Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd a lles

Gall bywyd fod yn anodd yn y brifysgol ac mae cadw’r ddysgl yn wastad yn gallu bod yn her ar adegau. Felly efallai y bydd angen rhywun i siarad â nhw. Mae gennym ystod o gefnogaeth ar gael i'ch helpu i ofalu am eich lles corfforol a meddyliol.

Rydym wedi ein lleoli yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr (Campws Cathays), Tŷ Aberteifi (Campws Parc y Mynydd Bychan) a thrwy Cyswllt Myfyrwyr. Rydym ar gael i helpu os ydych yn cael anawsterau personol, emosiynol neu seicolegol, neu os oes gennych ddiddordeb mewn byw bywyd mwy iach.

certificate

Achrediad proffesiynol

Rydym wedi ein hachredu gan Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

people

Dull cyfannol ac unigol

Rydym yn rhoi cymorth seicolegol mewn ffordd gyfannol ac unigol sy’n diwallu eich anghenion orau.

rosette

Un o hyrwyddwyr amrywiaeth Stonewall

Rydym wedi ein cydnabod yn gyflogwr gwych ar gyfer pobl draws. Rydym hefyd yn seithfed allan o 100 o gyflogwyr ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle 2022 Stonewall.

Sut allwn eich cefnogi?

Mae ein Hymarferwyr Cwnsela a Lles yn cynnig ystod eang o gymorth, gan gynnwys:

  • adnoddau hunangymorth: gwybodaeth a thechnegau hunangymorth trwy'r fewnrwyd ar gyfer amrywiaeth o faterion iechyd a lles a allai effeithio ar eich bywyd myfyriwr
  • cefnogaeth gan gymheiriaid: Mae Hyrwyddwyr Lles yn fyfyrwyr sydd wedi’u hyfforddi i gynnig cymorth i gyd-fyfyrwyr yn gyfrinachol, yn ogystal â chyfeirio myfyrwyr at ragor o gefnogaeth os bydd ei hangen. Mae Talk Campus yn gymuned lle bydd cyd-fyfyrwyr eraill yn cynnig cymorth ar-lein. Yno, gallwch chi gysylltu â myfyrwyr eraill a allai fod wedi cael profiadau tebyg sy'n gallu uniaethu â'r hyn rydych chi'n ei wynebu.
  • gweithdai, cyrsiau a grwpiau: rydym yn cynnal ystod eang o weithdai lles, cyrsiau hunangymorth dan arweiniad a grwpiau therapiwtig trwy gydol y flwyddyn, gyda'r bwriad o'ch cefnogi ag anawsterau penodol
  • sesiynau galw heibio lles: mae’r rhain yn cynnig cyfle i gael sgwrs byr ag Ymarferydd Lles i gael cyngor a chyfeirio’r un diwrnod, heb fod angen cadw lle ymlaen llaw
  • Apwyntiadau therapi wyneb yn wyneb: mae ein Hymarferwyr Lles a’n Cwnselwyr wedi’u hyfforddi mewn amrywiaeth o ddulliau therapiwtig ac yn cynnig ymgynghoriadau cychwynnol a sesiynau therapi parhaus. Maent yn defnyddio dull cyfannol o gynnig cymorth seicolegol ac ymarferol, yn seiliedig ar eich anghenion
  • cefnogaeth i fyfyrwyr traws ac anneuaidd: mae ein Hymgynghorwyr Cymorth Traws yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i unrhyw fyfyriwr sy’n trawsnewid neu’n dymuno trawsnewid tra yn y Brifysgol.

Pan oeddwn i’n wynebu cyfnod anodd, gwnaeth y Tîm Lles roi cymorth gwirioneddol wych i fi. Oherwydd hynny, dwi wir am roi rhywbeth yn ôl a helpu eraill yn y ffordd y ges i fy helpu.
Mike Torinski, Hyrwyddwr Lles Myfyrwyr

Ble gallwch chi ddod o hyd i ni?

Mae ein gwasanaethau ar gael yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr (Campws Cathays) a Thŷ Aberteifi (Campws Parc y Mynydd Bychan).

Mae ein tîm yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb ac ar-lein (gan ddefnyddio gwe-gamera, negeseuon gwib neu ebost), yn seiliedig ar eich dewis.  Mae hefyd yn bosibl newid i gyfrwng gwahanol ar gyfer eich cefnogaeth os dymunir.

Gallwn hefyd eich cyfeirio am gymorth brys a'ch helpu i ddod o hyd i gymorth arbenigol os oes angen hyn.

Y llynedd, pan ddechreuais i yn y brifysgol ar ganol pandemig, daeth pwysigrwydd gwasanaethau iechyd meddwl a lles myfyrwyr yn amlwg i fi. Dwi’n credu ei bod hi’n bwysig dechrau’r drafodaeth ynghylch iechyd meddwl myfyrwyr a mynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig â hynny. Yn fy marn i, mae bod yn Hyrwyddwr Lles yn gyfle gwych i droi geiriau’n gamau.
Shivika Singh, Hyrwyddwr Lles Myfyrwyr

Iechyd galwedigaethol

Mae ein tîm iechyd galwedigaethol, ar gampws Parc y Mynydd Bychan, yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr gofal iechyd i’ch paratoi chi at eich cwrs a’ch lleoliadau.

Mae hefyd gennym feddygfa deulu Plas y Parc os ydych yn byw yn y dalgylch. Cynigir y gwasanaeth hwn ar y cyd rhyngom ni â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Gwasanaeth Cyswllt Iechyd Meddwl y Brifysgol

Mae Gwasanaeth Cyswllt Iechyd Meddwl y Brifysgol yn cau’r bwlch rhwng cefnogi eich iechyd a’ch lles a’r trothwy ar gyfer mynediad at wasanaethau’r GIG. Gallwch chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn yn sgîl cael eich atgyfeirio gan ein timau Bywyd Myfyrwyr, gan gynnwys tîm Iechyd a Lles Myfyrwyr a'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr, gan eich meddyg teulu neu gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion y GIG sy’n rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae'r tîm yn cynnwys Ymarferwyr Iechyd Meddwl y GIG ac yn cynnig apwyntiadau rhithwir neu yn Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr. Maent yn cynnig asesiadau iechyd meddwl, cydgynhyrchu cynlluniau diogelwch, atgyfeirio a chyfeirio at wasanaethau eraill y GIG, y brifysgol a’r trydydd sector ar gyfer myfyrwyr ag anghenion iechyd meddwl cymedrol, hirdymor neu gymhleth.

Lansiwyd y cynllun peilot ym mis Ebrill 2022, a gallwch ddarllen y canfyddiadau allweddol yn y crynodeb gweithredol ar gyfer cam 1 y prosiect yma.

Cysylltu â ni

Iechyd a Lles Myfyrwyr

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)