Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid ar gyfer prosiectau peilot

Fel rhan o'n cynllun Arloesedd i Bawb, mae ein Cronfa Cenhadaeth Sifig yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau arloesol sy'n gweithio gyda chymunedau a phartneriaid lleol i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud ag iechyd, yr amgylchedd, addysg a'r economi, i helpu i ailadeiladu o bandemig COVID-19.

Mae'r prosiectau'n cwmpasu amrywiaeth drawiadol o weithgareddau o fentrau lles a ddatblygwyd gan yr ysgol a'r gymuned i ymwybyddiaeth seiberddiogelwch, ac adferiad COVID-19 busnesau bach.

Prosiectau a gefnogir drwy'r cynllun Arloesedd i Bawb

Cysgod y Garanod

Aildanio diddordeb plant mewn dysgu drwy ddrama.

Cynrychioli’r farn gyhoeddus wrth ddiwygio polisïau trethi

Rhoi llais i bobl sydd heb gael eu cynrychioli’n ddigonol yn y ddadl ar ddiwygio trethi.

Codi ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch yng Nghaerdydd a Chymru

Meithrin sgiliau seiberddiogelwch ymhlith pobl ifanc a'r gymuned leol.

Cyfiawnder Masnach Cymru

Rhoi llais i gymdeithas sifig Cymru ym maes polisïau a chytundebau masnach.

Mannau Gwyrdd y Cymoedd

Gwella iechyd a lles drwy fannau gwyrdd cymunedol.

Cymuned Ddigidol Treorci: Adfer yn sgîl COVID-19

Platfform digidol i gefnogi busnesau bach

Deall Iechyd Meddwl Mwslimiaid

Lleihau anghydraddoldeb iechyd meddwl

‘A Real Difference’ – ‘Gwahaniaeth Mawr’:

Cyfieithu testunau meddygol i’r Gymraeg.

Y Tu Hwnt i Blismona: Archwilio Dewisiadau Amgen i Gymru

Dod â phobl at ei gilydd i archwilio hil, plismona ac anghyfiawnder.

Rhoi sylw i ieithoedd rhyngwladol mewn ysgolion cynradd yng Nghymru

Darparu adnoddau i helpu athrawon i gyflwyno gwersi iaith rhyngwladol.

Chwerthin yr Holl Ffordd i Les Gwell mewn Plentyndod

Gwella lles plentyndod drwy chwarae a hiwmor.

Rhoi llais i bobl ifanc yn y broses o greu cynllun adfer ar ôl y pandemig, ar gyfer eu cymuned.

Mae'r ymatebion i bandemig COVID-19, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol, cau ysgolion a gwahardd gweithgareddau awyr agored, wedi dwysáu anghydraddoldebau cymdeithasol a gofodol. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos plant a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi gorlawn neu fflatiau uchel, heb fynediad at erddi, a dim ond mynediad cyfyngedig at y rhyngrwyd.

“Mae tystiolaeth yn awgrymu y bydd y pandemig yn gadael effeithiau hirdymor ar iechyd a lles plant a phobl ifanc.

Nod y prosiect hwn yw gwella lles plant a phobl ifanc yn Grangetown, Caerdydd, un o’r cymunedau a gafodd eu heffeithio waethaf gan y pandemig. Drwy gyfres o weithdai a gweithgareddau ymgysylltu, mae'r prosiect hwn yn rhoi llais i blant a phobl ifanc yn y broses o greu cynllun adfer gwyrddach a thecach ar gyfer eu cymuned

Bydd y cynllun adfer ar gyfer Grangetown sy'n gyfeillgar i blant, yn cynnwys argymhellion y gellir eu rhoi ar waith mewn cymunedau eraill yng Nghaerdydd, a ledled y DU.

Dr Matluba Khan

Dr Matluba Khan

Lecturer in Urban Design

Email
khanm52@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4994

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Arloesedd i Bawb neu unrhyw un o'r prosiectau rydym yn eu cefnogi, cysylltwch â ni:

Civic Mission