Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth ariannol i geiswyr lloches

Fel ceisiwr lloches, byddwch yn cael statws myfyriwr rhyngwladol a bydd eich ffi gychwynnol yr un peth â ffioedd myfyrwyr rhyngwladol.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad mewn ffioedd a elwir yn Gynllun Gostyngiadau'r Ffioedd Dysgu a bydd 6 ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn y Wobr Cyfle.

Cynllun lleihau ffioedd dysgu

Os ydych yn gymwys i gael hepgoriad gostyngiad ffioedd dysgu, bydd cyfradd eich ffioedd cychwynnol yn cael eu lleihau o'r un ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol i'r un ar gyfer myfyrwyr cartref.

I fod yn gymwys i gael gostyngiad mewn ffioedd dysgu, rhaid i chi:

 • bod yn geisiwr lloches neu’n blentyn i geisiwr lloches
 • bodloni gofynion y cwrs academaidd
 • astudio cwrs amser llawn i israddedigion, ac eithrio Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau eraill a ariennir gan y GIG
 • dangos eich bod wedi gwneud cais am loches yn y DU cyn gwneud cais i UCAS

Mae'r cynllun lleihau ffioedd dysgu yn cael ei weinyddu yn ôl disgresiwn Prifysgol Caerdydd yn unig.

Tîm Derbyn Myfyrwyr y brifysgol sy’n asesu a ydych yn gymwys. Bydd angen i chi gwblhau holiadur asesu ffioedd a’i ddychwelyd ynghyd â thystiolaeth o'r cais am loches a chadarnhad bod y cais am loches heb ei benderfynu eto.

Os yw eich cais cynllun lleihau ffioedd dysgu yn llwyddiannus:

 • byddwch yn dal i gael eich ystyried yn fyfyriwr rhyngwladol, ond bydd angen i chi dalu’r gyfradd ar gyfer myfyrwyr cartref
 • ni fyddwch yn gymwys i gael benthyciadau ffioedd dysgu na benthyciadau cynhaliaeth, gan y byddwch yn cael eich ystyried yn fyfyriwr rhyngwladol o dan y rheoliadau ffioedd dysgu

Os bydd eich cais am loches yn llwyddiannus

Os bydd eich cais am loches yn llwyddiannus tra byddwch yn astudio yn y brifysgol, bydd eich statws yn newid i ‘myfyriwr cartref’, a fydd yn effeithiol o'r flwyddyn academaidd ganlynol. Ni fyddai angen eich gostyngiad ffioedd dysgu mwyach.

Byddai hyn yn wir am y rhai:

 • y rhoddwyd statws ffoadur iddynt, neu
 • sydd wedi sicrhau diogelwch dyngarol, neu
 • sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros, neu
 • y mae eu rhieni, eu priod neu eu partner sifil yn cael eu cydnabod yn ffoadur gan Lywodraeth y DU, neu
  • sydd wedi sicrhau diogelwch dyngarol, neu
  • sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros ac sy’n bodloni'r 'amod teuluol' ar ddyddiad cais yr aelod o’r teulu am loches.

Mae cyllid ar gael gan Gyllid Myfyrwyr os cewch ganlyniad cadarnhaol ar ôl cyflwyno cais am loches. Gweler isod am ragor o wybodaeth.

Os bydd eich cais am loches yn cael ei wrthod

Os bydd eich cais am loches yn cael ei wrthod tra byddwch yn astudio yn y brifysgol:

 • Cewch eich ystyried yn fyfyriwr rhyngwladol o hyd
 • Bydd y gostyngiad yn y ffioedd dysgu yn dod i ben yn effeithiol o'r flwyddyn academaidd ganlynol a bydd angen talu'r cyfraddau ffioedd myfyrwyr rhyngwladol llawn
 • bydd y terfyn amser ar unrhyw fisa neu ganiatâd i aros yn cael ei fonitro a'i gymhwyso'n unol â rheoliadau'r Swyddfa Gartref

Bydd sefydliadau a chyrff ariannu eraill yn gwneud eu hasesiadau eu hunain, ac mae’n bosibl nad ydynt yn hepgor ffioedd dysgu. Ein cyngor yw cysylltu â’r cyrff ariannu perthnasol yn uniongyrchol a rhoi eich manylion er mwyn cadarnhau beth mae gennych yr hawl iddo.

Gwobr Cyfle

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer 2024/25.

Mae ein Gwobr Cyfle yn cynnig 6 ysgoloriaeth ar gyfer darpar fyfyrwyr sy'n ceisio lloches sy'n dymuno astudio ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig cymwys yn 2024/25.

Bydd pob dyfarniad yn talu ffioedd dysgu ac yn rhoi 2 opsiwn o gymorth ariannol i'r myfyriwr ddewis ohonynt:

 1. Bydd ceiswyr lloches sy'n derbyn y lwfans gan y Swyddfa Gartref yn derbyn grant o £4000 tuag at gostau cwrs a theithio y flwyddyn a ffioedd dysgu a gwmpesir.
 2. Bydd ceiswyr lloches nad ydynt yn derbyn y lwfans gan y Swyddfa Gartref yn derbyn grant o £12,150 tuag at gostau byw, cwrs a theithio y flwyddyn a ffioedd dysgu a gwmpesir.

