Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth

Mae’n bleser gennym gynnig detholiad o fodiwlau ôl-raddedig a addysgir gan yr MSc mewn Dylunio Adeiladau Amgylcheddol, rhaglen sydd wedi'i hachredu gan Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE).

Mae'r modiwlau a gynigir yn addas ar gyfer penseiri proffesiynol, peirianwyr, technolegwyr adeiladu, neu'r rhai sy'n gweithio ym maes dylunio amgylcheddol sy'n dymuno datblygu eu sgiliau neu eu gyrfa, ac sy'n hapus i astudio ochr yn ochr â myfyrwyr MSc llawn.

Sylwch fod y tri modiwl hyn i gyd yn cael eu cyflwyno'n gyfan gwbl trwy ddysgu o bell, gan roi'r hyblygrwydd i chi astudio gyda ni ble bynnag yr ydych yn y byd!

The distance learning programme with the Welsh School of Architecture is well-tailored to suit the needs of those learning away from Cardiff. I particularly like the fact that all lectures are recorded, including questions and discussions with the local students. This means that I don't miss out on course content, but allows me to cover all of the material in my own time, at my own pace. The staff are very supportive and offer support through online tutorials and Skype calls. I have also been able to engage with other distance learners and also local students through group work, using Skype and also through the online tutorials.

Kate Paxton, MSc Environmental Design of Buildings (distance learning) MSc Environmental Design of Buildings

Modiwlau

Fel arfer, mae’r modiwlau hyn wedi cael eu cynnig fel opsiynau unigol:

RIAI logo

Cydnabyddir y cyrsiau hyn gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Iwerddon (RIAI).

Y Ddaear a Chymdeithas

Credydau

Modiwl 10 credyd ar Lefel 7 (lefel ôl-raddedig) (cyfeirnod ART122)

Dyddiadau

Semester yr Hydref. Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

Mae'r ffioedd ar gyfer y modiwl yn Hydref 2021 fel a ganlyn:

 • Myfyrwyr o’r DU = £540
 • Myfyriwr o weddill y byd (rhyngwladol) = £970
 • Os ydych yn ddinesydd UE/AEE/Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi rhoi gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Disgrifiad amlinellol

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno prif gysyniadau cynaliadwyedd. Mae'n ystyried bod datblygiad hanesyddol y mudiad 'gwyrdd' a Newid yn yr Hinsawdd yn gyd-destun pwysig ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Mae'n nodi safbwyntiau gwahanol am gynaliadwyedd a fabwysiadir heddiw, ar lefel ddamcaniaethol yn ogystal ag ymarferol, ac yn annog myfyrwyr i gwestiynu'r rheini yn ogystal â'u safbwyntiau eu hunain. Mae'r modiwl yn gofyn i fyfyrwyr yn datblygu eu safbwynt eu hunain am gynaliadwyedd mewn perthynas â graddfa ddatblygu benodol (o adeiladau unigol drwy gymunedau i raddfa drefol); gan gynnwys ystyriaethau cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n sail i gynaliadwyedd yn yr amgylchedd adeiledig (h.y. iechyd a lles, cyfiawnder cymdeithasol, cyfrifoldeb proffesiynol a moeseg).

Mae'r modiwl yn rhoi strwythur i fyfyrwyr ddatblygu, trafod a llunio eu safbwynt cynaliadwyedd personol a myfyrio ar rôl eu proffesiwn dewisol yn y dyfodol wrth sicrhau cynaliadwyedd cyfannol.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl dylai myfyriwr fod yn gallu:

 • crynhoi'r cysyniad a chyd-destun cynaliadwyedd
 • nodi cymhlethdodau a chyd-ddibyniaethau datblygu cynaliadwy a'r cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â chymhwyso egwyddorion cynaliadwyedd ar waith ar amrywiaeth o raddfeydd datblygu
 • llunio safbwynt y gellir ei gyfiawnhau i ddangos yr hyn y gall eu rôl broffesiynol o'u dewis ei wneud i wella cynaliadwyedd holistaidd mewn perthynas â'r amgylchedd adeiledig.

