Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Watch a video (in English) about our careers and employability service.

Rydym yn darparu cefnogaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl graddio.

P'un a ydych chi'n gwybod i ba gyfeiriad yr ydych am fynd, neu os nad oes gennych syniad eto, gall ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd eich helpu chi trwy gydol taith eich gyrfa.

Gallwch dderbyn cyngor gan dîm proffesiynol o Gynghorwyr Gyrfaol Arbenigol sydd yn gysylltiedig ag Ysgolion Academaidd ac ar gael yn ystod yr wythnos am ymgynghoriad.

Cymerwch ran mewn amrywiaeth eang o sesiynau ar-lein am ddewisiadau gyrfaol, chwilio am waith, ceisiadau, gweithdrefnau cyfweliadau a chanolfannau asesu drwy ein platfform ar-lein Eich Taith Gyrfa.

Rydym yn cynnig cyngor a chefnogaeth ynghylch gyrfaoedd wedi'i deilwra ar-lein ac un i un:

  • myfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwil ôl-raddedig
  • myfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys cyngor ar gael gwaith yn y DU a gartref.

At hynny, rydym yn anelu at gael gwared ar rwystrau sy'n wynebu rhai myfyrwyr er mwyn i bawb gael yr un siawns o lwyddo ar ôl graddio trwy raglenni GO Wales a Career Confident. Rydym hefyd yn rhoi cyngor i fyfyrwyr ag anableddau a/neu ddyslecsia gan gynnwys addasiadau rhesymol a phryd i ddatgelu.

Mae gennym dîm o Gynghorwyr Profiad Gwaith sy’n hyrwyddo manteision profiad gwaith, blas ar swyddi, lleoliadau tymor-byr ac interniaethau. Mae elfen o brofiad gwaith yn rhan o nifer o'n rhaglenni gradd.

Mae digwyddiadau sgiliau'n cael eu cyflwyno tu mewn a thu allan i’r cwricwlwm. Maent yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau tra byddwch chi yn y Brifysgol ac yn eich helpu chi i arddangos y sgiliau hynny'n llwyddiannus yn eich ceisiadau yn y dyfodol.

Os oes gennych syniad ar gyfer busnes neu fenter cymdeithasol, gall y tîm Menter a Dechrau Busnes eich helpu i ddod â syniadau'n fyw gyda chyngor ac arweiniad arbenigol. Ers 2014, mae'r tîm wedi cefnogi 215 o fusnesau newydd a sefydlwyd gan fyfyrwyr a graddedigion diweddar.

Cewch gyfle hefyd i fentora myfyrwyr eraill - dyma gynllun poblogaidd iawn sy’n hybu datblygu sgiliau yn y mentai a’r mentor.

Mae’r dyfarniad cyflogadwyedd hwn yn eich galluogi chi i gael cydnabyddiaeth am brofiad gwaith, mentora, cymdeithasau, gwirfoddoli a gwaith rhan-amser a datblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol. ​Mae’r Wobr yn agored i bob myfyrwyr a gallwch ei chwblhau’n hyblyg ochr yn ochr â’ch astudiaethau drwy llwyfan ar-lein Taith Eich Gyrfa. ​

Bob blwyddyn, bydd cannoedd o recriwtwyr myfyrwyr a graddedigion yn targedu Prifysgol Caerdydd fel rhan o’u hymgyrchoedd recriwtio. Byddwn ni’n gweithio’n agos gyda hwy fel dolen gyswllt hanfodol rhyngddon nhw a chi, drwy gynnig:

  • Bwrdd swyddi ar-lein – hysbysebu swyddi gwag
  • Ffeiriau gyrfaoedd – rhai cyffredinol ac ar gyfer sectorau penodol
  • Digwyddiadau gan gyflogwyr i arddangos eu cyfleoedd.

Mae gan Brifysgol Caerdydd enw da iawn o ran cyflogaeth ei graddedigion. Mae galw am raddedigion ym mhob disgyblaeth ar draws ystod eang o yrfaoedd. Rydym yn sefydliad sy’n parhau i gael ei dargedu gan gyflogwyr cenedlaethol a rhyngwladol.

Cysylltwch â ni

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd:

Dyfodol Myfyrwyr

Rydym yn aelod o Gymdeithas Gwasanaethau Cynghori Gyrfaoedd Graddedigion (AGCAS).