I fod yn gymwys ar gyfer y Wobr Cyfleoedd mae'n rhaid i chi fod:

 • person sy'n ceisio lloches yn y DU neu blentyn i berson sy'n ceisio lloches yn y DU
 • cynnig amodol neu ddiamod i astudio yn 24/25 ar naill ai gwrs israddedig neu ôl-raddedig nad yw mewn Gwyddorau Gofal Iechyd, Deintyddiaeth na Meddygaeth.

Nid yw cyrsiau'r GIG hefyd yn cael eu cynnwys yn y Wobr Cyfle ond gallwch wneud cais i Ymddiriedolaeth Schwab Westheimer am gymorth.

I dderbyn cais i wneud cais, e-bostiwch Lena Smith ar studentconnect@cardiff.ac.uk gyda'ch enw, rhif ID myfyriwr a'r cynnig cwrs rydych wedi'i dderbyn.

Bydd Lena yn sefydlu achos i chi a bydd yn gallu cefnogi unrhyw gwestiynau sydd gennych am y broses ymgeisio.

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer 2024/25.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yn 2024/25 yw 5 Gorffennaf 2024.

Bydd myfyrwyr yn cael gwybod am ganlyniad yr ysgoloriaeth erbyn diwedd mis Awst 2024.

Cymorth ariannol o’r tu allan i'r brifysgol

Nid yw ceiswyr lloches yn gymwys i gael cymorth drwy Gyllid Myfyrwyr. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y myfyrwyr canlynol yn gymwys:

 • y rhai sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn neu ganiatâd amhenodol i aros (os byddant yn gwneud cais yng Nghymru)
 • y rhai sydd wedi sicrhau diogelwch dyngarol (os byddant yn gwneud cais yng Nghymru)
 • y rhai y rhoddwyd statws ffoadur iddynt

Os rhoddir statws ffoadur i chi tra byddwch yn gwneud eich cwrs, gallwch gael cymorth ariannol gan Gyllid Myfyrwyr o chwarter nesaf y flwyddyn.

Mae'r myfyrwyr hynny â statws ffoadur yn gymwys i gael cymorth ariannol, ni waeth pa mor hir y maent wedi preswylio yn y DU.

Mae’n rhaid i’r rhai sydd wedi sicrhau diogelwch dyngarol a’r rhai sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn/amhenodol i aros fod wedi preswylio yn y DU fel arfer am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs er mwyn bod yn gymwys i gael cymorth ariannol.

Gweler gwefan Cyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol i gael rhagor o wybodaeth am fod yn gymwys i gael cyllid gan Gyllid Myfyrwyr.

Gall Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Caerdydd roi cymorth ariannol i fyfyrwyr sy'n ceisio lloches neu blant i geiswyr lloches sydd wedi mynd i ysgol uwchradd yng Nghaerdydd am o leiaf ddwy flynedd.

Mae dyfarniadau’n werth hyd at £1,000 fesul myfyriwr mewn blwyddyn academaidd benodol.

Mae Rhwydwaith Addysg i Ffoaduriaid y DU yn gweinyddu ysgoloriaethau prifysgol ar gyfer ceiswyr lloches:

 • Un o fentrau Ymddiriedolaeth Schwab a Westheimer yw Ysgoloriaeth Westheimer. Cafodd ei sefydlu gan gyn-ffoaduriaid a elwodd ar groeso a chefnogaeth yn y DU wrth ffoi rhag yr Almaen Natsïaidd. Mae'r ysgoloriaeth hon yn helpu ceiswyr lloches ifanc (hyd at 28 oed) i gael addysg uwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol, meddygaeth, nyrsio neu feysydd eraill sy'n gysylltiedig ag iechyd. Mae hyd at dri pherson y flwyddyn yn cael cymorth i astudio ar gyfer gradd gyntaf neu gymhwyster proffesiynol. Mae'r ysgoloriaeth yn talu ffioedd dysgu ‘cartref’ a chostau byw, a hynny hyd at uchafswm o £11,500 y flwyddyn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ysgoloriaeth hon, gallwch ddarllen y Cwestiynau Cyffredin.
 • Mae’r ysgoloriaeth a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Elusennol Teulu Marks ar gael i fyfyrwyr sy’n ceisio lloches ac sy’n dechrau cwrs i ôl-raddedigion.

Mae'r Rhwydwaith Cymorth i Ffoaduriaid hefyd yn cynnig gwasanaethau cynghori i'ch helpu i oresgyn unrhyw heriau y gallech eu hwynebu, yn ogystal ag adnoddau defnyddiol.

Mae Rhwydwaith STAR wedi llunio rhestr o sefydliadau addysg uwch sy'n rhoi cymorth i bobl sy'n dal i aros am benderfyniad ynghylch eu cais am loches. Mae hefyd yn rhoi cymorth i’r rhai y rhoddwyd statws ffoadur iddynt ac sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros a mathau eraill o ganiatâd dros dro o ganlyniad i gais am loches.

Nod Prisoners of Conscience yw trawsnewid bywydau pobl sydd wedi cael eu herlid am weithredoedd cydwybod i ddiogelu a datblygu hawliau dynol ledled y byd. Mae'n ariannu addysg ôl-raddedig ac ail-gymhwyso i alluogi carcharorion cydwybod i ailddechrau eu gwaith a, thrwy hynny, ddod yn hunangynhaliol a rhoi rhywbeth yn ôl i gymdeithas.

Cyswllt Myfyrwyr