Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor ac arian

Efallai mai dechrau yn y brifysgol yw'r tro cyntaf ichi feddwl am reoli eich arian eich hun, gan gynnwys talu rhent, cyllidebu ar gyfer biliau neu wneud cais am ysgoloriaeth. Gall rheoli eich sefyllfa ariannol lethu rhywun braidd, ond mae llawer o ffyrdd y gallwn ni roi cymorth ichi a gofalu eich bod yn mwynhau bywyd myfyriwr i'r eithaf.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich profiad yn y brifysgol, felly rydyn ni wrth law i helpu o ran awgrymiadau da, cyngor a gwybodaeth ar faterion ymarferol megis: cyllid, rheoli arian, cyngor ar dai a fisâu tra y byddwch chi’n astudio.

people

Pwynt cyswllt penodol i gael cymorth ychwanegol

Mae cymorth ychwanegol ar gael os ydych yn fyfyriwr sy’n gadael gofal, sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eich teulu, sy’n ofalwr, sy’n gyn-filwr neu sy’n geisiwr lloches.

plane

Cymorth fisa i fyfyrwyr

Gall y syniad o symud i’r DU godi ofn ar fyfyrwyr rhyngwladol. Bob blwyddyn, rydym yn helpu i gludo cannoedd o fyfyrwyr rhyngwladol o Heathrow i'w llety yng Nghaerdydd er mwyn gwneud y broses o symud i'r DU ychydig yn haws.

Mask

Cyllid gan y GIG

Gallwn roi cyngor ar gyllid ar gyfer astudiaethau amser llawn neu ran-amser, gan gynnwys cyllid gan y GIG ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd.

Bwrsariaethau, ysgoloriaethau ac arian

Rydym yn rhoi gwybodaeth am reoli arian a sicrhau lles ariannol tra byddwch yn fyfyriwr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am gyllidebu personol i’ch helpu i nodi unrhyw gyllid ychwanegol y gallech wneud cais amdano, fel:

 • ysgoloriaethau a bwrsariaethau i fyfyrwyr y DU
 • y Rhaglen Cymorth Ariannol (cronfa caledi) – a all eich helpu i ddelio â phroblemau ariannol tymor byr annisgwyl (telerau ac amodau’n berthnasol)
 • cyllid gan ystod o ymddiriedolaethau ac elusennau

Rydym hefyd yn gweinyddu cynllun benthyciadau ffederal yr Unol Daleithiau yn y Brifysgol.

Cyllid a chyngor i fyfyrwyr

Rydym yma i'ch helpu i ddeall pa gyllid sydd ar gael yn y DU er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael popeth y mae gennych yr hawl i’w gael tra byddwch yn fyfyriwr, gan gynnwys cyllid ar gyfer:

 • cyrsiau llawn amser a rhan-amser
 • cyrsiau i israddedigion ac ôl-raddedigion
 • cyrsiau a ariennir gan y GIG
 • blwyddyn dramor
 • blwyddyn ar leoliad gwaith

Rydym wrth law i'ch helpu os byddwch yn cael unrhyw drafferth delio â chyrff ariannu. Os bydd unrhyw broblemau’n codi, efallai y byddwn yn gallu cysylltu â'ch corff ariannu i ddatrys y rhain.

Cymorth fisa i fyfyrwyr

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, rydym yn rhoi arweiniad a gwybodaeth bwrpasol i'ch helpu i ymgartrefu yng Nghaerdydd. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y canlynol:

 • gweithgareddau a digwyddiadau ymsefydlu i helpu myfyrwyr rhyngwladol i ymgartrefu ym Mhrifysgol Caerdydd, a’r DU yn fwy cyffredinol
 • y rheolau/amodau mewnfudo Adran Fisâu a Mewnfudo y DU ar eich fisa i fyfyrwyr (Haen 4 (Cyffredinol) a fisa astudio tymor byr), gan gynnwys goblygiadau unrhyw newid (e.e. tynnu'n ôl, gohirio eich astudiaethau, trosglwyddo)
 • Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ac opsiynau o ran fisa i fyfyrwyr o'r UE ar ôl Brexit
 • gwneud cais i ymestyn fisa, i fyfyrwyr a'u dibynyddion
 • rheolau mewnfudo ar gyfer gweithio yn y DU tra byddwch yn astudio
 • ymweld â gwledydd y Schengen
 • opsiynau o ran fisa gwaith i fyfyrwyr rhyngwladol ar ôl gorffen astudio

Lleoliad ein tîm

Rydyn ni yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr (Campws Cathays).

Mae ein tîm cyfeillgar yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb ac ar-lein, ac mae gennym apwyntiadau y gallwch chi eu trefnu yn ystod dyddiau'r wythnos i'ch helpu chi i gael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim.

Gallwch chi drefnu apwyntiadau drwy Borth Cyswllt y Myfyrwyr.

Cysylltu â ni

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â benthyciadau ffederal yr Unol Daleithiau, cysylltwch â:

US Federal Loans