Ewch i’r prif gynnwys

Datganiadau’r cyfryngau

We are aware of concerns raised by some of our students. Marks from a small number of modules have been adjusted as part of the University's scaling process.

We recognise that the last year has been incredibly challenging for our students but we want to be absolutely clear, where scaling is applied to a student’s assessment or module mark it is to ensure academic standards are maintained.

The University’s approach to scaling was developed in consultation with the Students’ Union and, in the interests of openness and transparency, was published on the student intranet. If scaling was applied by an Examining Board, the action taken was communicated to students to ensure complete transparency of the decisions taken.

University Examining Boards are independent and they review the marks given by examiners. Examining Boards may, after careful consideration, decide to adjust (or scale) assessment or module marks upwards or downwards. Importantly, this process adjusts the marks for an individual assessment or module to ensure that the academic standards achieved by students are equivalent to previous years.

Decisions to scale marks are not taken routinely. They are only taken after careful consideration of the available information. The decision also takes account the views of an independent external examiner, usually an academic from a similar discipline at another UK university, who provides impartial and independent advice and comments on the comparability with standards at other UK universities.

Whilst we are unable to comment on individual cases, if a student is concerned about the use of scaling and their marks we would encourage them to raise their concerns directly with the University.

Claire Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad Myfyrwyr: “Rydym yn gwybod bod y 18 mis diwethaf wedi bod yn hynod heriol i'n holl fyfyrwyr a staff academaidd, a gallai hyn fod yn gyfrifol am rai o'r canlyniadau.

“Y garfan hon yw’r gyntaf i gael ei heffeithio gan y pandemig trwy gydol eu blwyddyn olaf, gan wynebu nifer o gyfnodau clo a chyfyngiadau trwy gydol eu hastudiaethau.

“Dyna pam ei bod yn bwysicach nag erioed ein bod yn cydnabod ac yn talu teyrnged i’r ymdrech a’r gwytnwch y mae ein myfyrwyr wedi’u dangos drwyddi draw, tra hefyd yn cydnabod nad yw’r canlyniadau’n adlewyrchu’r ymdrech anhygoel y mae llawer o gydweithwyr wedi’i rhoi dros y flwyddyn ddiwethaf. Rwyf am ychwanegu fy niolch fy hun i ddiolchiadau'r Is-Ganghellor am y modd y mae cymaint ohonoch wedi ceisio’ch gorau dros ein myfyrwyr er gwaethaf popeth.

“Er bod y gostyngiad mewn boddhad cyffredinol myfyrwyr yn amlwg yn siomedig mae sail i fod yn optimistaidd gyda rhai pethau cadarnhaol amlwg yn ein canlyniadau.

“Hoffwn longyfarch yr ysgolion a welodd welliant yn y boddhad cyffredinol, a'r naw rhaglen hynny a gyflawnodd dros 90%. Rwy'n falch o ddweud bod un cwrs hefyd wedi cofnodi boddhad cyffredinol o 100% - llongyfarchiadau i BA Archaeoleg ar y canlyniad rhagorol hwn. Mae'r rhain yn gyflawniadau sylweddol, er gwaethaf yr heriau niferus, gan gynnwys bod 80% o fyfyrwyr yn teimlo'n ddiogel wrth astudio gyda ni a chytunodd 80% eu bod wedi gallu cael gafael ar yr adnoddau dysgu cywir yn ystod cyfnod coronafeirws.

“Nawr mae angen i ni edrych ar y canlyniadau a'r adborth ansoddol yn fwy manwl, gan adlewyrchu ar ein camau nesaf mewn ymgynghoriad â myfyrwyr a staff. Cyn bo hir, byddwn yn gweithio gydag Ysgolion ar gynlluniau gwella ar gyfer 2022, dan arweiniad ein his-strategaeth Addysg a Myfyrwyr.”

Stonewall - 22/06/21

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Daw cryfder Prifysgol Caerdydd o'i chymuned amrywiol. Mae ein hymrwymiad i'n cymuned LHDTQ+ yn un hirsefydlog a diwyro. Rydym yn falch iawn o'r gwaith rydym wedi'i wneud i sicrhau bod staff a myfyrwyr LHDTQ+ yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu a'u gwerthfawrogi. Rydym yn cydnabod hefyd y rôl y mae Stonewall wedi'i chwarae yn natblygiad polisïau ac arferion sydd wedi helpu i greu'r amgylchedd cefnogol yr ydym yn ei werthfawrogi cymaint.

Mae pob aelod staff a phob myfyriwr yn bwysig i ni ac rydym yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i roi profiad diogel a hapus i bawb mewn modd sy’n eu hysgogi’n academaidd.

