Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid ar gyfer prosiectau peilot

Fel rhan o'n cynllun Arloesedd i Bawb, mae ein Cronfa Cenhadaeth Sifig yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau arloesol sy'n gweithio gyda chymunedau a phartneriaid lleol i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud ag iechyd, yr amgylchedd, addysg a'r economi, i helpu i ailadeiladu o bandemig COVID-19.

Mae'r prosiectau'n cwmpasu amrywiaeth drawiadol o weithgareddau o fentrau lles a ddatblygwyd gan yr ysgol a'r gymuned i ymwybyddiaeth seiberddiogelwch, ac adferiad COVID-19 busnesau bach.

Prosiectau a gefnogir drwy'r cynllun Arloesedd i Bawb

Cysgod y Garanod

Aildanio diddordeb plant mewn dysgu drwy ddrama.

Cynrychioli’r farn gyhoeddus wrth ddiwygio polisïau trethi

Rhoi llais i bobl sydd heb gael eu cynrychioli’n ddigonol yn y ddadl ar ddiwygio trethi.

Codi ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch yng Nghaerdydd a Chymru

Meithrin sgiliau seiberddiogelwch ymhlith pobl ifanc a'r gymuned leol.

Cyfiawnder Masnach Cymru

Rhoi llais i gymdeithas sifig Cymru ym maes polisïau a chytundebau masnach.

Mannau Gwyrdd y Cymoedd

Gwella iechyd a lles drwy fannau gwyrdd cymunedol.

Cymuned Ddigidol Treorci: Adfer yn sgîl COVID-19

Platfform digidol i gefnogi busnesau bach

Deall Iechyd Meddwl Mwslimiaid

Lleihau anghydraddoldeb iechyd meddwl

‘A Real Difference’ – ‘Gwahaniaeth Mawr’:

Cyfieithu testunau meddygol i’r Gymraeg.

Y Tu Hwnt i Blismona: Archwilio Dewisiadau Amgen i Gymru

Dod â phobl at ei gilydd i archwilio hil, plismona ac anghyfiawnder.

Rhoi sylw i ieithoedd rhyngwladol mewn ysgolion cynradd yng Nghymru

Darparu adnoddau i helpu athrawon i gyflwyno gwersi iaith rhyngwladol.

Chwerthin yr Holl Ffordd i Les Gwell mewn Plentyndod

Gwella lles plentyndod drwy chwarae a hiwmor.

Rhoi llais i bobl ifanc yn y broses o greu cynllun adfer ar ôl y pandemig, ar gyfer eu cymuned.

Mae'r ymatebion i bandemig COVID-19, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol, cau ysgolion a gwahardd gweithgareddau awyr agored, wedi dwysáu anghydraddoldebau cymdeithasol a gofodol. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos plant a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi gorlawn neu fflatiau uchel, heb fynediad at erddi, a dim ond mynediad cyfyngedig at y rhyngrwyd.

“Mae tystiolaeth yn awgrymu y bydd y pandemig yn gadael effeithiau hirdymor ar iechyd a lles plant a phobl ifanc.

Nod y prosiect hwn yw gwella lles plant a phobl ifanc yn Grangetown, Caerdydd, un o’r cymunedau a gafodd eu heffeithio waethaf gan y pandemig. Drwy gyfres o weithdai a gweithgareddau ymgysylltu, mae'r prosiect hwn yn rhoi llais i blant a phobl ifanc yn y broses o greu cynllun adfer gwyrddach a thecach ar gyfer eu cymuned

Bydd y cynllun adfer ar gyfer Grangetown sy'n gyfeillgar i blant, yn cynnwys argymhellion y gellir eu rhoi ar waith mewn cymunedau eraill yng Nghaerdydd, a ledled y DU.

Dr Matluba Khan

Dr Matluba Khan

Lecturer in Urban Design

Email
khanm52@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4994

Mae'r prosiect peilot hwn yn gweithio gydag Ysgol Pen Rhos, sef ysgol gynradd yn Llanelli, i arolygu a modelu amrywiaeth y fflora a'r ffawna sydd ar dir yr ysgol.

Fe fydd yr arolwg yn cael ei ddefnyddio i lunio rhestr o'r planhigion y mae pryfed peillio yn ymweld â hwy amlaf ac i lywio strategaethau plannu ar gyfer y dyfodol ynghyd ag asesiad o amrywiaeth y rhywogaethau gwenyn sy'n ymweld â'r safle.

Bydd y prosiect peilot newydd hwn yn creu amrywiaeth o adnoddau addysgol sy'n archwilio effaith newid yn yr hinsawdd ar fflora a ffawna lleol.  Un o allbynnau’r prosiect fydd cronfa ddata o'r planhigion a'r gwenyn a welwyd ar dir yr ysgol yn ystod haf 2022. Y bwriad yw ailadrodd yr arolwg hwn yn flynyddol i archwilio effaith newid yn yr hinsawdd ar niferoedd gwenyn lleol ac amrywiaeth o ran rhywogaethau.

