Ewch i’r prif gynnwys

Statws ffioedd

Mae’n bwysig gwybod eich statws ffioedd dysgu gan mai hyn sy’n pennu eich ffioedd dysgu blynyddol a’r gefnogaeth ariannol y gallech fod yn gymwys ar ei chyfer.

Mae eich statws ffioedd fel arfer yn seiliedig ar eich statws mewnfudo a’ch statws preswylio yn y wlad rydych fel arfer yn byw ynddi (y wlad lle rydych yn ‘preswylio fel arfer’) cyn dechrau eich cwrs.

Byddwn yn defnyddio'r canllawiau a ddarperir gan UKCISA wrth bennu eich statws ffioedd.

Statws eich ffioedd

Y DU

Rydych yn debygol o fod â statws ffioedd y DU (a elwir hefyd yn fyfyrwyr ‘cartref’) os ydych yn bodloni’r canlynol:

  • mae gennych statws ‘preswylydd sefydlog’ yn y DU (mae hyn yn golygu nad ydych yn destun unrhyw gyfyngiadau mewnfudo) ac
  • wedi byw yn y DU fel eich preswylfa arferol am dair blynedd cyn i chi ddechrau eich cwrs a
  • byddwch yn preswylio yn y DU ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs (sef 1 Medi ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi) ac
  • rydych yn y DU am resymau ar wahân i addysg amser llawn.

Os ydych yn dod o'r UE, yr AEE, y Swistir neu Dwrci sy'n byw yn y DU, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Bydd hyn yn dibynnu ar ddyddiad dechrau eich cwrs ac os ydych yn bodloni'r gofynion i dalu ffioedd 'cartref'.

Myfyrwyr sy'n dechrau cyn 1 Awst 2021

Ar gyfer gwladolion o'r UE, yr AEE a'r Swistir sydd wedi dechrau neu sy'n dechrau cyrsiau cyn 1 Awst 2021, bydd y rheolau presennol ar gyfer ffioedd 'cartref' a chymorth ariannol yn berthnasol o hyd. Os ydych eisoes yn gymwys i dalu cyfradd ffioedd dysgu 'cartref', byddwch yn parhau i wneud hynny drwy gydol eich cwrs. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan UKCISA.

Myfyrwyr sy'n dechrau o 1 Awst 2021 ymlaen

Yn amodol ar ddeddfwriaeth a wneir gan Lywodraeth Cymru, efallai y bydd gennych statws ffi'r DU os ydych yn gymwys, fel rhan o'r hawliau dinasyddion y cytunwyd arnynt o dan un o'r gwahanol gytundebau ymadael yn un o'r categorïau canlynol:

  • Aelodau teulu pobl o Ogledd Iwerddon
  • Plant gwladolion o'r Swistir
  • Plant Gweithwyr Twrcaidd
  • Dinasyddion Prydain ac Iwerddon o dan drefniant yr Ardal Deithio Gyffredin

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael statws ffi'r DU os ydych yn un o'r categorïau canlynol:

  • Gwladolyn y DU sy'n byw yn yr AEE a'r Swistir
  • Gwladolion y DU a'r UE sy'n byw yn Gibraltar

Sylwer y bydd gofynion preswylio yn berthnasol. Disgwylir deddfwriaeth i egluro cymhwysedd o dan y trefniadau hyn gan Lywodraeth Cymru a bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhannu yma unwaith y bydd y ddeddfwriaeth wedi'i chyhoeddi.

UE

Gwladolion o'r UE, AEE, y Swistir nad ydynt yn byw yn y DU.

O ganlyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd yn y DU, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi'r gorau i gefnogi gwladolion yr UE ac aelodau o'u teuluoedd sy'n astudio yng Nghymru ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau o 1 Awst 2021.

Os ydych yn wladolyn o’r UE, yr AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU o dan un o'r categorïau a nodir uchod, mae'n debygol y bydd gennych statws ffioedd yr UE a chodir ffioedd dysgu ar y gyfradd ar gyfer myfyrwyr 'Tramor' (a elwir hefyd yn fyfyrwyr rhyngwladol).

Ynysoedd

Rydych yn debygol o fod â statws ffioedd ‘Ynysoedd’ os ydych wedi bod yn preswylio fel arfer ar Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw cyn dechrau eich cwrs. Felly, gallech fod yn gymwys i wneud cais am gefnogaeth ariannol gan lywodraethau Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw i’ch helpu i dalu costau prifysgol.

Tramor (a elwir hefyd yn Rhyngwladol)

Mae'n debygol y bydd gennych statws ffioedd Tramor (a elwir hefyd yn Rhyngwladol) os nad ydych yn byw yn y DU, yr AEE neu'r Swistir ac nad ydych yn bodloni unrhyw un o'r categorïau a ddisgrifir uchod.

Os ydych yn geisiwr lloches neu’n blentyn i geisiwr lloches, gallech fod yn gymwys i beidio â gorfod talu’r ffioedd dysgu arferol ar gyfer rhai rhaglenni. Os felly, bydd eich ffioedd dysgu yn cael eu gostwng o'r ffi "tramor" i'r ffioedd "cartref" a godir am eich cwrs. Noder y bydd eich statws ffioedd yn parhau i fod yn fyfyriwr "tramor".

Pryd y cewch wybod am eich statws ffioedd

Bydd y rhan fwyaf o ymgeiswyr yn cael cadarnhad o’u statws ffioedd pan fyddant yn cael cynnig. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnom wrth dderbyn eich cais, byddwn yn gofyn i chi gwblhau holiadur statws ffioedd. Nid ydym yn gallu gwneud penderfyniad ynghylch eich statws ffioedd cyn i chi gyflwyno cais.

Gofyn am adolygiad o’ch statws ffioedd

Gall ymgeiswyr ofyn am adolygiad o’u statws ffioedd drwy ddilyn y broses a amlinellir ar y dudalen statws ffioedd ar ein tudalennau gwybodaeth gyhoeddus.