Adeiladau Carbon Isel

Credydau

Modiwl 10 credyd ar Lefel 7 (lefel ôl-raddedig) (cyfeirnod ART135)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

Mae'r ffioedd ar gyfer y modiwl yn ystod Gwanwyn 2022 fel a ganlyn:

 • Myfyrwyr o’r DU = £540
 • Myfyriwr o weddill y byd (rhyngwladol) = £970
 • Os ydych yn ddinesydd UE/AEE/Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi rhoi gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Disgrifiad amlinellol

Mae dyluniad carbon isel yn gofyn am ddull holistaidd o ddefnyddio ynni adeilad. Mae angen i'r dylunydd ddeall mewn egwyddor sut mae adeiladau'n defnyddio ynni ac ategu'r ddealltwriaeth hon â thystiolaeth o ddefnydd ynni o'r maes. Bydd angen i'r myfyriwr allu gweithio gyda nodau o ran dylunio adeiladau, megis safonau dim carbon, a ffyrdd o wrthbwyso’r defnydd o ynni gyda thechnolegau adnewyddadwy.

Felly nodau'r modiwl yw:

 • cyflwyno'r ffyrdd y mae adeiladau'n defnyddio ynni
 • cyflwyno dulliau o ateb gofynion ynni adeiladau trwy ynni adnewyddadwy a systemau ynni isel
 • cyflwyno technegau ar gyfer asesu ôl-troed carbon a pherfformiad yr adeilad gan ddefnyddio meincnodau.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl dylai myfyriwr fod yn gallu:

 • esbonio sut mae adeiladau’n defnyddio ynni, gofynion a llwythi adeiladau ac effaith deiliadaeth ar y defnydd o ynni
 • esbonio’r defnydd o dechnolegau adnewyddadwy a thechnolegau oeri ynni isel mewn adeiladau
 • dangos dealltwriaeth sylfaenol o’r cysyniad o ynni ymgorfforedig
 • dangos dealltwriaeth o ddulliau asesu ar gyfer dyluniad cynaliadwy
 • gwerthuso pa mor dda mae adeilad yn cyflawni dyluniad carbon isel
 • asesu effaith opsiynau gwasanaethau adeiladu amrywiol ar broblem dylunio adeiladau.

Ymchwilio i’r Amgylchedd Adeiledig

Credydau

Modiwl 10 credyd ar Lefel 7 (lefel ôl-raddedig) (cyfeirnod ART142)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

Mae'r ffioedd ar gyfer y modiwl yn ystod Gwanwyn 2022 fel a ganlyn:

 • Myfyrwyr o’r DU = £540
 • Myfyriwr o weddill y byd (rhyngwladol) = £970
 • Os ydych yn ddinesydd UE/AEE/Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi rhoi gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Disgrifiad amlinellol

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gyflwyno'r dulliau a'r technegau y gall dylunwyr, perchnogion a gweithredwyr adeiladau eu defnyddio i bennu a yw eu hadeiladau'n perfformio yn ôl y disgwyl. Mae'n cyflwyno mesur a gwerthuso ôl-feddiannaeth.

Mae angen i adeiladau berfformio yn ôl y disgwyl er mwyn datblygu'r amgylchedd adeiledig yn gynaliadwy. Mae profiad wedi dangos i ni y bydd adeiladau sy'n anghyfforddus, yn cael eu gweithredu'n wael, neu wedi'u cynnal a'u cadw'n wael, yn defnyddio llawer mwy o adnoddau nag y cawsant eu cynllunio ar eu cyfer

Mae'r modiwl yn seiliedig ar y gred bod gwerthuso, adborth a beirniadaeth yn gydrannau hanfodol i gynnydd dylunio. Dim ond pan fydd yr asesiad hwn wedi'i gwblhau gan ddefnyddio dulliau credadwy a phriodol y gellir sicrhau cynnydd. Nod y modiwl yw atgyfnerthu'r neges hon a chyflwyno nifer o ddulliau a thechnegau ymchwilio a dadansoddol i'r myfyriwr, gan gynnwys efelychu, mesur ac arolygu. Bydd yn ystyried safbwyntiau ffisegol a dynol yr amgylchedd adeiledig ac yn defnyddio dulliau sy'n briodol i ymchwiliadau academaidd sy'n seiliedig ar ymarfer.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl dylai myfyriwr fod yn gallu:

 • nodi ffactorau sy'n cyfrannu'n gadarnhaol at berfformiad cynaliadwy adeiladau sy'n cael eu defnyddio
 • nodi technegau monitro ac ymchwil priodol i werthuso perfformiad adeiladu a datblygu sydd ar waith
 • esbonio sut y gellir monitro ac ymchwilio i helpu i wella perfformiad adeiladu.