Mae rhyddid academaidd yn ganolog i ni. Rydym yn brifysgol ymchwil-ddwys sy’n annog trafodaethau academaidd sy’n dangos parch, ac rydym yn cydnabod hawl unigolion, o fewn y gyfraith, i arddel safbwyntiau na fydd eraill yn cytuno â nhw o bosibl. Rydym yn ymwybodol bod cynnwys wedi’i rannu mewn digwyddiad ac ar gyfryngau cymdeithasol sydd wedi gwneud i aelodau o’n cymuned deimlo nad ydynt yn ddiogel. Gadewch inni fod yn glir - mae hyn yn gwbl annerbyniol.

Rydym wedi derbyn un llythyr ynglŷn â'n perthynas â Stonewall ac rydym yn ymwybodol o ail lythyr. Rydym yn cydnabod y teimladau cryfion y mae'r mater hwn wedi'u hysgogi. Mae ein polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn pwysleisio ein hymrwymiad i 'feithrin cysylltiadau da rhwng gwahanol grwpiau'. Dros yr haf, byddwn yn awyddus i drafod gyda'n rhwydwaith Enfys LHDTQ +, llofnodwyr y llythyr cychwynnol, a Stonewall. Y bwriad fydd cydnabod a deall pryderon pawb o dan sylw ac, os oes modd, helpu i feithrin gwell dealltwriaeth rhwng y gwahanol grwpiau. Er ein bod yn gwybod na fydd pawb yn cytuno yn ôl pob tebyg, byddem yn croesawu'r cyfle i hwyluso trafodaeth ystyrlon a'r cyfle i herio safbwyntiau mewn modd parchus.

Yn y cyfamser rydym yn ymwybodol y gallai’r digwyddiadau hyn fod wedi peri gofid i lawer o'r rhai sy'n gysylltiedig, a gallai rhai fod yn teimlo’n agored i niwed. Gall yr holl staff a myfyrwyr sydd wedi’u heffeithio fod yn dawel eu meddwl o ran ein cefnogaeth: gall myfyrwyr gysylltu â studentconnect@caerdydd.ac.uk a gall staff gysylltu â rhwydwaith Enfys (enfys@caerdydd.ac.uk) neu'r Rhaglen Cymorth i Weithwyr, Care First. Rydym yn cydnabod bod y trafodaethau hyn yn anodd, a gofynnwn i bawb o dan sylw wneud eu gorau glas i gefnogi pob aelod o'n cymuned.

____________________________________________________________

Ymateb i Wales Online - 21/06/21

Rydym yn ymwybodol o'r ddau lythyr ac rydym yn cydnabod pa mor gryf yw’r teimladau yn eu cylch. Maent yn llythyrau manwl ac ystyriol, a byddwn yn ymateb maes o law.

Daw ein cryfder fel prifysgol o'n cymuned amrywiol. Er ein bod yn annog trafodaethau academaidd sy’n dangos parch, mae ein hymrwymiad i'n cymuned LHDTQ+ yn un hirsefydlog a diwyro.

Rydym yn parhau i fod yn aelod o Gynllun Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall. Pan ddaw’r adeg i adnewyddu ein haelodaeth ym mis Hydref 2021, fel sy’n digwydd fel mater o drefn gyda’n holl gysylltiadau, byddwn yn adolygu ein partneriaeth ac yn dod i benderfyniad ynglŷn â’n cysylltiad parhaus drwy ymgynghori â’n cymuned academaidd a’r myfyrwyr.

Nid yw'r safbwyntiau a fynegwyd yn cynrychioli barn y Brifysgol mewn unrhyw ffordd. Rydym yn deall bod y rhain yn sylwadau hanesyddol a phersonol, wedi'u mynegi ar gyfrif personol. Fodd bynnag, er eu bod yn sylwadau personol, mae'r Brifysgol yn disgwyl i bob aelod o gymuned y Brifysgol drin pobl eraill â pharch, cwrteisi ac ystyriaeth bob amser.

Rydym yn ymwybodol o'r sylwadau a wnaed gan aelod o staff academaidd, sydd wedi'u dileu. Rydym hefyd yn ymwybodol ei fod wedi ymddiheuro'n gyhoeddus i'r Athro Roberts am ei sylwadau amhriodol. Mae'n bwysig pwysleisio mai sylwadau personol oedd y rhain, wedi'u mynegi ar gyfrif personol. Nid oedd y safbwyntiau a fynegwyd mewn unrhyw ffordd yn cynrychioli barn y Brifysgol, sy'n annog urddas a pharch at bawb.

