Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’n bleser gennym gynnig detholiad o fodiwlau ôl-raddedig a addysgir gan yr MSc mewn Dylunio Adeiladau Amgylcheddol, rhaglen sydd wedi'i hachredu gan Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE).

Mae'r modiwlau a gynigir yn addas ar gyfer penseiri proffesiynol, peirianwyr, technolegwyr adeiladu, neu'r rhai sy'n gweithio ym maes dylunio amgylcheddol sy'n dymuno datblygu eu sgiliau neu eu gyrfa, ac sy'n hapus i astudio ochr yn ochr â myfyrwyr MSc llawn.

Sylwer: oherwydd y sefyllfa bresennol o ran COVID, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am raglenni (gweler isod), gan y gallai’r rhain newid.

RIAI logo

Cydnabyddir y cyrsiau hyn gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Iwerddon (RIAI).

Y Ddaear a Chymdeithas

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno prif gysyniadau cynaliadwyedd. Mae'n ystyried bod datblygiad hanesyddol y mudiad 'gwyrdd' a Newid yn yr Hinsawdd yn gyd-destun pwysig ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Mae'n nodi safbwyntiau gwahanol am gynaliadwyedd a fabwysiadir heddiw, ar lefel ddamcaniaethol yn ogystal ag ymarferol, ac yn annog myfyrwyr i gwestiynu'r rheini yn ogystal â'u safbwyntiau eu hunain. Mae'r modiwl yn gofyn i fyfyrwyr yn datblygu eu safbwynt eu hunain am gynaliadwyedd mewn perthynas â graddfa ddatblygu benodol (o adeiladau unigol drwy gymunedau i raddfa drefol); gan gynnwys ystyriaethau cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n sail i gynaliadwyedd yn yr amgylchedd adeiledig (h.y. iechyd a lles, cyfiawnder cymdeithasol, cyfrifoldeb proffesiynol a moeseg).

Mae'r modiwl yn rhoi strwythur i fyfyrwyr ddatblygu, trafod a llunio eu safbwynt cynaliadwyedd personol a myfyrio ar rôl eu proffesiwn dewisol yn y dyfodol wrth sicrhau cynaliadwyedd cyfannol.

Adeiladau Carbon Isel

 • Mae’r modiwl hwn yn defnyddio dull cyfannol o ran defnydd adeilad o ynni
 • Bydd yn edrych ar weithio gyda nodau o ran dylunio adeiladau, megis safonau dim carbon, a ffyrdd o wrthbwyso’r defnydd o ynni gyda thechnolegau adnewyddadwy
 • Bydd y modiwl yn cyflwyno technegau ar gyfer asesu ôl-troed carbon a pherfformiad yr adeilad gan ddefnyddio meincnodau.

Ymchwilio i’r Amgylchedd Adeiledig

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gyflwyno'r dulliau a'r technegau y gall dylunwyr, perchnogion a gweithredwyr adeiladau eu defnyddio i bennu a yw eu hadeiladau'n perfformio yn ôl y disgwyl.

 • Mae'n cyflwyno mesur a gwerthuso ôl-feddiannaeth.
 • Mae'r modiwlau'n edrych ar nifer o ddulliau a thechnegau ymchwiliol a dadansoddol, gan gynnwys efelychu, mesur ac arolygu.
 • Mae'n ystyried safbwyntiau ffisegol a dynol yr amgylchedd adeiledig ac yn defnyddio dulliau sy'n briodol i ymchwiliadau academaidd sy'n seiliedig ar ymarfer.
 • Sut i wneud cais

  Sylwer: oherwydd y sefyllfa barhaus o ran COVID, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am raglenni a manylion eraill.

  Cysylltu â ni

  Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus