Ewch i’r prif gynnwys

Addasu cwrs craidd dril presennol ar gyfer cwmni mwyngloddio byd-eang yn unig

Yn dilyn nifer o iteriadau llwyddiannus o'r cwrs agored Daeareg Strwythurol ar gyfer Archwilio a Mwyngloddio (SGEM), buom yn cydweithio ag Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd i addasu'r ddarpariaeth ar gyfer cwmni mwyngloddio byd-eang blaenllaw.

Cysylltodd ein cleient â'r brifysgol yn dilyn adborth cadarnhaol gan eu gweithwyr a gwblhaodd beilot SGEM yng Ngwanwyn/Haf 2020. Roeddent o'r farn y byddai cwrs hyfforddi ar-lein y brifysgol yn berthnasol i ddaearegwyr ar draws eu safleoedd byd-eang. Fodd bynnag roedd angen i'r deunyddiau dysgu fod ar gael am gyfnod estynedig o 12 mis i ddarparu ar gyfer patrymau gwaith gwahanol a chaniatáu i weithwyr ymgymryd â dysgu ar yr adeg fwyaf priodol o'r flwyddyn iddynt. Gofynnwyd hefyd am fwy o sesiynau byw gyda'r prif academydd, yr Athro Thomas Blenkinsop, ac i'r rhain gael eu trefnu i ddarparu ar gyfer patrymau gwaith eu gweithwyr ar draws gwahanol barthau amser.

Gwnaethom ymgynghori â'r cleient i ddeall eu gofynion, a threfnu mynediad cwrs ar gyfer dros 140 o'u gweithwyr mewn sawl safle mwyngloddio ar draws Awstralia, Gogledd a De America, Affrica a Chanada. Gwnaethom drefnu sesiynau byw ynghylch argaeledd cyfranogwyr, cefnogi profiad y dysgwr, darparu e-dystysgrifau i'r rhai a basiodd y prawf diwedd cwrs, a gweithio gyda'r cleient i werthuso effaith yr hyfforddiant.

Cryfhaodd y cydweithio hwn berthynas sydd eisoes wedi'i sefydlu rhwng y cleient ac academyddion o Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd y Brifysgol, yn enwedig yr Athro Thomas Blenkinsop, a ddatblygodd y cwrs byr Daeareg Strwythurol ac sydd â thros 30 mlynedd o brofiad mewn dadansoddi strwythurol.

Effaith

Mae'r cwrs wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol, gan gynnwys cyflwyno gwybodaeth am graidd dril nad yw ar gael yn gynhwysfawr o ffynonellau eraill. Mae wedi dysgu daearegwyr sydd â lefelau amrywiol o brofiad sut i weithredu dull unedig a systematig o ddadansoddi strwythurol, gan gynnwys dulliau newydd a syml o ymdrin â strwythurau megis llinelliadau, plygiadau a pharthau croeswasgu. Mae wedi darparu sylfaen ar gyfer dysgu pellach, gan weithredu fel rhagofyniad i gwrs 'Mapio Meysydd Strwythurol Cymhwysol'.

Dywedodd cyfranogwyr y gorffennol fod y cwrs wedi gwella eu dealltwriaeth gyffredinol o ddaeareg strwythurol a'i chymhwysiad. Cadarnhaodd adborth pellach fod y cynnwys wedi'i drefnu a'i gynllunio'n dda, y cyflwyniad ar-lein yn effeithiol, a'r cyflwyniad yn ddiddorol. Dywedodd y rhai sy'n gymharol newydd i ddaeareg strwythurol fod y cwrs yn darparu gwybodaeth sylfaen wych, a dywedodd y rhai mwy profiadol yn y maes ei fod yn rhoi gloywi gwerthfawr a chyfle i ail-ddysgu'r hyn a anghofiwyd dros amser. Roedd yr uchafbwyntiau ar gyfer cyfranogwyr yn y gorffennol yn cynnwys dysgu am fesuriadau craidd yn ogystal â chasglu data o greiddiau cyfeiriadol.

Mae’r galw am y cwrs hwn wedi rhagori’n fawr ar yr hyn a ddychmygwyd gennym – ac mae’r galw’n parhau i gynyddu. Mae hyn yn adlewyrchu pwysigrwydd y pwnc, sy'n cael ei gydnabod yn dda yn y gymuned archwilio a mwyngloddio. Ond nid yw llawer o ddaearegwyr mor hyderus yn eu daeareg strwythurol. Mae cwrs ar-lein yn ffordd gyfleus iawn o unioni'r sefyllfa. Yn arbennig, un o’r uchafbwyntiau hyd yn hyn yw’r sesiynau byw. Maent yn dod ag elfen bersonol bwysig i’r addysgu, ac o’m safbwynt i, mae’n hynod ddiddorol clywed am brofiadau a phroblemau daearegwyr o bob rhan o’r byd. Mae’r cwestiynau sy’n dod i mewn yn ystod y sesiynau byw yn ddiddorol iawn, ac yn dangos bod croestoriad twll drilio â chymhlethdod dyddodiad helaeth o fwynau tanddaearol yn creu set o amgylchiadau deniadol di-ben-draw. Bydd datrys y problemau ynglŷn â ble mae'r cyrff mwyn hyn, a sut y cawsant eu ffurfio, yn hollbwysig i ddarparu'r mwynau sydd eu hangen ar gyfer sero net.
Yr Athro Thomas Blenkinsop Professor in Earth Science

Braslun o'r rhaglen

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno pwysigrwydd dadansoddi adeileddol i archwilio mwynol a sut i gofnodi, dadansoddi a chyflwyno data.

Ymhlith y pynciau dan sylw mae:

  • geometreg a ffurfiant adeileddau mewn cerrig wedi’u hanffurfio
  • adeileddau a welir mewn creiddiau drilio
  • cyflwyniad i ddrilio a chyrff mwynol
  • mesuriadau adeileddol ar gyfer creiddiau drilio
  • dull systematig ac unedig ar gyfer mesur adeileddau planar a llinol.

Roedd y cwrs yn cynnwys cyfres o weithgareddau dysgu maint brathiadau, a oedd yn gyffredinol yn cyfateb i oddeutu 20 awr o ddysgu. Roedd y cyflwyniad yn cynnwys erthyglau darluniadol, fideos, cwisiau a fforwm trafod ar-lein. Cafwyd sesiynau byw ar-lein hefyd, dan arweiniad yr Athro Blenkinsop, a oedd yn darparu trafodaeth fanylach, a sesiynau holi ac ateb ynghylch y rheolaethau strwythurol ar fwyneiddio.

Rhagor o wybodaeth am y cwrs.

Cysylltu â ni

Os hoffech drafod sut gallem weithio gyda'ch sefydliad i greu cwrs pwrpasol neu sydd wedi'i deilwra, cysylltwch â'n tîm cyfeillgar am sgwrs anffurfiol gychwynnol. Edrychwch ar ein hystod o astudiaethau achos i weld rhai o’n prosiectau diweddaraf.

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus