Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Adeileddol ar gyfer Archwilio a Mwyngloddio (ar-lein)

Cwrs ar-lein yn cyflwyno daeareg adeileddol yng nghyd-destun archwilio a mwyngloddio, a sut i gofnodi, dadansoddi a chyflwyno data o'r craidd drilio.


Bydd y cwrs pedair wythnos hwn yn addysgu egwyddorion sylfaenol daeareg adeileddol a sut i ddadansoddi strwythurau creiddiau drilio i chi. Bydd yn pwysleisio pwysigrwydd daeareg adeileddol i'r diwydiant archwilio a mwyngloddio, ac yn dysgu hanfodion beth i'w fesur, dulliau mesur, a sut i gofnodi data.

Yr Athro Thomas Blenkinsop ddatblygodd y cwrs.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Daearegwyr sy’n gweithio ar brosiectau mwyngloddio ac archwilio
 • Israddedigion sy’n astudio graddau daeareg ac archwilio.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Rhagolwg ar Ddaeareg Adeileddol ar gyfer Archwilio a Mwyngloddio

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, dylai’r cyfranogwyr allu gwneud y canlynol:

 • disgrifio’n glir pam mae dadansoddi adeileddol mor bwysig i archwilio mwynol
 • adnabod ffurfiannau’r mathau mwyaf cyffredin o adeileddau a geir mewn cerrig wedi’u hanffurfio
 • disgrifio gweithdrefnau drilio sylfaenol a’r cyfyngiadau posibl ar weithio gyda chreiddiau drilio
 • gwybod am y gwahanol offer a ddefnyddir i fesur adeileddau mewn creiddiau drilio
 • adnabod a mesur nodweddion adeileddol mewn creiddiau drilio
 • cofnodi, cyflwyno a dadansoddi’r data’n hyderus
 • cysylltu adeileddau â rheolyddion tebygol ar gyrff mwynol.

Pynciau dan sylw

 • Geometreg a ffurfiant adeileddau mewn cerrig wedi’u hanffurfio
 • Adeileddau a welir mewn creiddiau drilio
 • Cyflwyniad i ddrilio a chyrff mwynol
 • Mesuriadau adeileddol ar gyfer creiddiau drilio
 • Dull systematig ac unedig ar gyfer mesur adeileddau planar a llinol
 • Cofnodi, dadansoddi a chyflwyno mesuriadau adeileddol o greiddiau drilio.

Offer

Ni fydd angen unrhyw offer arbenigol arnoch ond bydd rhaid i chi gael mynediad at gyfrifiadur gyda chyswllt gwe cyflymder uchel.

Cyflwyniad

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno’n gyfan gwbl ar-lein.

 • Bydd cyfranogwyr yn defnyddio erthyglau wedi’u darlunio, fideos, cwisiau a fforwm trafod ar-lein.
 • Bydd sesiwn fyw yn cael ei threfnu yn ystod y cwrs, a fydd yn cael ei harwain gan yr Athro Tom Blenkinsop. Bydd hon hefyd ar gael fel recordiad.
 • Mae pob wythnos yn cynnwys 13-15 o weithgareddau a ddylent gymryd 10 i 20 munud yr un.
 • Bydd y fforwm ar-lein yn galluogi cyfranogwyr i drafod cwestiynau â’i gilydd a thiwtor, heb amserlen gyfyngedig. Bydd tiwtor yn ymateb i gwestiynau penodol ymhen 72 awr fan hwyraf. Anogir y cyfranogwyr i ddefnyddio’r fforwm ar-lein i gyflwyno eu profiadau mewn mannau penodol yn y cwrs.
 • Disgwylir i'r cwrs gymryd 4 wythnos, gan ddechrau o 19 Mehefin ymlaen. Fodd bynnag, bydd y cyfranogwyr yn cael mynediad at ddeunyddiau'r cwrs tan 11 Medi 2023.

Manteision

Nid yw’r wybodaeth a gyflwynir yn y cwrs hwn ar gael yn gynhwysfawr gan ffynonellau eraill.

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu gan yr Athro Tom Blenkinsop, academydd yn ein Hysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd. Mae gan Tom 30 mlynedd o brofiad o ddadansoddi adeileddol. Mae llawer o hyn wedi’i gynnal yng nghyd-destun ymgynghori ynghylch problemau gyda mwyneiddio hydrothermol ar gyfer cwmnïau mwyngloddio mawr.

Drwy’r profiad hwn, mae wedi datblygu dull unedig a systematig o ddadansoddi adeileddol, sy’n cynnwys dulliau newydd a syml o ddelio ag adeileddau fel llinelliadau, plygiadau a pharthau croeswasgu.

Mae'r fethodoleg wedi'i hamlinellu yn Daeareg Adeileddol Diwydiannol: Egwyddorion, Technegau ac Integreiddio.*

Mae’r cwrs hwn yn addysgu sut i weithredu’r dull ar lefel ymarferol.

*Blenkinsop, T. O. M., Doyle, M., a Nugus, M. (2015). A unified approach to measuring structures in orientated drill core. Yn Richards, F. L., Richardson, N. J., Rippington, S. J.,Wilson,R.W.&Bond, C. E. (golygwyr) Industrial Structural Geology: Principles, Techniques and Integration. Y Gymdeithas Ddaearegol, Llundain, Cyhoeddiadau Arbennig, 421.

Cynigiwn borth i fusnesau fanteisio ar yr ystod eang o arbenigedd sydd ym Mhrifysgol Caerdydd.