgu yr ydych wedi'i wneud gartref, cyn sefyll eich arholiad Sylfaen (ar brynhawn Diwrnod 1) a'ch arholiad Ymarferydd (ar brynhawn Diwrnod 2).

Aspire Europe (a partner of Cardiff University) fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch drwy gwblhau'r ffurflen isod.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Gweithwyr proffesiynol prysur sy'n hapus i gyfuno astudiaeth eDdysgu breifat â sesiynau wyneb yn wyneb i atgyfnerthu eu dysgu a pharatoi ar gyfer yr arholiadau
 • Cyfarwyddwyr Prosiectau a Rhaglenni
 • Rheolwyr Newid, Strategwyr Busnes ac Ymgynghorwyr
 • Pobl sy’n rheoli nifer o brosiectau cysylltiedig.
 • Arweinwyr rhaglenni
 • Staff swyddfa rhaglen
 • Staff gweithrediadau sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni newid
 • Dylai fod gan bawb sy’n cymryd rhan rywfaint o brofiad o arwain neu reoli newid.

Mae’r cwrs hwn yn ddwys a bydd angen i gynrychiolwyr ymgymryd â’r cwrs eDdysgu llawn, ynghyd â thasgau eraill cyn mynd i’r gweithdy.

Pynciau dan sylw

 • Trefnu a llywodraeth
 • Gweledigaeth
 • Ymgysylltu ac arweinyddiaeth rhanddeiliaid
 • Adnabod rhaglen
 • Rheoli Manteision
 • Glasbrint cynllunio a chyflenwi
 • Cynllunio a rheoli
 • Yr achos busnes
 • Diffinio rhaglen
 • Rheoli risg a materion
 • Rheoli ansawdd a sicrwydd
 • Rheoli’r gyfran
 • Cyflawni gallu
 • Cau rhaglen
 • Gweithdy i baratoi ar gyfer arholiadau - Sylfaen ac Ymarferydd.

Manteision

 • Dysgu mewn ffordd hyblyg sy’n caniatáu i chi astudio ar gyfer cymhwyster rheoli rhaglen uchel ei barch, wrth gydbwyso eich ymrwymiadau gwaith a chartref
 • Deall ac egluro rolau, dogfennau, egwyddorion, themâu llywodraethu a phrosesau MSP® a’r berthynas rhyngddynt
 • Defnyddio cysyniadau allweddol MSP® ar unrhyw raglen
 • Dylunio, cynllunio a rheoli rhaglenni gan ddefnyddio elfennau priodol MSP®
 • Sefyll yr arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd yn hyderus
 • Deall sut mae’r fframwaith MSP® yn helpu rheoli prosiect yn effeithiol.Reasons to study with us.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

Mae'r holl addysgu i'w wneud yn eich amser eich hun yn y mis cyn y rhan wyneb yn wyneb o'r cwrs. Bydd yr holl ddeunyddiau cwrs yn cael eu hanfon atoch mewn da bryd.

Rhwng 09:00 - 17:00 yw oriau addysgu wyneb yn wyneb y cwrs fel arfer. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithdy deuddydd, sy'n gyfle i gynrychiolwyr ofyn cwestiynau ac atgyfnerthu eu dysgu, cyn sefyll yr arholiadau:

Diwrnod 1: Gweithdy i baratoi ar gyfer Sylfaen, gan fynd dros ffeithiau a drafodwyd yn y cwrs eDdysgu, cyn sefyll yr arholiad. Yn y prynhawn bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar dechnegau ar gyfer yr arholiad Ymarferydd a bydd papur enghreifftiol.

Diwrnod 2: Paratoi ar gyfer ymarferydd yn y bore, ac yna adolygiad cyffredinol cyn sefyll yr arholiad yn y prynhawn.

Meini prawf derbyn

Sylwch fod y gweithdy hwn ar gael i sefydliadau a chwmnïau yn unig. Cysylltwch â Kate: sunderlandk@caerdydd.ac.uk os hoffech drafod hyn mewn mwy o fanylder.

Mae’r cwrs hwn yn ddwys a bydd angen i gynrychiolwyr ymgymryd â’r cwrs eDdysgu llawn, ynghyd â thasgau eraill cyn mynd i’r gweithdy. Mae angen cwblhau oddeutu 24 awr o astudio preifat ar gyfer yr elfen e-ddysgu Mae angen gweithio gyda’r nos ar ddiwedd y diwrnod cyntaf gan fod y digwyddiad hwn yn ddwys.

 • Tua 18 awr yw hyd yr e-ddysgu Sylfaen
 • Tua 6 awr yw hyd yr e-ddysgu Ymarferydd

Dylai fod gennych o leiaf 6 mis o brofiad rheoli rhaglen / newid.

Manteision astudio gyda ni

 • Mae ein cwsmeriaid a’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gennym yn bwysig i ni
 • Mae gennym Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®, sydd â chefnogaeth Swyddfa’r Cabinet
 • Mae lle i hyd at 12 o bobl ar y cyrsiau, sy’n galluogi pawb i gymryd rhan yn llawn yn y profiad dysgu
 • Mae ein hyfforddwyr wedi derbyn adborth rhagorol gan y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol
 • Mae ein tîm yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol er mwyn dysgu.

Rhwydwaith o Gynfyfyrwyr Rheoli Prosiectau

Mae pob un o’n cyrsiau ynghylch rheoli prosiectau’n cynnwys aelodaeth rad ac am ddim â Rhwydwaith Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd i helpu’r rheini sy’n gweithio ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni i rwydweithio, rhannu ymarfer gorau a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Bydd y manteision yn cynnwys mynediad â blaenoriaeth i ddigwyddiadau a gweithdai rheoli prosiectau, ymgyrchoedd hyrwyddo a gostyngiadau, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau eraill yn y Brifysgol.

Canslo, trosglwyddo a chyfnewid

Mae'r cwrs hwn yn un 'arbennig' yn nhermau ein poisi canslo, trosglwyddo a chyfnewid. Dyma grynodeb o'r termau sy'n berthnasol i'r cwrs hwn. Mae'r manylion llawn i'w gweld yn ein telerau ac amodau.

Canslo

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaith% ffioedd y cwrs sy’n daladwy
Dros 20Ffi weinyddol o £50
20-1Os na allwn gael rhywun i gadw eich lle: 70%, yn ogystal ag unrhyw gostau ar gyfer deunyddiau cyn y cwrs sydd eisoes wedi’u hanfon ar yr unigolyn neu’r Cleient, oni bai bod y deunyddiau yn cael eu dychwelyd atom o fewn 10 Diwrnod Gwaith mewn cyflwr newydd sbon.
0100%

Cyfnewid

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 15N/A
Llai na 15Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Trosglwyddo

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 20£50 yn ogystal ag unrhyw wahaniaeth rhwng y ddau gwrs
Llai na 20Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Darperir hyfforddiant MSP® achrededig gan Aspire Europe, wedi'i achredu gan PeopleCert. Mae MSP® yn nod masnach cofrestredig i AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Mae’n rhad ac am ddim ac ar gyfer unrhyw un sydd wedi dod i’n cyrsiau Rheoli Prosiectau DPP. Cyfle unigryw i rwydweithio a rhannu arfer da.