Statement issued to The Tab - 03/06/21

We are aware a Cardiff University student has been charged in relation to a serious offence. The student has been suspended with immediate effect from their programme of study pending the legal outcome. It would be inappropriate to comment further on an individual and on-going case, however the University has robust student behaviour and fitness to practice procedures for appropriate action to be taken. Whilst our immediate thoughts are with the victim and their family we appreciate this may also cause concern amongst some of our students. We have already reached out to our medical students and we would urge any student impacted by this incident to contact our student support services and access the advice and support that’s available.

Neges i Gadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Prifysgol Caerdydd o'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr - 20.5.21

Neges i Gadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Prifysgol Caerdydd o'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr - 20.5.21

Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol (ILEP) - 04.05.2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol newydd (ILEP), yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU i roi’r gorau i fod yn rhan o gynllun Erasmus+.

Rhaglen ddogfen BBC Three - 28/04/2021

Datganiad ynghylch rhaglen ddogfen BBC Three - 28/04/2021

Datganiad a gyflwynwyd i The Tab - 22/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i The Tab - 22/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online - 15/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online - 15/04/21

Ebost ymddiheuro - Dr Helen McCarthy

Ebost a anfonir i'r holl fyfyrwyr BI3354 Anatomeg Uwch ar ran Dr Helen McCarthy

Neges i fyfyrwyr yn yr Ysgol Meddygaeth o Bennaeth yr Ysgol - 24/11/20

Neges i fyfyrwyr yn yr Ysgol Meddygaeth o Bennaeth yr Ysgol - 24/11/20

Datganiad gan Bennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – dydd Gwener, 20 Tachwedd, 2020

Datganiad gan Bennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – dydd Gwener, 20 Tachwedd, 2020

Datganiad i BBC Wales – dydd Mercher 18 Tachwedd, 2020

Datganiad i BBC Wales – dydd Mercher 18 Tachwedd, 2020

Datganiad ynghylch astudiaeth cyn-argraffu Prifysgol Caerdydd am effeithlonrwydd cegolch yn erbyn SARS-COV-2 in vitro:

Datganiad ynghylch astudiaeth cyn-argraffu Prifysgol Caerdydd am effeithlonrwydd cegolch yn erbyn SARS-COV-2 in vitro

Cyhoeddiadau llywodraethau Cymru a'r DU ynghylch graddau

Datganiad yn ymateb i gyhoeddiadau llywodraeth Cymru a'r DU ynghylch graddau.

Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd

Datganiad am yr Ysgol Deintyddiaeth

Llythyr agored oddi wrth yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd - 02/06/20

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Men’s football team – 06/03/2020

Cardiff University statement on the men's football team

Social media comments - 17/12/2019

University statment on social media comments

Voter registration – 12/12/2019

University statement on voter registration

University statement on Student Union lift - 11/12/2019

University statement on the Park Place Cardiff University Students' Union lift

Pro-choice motion – Cardiff University Students’ Union

Statement from Jackie Yip, Students’ Union President

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report – 22/11/2019

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report

Allegations of racism - 27/06/2019

Statement on allegations of racism at Cardiff University

OIA summary - 01/07/2019

Response to OIA summary

Mental health support - 13/05/2019

Statement on mental health support at Cardiff University

Cardiff University event - 10/04/2019

Statement regarding event at Cardiff University

General Practice - 02/04/2019

Letter regarding general practice

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students - 20/03/2019

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students

Letter to the Editor, The Sunday Times: re foreign medical students - 14/03/2019

Letter to the Editor, The Sunday Times regarding the article 'Britons lose out to rush of forgein medical students'

BBC Wales Live - 20/02/2019

BBC Wales Live statement

School of Welsh/Welsh for Adults - 19/02/2019

Datganiad Trawsffurfio Caerdydd

Trawsffurfio Caerdydd

Datgelu cynllun i gyflawni cynllun strategol y Brifysgol

Cardiff University Staff Opposing Brexit

Vice-Chancellor’s response to the open letter from the group Cardiff University Staff Opposing Brexit

Malcolm Anderson

Statement regarding Malcolm Anderson

ESRC PhD applications

Statement regarding ESRC PhD applications

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl - Update 27/04/2018

Updated statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Allegations relating to research misconduct - 19/04/2018

Statement on allegations relating to research misconduct

Cardiff University to stop investing in fossil fuels

Cardiff University has announced it is to stop investing in fossil fuels by 2021.

Partial Fossil Fuel Divestment

Our statement on Partial Fossil Fuel Divestment

Aberconway Building and Library - updated 23/2/2018

Following an incident on 19/02/18 at Aberconway Building the University has issued a statement.