Ewch i’r prif gynnwys

Cwnsela a Lles

Credwn fod gofalu am eich iechyd a'ch lles yn hollbwysig er mwyn i chi wneud y mwyaf o'ch amser yma.

Os ydych chi'n cael anawsterau personol, emosiynol neu seicolegol – neu os hoffech fyw'n fwy iach – mae ein tîm iechyd a lles yn barod i'ch helpu.

Rydym yn darparu ystod eang o gefnogaeth, sy'n cynnwys:

  • adnoddau hunangymorth
  • cefnogaeth cyfoedion gan ein myfyrwyr sy'n gwirfoddoli
  • gweithdai, cyrsiau a grwpiau
  • sesiynau lles galw heibio
  • apwyntiadau cwnsela
  • atgyfeiriadau ar gyfer cymorth arbenigol pellach.

Mae ein tîm iechyd galwedigaethol, wedi lleoli ar Gampws y Mynydd Bychan, yn darparu cymorth i fyfyrwyr gofal iechyd wrth iddynt baratoi ar gyfer eu cyrsiau a'u lleoliadau gwaith.

Mae meddygfa Plas y Parc hefyd ar gael os ydych yn byw yn yr ardal. Caiff y gwasanaeth yma ei ddarparu ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Adnoddau hunangymorth

Os oes yn well gennych fynd i'r afael ag unrhyw anawsterau yn eich amser eich hun, mae gennym lyfrgell ar-lein sy'n cynnwys amrywiaeth eang o deitlau llyfrau hunangymorth, llyfrau gwaith ac e-lyfrau, yn ogystal â dewis eang o adnoddau copi caled y mae gennych rwydd hynt i'w benthyg o'r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr.

Ar fewnrwyd y myfyrwyr, rydym yn cynnig ystod eang o ddeunyddiau hunangymorth sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau. Rydym yn cynnig deunyddiau fel llyfrynnau, podlediadau, dolenni defnyddiol ac yn argymell apiau ar gyfer eich ffôn symudol.

Gweithdai

Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn trefnu amrywiaeth o weithdai unigol, rhyngweithiol a llawn gwybodaeth am bynciau ac anawsterau amrywiol y mae myfyrwyr yn eu hwynebu'n aml. Mae'r rhain yn cynnwys hunanreoli a gweithio mewn tîm, ymdopi â phryderon a phoeni ynghylch cyflwyno, a rheoli straen.

Cyrsiau a grwpiau

Mae ein cyrsiau a grwpiau yn cynnig lle diogel a chyfrinachol i fyfyrio ar faterion, rhannu pryderon a datblygu sgiliau newydd dros sawl wythnos. Mae'r pynciau trafod yn cynnwys ymwybyddiaeth ofalgar, datblygu cadernid emosiynol, a ffyrdd o ymdopi â straen, iselder, gorbryder a diffyg hunan-barch.

Cefnogaeth gan cyd-fyfyriwr

Myfyrwyr sy'n gwirfoddoli yw'r Hyrwyddwyr Lles. Maent yn cynnig gwybodaeth a chyngor i gyd-fyfyrwyr am amrywiaeth o faterion iechyd a lles. Maent hefyd yn cynnal digwyddiadau mewn lleoliadau poblogaidd ar draws y campws o bryd i'w gilydd lle gallwch ddysgu am ffyrdd ymarferol o wella eich lles.

Apwyntiadau cwnsela a lles

Fel rhan o'n gwasanaeth cwnsela a lles, gallwn gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb, dros y ffôn, neu drwy we-gamera, negeseuon gwib, neu ebost.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth galw heibio bob dydd nad oes angen trefnu apwyntiad ar ei gyfer. Bydd aelod o'r tîm yn treulio 15 munud gyda chi yn rhoi cyngor ynghylch y gwasanaethau y gallwn eu cynnig neu'n dewis deunyddiau hunangymorth ar eich cyfer.

Cyfleoedd ymarfer corff

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd ymarfer corff gyda Chwaraeon Prifysgol Caerdydd. Os ydych yn gymwys, gallwch gael wyth wythnos o gymorth un-i-un gydag aelod o'r Tîm Chwaraeon.

Bydd yr aelod yn llunio rhaglen o weithgareddau i gynyddu eich lefelau gweithgaredd a gwella eich lles meddyliol, yn ogystal â threfnu cyfarfodydd wythnosol i adolygu eich cynnydd a gwella eich cymhelliant.

Oriau agor

Ein horiau agor yw 09:00-16:30 yn 50 Plas y Parc a Thŷ Aberteifi, Campws Parc y Mynydd Bychan.

Cost

Mae'r gwasanaeth ar gael am ddim i bob myfyriwr.

Cysylltu â ni

I gael gwybod rhagor am ein Gwasanaethau Cwnsela a Lles i fyfyrwyr, cysylltwch â:

Gwasanaeth Lles a Chwnsela