Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau 2021

Rhagor o wybodaeth am rhai o'r prosiectau ymgysylltu cyhoeddus a chymuned sydd wedi’u cyflwyno cyllid gan ein cynllun Arloesedd i Bawb yn 2021.

Cysgod y Garanod

Aildanio diddordeb plant mewn dysgu drwy ddrama.

Cynrychioli’r farn gyhoeddus wrth ddiwygio polisïau trethi

Rhoi llais i bobl sydd heb gael eu cynrychioli’n ddigonol yn y ddadl ar ddiwygio trethi.

Codi ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch yng Nghaerdydd a Chymru

Meithrin sgiliau seiberddiogelwch ymhlith pobl ifanc a'r gymuned leol.

Cyfiawnder Masnach Cymru

Rhoi llais i gymdeithas sifig Cymru ym maes polisïau a chytundebau masnach.

Mannau Gwyrdd y Cymoedd

Gwella iechyd a lles drwy fannau gwyrdd cymunedol.

Cymuned Ddigidol Treorci: Adfer yn sgîl COVID-19

Platfform digidol i gefnogi busnesau bach

Deall Iechyd Meddwl Mewn Cymunedau Mwslimiaid

Lleihau anghydraddoldeb iechyd meddwl

‘A Real Difference’ – ‘Gwahaniaeth Mawr’:

Cyfieithu testunau meddygol i’r Gymraeg.

Y Tu Hwnt i Blismona: Archwilio Dewisiadau Amgen i Gymru

Dod â phobl at ei gilydd i archwilio hil, plismona ac anghyfiawnder.

Rhoi sylw i ieithoedd rhyngwladol mewn ysgolion cynradd yng Nghymru

Darparu adnoddau i helpu athrawon i gyflwyno gwersi iaith rhyngwladol.

Chwerthin yr Holl Ffordd i Les Gwell mewn Plentyndod

Gwella lles plentyndod drwy chwarae a hiwmor.

Creu cymuned gyfeillgar i blant yn Grangetown

Rhoi llais i bobl ifanc yn y broses o greu cynllun adfer ar ôl y pandemig, ar gyfer eu cymuned.

Annog plant yn Llanelli i ymgysylltu â gwyddoniaeth a natur

Prosiect sy'n arolygu fflora a ffawna ac effaith newid hinsawdd.

Rhannu ac atgyweirio nwyddau ym Mhrifysgol Caerdydd

Prosiect sy’n lleihau'r defnydd o nwyddau defnyddwyr a'u gwastraffu ym Mhrifysgol Caerdydd

Creu hyrwyddwyr y dyfodol yn ne Cymru i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

Datblygu dealltwriaeth o’r hinsawdd ac atebion i’r newid yn yr hinsawdd.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Arloesedd i Bawb neu unrhyw un o'r prosiectau rydym yn eu cefnogi, cysylltwch â ni:

Civic Mission