Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd a lles

Health and Wellbeing champion

Gall bywyd fod yn anodd yn y brifysgol ac mae cadw’r ddysgl yn wastad yn gallu bod yn her ar adegau. Felly efallai y bydd angen rhywun i siarad â nhw. Mae gennym ystod o gefnogaeth ar gael i'ch helpu i ofalu am eich lles corfforol a meddyliol.

Wedi'i leoli yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr (Campws Cathays),Tŷ Aberteifi (Campws Parc y Mynydd Bychan) a thrwy Cyswllt Myfyrwyr, rydym ar gael i helpu os ydych:

 • yn profi anawsterau personol, emosiynol neu seicolegol
 • poeni am eich diogelwch
 • wedi dioddef trais neu gamdriniaeth
 • gyda diddordeb mewn byw bywyd iachach
certificate

Achrediad proffesiynol

Mae ein gwasanaeth cwnsela wedi’i achredu gan Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP).

people

Dull cyfannol ac unigol

Mae ein cwnselwyr a’n hymarferwyr lles yn defnyddio dull cyfannol, unigoledig o ddarparu cymorth seicolegol, sy’n gweddu orau i’ch anghenion.

rosette

Un o hyrwyddwyr amrywiaeth Stonewall

Mae Prifysgol Caerdydd yn cael ei chydnabod fel y Cyflogwr Traws Gorau ac yn y 7fed safle o blith 100 o gyflogwyr ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2022.

Sut allwn eich cefnogi?

Mae ein gwasanaeth yn cynnwys nifer o dimau arbenigol wedi'u staffio gan weithwyr proffesiynol ac yn gallu rhoi cymorth i chi yn seiliedig ar eich anghenion.

Cwnsela a lles

Mae ein Hymarferwyr Cwnsela a Lles yn cynnig ystod eang o gymorth, gan gynnwys:

 • adnoddau hunangymorth: gwybodaeth a thechnegau hunangymorth trwy'r fewnrwyd ar gyfer amrywiaeth o faterion iechyd a lles a allai effeithio ar fywyd myfyriwr
 • cefnogaeth gan gymheiriaid: Mae Hyrwyddwyr Lles yn fyfyrwyr sydd wedi’u hyfforddi i gynnig cymorth i gyd-fyfyrwyr yn gyfrinachol, yn ogystal â chyfeirio myfyrwyr at ragor o gefnogaeth os bydd ei hangen. Cymuned o fyfyrwyr eraill sy’n cynnig cymorth ar-lein yw Talk Campus. Yno, gallwch chi gysylltu â myfyrwyr eraill sydd hwyrach wedi cael profiadau tebyg, a byddan nhw’n gallu uniaethu â'r hyn rydych chi'n ei wynebu.
 • gweithdai, cyrsiau a grwpiau: rydym yn cynnal ystod eang o weithdai lles, cyrsiau hunangymorth dan arweiniad a grwpiau therapiwtig trwy gydol y flwyddyn, gyda'r bwriad o'ch cefnogi ag anawsterau penodol
 • sesiynau galw heibio lles: mae’r rhain yn cynnig cyfle i gael sgwrs byr ag Ymarferydd Lles i gael cyngor a chyfeirio’r un diwrnod, heb fod angen cadw lle ymlaen llaw
 • Apwyntiadau therapi wyneb yn wyneb: mae ein Hymarferwyr Lles a’n Cwnselwyr wedi’u hyfforddi mewn amrywiaeth o ddulliau therapiwtig ac yn cynnig ymgynghoriadau cychwynnol a chymorth tymor byr parhaus. Maent yn defnyddio dull cyfannol o gynnig cymorth seicolegol ac ymarferol, yn seiliedig ar eich anghenion
 • cefnogaeth i fyfyrwyr traws ac anneuaidd: mae ein Hymgynghorwyr Cymorth Traws yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i unrhyw fyfyriwr sy’n trawsnewid neu’n dymuno trawsnewid tra yn y Brifysgol.

Mae ein tîm yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb ac ar-lein (gan ddefnyddio gwe-gamera, galwad ffôn, negeseuon gwib neu ebost), yn seiliedig ar eich dewis.  Mae hefyd yn bosibl newid i gyfrwng gwahanol ar gyfer eich cefnogaeth os dymunir.

Gallwn hefyd eich cyfeirio am gymorth brys a'ch helpu i ddod o hyd i gymorth arbenigol os oes angen hyn.

Pan oeddwn i’n wynebu cyfnod anodd, gwnaeth y Tîm Lles roi cymorth gwirioneddol wych i fi. Oherwydd hynny, dwi wir am roi rhywbeth yn ôl a helpu eraill yn y ffordd y ges i fy helpu.
Mike Torlinski, Hyrwyddwr Lles Myfyrwyr

Tîm Ymyrraeth Myfyrwyr

Mae ein Swyddogion Ymyrraeth Myfyrwyr yma i'ch cefnogi os oes gennych bryderon difrifol am eich diogelwch chi neu ddiogelwch fyfyrwyr eraill, os nad yw'n argyfwng.

Ymhlith y sefyllfaoedd a allai warantu atgyfeiriad i SIT yw:

 • newid sylweddol mewn ymddygiad sy'n ymwneud â mater iechyd meddwl neu les
 • ymddygiad a allai achosi risg i’r unigolyn, megis hunan-niweidio, anhwylder bwyta a chamddefnyddio sylweddau; neu risg i eraill
 • meddwl am hunanladdiad, ei gynllunio neu’r bwriad i’w gyflawni
 • arwyddion o baranoia neu seicosis
 • Anhawster rheoli pethau sylfaenol bob dydd, heriau o ran ymgysylltu, a cheisio - neu lynu wrth - cymorth a gynigir gan wasanaethau eraill

Tîm Ymateb i Ddatgeliadau

Mae ein Cynghorwyr Ymateb i Ddatgelu yn cynnig cymorth ymarferol os ydych wedi profi achosion o drais a chamdriniaeth, gan gynnwys aflonyddu, troseddau casineb, trais rhywiol, cam-drin o fewn perthynas, bwlio a mathau eraill o ymddygiad annerbyniol.

Mae nhw’n gallu eich cefnogi chi drwy

 • eich helpu i reoli eich diogelwch os yw hyn yn destun pryder brys
 • cysylltu â chi dros y ffôn, ar-lein, neu wyneb yn wyneb i drafod yr hyn rydych wedi’i brofi ac i ystyried opsiynau cymorth
 • Cynnig cefnogaeth ymarferol gydag anghenion tai, ariannol ac academaidd, gyda gwybodaeth benodol ynglŷn â beth i'w wneud os ydych chi'n byw neu'n astudio gyda rhywun sydd wedi bod yn dreisgar neu'n cam-drin
 • eich cyfeirio at wasanaethau arbenigol
 • Esbonio opsiynau hysbysu a chynnig cefnogaeth yn ystod y broses, os yw hwn yn opsiwn addas i chi
 • esbonio gweithdrefnau gwneud cwyn y brifysgol

Y Tîm Bywyd Preswyl

Mae ein Tîm Bywyd Preswyl wedi ymrwymo i wella eich profiad myfyriwr, gan helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle rydych chi'n teimlo eich bod yn perthyn ac yn cael eich cynnwys. Mae’r tîm yn eich annog chi i rannu eich profiadau a chael mynediad at wasanaethau cefnogaeth o safon a fydd yn eich helpu i wneud yn fawr o’ch bywyd fel myfyriwr a chyflawni eich nodau a’ch dyheadau personol.

Mae Cydlynwyr Bywyd Preswyl a Chynorthwywyr Bywyd Preswyl Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth gyda Rheolwyr y Preswylfeydd ac Undeb y Myfyrwyr.

Dewch o hyd iddyn nhw ar Browzer ac Instagram a gweld drosoch eich hun sut maen nhw’n cefnogi myfyrwyr yn llety’r Brifysgol.

Pan ddechreuais i yn y Brifysgol ar ganol pandemig, daeth pwysigrwydd gwasanaethau iechyd meddwl a lles myfyrwyr yn amlwg imi. Dwi’n credu ei bod hi’n bwysig dechrau’r drafodaeth ynghylch iechyd meddwl myfyrwyr a mynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig â hynny. Yn fy marn i, mae bod yn Hyrwyddwr Lles yn gyfle gwych i droi geiriau’n gamau.
Shivika Singh, Hyrwyddwr Lles Myfyrwyr

Iechyd galwedigaethol

Mae ein tîm iechyd galwedigaethol, ar gampws Parc y Mynydd Bychan, yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr gofal iechyd i’ch paratoi chi at eich cwrs a’ch lleoliadau.

Mae hefyd gennym feddygfa deulu Plas y Parc os ydych yn byw yn y dalgylch. Cynigir y gwasanaeth hwn ar y cyd rhyngom ni â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Ble gallwch chi ddod o hyd i ni?

Mae ein gwasanaethau ar gael yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr (Campws Cathays) a Thŷ Aberteifi (Campws Parc y Mynydd Bychan) ac mae ein tîm Bywyd Preswyl wedi’i lleoli ym mhreswylfeydd y brifysgol.

Gwasanaeth Cyswllt Iechyd Meddwl y Brifysgol

Mae Gwasanaeth Cyswllt Iechyd Meddwl y Brifysgol yn cau’r bwlch rhwng cefnogi eich iechyd a’ch lles a’r trothwy ar gyfer mynediad at wasanaethau’r GIG. Gallwch chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn yn sgîl cael eich atgyfeirio gan ein timau Bywyd Myfyrwyr, gan gynnwys tîm Iechyd a Lles Myfyrwyr a'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr, gan eich meddyg teulu neu gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion y GIG sy’n rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae'r tîm yn cynnwys Ymarferwyr Iechyd Meddwl y GIG ac yn cynnig apwyntiadau rhithwir neu yn Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr. Maent yn cynnig asesiadau iechyd meddwl, cydgynhyrchu cynlluniau diogelwch, atgyfeirio a chyfeirio at wasanaethau eraill y GIG, y brifysgol a’r trydydd sector ar gyfer myfyrwyr ag anghenion iechyd meddwl cymedrol, hirdymor neu gymhleth.

Lansiwyd y cynllun peilot ym mis Ebrill 2022, a gallwch ddarllen y canfyddiadau allweddol yn y crynodeb gweithredol ar gyfer cam 1 y prosiect yma.

Cysylltwch â ni

Iechyd a Lles Myfyrwyr

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)