Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth Fietnam

Gwnaeth Academyddion o Ysgol Busnes Caerdydd ailgynllunio rhaglen Addysg Weithredol wyneb yn wyneb yn gwrs cyfunol ar-lein ar gyfer pum o brifysgolion Fietnam.

Cefndir

Cysylltwyd ag Ysgol Busnes Caerdydd yn wreiddiol i ddylunio rhaglen arweinyddiaeth wedi'i theilwra ar gyfer aelodau staff rheolaeth uwch o bum o brifysgolion Fietnam sydd mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd. Roeddent am gyflwyno hyfforddiant mewn dwy raglen o 4 diwrnod yr un, un yng Nghaerdydd, ac un yn Fietnam. Er cynhaliwyd y rhaglen yng Nghaerdydd yn unol â’r cynllun, effeithiwyd ar y cwrs yn Fietnam gan y cyfnod clo byd-eang a achoswyd gan bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Yr her

Roedd ail ran Rhaglen Arweinyddiaeth Addysg Uwch, Prifysgolion Cymru, Cyngor Prydeinig Fietnam i fod i gael ei chynnal dros bedwar diwrnod yn Fietnam.  Yn dilyn y pandemig, ailgynlluniodd y tîm, gan weithio gydag arbenigwr dylunio dysgu ar-lein, y rhaglen fel profiad sydd yn gyfan gwbl ar-lein.

Yr ateb

Rhannwyd y rhaglen ar-lein yn y prif themâu canlynol:

  • Arweinyddiaeth, yr Hanfodion ac Archwilio Eich Proffil Personol
  • Yr Arweinyddiaeth Ysbrydoledig ac Arweinyddiaeth Gydweithredol
  • Codi Perfformiad drwy Arferion AD a Dangosyddion Perfformiad Allweddol

Roedd pob thema yn cynnwys modiwl ar-lein a oedd yn cynnwys amrywiaeth o fideos, gweithgareddau, a deunyddiau darllen yr oedd yn rhaid i gynadleddwyr eu cwblhau bob pythefnos. Roedd hefyd sesiynau byw gydag academyddion lle gallai cynadleddwyr drafod cynnwys y modiwl ar-lein a chael cyfleoedd i ofyn cwestiynau a rhannu syniadau.

Cynhaliwyd y sesiynau byw ar Zoom a chafwyd eu dylunio ar y sail bod cynadleddwyr wedi cwblhau'r modiwlau ar-lein ymlaen llaw. Roedd y sesiynau'n rhyngweithiol iawn a disgwyliwyd i gynadleddwyr gymryd rhan yn llawn ym mhob agwedd ar y profiad dysgu, o gyfrannu at bolau a chyflwyno canfyddiadau hyd at gyfrannu at fwrdd gwyn rhithwir.

Hefyd, yn y rhaglen cyflwynwyd Sesiynau Gwybodaeth am Gaerdydd byw gan arbenigwyr arwain o'r Brifysgol, a oedd yn cynnwys agweddau gwahanol ar ddatblygu a gweithredu strategaeth Addysg Uwch a dilyn rhyngwladoli. Roedd y sesiynau hyn yn awr o hyd gyda chyfle i gyfranogwyr ofyn cwestiynau drwy gydol y sesiynau.

Y rhaglen astudio

Ailgynlluniwyd y rhaglen wyneb yn wyneb 4 diwrnod o hyd i gael ei chyflwyno fel rhaglen ar-lein 10 wythnos o hyd.

Gweithiodd tîm y prosiect; gan gynnwys academyddion o Ysgol Busnes Caerdydd, Addysg Weithredol ac Uned DPP yn agos gydag arbenigwyr dylunio dysgu ar-lein i greu rhaglen fywiog a oedd yn cyflawni'r un canlyniadau i gynadleddwyr, ond eto a oedd wedi'i dylunio'n benodol ar gyfer dysgu ar-lein.

Cyflwynwyd y rhaglen fel cymysgedd o ddysgu anghydamserol a chydamserol. Roedd gweithgareddau anghydamserol yn cynnig cyfleoedd dysgu hyblyg, hunan-gyfeiriedig i gynadleddwyr, gan ganolbwyntio ar ddeall cysyniadau allweddol ac arferion myfyrio/ymchwilio. Roedd cynadleddwyr yn gallu dysgu ar eu cyflymder eu hunain, gan gymryd yr amser i ail-ddarllen ac ail-wylio cynnwys yn ôl yr angen.

Rhoddwyd rhagor o ddeunyddiau darllen, ymarferion a thasgau i gynadleddwyr eu cwblhau yn ystod yr wythnos cyn y sesiynau cydamserol byw, a oedd yn canolbwyntio ar drafodaethau, cwestiynau ac adborth ynghylch hwyluso cyfadrannau.

Manteision a chanlyniadau

Er i'r rhaglen ar-lein gael ei chreu er mwyn datrys problem, roedd llawer o fanteision drwy gynnal y cwrs yn y ffordd hon, gan gynnwys y canlynol:

  • Mwy o amser i gynadleddwyr fyfyrio ac ymgorffori eu harferion presennol i'r hyfforddiant
  • Mwy o gyfleoedd i gynadleddwyr wireddu newid yn eu harferion
  • O bosib, mwy o werth ac effaith ar sefydliadau na digwyddiad hyfforddiant ynysig
  • Cymysgedd o sesiynau anghydamserol a byw i wella'r profiad dysgu a rhoi ymdeimlad o gymuned gyffredin.

Adborth

Ar y cyfan roedd y rhai a oedd yn bresennol wedi mwynhau'r profiad a byddent yn gallu rhoi'r hyn a ddysgwyd ar waith yn eu harferion proffesiynol.  Dywedodd un cyfranogwr:

Mae cynnwys y gweminarau'n ddiddorol iawn yn fy marn i ac yn ddefnyddiol ar gyfer rheoli prifysgolion Fietnam.

Adborth cynrychiolwyr

Wrth sôn am y profiad o ddatblygu'r cwrs dywedodd Sarah Lethbridge, Cyfarwyddwr Addysg Weithredol a Chysylltiadau Allanol, Ysgol Busnes Caerdydd:

Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu ailgynllunio'r rhaglen astudio hon ar gyfer Cyngor Prydeinig Fietnam ac osgoi unrhyw oedi yng nghyflwyno ein Rhaglen Arweinyddiaeth Addysg Uwch. Mae'r pandemig yn amlwg wedi bod yn gyfnod heriol iawn i brifysgolion, sefydliadau a busnesau ledled y byd, felly mae'n ardderchog yng nghanol y newid digynsail hwn ein bod wedi gallu cymryd cam mor gadarnhaol tuag at ffordd newydd o gyflwyno rhaglenni datblygu proffesiynol o ansawdd uchel. Edrychwn ymlaen at ddatblygu rhagor o gyrsiau dysgu cyfunol gyda'n partneriaid rhyngwladol.

Sarah Lethbridge Pro Dean of External Engagement

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus