Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol ar gyfer Gwyddonwyr y Ddaear a’r Amgylchedd

Rhoi’r sgiliau i wyddonwyr y ddaear a’r amgylchedd ddefnyddio Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol i greu mapiau ac i ddelweddu a dadansoddi amrywiaeth o ddata gofodol.

Mae GIS yn arbennig o bwysig ym maes gwyddoniaeth y Ddaear a'r Amgylchedd. O greu mapiau adnoddau daearegol a mwynau i geisiadau mewn meysydd fel peryglon naturiol, peirianneg sifil, gan gynnwys adeiladu pontydd a ffyrdd, mathau o bridd, amaethyddiaeth, a chynllunio trefol, mae GIS yn darparu'r offer ar gyfer delweddu a dadansoddi perthnasoedd gofodol. Mae GIS hefyd yn hanfodol ar gyfer lleoli'r georesources y bydd eu hangen arnom ar gyfer trosglwyddo i'r economi werdd.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Gwyddonwyr y Ddaear a’r Amgylchedd.

Yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd Prifysgol Caerdydd, rydym wedi creu cwrs ar-lein newydd sbon, sy'n edrych ar Dechnegau GIS o safbwynt geowyddoniaeth. Felly, er efallai eich bod wedi gweld rhaglenni GIS eraill, credwn fod hwn yn gwrs eithaf unigryw. Mae'r cynnwys wedi'i ddylunio gyda daearegwyr a gwyddonwyr amgylcheddol mewn golwg, ac mae enghreifftiau drwy gydol y cwrs yn canolbwyntio ar georesources.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd y sawl fu’n cymryd rhan yn gallu:

 • deall egwyddorion a chymwysiadau Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol
 • deall y gwahanol fathau o ddata gofodol a'r gallu i ddewis a gweithredu'r dulliau mwyaf priodol i'w dadansoddi a'u harddangos
 • dewis a chymhwyso systemau cyfeirio cyfesurynnau, priodol, a newid rhwng y systemau hynny
 • defnyddio QGIS ar gyfer arddangos a dadansoddi data gofodol, yn enwedig ar gyfer Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd
 • digido data gofodol i greu mapiau
 • defnyddio gwasanaethau mapio gwe, teils, ategion a blwch offer QGIS

Pynciau dan sylw

 • cyflwyniad cyffredinol i GIS a QGIS
 • yrhyngwyneb QGIS
 • gweithio gyda data rastr a fector
 • cynlluniau print: creu map
 • gweithio gyda mathau eraill o haenau
 • gwasanaethau mapio gwe, Teils
 • digido
 • ategion a'r Blwch Offer

Sut caiff y cwrs ei gyflwyno?

Mae hwn yn gwrs ar-lein a fydd yn cael ei gyflwyno yn Saesneg gan arbenigwyr GIS ac arbenigwyr mapio rhagolygon o Brifysgol Caerdydd ac mae cynnwys gan gydweithwyr o Arolwg Daearegol y Ffindir, a Phrifysgol Wladol y Canolbarth, Zimbabwe yn rhan ohono.

Tua 16-20 awr yw hyd y cwrs.

Bydd y rhan fwyaf o’r dysgu yn cynnwys gweithgareddau anghydamserol fel fideos ac ymarferion. Gall y rhai sy’n cymryd rhan ar y cwrs wneud y rhain ar adegau sy’n hwylus iddyn nhw ac yn ôl eu pwysau eu hunain. Bydd sesiwn 'fyw' lle bydd arweinydd y cwrs yn addysgu cysyniadau a thechnegau sylfaenol, yn rhoi enghreifftiau, ac yn rhoi adborth trwy gwestiynau.

Mae yna hefyd brawf diwedd cwrs i asesu dysgu. Bydd cyfranogwyr sy'n ennill 80% neu uwch yn cael e-dystysgrif cwblhau.

Manteision

Er bod cyrsiau GIS eraill ar gael, mae ffocws arbennig yr un hwn ar wyddor y ddaear a'r amgylchedd sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r cwrs, a bydd yn apelio at y rhai sy'n fyfyrwyr yn gweithio yn y maes neu weithwyr proffesiynol yn y maes.

Nod y cwrs yw bod yn gyflwyniad cymharol gyflym ac effeithiol, a fydd yn rhoi platfform i gyfranogwyr ddefnyddio GIS ar lefel sylfaenol yn ogystal â datblygu arbenigedd mwy penodol.

Ein tîm:

 • yn creu awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol ar gyfer dysgu
 • yn cael adborth rhagorol yn gyson gan ddysgwyr

Mae'r dyluniad yn eich galluogi i:

 • ymgymryd ag elfen astudio annibynnol y cwrs ar amser sy'n addas i chi, ac ar eich cyflymder eich hun

Cymerwch olwg ar y fideo byr hwn, sy'n amlinellu nodau, amcanion a manteision y cwrs hwn.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

Bydd angen gliniadur neu gyfrifiadur desg ac iddo gysylltiad rhyngrwyd dibynadwy ar bob cyfranogwr. Bydd angen i gyfranogwyr fod wedi gosod QGIS.

Cyflwynir y cwrs hwn o bell ar-lein. Byddwn ni’n darparu’r deunyddiau dysgu yn ogystal â gwybodaeth arall (megis y manylion mewngofnodi) yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs. Caiff y deunyddiau dysgu eu cyflwyno drwy Dysgu Canolog a byddwch yn gallu cael gafael arnynt yn ystod y cwrs.

Arweinydd cwrs

Yr Athro Thomas Blenkinsop

Mae Tom yn Athro Daeareg Strwythurol yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd y Brifysgol. Mae ganddo fe 30 mlynedd o brofiad o ddadansoddi adeileddol. Mae llawer o hyn wedi’i gynnal yng nghyd-destun ymgynghori ynghylch problemau gyda mwyneiddio hydrothermol ar gyfer cwmnïau mwyngloddio mawr. Drwy’r profiad hwn, mae wedi datblygu dull unedig a systematig o ddadansoddi adeileddol, sy’n cynnwys dulliau newydd a syml o ddelio ag adeileddau fel llinelliadau, plygiannau a pharthau rhwygo.

Cynigiwn borth i fusnesau fanteisio ar yr ystod eang o arbenigedd sydd ym Mhrifysgol Caerdydd.