Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Bydd Seminar yn archwilio rôl rheng flaen llywodraeth leol yng Nghymru yng ngoleuni Brexit a Covid-19

14 Mehefin 2021

Bydd y seminar yn dwyn ynghyd arbenigwyr blaenllaw ar bolisi cymdeithasol a chyhoeddus ac ar lywodraethu lleol yng Nghymru i fyfyrio ar ble rydyn ni, sut wnaethon ni gyrraedd yma a beth yw'r heriau sydd ar ddod

Canfyddiadau Astudiaethau Etholiad Cymru a’r Alban i’w datgelu i’r cyhoedd

27 Mai 2021

Hwn fydd y digwyddiad cyntaf i gynnwys dadansoddiad eang o Astudiaethau Etholiad Cymru a’r Alban 2021

Fideo: Ymrwymiadau maniffestos y pleidiau a’r rhagolwg cyllidol yn cael eu dadansoddi gan dîm WFA

28 Ebrill 2021

Cynhaliodd tîm Dadansoddi Cyllid Cymru weminar cyn yr etholiad ar y rhagolwg cyllidol ac ymrwymiadau maniffestos y pleidiau

Rhagolygon anodd i gyllideb Cymru yn agoriad llygad i bleidiau Cymru

22 Ebrill 2021

Adroddiad yn dod i’r casgliad bydd Llywodraeth nesaf Cymru dan bwysau ôl-bandemig

Money and graph

Awdurdodau lleol Cymru yn wynebu bwlch ariannu sylweddol y flwyddyn nesaf, yn ôl adroddiad newydd

16 Ebrill 2021

Yn ôl y dadansoddiad, mae awdurdodau lleol yn wynebu bwlch ariannu o £178 miliwn yn 2022−23, a diffyg o £132 miliwn y flwyddyn ar gyfartaledd rhwng 2023−24 a 2025−26 − her sylweddol i'r llywodraeth nesaf

Covid-19 i roi pwysau ariannol ar y GIG am flynyddoedd i ddod, yn ôl adroddiad newydd

9 Ebrill 2021

Yn ôl yr adroddiad, mae bwlch sylweddol rhwng y cyllid fydd yn deillio o wariant iechyd gan Lywodraeth y DG yn Lloegr a’r pwysau cyllidol fydd yn wynebu’r GIG yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf, gan gynnwys costau delio gyda chanlyniadau Covid-19

Senedd Building in Cardiff Bay

Dadansoddi polisïau maniffesto’r pleidiau cyn yr etholiad

1 Ebrill 2021

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd yn cynnal digwyddiad ar lein a’n cyhoeddi cyfres o adroddiadau yn bwrw golwg ar oblygiadau cyllidol ymrwymiadau maniffesto a’r rhagolwg cyllidol i Gymru

Ergyd ddwbl i gyllido Rheilffyrdd: Cymru'n colli £500m er 2011 a gwasgfa ariannol i ddod yn y dyfodol yn ôl adroddiad newydd

22 Mawrth 2021

Canfyddiad yr adroddiad yw y gallai Cymru, dan system wedi’i datganoli’n llawn, fod wedi derbyn buddsoddiad ychwanegol o £514m yn ei seilwaith rheilffyrdd rhwng 2011-12 a 2019-20

Nederland Beslist | Yr Iseldiroedd yn Penderfynu 2021: Sesiwn Briffio gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru

8 Mawrth 2021

Gyda Chymru hefyd ar fin cynnal etholiad cenedlaethol yn ystod y pandemig, a’r posibilrwydd o lywodraeth glymblaid arall ym Mae Caerdydd, gallwn gael dealltwriaeth o’r sefyllfa yn y drafodaeth hon gyda’n cymdogion agos