Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau byr

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Delegate writing and working on laptop

Cyrsiau byr

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Continuing professional development short training courses

Modiwlau ôl-raddedig

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Armed Forces Covenant

Support for Armed Forces

We are proud to support armed forces veterans and are committed to supporting ex-forces servicemen/women who are seeking re-training. Click here for more.

Darpariaeth bwrpasol

Mae gennym brofiad helaeth o weithio gyda sefydliadau i ddatblygu a sicrhau datrysiadau dysgu perthnasol, pwrpasol a chost-effeithiol o safon uchel.

Gallwn greu gweithgareddau hyfforddi a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer eich sefydliad. Siaradwch â ni am sut y gallwn greu rhaglen bwrpasol neu fewnol ar eich cyfer chi.

Beth gallwn ni gynnig i'ch busnes

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau i ddatblygu a chyflwyno atebion dysgu pwrpasol, cost-effeithiol, perthnasol ac o ansawdd uchel. Gallwn:

  • gyflwyno cyrsiau o’n rhaglen bresennol yn benodol ar gyfer eich sefydliad
  • teilwra cynnwys o’n cyrsiau sy’n addas i’ch busnes
  • dylunio rhaglen neu weithgaredd hyfforddiant gwbl bwrpasol i fodloni amcanion eich sefydliad.

Mae’r dysgu’n ymarferol a rhoddir pwyslais penodol ar drafod a rhyngweithio, a chael gwybod sut y gall sgiliau a gwybodaeth newydd gael eu defnyddio yn y gweithle. Ein nod yw sicrhau y gall gweithwyr barhau i ddatblygu eu sgiliau i’r eithaf, a fydd yn helpu sefydliadau i fod yn arloesol, yn gystadleuol ac yn gyfoes bob amser.

Caiff ein darpariaeth hyfforddiant ei diweddaru’n gyson i adlewyrchu anghenion busnes a’r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant.

Ategir ein cyrsiau gan ymchwil o’r radd flaenaf ac arbenigedd addysgu, a chânt eu llywio gan ein cysylltiadau agos â diwydiant, cyrff proffesiynol a’r sector cyhoeddus.

Yn dibynnu ar amcanion a phynciau, mae gweithgareddau DPP ar gael mewn ystod o fformatau – mae hyn yn cynnig hyblygrwydd ac yn bodloni gofynion unigol eich busnes.

Arbenigedd ar draws tri choleg

Mae’r Uned DPP yn gweithio gydag academyddion ac arbenigwyr yn y diwydiant ar draws 24 o Ysgolion o fewn tri Choleg y Brifysgol.

Mae gennym dri Rheolwr Datblygu Busnes, ac mae pob un ohonynt yn gweithio’n agos gydag un o’r Colegau:

  • Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol - Phil Swan
  • Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd - Charlotte Stephenson
  • Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg - Kate Sunderland.

Uned DPP bwrpasol

Bydd yr Uned DPP yn borth ar eich cyfer ac yn eich cefnogi chi a’ch busnes i fanteisio ar arbenigedd ac ymchwil blaenllaw y Brifysgol ar draws ystod o ddisgyblaethau.

Byddwn yn cydweithio â chi, drwy’r broses o adnabod problem eich busnes hyd at ddylunio’r cwrs a gwerthuso’r hyfforddiant.

Mae hyn yn sicrhau ein bod yn deall eich busnes drwyddi draw, ac yn cynnig hyfforddiant sydd wedi’i deilwra’n benodol i ofynion eich sefydliad. Mae gweithio yn y ffordd hon yn ein galluogi i drin eich hyfforddiant mewn modd ymarferol a chreu canlyniadau pendant a allai gael effaith ar eich busnes ar unwaith.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs byr neu raglen, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad drwy fanteisio ar arbenigedd y Brifysgol mewn ystod o ddisgyblaethau.

Os hoffech drafod sut y gall gweithio gyda ni fod o fudd i’ch busnes, ffoniwch neu ebostiwch dîm yr Uned DPP i gael sgwrs anffurfiol i ddechrau.

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus

Manylion cyswllt

Os hoffech drafod rhaglen bwrpasol bosibl, cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen gofynion penodol a’i hanfon i:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus

Dewisiadau eraill

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r cwrs trwy ein chwiliwr, mae ein Ysgolion Academaidd a grwpiau ymchwil hefyd yn cynnig cyrsiau byr.

Llawlyfr

Llawlyfr cyrsiau byr 2019

Llawlyfr cyrsiau byr 2019

5 Chwefror 2019

Cyrsiau byr ar gyfer datblygiad proffesiynol 2019

DownloadPDF