Ewch i’r prif gynnwys

Tîm Bywyd Preswylfeydd

Gwyliwch fideo am sut gall y Tîm Bywyd Preswylfeydd eich helpu i ymgartrefu ym mywyd y Brifysgol.

Mae’r Tîm Bywyd Preswylfeydd yn ymrwymedig i wella eich profiad myfyrwyr. Yn helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle rydych yn teimlo ymdeimlad o berthyn a chynhwysiant.

Mae Cydlynwyr Bywyd Preswylfeydd a Chynorthwywyr Bywyd Preswylfeydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chefnogi a Lles Myfyrwyr, Rheoli Preswylfeydd a’ch Undeb Myfyrwyr.

Mae’r tîm yn eich annog i rannu eich profiadau a chael mynediad at wasanaethau cefnogi safonol i’ch helpu chi i wneud y mwyaf o’ch bywyd myfyrwyr a chyflawni eich nodau a dyheadau personol.

Dewch o hyd i ni ar Instagram a gweld dros eich hun sut rydym yn cefnogi myfyrwyr mewn llety'r Brifysgol.

Eich amser ym mhreswylfeydd

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau eich bod yn cael yr amser gorau posib ym mhreswylfeydd a byddwn yn gweithio gyda chi a’ch cyd fyfyrwyr i:

 • cynnig croeso cynnes ac annog proses ddiffwdan o bontio i'r brifysgol
 • ddatblygu diwylliant sy'n canolbwyntio ar gymuned ac sy'n rhoi ymdeimlad o berthyn a chynhwysiant
 • dod â myfyrwyr at ei gilydd drwy ddigwyddiadau sy’n gwella dysgu, yn cynnig cefnogaeth ymarferol i’ch bywyd fel myfyriwr, yn ogystal â chefnogaeth cymdeithasol a diwylliannol
 • hyrwyddo ffyrdd cadarnhaol o fyw a mynd i'r afael ag ymddygiad amhriodol yn gadarnhaol
 • cynnig cefnogaeth gan gymheiriaid a gwybodaeth am wasanaethau arbenigol
 • adnabod a chefnogi myfyrwyr sy’n agored i niwed a rheoli sefyllfaoedd mewn argyfwng.
 • cysylltu’r profiad dysgu a byw.

Ymuno mewn gweithgareddau

Os ydych yn byw mewn llety'r Brifysgol gallwch ymuno â ni ar gyfer gweithgareddau diddorol a gwybodus.

 • dathliadau gwyliau byd-eang gan gynnwys Calan Gaeaf, Diolchgarwch, Nadolig, a'r Flwyddyn Newydd Tsieinëeg
 • gweithdai sgiliau bywyd gan gynnwys sut i goginio, cadw trefn ar eich arian a byw gydag eraill
 • seisynau galw heibio ar draws neuaddau sy’n cynnig cymorth gan gymheiriaid, cyngor a phaned cyfeillgar o de.
 • ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth
 • datblygu cymunedau neuadd i gynrychioli eich llais myfyriwr
 • cyfleoedd i ddatblygu diddordebau personol drwy wella sgiliau ymarferol, gwersi a hyfforddiant.

Cysylltwch â ni

Tîm Bywyd Preswylfeydd