Y gobaith yw y bydd y prosiect hwn yn gwella lles drwy ymgysylltu â natur. Asesir effaith ymgysylltu â natur ar les goddrychol trwy ddefnyddio offer a ddatblygwyd yn rhan o’r prosiect presgripsiynu gwyrdd Abercynon.

Rydym hefyd yn ceisio ennyn rhagor o werthfawrogiad yn y disgyblion o werth gwyddoniaeth ac ymgysylltu â’r pynciau STEM.

Mae'r prosiect peilot hwn yn cefnogi adferiad gwyrdd drwy weithio gyda phobl ifanc a grwpiau eraill sydd wedi'u tangynrychioli er mwyn datblygu sgyrsiau am newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Arloesedd i Bawb neu unrhyw un o'r prosiectau rydyn ni’n eu cefnogi, cysylltwch â ni:

Civic Mission

Mae'r defnydd o adnoddau byd-eang yn parhau i gynyddu mewn ffordd anghynaliadwy. Un ffactor allweddol sy'n cyfrannu yw hyd oes byr eitemau bob dydd.

Mewn ymateb i hyn, mae'r 'Economi Gylchol' wedi ennill tir yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn ddull sy'n rhoi blaenoriaeth i’r broses o atgyweirio, ailddefnyddio ac ail-weithgynhyrchu nwyddau yn hytrach na’u hailgylchu a’u gwaredu ar ddiwedd eu hoes. Mae hyn wedi arwain at bolisïau rhyngwladol a chenedlaethol, yn ogystal ag ystod gynyddol o symudiadau cymdeithasol ac elusennau sydd â’r nod o hwyluso'r economi gylchol. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau megis 'llyfrgelloedd pethau' lle bydd nwyddau a roddir a nwyddau nad ydyn nhw’n ddarfodus yn cael eu benthyg; a Chaffis Trwsio, lle mae gwirfoddolwyr yn cwrdd â’i gilydd ac yn trwsio eitemau cartref yn rhad ac am ddim - eitemau a fyddai fel arall yn cael eu gwaredu’n wastraff.

Mae'r prosiect hwn yn gweithio gyda Benthyg Cymru a Chaffi Trwsio Cymru i greu rhagor o arferion 'economi gylchol' ar gyfer ein myfyrwyr fydd yn arwain at newidiadau mewn ymddygiad er mwyn lleihau'r adnoddau y maen nhw’n eu defnyddio a'u gwastraffu.

Yn sgîl y prosiect hwn, gall myfyrwyr sy'n byw yn y ddinas ddefnyddio eitemau o safon uchel y gellir eu benthyg yn ogystal â gwasanaeth trwsio fel na fydd nwyddau defnyddwyr yn mynd i safleoedd tirlenwi.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Arloesedd i Bawb neu unrhyw un o'r prosiectau rydyn ni’n eu cefnogi, cysylltwch â ni:

Civic Mission

Wrth i argyfwng yr hinsawdd waethygu a dod yn fwyfwy amlwg, mae unigolion, cymunedau, llywodraethau, a busnesau hwythau yn dod yn fwyfwy ymwybodol o’r angen i weithredu.

Mae cymhlethdod y pwnc, fodd bynnag, yr iaith dechnegol sy’n datblygu o hyd, ac ymyriadau yn yr hinsawdd sydd heb eu cynllunio’n effeithiol, yn rhwystrau amlwg o ran datblygu strategaethau cynaliadwy a chyfrifol i fynd i’r afael â’r argyfwng.

Mae bod â dealltwriaeth o’r hinsawdd yn golygu meithrin ymwybyddiaeth o’r broblem yr hinsawdd a datblygu gwybodaeth ynghylch dulliau o’i lliniaru drwy addysgu, cyfathrebu a thrin a thrafod agweddau, ymddygiadau ac actifiaeth.

Mae’r prosiect hwn yn gweithio gydag Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd i ddatblygu rhwydwaith o bobl â chanddynt ddealltwriaeth o’r hinsawdd, a hefyd adnoddau addysgol. Yn rhan o’u harchwiliadau, bydd y disgyblion yn datblygu cyllideb garbon ar gyfer eu hysgol, a thrwy gydweithio â Chwmni Buddiannau Cymunedol, Zero Carbon 2030, yn ystyried sut i ddefnyddio cyllidebu carbon.

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth ynghylch y rhaglen Arloesedd i Bawb, neu unrhyw un o’r prosiectau rydyn ni’n eu cefnogi, cysylltwch â ni:

Civic Mission

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Arloesedd i Bawb neu unrhyw un o'r prosiectau rydym yn eu cefnogi, cysylltwch â ni:

Civic Mission