Ewch i’r prif gynnwys

Hyfforddi'r hyfforddwr (cwrs pwrpasol)

Eich trochi’ch hun yn 2-ddiwrnod o ddysgu i sefydlu sylfeini cynllunio, paratoi, datblygu a darparu hyfforddiant seiliedig ar waith effeithiol.

Mae'r cwrs hwn ar gael fel rhaglen bwrpasol ar gyfer cwmnïau a sefydliadau yn unig. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Gyda chyllidebau'n cael eu gwasgu, mae sefydliadau'n cydnabod yn fwyfwy y cyfle i fanteisio ar eu talent fewnol a chynnig cyfoethogi swyddi i'w perfformwyr gorau.

Efallai nad ydych chi wedi ystyried hyfforddi pobl eraill fel rhan greiddiol o'ch disgrifiad swydd ond mae'n sgìl hynod werthadwy a pherthnasol ac yn rhoi llawer o foddhad.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Unrhyw gyflogeion ar unrhyw lefel (arweinydd tîm presennol neu bosibl, goruchwylydd, rheolwr) sy'n gallu ychwanegu gwerth i'r sefydliad drwy roi eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u harbenigedd i'w cydweithwyr.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i nodi anghenion dysgu (o'u cymharu â phethau rydych eisiau) cynllunio, datblygu a chyflwyno ymyriadau dysgu effeithiol
 • Rhoi darn byr o hyfforddiant ar waith, ar ôl ei ddatblygu o'r dechrau – hyd at ei gyflawni
 • Rhoi a derbyn adborth adeiladol i wella dysgu unigol a grŵp – bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i gael 'tro cyn gwneud' gyda'u deunydd hyfforddiant penodol eu hunain

Pynciau dan sylw

 • Seicoleg gwahaniaethau unigol mewn dysgu a chymhelliant
 • Asesu anghenion dysgu a'r broses ddysgu
 • Y cylch hyfforddi (cynllunio a pharatoi, cyflwyno a gwerthuso)
 • Cynllunio ymyriad hyfforddi
 • Dewis y cynnwys cywir ac ystyried amrywiaeth er mwyn gwella dysgu
 • Rheoli'r amgylchedd dysgu a chynadleddwyr
 • Gwerthuso pa mor effeithiol yw'r hyfforddiant

Manteision

 • Dull strwythuredig profedig O gyflawni eich amcanion hyfforddi
 • Dangos eich gwerth proffesiynol drwy ddatblygu cydweithwyr
 • Ychwanegu sgil arall i helpu eich rhagolygon gyrfaol
 • Magu mwy o hyder drwy ymarfer gyda'ch deunydd eich hun
 • Cymorth proffesiynol a chynllunio datblygiadol gan hwylusydd profiadol
Edrychwch ar ein hystod lawn o gyrsiau rheoli a gynlluniwyd i ategu ei gilydd. Gan gynnwys sgiliau hyfforddi a recriwtio