Ewch i’r prif gynnwys

Ar ôl i chi wneud cais

Rydym yn falch iawn eich bod wedi gwneud cais i astudio gyda ni. Dewch o hyd i gyfarwyddiadau cam wrth gam ar yr hyn i'w ddisgwyl ar ôl i chi gyflwyno'ch cais.

Dysgwch beth sy’n digwydd ar ôl i chi wneud cais i ddilyn rhaglen i israddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd a phryd y gallwch chi ddisgwyl ateb gennym ni.

Mae’r wybodaeth hon ar gyfer y rhai sydd wedi gwneud cais i ddilyn un o’n rhaglenni amser llawn i israddedigion drwy UCAS.

Y broses ymgeisio

  1. Arhoswch i ni wneud penderfyniad
  2. Byddwch chi’n cael cynigion gan brifysgolion
  3. Rhowch ateb i’r prifysgolion mewn perthynas â’u cynigion erbyn y dyddiad a nodwyd
  4. Paratowch ar gyfer diwrnod y canlyniadau
  5. Camau nesaf i fyfyrwyr newydd

Cael penderfyniad ynghylch eich cais

Gall aros i gael penderfyniad ynghylch eich cais fod yn anodd. Bydd pob prifysgol a choleg yn gwneud penderfyniadau ar adegau gwahanol, sy’n golygu efallai y byddwch chi’n clywed rhywbeth cyn i’ch ffrindiau glywed rhywbeth, neu fel arall.

Ar gyfer ceisiadau UCAS a gyflwynwyd erbyn y dyddiad cau ym mis Ionawr, mae UCAS yn gofyn i brifysgolion wneud eu penderfyniadau erbyn canol mis Mai fan bellaf.

Rydyn ni fel arfer yn cael nifer fawr o geisiadau i ddilyn ein rhaglenni. Felly, gall gymryd amser i ni anfon ein penderfyniad atoch chi.

Gallwch chi ddilyn hynt eich cais gan ddefnyddio’r rhif cais 10-digid a roddwyd i chi gan UCAS a’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair a ddefnyddiwch gennych chi i wneud eich cais.

Mathau o gynigion y gallwch chi eu disgwyl

Wrth asesu ceisiadau, rydyn ni’n chwilio am unigolion brwdfrydig a thalentog sydd â’r potensial i lwyddo wrth astudio gyda ni a chyfrannu at ein cymuned.

Pan fyddwn ni wedi gwneud penderfyniad ynghylch eich cais, bydd UCAS yn rhoi gwybod i chi. Os byddwn ni wedi cynnig lle i chi ar eich dewis raglen, bydd y cynnig yn un o’r mathau canlynol:

Amodol

Mae cynnig amodol yn golygu bod angen i chi fodloni amodau penodol er mwyn sicrhau eich lle ar eich dewis raglen. Mae'r rhain fel arfer yn seiliedig ar eich arholiadau neu brawf iaith Saesneg. Pan fyddwch chi wedi bodloni'r amodau a derbyn eich lle drwy UCAS, bydd eich cynnig yn dod yn gynnig diamod.

Rydyn ni yma i helpu. Felly, os nad ydych chi'n deall rhywbeth, gofynnwch gwestiwn i ni, a byddwn ni’n cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Diamod

Mae cynnig diamod yn golygu eich bod wedi bodloni'r holl ofynion academaidd a'n bod yn fodlon eich derbyn.

Efallai y byddwn ni’n gofyn i chi rannu copïau o'ch cymwysterau. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen yr ebost a gewch yn ofalus.

Cyfweliadau

Gan ddibynnu ar y rhaglen, efallai y byddwn ni’n eich gwahodd i gyfweliad neu ddiwrnod gwybodaeth neu’n gofyn i chi rannu portffolio o’ch gwaith. Os felly, caiff hyn ei nodi'n glir drwy UCAS.

I gael gwybod a fydd y rhai sy’n gwneud cais i ddilyn eich dewis raglen yn cael eu gwahodd i gyfweliad, gallwch chi chwilio am y rhaglen a darllen y canllawiau ymgeisio ar ei chyfer.

Rhoi ateb i’r prifysgolion mewn perthynas â’u cynigion

Pan fyddwch chi wedi cael penderfyniad gan y prifysgolion, bydd gennych chi tan fis Mehefin fel arfer (a than fis Gorffennaf mewn rhai achosion) i nodi pa brifysgolion yw eich dewis cyntaf (dewis cadarn) a’ch ail ddewis (dewis wrth gefn). Mae’n rhaid i chi hysbysu UCAS o’ch dewisiadau gan ddefnyddio UCAS Hub, a fydd yn mynd â chi drwy’r broses.

