Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Arloesi a Rheoli Prifysgol Caerdydd

Rhaglen gynhwysfawr 13 wythnos ar gyfer cynrychiolwyr o lefel ganol i lefel staff uwch o brifysgol Tsieinëeg yn cael ei chyflwyno gan yr Uned Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac Ysgol Busnes Caerdydd.

Cefndir partneriaeth

Yn ystod ymweliad y Dirprwy Brif Weinidog Madam LIU Yandong i Gaerdydd ym mis Medi 2015, llofnodwyd memorandwm o ddealltwriaeth ar gyfer datblygu a chyflwyno rhaglen arweinyddiaeth.

Noddwyd hwn gan Gyngor Ysgoloriaethau Tsieina (CSC), sy’n cefnogi arweinwyr lefel ganol/uwch o brifysgolion Tsieinëeg. Mae CSC yn trefnu’r rhaglenni hyn yn flynyddol o amgylch y byd (mae digwyddiadau tebyg wedi’u trefnu yn flaenorol yng Nghanada a Singapore).

Cynadleddwyr

Mynychodd 52 o gynadleddwyr y rhaglen. Roedd cynadleddwyr yn gweithio mewn swyddi rheoli canol/uwch mewn amrywiaeth o Brifysgolion yn Tsieina. Roedd y rhan fwyaf o gynadleddwyr yn gweithio ar lefel Dirprwy Gyfarwyddwr, yna Cyfarwyddwyr ac Is-Ddeoniaid.

Braslun o'r rhaglen dysgu

Rhedodd y rhaglen breswyl o fis Mehefin i fis Medi 2017.

Y thema ar gyfer y rhaglen oedd arweinyddiaeth a rheoli mewn cyd-destun prifysgol, gyda ffocws benodol ar arloesi. Roedd y rhaglen yn cynnwys:

 • sesiynau academaidd (darparwyd gan yr Ysgol Busnes)
 • sesiynau rheoli Prifysgol
 • sesiynau ‘Saesneg er mwyn Cyfathrebu’ ddwywaith yr wythnos
 • sesiynau tiwtorial prosiectau gwella yn arwain at gyflwyniadau terfynol yn ystod wythnos olaf y rhaglen
 • digwyddiadau rhwydweithio ac ymweliadau â chyfleusterau Prifysgol Caerdydd
 • ymweliadau â phrifysgolion lleol eraill gan gynnwys Prifysgol Bryste a Phrifysgol De Cymru
 • amser ymchwil unigol
 • ymweliadau i sefydliadau eraill fel Llywodraeth Cymru
 • sesiynau opsiynol wedi’u trefnu mewn ymateb i feysydd diddordeb a nodwyd gan y cynadleddwyr.

Uchafbwyntiau’r rhaglen

 • Ebostiwyd dadansoddiad hyfforddi cyn y cwrs i’r holl gynadleddwyr, ac fel wnaeth yr ymatebion helpu i lywio’r rhaglen.
 • Cyflwynwyd y cwrs yn gwbl ddwyieithog (Saesneg a Mandarin) gan ddehonglwr hynod fedrus oedd yn gweithio drwy gydol cyfnod y rhaglen, gan adeiladu perthynas ac enw da gyda’r cynadleddwyr.
 • Rhoddwyd pecyn croeso ar-lein dwyieithog i’r holl gynadleddwyr wythnos cyn iddynt gyrraedd yng Nghaerdydd. Roedd y pecyn yn cynnwys eu hamserlen addysgol llawn, gwybodaeth am eu llety a’r cyfleusterau ar gael iddynt ym Mhrifysgol Caerdydd yn ogystal â chanllaw manwl o’r ddinas.
 • Cynhaliwyd cyfarfodydd monitro bob yn ail wythnos rhwng tîm prosiect Prifysgol Caerdydd ac arweinwyr y cynadleddwyr.
 • Anfonwyd adolygiad 6 wythnos i’r cynadleddwyr hanner ffordd drwy’r rhaglen, a holiadur terfynol cyn i’r rhaglen ddod i ben.
 • Cynhaliwyd cinio croeso yn un o fannau ciniawa ffurfiol trawiadol Prifysgol Caerdydd.
 • Fe wnaeth cinio ffarwel yng Nghastell hudolus Caerdydd ddarparu dathliad addas ar gyfer ymdrechion y cynadleddwyr yn ystod y rhaglen. Roedd y cinio yn cynnwys cyflwyno tystysgrifau a rhoi rhoddion gan gynnwys llyfr coffaol.

Canlyniadau ac effaith

Ar ddiwedd y rhaglen, fe wnaeth y cynadleddwyr gyflwyno ar brosiect gwella yr oedden nhw wedi gweithio arno yn ystod sesiynau tiwtorial y prosiect.

Fe wnaeth panel o staff Brifysgol Caerdydd gyflwyno adborth manwl i’r cynadleddwyr ar eu prosiectau gan gynnwys (on nid yn gyfyngedig i) pa mor dda oedd eu dealltwriaeth o faterion allweddol wedi’i gyfleu, eu dealltwriaeth o safbwyntiau rhanddeiliaid, ac unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella.

Roedd lefel y buddsoddiad a’r ymgysylltiad yn y prosiect a arddangoswyd gan y cynadleddwyr yn cael ei adlewyrchu yn yr adborth a ddarparwyd gan y panel. Ar gyfer un cynadleddwr penodol dywedodd y panel.

Roeddwn i wir yn gwerthfawrogi’r problemau y gwnaethoch chi eu nodi fel rhan o’r newidiadau yn ogystal â’r pwyntiau cadarnhaol. Roedd rhai datrysiadau creadigol ac arloesol wedi’u rhoi ar waith i wella’r system yn y fframwaith llywodraethol cyfredol.

Adborth gan y panel

Datblygu cysylltiadau

Agwedd allweddol ar y rhaglen oedd sicrhau fod cynadleddwyr yn cael cyfleoedd i ddatblygu cysylltiadau gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a sefydliadau eraill. Fe wnaeth tîm y prosiect hwyluso cyfarfodydd rhwng cynadleddwyr a llu o adrannau gwahanol o fewn y brifysgol. Fe wnaeth digwyddiadau rhwydweithio hefyd chwarae rôl ganolog yn y rhaglen.

Adroddiad Terfynol yn nodi effaith

Yn dilyn gadael Caerdydd, fe wnaeth y cynadleddwyr roi adborth ar eu profiadau yn ystod y rhaglen. Pan ofynnwyd iddynt nodi’r pethau gorau am y rhaglen, dywedodd un cynadleddwr:

[Delegates] conduct international joint education and academic exchanges and other contacts [from Cardiff University].

Feedback from delegate, 2018 programme

[Delegates] conduct international joint education and academic exchanges and other contacts [from Cardiff University].

Feedback from delegate, 2018 programme

Following their departure from Cardiff, the delegates fed back on their experiences during the programme. When asked to identify the best things about the programme, one delegate commented:

Roedd darlithwyr ac aelodau o staff yn gynnes a dibynadwy, yn pontio cyfathrebu. Diolch.

Adborth gan gynadleddwr

Defnyddiwyd sylwadau ac adborth i ysgrifennu adroddiad terfynol yn nodi effaith y rhaglen a bydd adborth pellach yn cael ei gasglu unwaith y bydd cynadleddwyr wedi bod yn ôl yn eu sefydliadau cartref am dri mis.

Contact us

If you would like to speak to us about how we could design and deliver a similar programme in collaboration with your organisation, please contact our friendly team for an initial informal discussion:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus