Ewch i’r prif gynnwys

Ceiswyr lloches

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o gymorth i fyfyrwyr sydd efallai yn geiswyr lloches.

Ceisiwr lloches yw rhywun sydd wedi gwneud cais am loches ac sy'n aros am benderfyniad gan lywodraeth y DU. Os ydych chi wedi gwneud cais am loches yn y gorffennol ac wedi cael penderfyniad, yna yn dechnegol, nid ydych chi bellach yn geisiwr lloches.

Cyngor arbenigol

Lena Smith yw ein haelod penodol o staff ar gyfer myfyrwyr sydd â statws ceisiwr lloches a dyma fydd eich man cyswllt cyntaf.

Gall Lena eich helpu o ran:

 • eich cyfeirio at gwnselydd trawma arbenigol
 • cymorth o ran materion academaidd gan gynnwys cydlynu â'ch adran academaidd a thiwtor y cwrs
 • cael eich cyfeirio at wasanaethau eraill Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys cymorth i wneud cais am Gyllid Myfyrwyr os byddwch chi’n dod yn gymwys am hyn yn ystod eich astudiaethau
 • atgyfeiriadau at elusennau a ffynonellau cyllid posibl eraill
 • neu dim ond rhywun i siarad ag ef neu hi os oes angen.

Cymorth o ran cwnsela

Kathryn Lock yw'r enw cyswllt penodedig ar gyfer myfyrwyr sy’n ceisio lloches a hoffai wybod rhagor am gael gafael ar gymorth cwnsela a lles yn y Brifysgol. Kathryn yw’r enw cyswllt cyntaf yn achos myfyrwyr sydd â chwestiynau ynghylch cael gafael ar gymorth o ran eu hiechyd meddwl a'u lles.

Dyma rai o'r pethau y gall Kathryn helpu yn eu cylch:

 • esbonio'r cymorth sydd ar gael yn y gwasanaeth cwnsela, iechyd a lles
 • eich tywys drwy gyrchu adnoddau cymorth ar-lein
 • eich helpu i lenwi'ch cais am gwnsela a lles os oes angen
 • eich cyfeirio at asiantaethau cymorth allanol os ydyn nhw ar gael
 • cyrchu cwnsela trawma arbenigol.

Mae rhagor o wybodaeth am ein gwasanaeth cwnsela, iechyd a lles ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Cysylltu â ni

Gallwch chi gysylltu â Lena a Kathryn trwy Gyswllt Myfyrwyr.

Cyswllt Myfyrwyr

Byw yng Nghaerdydd

Cydnabyddir Caerdydd yn Ddinas Noddfa ac mae’n ymrwymo i:

 • Annog derbyn diwylliant, sgiliau a gwahaniaethau pobl a'u hystyried yn ychwanegiad cadarnhaol i'r ddinas.
 • Dangos ymrwymiad ar y cyd i hyrwyddo diwylliant noddfa ledled Caerdydd lle bydd pobl yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a'u croesawu.
 • Meithrin perthnasoedd, cydlyniant a chynhwysiant cymunedol.

Mae yna nifer o sefydliadau yng Nghaerdydd sy’n gallu cynnig cymorth ichi. Ymhlith y rhain y mae:

STAR Caerdydd (Cymdeithas Gweithredu dros Ffoaduriaid)

Cymdeithas myfyrwyr sydd wedi ymrwymo i groesawu ffoaduriaid a sefyll dros hawliau dynol. Mae STAR Caerdydd yn ymgyrchu, yn codi arian ac yn gwirfoddoli. Un o'u hymgyrchoedd yw ennill statws Prifysgol Noddfa, sef menter i wreiddio diwylliant o groeso ar gyfer y rheiny sy'n ceisio lloches ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae lleisiau’r ffoaduriaid a’r ceiswyr lloches yn hanfodol yn y broses hon. Cysylltwch â STAR os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda nhw ar y prosiect hwn. Gallwch chi ymuno â grŵp Facebook STAR Caerdydd neu ymuno â grŵp Gwirfoddoli Myfyrwyr STAR Caerdydd ar Facebook.

Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymruyn grymuso ceiswyr lloches a ffoaduriaid i greu dyfodol newydd yng Nghymru a helpu i greu cymdeithas lle bydd parch a chydraddoldeb i bawb yn cael eu blaenoriaethu. Mae ganddyn nhw swyddfa yng Nghaerdydd.

Oasis Caerdydd

Elusen nad yw’n gwneud elw sy'n ceisio helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i ddod yn rhan o’u cymuned leol yng Nghaerdydd ywOasis Caerdydd.