Bydd UCAS Hub yn dangos yn erbyn pryd yn union y bydd angen i chi roi eich ateb i’r prifysgolion. I gael gwybodaeth fanwl am sut a phryd i roi ateb i brifysgolion, ewch i wefan UCAS.

Os na chewch unrhyw gynigion, neu os byddwch chi’n dewis gwrthod pob cynnig, efallai y byddwch chi’n gallu gwneud cais i ddilyn rhaglen arall, a hynny drwy wasanaeth Extra UCAS.

Enwebu rhywun i weithredu ar eich rhan

Mae'n rhaid i’r Brifysgol gydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998 o ran diogelu gwybodaeth bersonol. Ni fydd y Brifysgol yn trafod eich cais gyda neb, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig i'r Brifysgol wneud hynny.

Gallwch chi awdurdodi rhywun i ateb ein ceisiadau am wybodaeth, cyflwyno gohebiaeth a gwneud penderfyniadau (er enghraifft, ynghylch llety) ar eich rhan. Os ydych chi’n bwriadu cymryd blwyddyn i ffwrdd er mwyn teithio, gall gwneud hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol. Nodwch fanylion yr unigolyn a enwebwyd gennych chi ar eich ffurflen gais.

Paratowch ar gyfer diwrnod y canlyniadau

Gall diwrnod y canlyniadau fod yn anodd. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth i’w wneud ar y diwrnod, beth yw Clirio a sut mae’n gweithio a beth fydd eich camau nesaf. Gwnewch yn siŵr:

  1. Bod gennych chi’r manylion ar gyfer mewngofnodi i’ch cais a’ch bod yn diweddaru eich manylion cyswllt os bydd angen
  2. Eich bod ar gael ar ddiwrnod y canlyniadau, oherwydd na fyddwn ni’n gallu trafod eich cais gyda neb arall, oni bai eich bod wedi’i awdurdodi i siarad ar eich rhan
  3. Eich bod yn gwybod sut mae eich canlyniadau’n ein cyrraedd – os ydych chi’n astudio ar gyfer cymwysterau Safon Uwch neu BTEC neu unrhyw gymwysterau eraill ar restr UCAS, mae’r rhan fwyaf yn ein cyrraedd yn uniongyrchol o UCAS Os nad yw’r cymwysterau ar restr UCAS, lanlwythwch gopi o’ch tystysgrif neu drawsgrifiad swyddogol gan ddefnyddio’r gwasanaeth ymgeisio ar-lein. Fel arall, gallwch chi anfon copi i ni dros ebost neu yn y post.

Dysgwch beth mae eich canlyniadau’n ei olygu.

Camau nesaf i fyfyrwyr newydd

Pan fydd eich lle wedi’i gadarnhau, byddwn ni’n ysgrifennu atoch chi i'ch croesawu’n swyddogol i Brifysgol Caerdydd ac yn rhoi unrhyw wybodaeth arall sydd ei hangen arnoch chi.

Dechreuwch ymbaratoi ar gyfer cyrraedd.

Before you arrive

Things all students need to know and do in preparation for student life.

International students

There are a few extra things you need to do to prepare for your studies and new life here in Cardiff.

Students in a row at graduation

International scholarships

View our scholarship opportunities for international students.

Graduate student overlooking Main Building from Centre for Student Life

Ysgoloriaethau

View our scholarship opportunities for UK students.

Cymorth mewn perthynas â’ch cais

Ar gyfer ceisiadau UCAS a gyflwynwyd erbyn y dyddiad cau ym mis Ionawr, rydyn ni’n ceisio gwneud penderfyniadau erbyn canol mis Mai fan bellaf. Rydyn ni fel arfer yn cael nifer fawr o geisiadau. O’r herwydd, gallai gymryd mwy o amser i ni eich ateb.

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, neu os bydd angen cymorth arnoch chi mewn perthynas â’ch cais, gofynnwch gwestiwn i ni drwy lenwi’r ffurflen ar-lein.

Wrth lenwi'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn ein helpu i ateb eich cwestiwn.

Tîm derbyn

When completing the form please provide as much information as possible to help us to direct your enquiry.