Cyflwyniad

Addysgir y tri modiwl yn bennaf trwy amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol, Dysgu Canolog. Trwy'r porth hwn bydd myfyrwyr yn gallu cyrchu'r holl ddeunyddiau addysgu dysgu o bell, sy'n cynnwys deunyddiau darllen penodol.

Defnyddir cefnogaeth glyweledol, arddangosiadau animeiddiedig ac ymarferion rhyngweithiol i gynorthwyo dysgu a gweithredu sgiliau penodol i'r pwnc. Byddwch yn cael mynediad at recordiadau o ddarlithoedd neu arddangosiadau yn rhan o'r modiwlau hyn a disgwylir i chi eu gwylio. Gosodir tasgau byr i roi cyfleoedd i fyfyrwyr astudio'n unigol a chael adborth ffurfiannol.

A fydd angen unrhyw offer penodol arnaf?

Bydd angen mynediad at gyfrifiadur/gliniadur gyda meddalwedd prosesu geiriau a mynediad da i'r rhyngrwyd, ac sy'n gallu rhedeg meddalwedd Design Builder.   Dylai meddalwedd briodol fod ar gael trwy fewnrwyd Prifysgol Caerdydd a byddwch yn cael eich cyfeirio ato pan fo angen.

Byddai gyriant USB neu galed i storio'ch gwaith, deunydd ysgrifennu cyffredinol a rhywfaint o offer darlunio sylfaenol yn ddefnyddiol hefyd

Lle bo hynny'n briodol, rydym yn darparu trwyddedau myfyrwyr neu fynediad i'r feddalwedd efelychu arbenigol a ddefnyddiwn ar gyfer addysgu, ond ar hyn o bryd gallwn ond warantu bod y rhain yn gweithio ar gyfrifiaduron gyda system weithredu Windows.

Bydd gennych fynediad i'r Llyfrgell Bensaernïaeth arbenigol, a llyfrgelloedd eraill y Brifysgol.

Efallai yr hoffech chi brynu rhai testunau allweddol hefyd. Er bod y testunau sy'n ofynnol ar gyfer astudio ar gael yn llyfrgell yr Ysgol, mae manteision i fod yn berchen ar eich copi personol o waith allweddol fel y gallwch gael mynediad atynt pryd bynnag y dymunwch.

Asesu

Asesir modiwlau a addysgir mewn amryw o wahanol ffyrdd. Rydym yn defnyddio profion dosbarth, gwaith cwrs (aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar neu asesiadau/adolygiadau beirniadol), a gwaith prosiect, neu gyfuniad o'r rhain i asesu'ch cynnydd. Efallai y gofynnir i chi hefyd gwblhau profion trwy oruchwylio ar-lein.

Gofynion mynediad

Fel arfer, bydd angen i ymgeiswyr fod â naill ai:

 • gradd anrhydedd 2:1 mewn pensaernïaeth, peirianneg gwasanaethau adeiladu, technoleg adeiladu, neu astudiaethau amgylcheddol
 • cymhwyster academaidd cyfatebol a gydnabyddir gan brifysgol
 • neu brofiad proffesiynol perthnasol y mae geirda yn ei ddangos.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS sydd â sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth a dderbynnir.

Rhagor o wybodaeth am y  gofynion iaith Saesneg.

Sut i wneud cais

Dylai ymgeiswyr lenwi ffurflen gais y modiwl a ffurflenni cyfleoedd cyfartal a'u dychwelyd i'r Uned Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP).

Cysylltwch â'r Uned DPP i gael arweiniad pellach ar y broses ymgeisio.

Standalone module application form - Welsh version

Ffurflen Gais ar gyfer Modiwl Annibynnol

Equal opportunities monitoring form - Welsh version

Cyfle cyfartal ffurflen monitro

Cysylltu â ni

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus