Ewch i’r prif gynnwys

Dilyn eich crefydd

Mae gennym hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant ac rydym yn croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Caplaniaeth

Mae ein Caplaniaeth yn cynnwys caplaniaid Cristnogol (Catholig, Yr Eglwys yng Nghymru (Anglicanaidd), Methodistaidd, Eglwysi Dwyreiniol), Hindŵ, a Moslemaidd. Mae gennym hefyd gaplan Iddewig sydd yn gaplan i holl brifysgolion de orllewin y Deyrnas Gyfunol.

Maent yn gweithio ochr yn ochr â chymunedau ffyrdd eraill yng Nghaerdydd, gan groesawu fyfyrwyr o bob rhan o’r byd, waeth beth yw eu cenedligrwydd, crefydd, rhyw neu gyfeiriadedd. Rydym wedi ymrwymo i hybu trafodaethau rhwng myfyrwyr o wahanol grefyddau a chefndiroedd.

Mae’r caplaniaethau unigol sydd yn rhan o’n caplaniaeth yn llefydd o gyfeillgarwch, lletygarwch, addoliad a chefnogaeth. Maent yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i ymlacio ac i archwilio ffydd ac ysbrydolrwydd.

Maent yn darparu cyngor a gofal, grwpiau cefnogi myfyrwyr, yn trefnu rhaglenni rheolaidd o addoliad, darlithoedd, ac allgymorth cyfiawnder cymdeithasol, yn ogystal â digwyddiadau hwylus sy’n agored i bawb. Mae ein caplaniaethau amrywiaeth yn gwasanaethu cymuned y Brifysgol I helpu myfyrwyr i ymgartrefu ac i gwrdd â phobl newydd.

Dod o hyd i bobl eraill sy'n rhannu'ch ffydd

Mae yna amrywiaeth o gymdeithasau crefyddol sydd yn cynrychioli gwahanol grefyddau yn yr Undeb Myfyrwyr. Mae yna gymdeithasau Islamaidd, Iddewig a Christnogol y gallwch ymuno â nhw, ymysg eraill. Gallwch ddod o hyd i fanylion am y clybiau a’r cymdeithasau ar y wefan.

Mae mannau addoli ar gyfer nifer o grefyddau o amgylch y ddinas. Mae gan y Caplandy fanylion am eglwysi, synagogau, temlau a mannau addoli eraill o amgylch Caerdydd.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch chaplaincy@caerdydd.ac.uk

Ystafelloedd tawel

Mae nifer o ystafelloedd tawel ar gampysau Cathays a Pharc Mynydd Bychan wedi cael eu sefydlu ar gyfer gweddi a myfyrdod unigol, synfyfyrio, arsylliad neu amser tawel yn unig. Mae yna hefyd ystafell dawel ar gael bob dydd yn ystod y tymor ar y trydydd llawr yn Lolfa Undeb y Myfyrwyr.