Ewch i’r prif gynnwys

Hyfforddi'r hyfforddwr

Eich trochi’ch hun yn 2-ddiwrnod o ddysgu i sefydlu sylfeini cynllunio, paratoi, datblygu a darparu hyfforddiant seiliedig ar waith effeithiol.

Gyda chyllidebau'n cael eu gwasgu, mae sefydliadau'n cydnabod yn fwyfwy y cyfle i fanteisio ar eu talent fewnol a chynnig cyfoethogi swyddi i'w perfformwyr gorau.

Efallai nad ydych chi wedi ystyried hyfforddi pobl eraill fel rhan greiddiol o'ch disgrifiad swydd ond mae'n sgìl hynod werthadwy a pherthnasol ac yn rhoi llawer o foddhad.

Manjula Bray fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Unrhyw gyflogeion ar unrhyw lefel (arweinydd tîm presennol neu bosibl, goruchwylydd, rheolwr) sy'n gallu ychwanegu gwerth i'r sefydliad drwy roi eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u harbenigedd i'w cydweithwyr.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i nodi anghenion dysgu (o'u cymharu â phethau rydych eisiau) cynllunio, datblygu a chyflwyno ymyriadau dysgu effeithiol
 • Rhoi darn byr o hyfforddiant ar waith, ar ôl ei ddatblygu o'r dechrau – hyd at ei gyflawni
 • Rhoi a derbyn adborth adeiladol i wella dysgu unigol a grŵp – bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i gael 'tro cyn gwneud' gyda'u deunydd hyfforddiant penodol eu hunain

Pynciau dan sylw

 • Seicoleg gwahaniaethau unigol mewn dysgu a chymhelliant
 • Asesu anghenion dysgu a'r broses ddysgu
 • Y cylch hyfforddi (cynllunio a pharatoi, cyflwyno a gwerthuso)
 • Cynllunio ymyriad hyfforddi
 • Dewis y cynnwys cywir ac ystyried amrywiaeth er mwyn gwella dysgu
 • Rheoli'r amgylchedd dysgu a chynadleddwyr
 • Gwerthuso pa mor effeithiol yw'r hyfforddiant

Manteision

 • Dull strwythuredig profedig O gyflawni eich amcanion hyfforddi
 • Dangos eich gwerth proffesiynol drwy ddatblygu cydweithwyr
 • Ychwanegu sgil arall i helpu eich rhagolygon gyrfaol
 • Magu mwy o hyder drwy ymarfer gyda'ch deunydd eich hun
 • Cymorth proffesiynol a chynllunio datblygiadol gan hwylusydd profiadol

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Edrychwch ar ein hystod lawn o gyrsiau rheoli a gynlluniwyd i ategu ei gilydd. Gan gynnwys sgiliau hyfforddi a recriwtio