Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Cwnsler Cyffredinol newydd i alw am ‘sgwrs sifig genedlaethol’

21 Mehefin 2021

Bydd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad yn nodi sut mae'n bwriadu ymgysylltu â phobl Cymru wrth lunio "gweledigaeth newydd i Gymru gref mewn DG lwyddiannus"

Amaethyddiaeth a'r Economi Wledig yn destun trafodaeth yn y seminar Llywodraethu Ar ôl Brexit

17 Mehefin 2021

Mae’r seminar academaidd nesaf yn y gyfres gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd bellach yn hysbys, a bydd lle amlwg iawn i amaethyddiaeth a’r economi wledig

Fideo a Sleidiau: Astudiaethau Etholiad yr Alban a Chymru

16 Mehefin 2021

Datgelwyd canfyddiadau cychwynnol Astudiaethau Etholiad yr Alban a Chymru 2021 mewn gweminar yr wythnos diwethaf, a gynhaliwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Bydd Seminar yn archwilio rôl rheng flaen llywodraeth leol yng Nghymru yng ngoleuni Brexit a Covid-19

14 Mehefin 2021

Bydd y seminar yn dwyn ynghyd arbenigwyr blaenllaw ar bolisi cymdeithasol a chyhoeddus ac ar lywodraethu lleol yng Nghymru i fyfyrio ar ble rydyn ni, sut wnaethon ni gyrraedd yma a beth yw'r heriau sydd ar ddod

Canfyddiadau Astudiaethau Etholiad Cymru a’r Alban i’w datgelu i’r cyhoedd

27 Mai 2021

Hwn fydd y digwyddiad cyntaf i gynnwys dadansoddiad eang o Astudiaethau Etholiad Cymru a’r Alban 2021

Fideo: Ymrwymiadau maniffestos y pleidiau a’r rhagolwg cyllidol yn cael eu dadansoddi gan dîm WFA

28 Ebrill 2021

Cynhaliodd tîm Dadansoddi Cyllid Cymru weminar cyn yr etholiad ar y rhagolwg cyllidol ac ymrwymiadau maniffestos y pleidiau

Rhagolygon anodd i gyllideb Cymru yn agoriad llygad i bleidiau Cymru

22 Ebrill 2021

Adroddiad yn dod i’r casgliad bydd Llywodraeth nesaf Cymru dan bwysau ôl-bandemig

Money and graph

Awdurdodau lleol Cymru yn wynebu bwlch ariannu sylweddol y flwyddyn nesaf, yn ôl adroddiad newydd

16 Ebrill 2021

Yn ôl y dadansoddiad, mae awdurdodau lleol yn wynebu bwlch ariannu o £178 miliwn yn 2022−23, a diffyg o £132 miliwn y flwyddyn ar gyfartaledd rhwng 2023−24 a 2025−26 − her sylweddol i'r llywodraeth nesaf

Covid-19 i roi pwysau ariannol ar y GIG am flynyddoedd i ddod, yn ôl adroddiad newydd

9 Ebrill 2021

Yn ôl yr adroddiad, mae bwlch sylweddol rhwng y cyllid fydd yn deillio o wariant iechyd gan Lywodraeth y DG yn Lloegr a’r pwysau cyllidol fydd yn wynebu’r GIG yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf, gan gynnwys costau delio gyda chanlyniadau Covid-19

Senedd Building in Cardiff Bay

Dadansoddi polisïau maniffesto’r pleidiau cyn yr etholiad

1 Ebrill 2021

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd yn cynnal digwyddiad ar lein a’n cyhoeddi cyfres o adroddiadau yn bwrw golwg ar oblygiadau cyllidol ymrwymiadau maniffesto a’r rhagolwg cyllidol i Gymru