Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd a lles

Gall bywyd fod yn anodd yn y brifysgol ac mae cadw’r ddysgl yn wastad yn gallu bod yn her ar adegau. Felly efallai y bydd angen rhywun i siarad â nhw. Mae gennym ystod o gefnogaeth ar gael i'ch helpu i ofalu am eich lles corfforol a meddyliol.

Rydym wedi ein lleoli yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr (Campws Cathays), Tŷ Aberteifi (Campws Parc y Mynydd Bychan) a thrwy Cyswllt Myfyrwyr. Rydym ar gael i helpu os ydych yn cael anawsterau personol, emosiynol neu seicolegol, neu os oes gennych ddiddordeb mewn byw bywyd mwy iach.

certificate

Achrediad proffesiynol

Rydym wedi ein hachredu gan Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

people

Dull cyfannol ac unigol

Rydym yn rhoi cymorth seicolegol mewn ffordd gyfannol ac unigol sy’n diwallu eich anghenion orau.

rosette

Un o hyrwyddwyr amrywiaeth Stonewall

Rydym wedi ein cydnabod yn gyflogwr gwych ar gyfer pobl draws. Rydym hefyd yn seithfed allan o 100 o gyflogwyr ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle 2022 Stonewall.

Sut allwn eich cefnogi?

Mae ein Hymarferwyr Cwnsela a Lles yn cynnig ystod eang o gymorth, gan gynnwys:

  • adnoddau hunangymorth: gwybodaeth a thechnegau hunangymorth trwy'r fewnrwyd ar gyfer amrywiaeth o faterion iechyd a lles a allai effeithio ar eich bywyd myfyriwr
  • cefnogaeth gan gymheiriaid: Mae Hyrwyddwyr Lles yn fyfyrwyr sydd wedi’u hyfforddi i gynnig cymorth i gyd-fyfyrwyr yn gyfrinachol, yn ogystal â chyfeirio myfyrwyr at ragor o gefnogaeth os bydd ei hangen. Mae Talk Campus yn gymuned lle bydd cyd-fyfyrwyr eraill yn cynnig cymorth ar-lein. Yno, gallwch chi gysylltu â myfyrwyr eraill a allai fod wedi cael profiadau tebyg sy'n gallu uniaethu â'r hyn rydych chi'n ei wynebu.
  • gweithdai, cyrsiau a grwpiau: rydym yn cynnal ystod eang o weithdai lles, cyrsiau hunangymorth dan arweiniad a grwpiau therapiwtig trwy gydol y flwyddyn, gyda'r bwriad o'ch cefnogi ag anawsterau penodol
  • sesiynau galw heibio lles: mae’r rhain yn cynnig cyfle i gael sgwrs byr ag Ymarferydd Lles i gael cyngor a chyfeirio’r un diwrnod, heb fod angen cadw lle ymlaen llaw
  • Apwyntiadau therapi wyneb yn wyneb: mae ein Hymarferwyr Lles a’n Cwnselwyr wedi’u hyfforddi mewn amrywiaeth o ddulliau therapiwtig ac yn cynnig ymgynghoriadau cychwynnol a sesiynau therapi parhaus. Maent yn defnyddio dull cyfannol o gynnig cymorth seicolegol ac ymarferol, yn seiliedig ar eich anghenion
  • cefnogaeth i fyfyrwyr traws ac anneuaidd: mae ein Hymgynghorwyr Cymorth Traws yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i unrhyw fyfyriwr sy’n trawsnewid neu’n dymuno trawsnewid tra yn y Brifysgol.

Pan oeddwn i’n wynebu cyfnod anodd, gwnaeth y Tîm Lles roi cymorth gwirioneddol wych i fi. Oherwydd hynny, dwi wir am roi rhywbeth yn ôl a helpu eraill yn y ffordd y ges i fy helpu.
Mike Torinski, Hyrwyddwr Lles Myfyrwyr

Ble gallwch chi ddod o hyd i ni?

Mae ein gwasanaethau ar gael yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr (Campws Cathays) a Thŷ Aberteifi (Campws Parc y Mynydd Bychan).

Mae ein tîm yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb ac ar-lein (gan ddefnyddio gwe-gamera, negeseuon gwib neu ebost), yn seiliedig ar eich dewis.  Mae hefyd yn bosibl newid i gyfrwng gwahanol ar gyfer eich cefnogaeth os dymunir.

Gallwn hefyd eich cyfeirio am gymorth brys a'ch helpu i ddod o hyd i gymorth arbenigol os oes angen hyn.

Y llynedd, pan ddechreuais i yn y brifysgol ar ganol pandemig, daeth pwysigrwydd gwasanaethau iechyd meddwl a lles myfyrwyr yn amlwg i fi. Dwi’n credu ei bod hi’n bwysig dechrau’r drafodaeth ynghylch iechyd meddwl myfyrwyr a mynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig â hynny. Yn fy marn i, mae bod yn Hyrwyddwr Lles yn gyfle gwych i droi geiriau’n gamau.
Shivika Singh, Hyrwyddwr Lles Myfyrwyr

Iechyd galwedigaethol

Mae ein tîm iechyd galwedigaethol, ar gampws Parc y Mynydd Bychan, yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr gofal iechyd i’ch paratoi chi at eich cwrs a’ch lleoliadau.

Mae hefyd gennym feddygfa deulu Plas y Parc os ydych yn byw yn y dalgylch. Cynigir y gwasanaeth hwn ar y cyd rhyngom ni â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Cysylltu â ni

Iechyd a Lles Myfyrwyr

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)