Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni agored

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy'n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.

A ninnau’n sefydliad a arweinir gan ymchwil, gallwch fod yn sicr bod ein haddysgu yn deillio o’r syniadau mwyaf diweddar. Caiff ei gyflwyno trwy amrywiaeth o wahanol ddulliau, astudiaethau achos, efelychiadau a chymwysiadau ymarferol er mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo’n effeithiol.

Ein cyrsiau

Dylinio Gwasanaeth

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o gysyniadau craidd Dylunio Gwasanaethau.

Wedi'i hwyluso gan Sarah Lethbridge, byddwch yn dysgu am adnoddau sy’n eich helpu i ddeall eich cwsmeriaid yn well fel y gallwch ailgyfeirio a theilwra eich gwasanaethau i’r hyn y mae eich cwsmeriaid ei angen a’i eisiau.

Darganfyddwch fwy am gynnwys y cwrs.

Haen Felen a Gwyrdd Lean Six Sigma

Ymunwch â'r Athro Maneesh Kumar ar y rhaglen bum niwrnod hon a fydd yn rhoi'r adnoddau a'r technegau sydd eu hangen arnoch i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd eich prosesau busnes.

Mae’r hyfforddiant Haen Felen a Haen Wyrdd yn cael ei achredu gan Lean Competency System (LCS), at Lefel 1a a Lefel 1c. Mae yna brawf ar-lein trwy Ganolfan Asesu LCS, ac mae angen prosiect gweithredu fel rhan o’r asesiad Gwregys Gwyrdd.

Darganfyddwch fwy am gynnwys y cwrs.

Rhaglen Arbenigol Arferion Di-wastraff

Mae'r rhaglen ddwys 5 diwrnod hon yn cyfuno pŵer lleihau gwastraff Lean Six Sigma wedi'i yrru gan ddata â thechnolegau Diwydiant 4.0. Bydd yn rhoi'r dulliau a'r technegau i chi ar gyfer gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gweithrediadau a datgloi gwelliannau trawsnewidiol o fewn eich sefydliad a'i gadwyn gyflenwi. Mae ganddo'r potensial i gael effaith gwerth dros £30,000 ar eich elw o fewn 3-4 mis i brosiect Green Belt.

Bydd yn rhoi cipolwg newydd i'r rheini sydd eisoes yn meddu ar ddealltwriaeth dda o arferion di-wastraff, yn ogystal â'r rheini sydd â phrofiad o gymhwyso arferion diwastraff mewn cyd-destun gweithgynhyrchu ac am ddeall y cyfraniadau diweddaraf a ganfuwyd ym myd gwasanaeth.

Bydd safbwyntiau gwahanol a blaengar am amrywiaeth o fethodolegau gwella yn cael eu cyflwyno a bydd eu cryfderau a'u gwendidau'n cael eu gwerthuso'n feirniadol. Ar ddiwedd y rhaglen, bydd gan y rhai a gymerodd ran ddealltwriaeth ddofn o'r meddylfryd diweddaraf yn y maes gwella.

Rhaglenni craidd

Ein rhaglenni craidd yw sail yr Addysg Weithredol a gynigir gennym ac maent yn cynnwys ffocws ar arweinyddiaeth, arloesedd ac effeithlonrwydd mewn busnes.

Cynhelir y rhaglenni hyn bob hyn a hyn drwy gydol y flwyddyn a byddant yn cael eu hysbysebu ar dudalennau ein digwyddiadau pan fyddant ar gael. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r tim executive-education@caerdydd.ac.uk.

Yn dilyn llwyddiant cynllun Datblygu Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol, a hwylusir gennym ni a'r asiantaeth ddatblygu Chwarae Teg, bydd y rhaglen hon yn helpu sefydliadau i wneud yn iawn am anghydraddoldeb yn eu huwch-dîm rheoli.

Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy fyfyrio, hyfforddi a thrwy werthusiadau grŵp o ganfyddiadau ein hymchwil academaidd. Dyma raglen ddatblygu drawsnewidiol a anelir yn feirniadol at ddynion a menywod; bydd y cynllun hwn yn helpu sefydliadau sy'n awyddus i gyflawni cynrychiolaeth o 50:50 erbyn 2020.

Yn unol â'n strategaeth Ysgolion newydd, bydd y rhaglen arweinyddiaeth hon yn eich cynorthwyo i werthfawrogi manteision o ymdrin â busnes drwy ddefnyddio dulliau moesegol, un sy'n deall pwysigrwydd cyfrannu at y gymdeithas yn ogystal â chreu elw.

Byddwch chi’n cael eich gwahodd i ymchwilio a thrafod yr heriau mawr sy'n wynebu’r gymdeithas ac, mewn partneriaeth â rhai o'r sêr disgleiriaf ym myd arweinyddiaeth, rheolaeth gyhoeddus a llywodraethiant, dechrau codi ac ymateb i'r heriau hyn.

Mae'r rhaglen hon yn dod â’r Athro Robert Morgan a Dr Joe O'Mahoney at ei gilydd. Mae’r ddau yn arweinwyr meddwl yn eu maes, a byddan nhw’n gweithio gyda sefydliadau i: asesu eu gallu arloesol presennol a datblygu gallu’r sawl sy’n cymryd rhan i arloesi er mwyn defnyddio a chynyddu eu potensial i arloesi yn effeithiol.

Bydd ein hastudiaeth achos Dŵr Cymru yn rhoi gwell dealltwriaeth ichi o sut y gall y rhaglen hon weithio yn eich sefydliad.

Rydyn ni’n cynnig safbwynt unigryw o ran gwella gwasanaethau i sefydliadau ac unigolion, diolch i’n hanes clir a diymwad o ran gwella. Mae’r cwrs hwn yn trafod mathau gwahanol o ddulliau arloesi a gwella gwasanaethau.

Mae’n eich cynorthwyo i ddeall ac ymarfer ystod o dechnegau, tra y byddwch chi’n ystyried natur ymarferol sut i ddefnyddio’r tactegau hyn yn eich sefydliad, gan fynd â holl fryd a meddyliau pobl.

Rhaglen ymarferol yw’r hyfforddiant pum niwrnod Gwregys Gwyrdd a Melyn Lean Six Sigma hwn. Ar ôl y rhaglen byddwch chi’n gallu dechrau defnyddio’r offer a’r technegau i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd prosesau busnes, ni waeth beth yw math neu faint y diwydiant.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cyrsiau hyn, cysylltwch â ni:

Sarah Lethbridge

Sarah Lethbridge

Pro Dean of External Engagement

Email
lethbridgesl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5096
Yr Athro Sarah Hurlow

Yr Athro Sarah Hurlow

Reader in Leadership

Email
hurlows@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5756
John Parry-Jones

John Parry-Jones

Rheolwr Cysylltiadau Busnes

Siarad Cymraeg
Email
parry-jonesj1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5723
Angharad Kearse

Angharad Kearse

External Engagement Officer, Executive Education

Siarad Cymraeg
Email
kearsee@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 0873

Addysg Weithredol