Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) (e-ddysgu cyfunol a gweithdy arholiad)

Mae’r cwrs dysgu cyfunol hwn yn cynnig ymagwedd sydd wedi’i strwythuro at reoli rhaglenni a fydd yn helpu sefydliadau i gyflawni newid trawsffurfiannol yn llwyddiannus. Mae’r rhaglen yn cynnig dealltwriaeth gyflawn ac ymarferol o fframwaith MSP® ac mae’n eich paratoi ar gyfer arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, sy’n cael eu sefyll yn rhan o’r cwrs.

Mae’n ddewis gwych yn lle cwrs traddodiadol 5-diwrnod MSP®, gan fod gennych gyfle i astudio yn eich amser eich hun, yna atgyfnerthu eich dysgu mewn gweithdy arholiad 2 ddiwrnod. (Gweler manylion ein cwrs hyfforddi wyneb yn wyneb MSP®.)

Mae'r cwrs cyfunol hwn yn wahanol i’n cwrs hyfforddi wyneb yn wyneb MSP® yn y dulliau canlynol:

 • Mae elfen wyneb yn wyneb y cwrs yn fyrrach - 2 ddiwrnod yn hytrach na 5
 • Cyflwynir llawer o’r dysgu trwy astudiaeth e-ddysgu yn eich amser eich hun
 • Mae’r ddau ddiwrnod o hyfforddiant wyneb yn wyneb wedi’u cynllunio i’ch helpu i atgyfnerthu’r dysgu yr ydych wedi’i wneud gartref, cyn sefyll eich arholiad Sylfaen (ar brynhawn Diwrnod 1) a’ch arholiad Ymarferydd (ar brynhawn Diwrnod 2).

Aspire Europe (a partner of Cardiff University) fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Gweithwyr proffesiynol prysur sydd eisiau cyfuno astudio e-ddysgu preifat gyda rhywfaint o addysgu wyneb yn wyneb
 • Cyfarwyddwyr Prosiectau a Rhaglenni
 • Rheolwyr Newid, Strategwyr Busnes ac Ymgynghorwyr
 • Pobl sy’n rheoli nifer o brosiectau cysylltiedig.
 • Arweinwyr rhaglenni
 • Staff swyddfa rhaglen
 • Staff gweithrediadau sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni newid
 • Dylai fod gan bawb sy’n cymryd rhan rywfaint o brofiad o arwain neu reoli newid.

Mae’r cwrs hwn yn ddwys a bydd angen i gynrychiolwyr ymgymryd â’r cwrs eDdysgu llawn, ynghyd â thasgau eraill cyn mynd i’r gweithdy.

Pynciau dan sylw

 • Trefnu a llywodraeth
 • Gweledigaeth
 • Ymgysylltu ac arweinyddiaeth rhanddeiliaid
 • Adnabod rhaglen
 • Rheoli Manteision
 • Glasbrint cynllunio a chyflenwi
 • Cynllunio a rheoli
 • Yr achos busnes
 • Diffinio rhaglen
 • Rheoli risg a materion
 • Rheoli ansawdd a sicrwydd
 • Rheoli’r gyfran
 • Cyflawni gallu
 • Cau rhaglen
 • Gweithdy i baratoi ar gyfer arholiadau - Sylfaen ac Ymarferydd.

Manteision

 • Dysgu mewn ffordd hyblyg sy’n caniatáu i chi astudio ar gyfer cymhwyster rheoli rhaglen uchel ei barch, wrth gydbwyso eich ymrwymiadau gwaith a chartref
 • Deall ac egluro rolau, dogfennau, egwyddorion, themâu llywodraethu a phrosesau MSP® a’r berthynas rhyngddynt
 • Defnyddio cysyniadau allweddol MSP® ar unrhyw raglen
 • Dylunio, cynllunio a rheoli rhaglenni gan ddefnyddio elfennau priodol MSP®
 • Sefyll yr arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd yn hyderus
 • Deall sut mae’r fframwaith MSP® yn helpu rheoli prosiect yn effeithiol.Reasons to study with us.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

Bydd angen gwneud elfen e-ddysgu’r cwrs yn eich amser eich hun yn y mis cyn y rhan addysgu wyneb yn wyneb o’r cwrs. Bydd yr holl ddeunyddiau cwrs yn cael eu hanfon atoch mewn da bryd.

Rhwng 09:00-17:00 yw oriau addysgu wyneb yn wyneb y cwrs fel arfer.

e-ddysgu

 • Tua 18 awr yw hyd yr e-ddysgu Sylfaen
 • Tua 6 awr yw hyd yr e-ddysgu Ymarferydd

Wyneb-yn-wyneb

Diwrnod 1: Gweithdy i baratoi ar gyfer Sylfaen, gan fynd dros ffeithiau a drafodwyd yn y cwrs eDdysgu, cyn sefyll yr arholiad. Yn y prynhawn bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar dechnegau ar gyfer yr arholiad Ymarferydd a bydd papur enghreifftiol.

Diwrnod 2: Paratoi ar gyfer ymarferydd yn y bore, ac yna adolygiad cyffredinol cyn sefyll yr arholiad yn y prynhawn.

Meini prawf derbyn

Mae’r cwrs hwn yn ddwys a bydd angen i gynrychiolwyr ymgymryd â’r cwrs eDdysgu llawn, ynghyd â thasgau eraill cyn mynd i’r gweithdy. Mae angen cwblhau oddeutu 24 awr o astudio preifat ar gyfer yr elfen e-ddysgu Mae angen gweithio gyda’r nos ar ddiwedd y diwrnod cyntaf gan fod y digwyddiad hwn yn ddwys.

Dylai fod gennych o leiaf 6 mis o brofiad rheoli rhaglen / newid.

Manteision astudio gyda ni

 • Mae ein cwsmeriaid a’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gennym yn bwysig i ni
 • Mae gennym Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®, sydd â chefnogaeth Swyddfa’r Cabinet
 • Mae lle i hyd at 12 o bobl ar y cyrsiau, sy’n galluogi pawb i gymryd rhan yn llawn yn y profiad dysgu
 • Mae ein hyfforddwyr wedi derbyn adborth rhagorol gan y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol
 • Mae ein tîm yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol er mwyn dysgu.

Rhwydwaith o Gynfyfyrwyr Rheoli Prosiectau

Mae pob un o’n cyrsiau ynghylch rheoli prosiectau’n cynnwys aelodaeth rad ac am ddim â Rhwydwaith Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd i helpu’r rheini sy’n gweithio ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni i rwydweithio, rhannu ymarfer gorau a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Bydd y manteision yn cynnwys mynediad â blaenoriaeth i ddigwyddiadau a gweithdai rheoli prosiectau, ymgyrchoedd hyrwyddo a gostyngiadau, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau eraill yn y Brifysgol.

Darperir hyfforddiant MSP® achrededig gan Aspire Europe, wedi'i achredu gan PeopleCert. Mae MSP® yn nod masnach cofrestredig i AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Free and exclusive to anyone who has attended our Project Management CPD courses. A unique opportunity to network and share good practice.