Ewch i’r prif gynnwys

Cwnsela a Lles

Mae ein gwasanaeth Cwnsela a Lles yn cynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth, gan gynnwys apwyntiadau lles a chwnsela, gweithdai rhyngweithiol, cyrsiau a grwpiau.

Credwn fod gofalu am eich iechyd a'ch lles yn hollbwysig er mwyn i chi wneud y mwyaf o'ch amser yma.

Os ydych chi'n cael anawsterau personol, emosiynol neu seicolegol – neu os hoffech fyw'n fwy iach – gallwn roi canllawiau, deunyddiau hunangymorth a llyfrau i chi, a'ch cyfeirio at ragor o gymorth arbenigol.

Adnoddau lles

Os oes yn well gennych fynd i'r afael ag unrhyw anawsterau yn eich amser eich hun, mae gennym lyfrgell ar-lein sy'n cynnwys amrywiaeth eang o deitlau llyfrau hunangymorth, llyfrau gwaith ac e-lyfrau, yn ogystal â dewis eang o adnoddau copi caled y mae gennych rwydd hynt i'w benthyg o'r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr.

Ar fewnrwyd y myfyrwyr, rydym yn cynnig ystod eang o ddeunyddiau hunangymorth, gan gynnwys ein cronfa ddata o adnoddau ar-lein, sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau. Mae'r gronfa hon yn cynnwys llyfrynnau, podlediadau, dolenni defnyddiol ac apiau ffôn symudol yr ydym yn eu hargymell.

Gweithdai

Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn trefnu amrywiaeth o weithdai unigol, rhyngweithiol a llawn gwybodaeth am bynciau ac anawsterau amrywiol y mae myfyrwyr yn eu hwynebu'n aml. Mae'r rhain yn cynnwys hunanreoli a gweithio mewn tîm, ymdopi â phryderon a phoeni ynghylch cyflwyno, a rheoli straen.

Cyrsiau a grwpiau

Mae ein cyrsiau a grwpiau yn cynnig lle diogel a chyfrinachol i fyfyrio ar faterion, rhannu pryderon a datblygu sgiliau newydd dros sawl wythnos. Mae'r pynciau trafod yn cynnwys ymwybyddiaeth ofalgar, datblygu cadernid emosiynol, a ffyrdd o ymdopi â straen, iselder, gorbryder a diffyg hunan-barch.

Cefnogaeth gan cyd-fyfyriwr

Myfyrwyr sy'n gwirfoddoli yw'r Hyrwyddwyr Lles. Maent yn cynnig gwybodaeth a chyngor i gyd-fyfyrwyr am amrywiaeth o faterion iechyd a lles. Maent hefyd yn cynnal digwyddiadau mewn lleoliadau poblogaidd ar draws y campws o bryd i'w gilydd lle gallwch ddysgu am ffyrdd ymarferol o wella eich lles.

Apwyntiadau cwnsela a lles

Fel rhan o'n gwasanaeth cwnsela a lles, gallwn gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb, dros y ffôn, neu drwy we-gamera, negeseuon gwib, neu ebost.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth galw i mewn bob dydd nad oes angen trefnu apwyntiad ar ei gyfer. Bydd aelod o'r tîm yn treulio 15 munud gyda chi yn rhoi cyngor ynghylch y gwasanaethau y gallwn eu cynnig neu'n dewis deunyddiau hunangymorth ar eich cyfer.

Cynllun ymarfer corff

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd ymarfer corff gyda Chwaraeon Prifysgol Caerdydd. Os ydych yn gymwys, gallwch gael wyth wythnos o gymorth un-i-un gydag aelod o'r Tîm Chwaraeon.

Bydd yr aelod yn llunio rhaglen o weithgareddau i gynyddu eich lefelau gweithgaredd a gwella eich lles meddyliol, yn ogystal â threfnu cyfarfodydd wythnosol i adolygu eich cynnydd a gwella eich cymhelliant.

Oriau agor

Ein horiau agor yw 09:00-16:30 yn 50 Plas y Parc a Tŷ Ceredigion, Campws Parc y Mynydd Bychan.

Cost

Mae'r gwasanaeth ar gael am ddim i bob myfyriwr.

Cysylltu â ni

I gael gwybod rhagor am ein Gwasanaethau Cwnsela a Lles i fyfyrwyr, cysylltwch â:

Gwasanaeth Lles a Chwnsela