Ewch i’r prif gynnwys

Datganiadau’r cyfryngau

Message from the Vice-Chancellor on pro-Palestine protest , 15/5/24

Message from the Vice-Chancellor on pro-Palestine protest , 15/5/24’

Statement - 13/07/23

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyma a ddywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan: “Peth anodd yw dychmygu pa mor ofidus yn ôl pob tebyg fu digwyddiadau'r dyddiau diwethaf i Huw, ei deulu a'i ffrindiau, yn ogystal a’r rheini a gyflwynodd yr honiadau a'u teuluoedd nhwthau. Gwthiwyd pob un sydd ynghlwm i ganol cynnwrf yn y cyfryngau y bydd ganddo, yn anffodus, effeithiau fydd yn para’n hir. Gobeithiaf y bydd Huw yn cael y cymorth a’r driniaeth sydd ei hangen arno ac y gellir mynd i’r afael maes o law â’r holl faterion sydd heb eu datrys. Mae’n bwysig cofio bod bodau dynol yng nghanol y digwyddiadau hyn gan ganiatáu iddynt y preifatrwydd y mae ganddynt yr hawl i’w ddisgwyl.

Effaith y boicot marcio ac asesu ar ein myfyrwyr sy'n graddio - 4/7/23

Ynghyd â llawer o brifysgolion eraill yn y DU, mae Prifysgol Caerdydd yn profi aflonyddwch o ganlyniad i’r boicot marcio ac asesu a alwyd gan yr Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU). Mae effaith y gweithredu hwn wedi'i ganoli mewn rhai o'n Hysgolion Academaidd.

Rydym bellach wedi gallu asesu effaith y boicot. Bydd mwyafrif ein myfyrwyr blwyddyn olaf yn derbyn gradd ddosbarthedig (ee gradd 1af, 2:1, 2:2). Yn anffodus, bydd nifer o’n myfyrwyr yn cael gradd annosbarthedig am y tro. Ar gyfer nifer fach arall o fyfyrwyr eraill, ni allwn rhoi canlyniad ar gyfer eu gradd ar hyn o bryd.

Rydym yn boenus o ymwybodol bod y myfyrwyr hynny yr effeithir arnynt yn teimlo'n siomedig iawn, yn bryderus ac yn ofidus. Gwyddom fod y sefyllfa hon yn cael effaith sylweddol ar eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Rydym ni hefyd wedi ein siomi o weld effaith yr anghydfod cenedlaethol hwn ar adeg pan ddylai ein myfyrwyr fod yn dathlu diwedd llwyddiannus eu profiad israddedig ac yn edrych ymlaen at eu camau nesaf.

Bydd ein seremonïau graddio a'n dathliadau yn mynd rhagddynt. Gobeithiwn y bydd holl fyfyrwyr y flwyddyn olaf yn teimlo y gallant ymuno â ni i nodi penllanw eu taith israddedig gyda ni. Bydd y rhai sy’n dymuno gohirio yn gallu ymuno â’n seremonïau yn 2024.

Byddwn yn gwneud popeth posibl i gael gwaith ein myfyrwyr wedi'i farcio cyn gynted â phosibl, gan gynnal safonau academaidd, a byddwn yn darparu marciau llawn a dosbarthiadau cyn gynted ag y gallwn.

Rydym yn cysylltu â chyflogwyr a phrifysgolion eraill i sicrhau, cyn belled ag y bo modd, bod ein myfyrwyr yn gallu dechrau eu gyrfaoedd neu ymgymryd ag astudiaethau pellach.

Mae’r Swyddfa Gartref wedi cadarnhau y bydd myfyrwyr rhyngwladol yn gallu gwneud cais i ymestyn eu caniatâd fisa myfyriwr o’r tu mewn i’r DU tra eu bod yn aros am eu canlyniadau.

Gwyddom fod hwn yn gyfnod hynod o ofidus i’n myfyrwyr yr effeithir arnynt. Rydym yn anfon cyfathrebiadau pwrpasol i bob myfyriwr yr effeithir arnynt, ac rydym wedi cynyddu gallu yn ein gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr i roi cymorth iddynt.  Rydym yn annog myfyrwyr i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, sy'n galluogi mynediad at ystod eang o arbenigwyr mewn gyrfaoedd, cyllid, iechyd a lles.

Mae hwn yn anghydfod cenedlaethol. Ni all y Brifysgol ddatrys y materion hyn yn annibynnol. Rydym wedi ymrwymo i'r broses genedlaethol o ymgynghori ar y cyd ac i ddod o hyd i ateb fforddiadwy sy'n cydnabod cyfraniad gwerthfawr ein staff. Rydym yn parhau i weithio'n adeiladol gydag UCU Caerdydd ar faterion lleol lle gallwn wneud gwelliannau i'n staff.

Gobeithiwn y gellir dod i gasgliad i’r cyfnod hwn o weithredu diwydiannol, er budd pob aelod o’n cymuned.

Prif Adeilad - 09/05/23

Datganiad - Prif Adeilad

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online - 29/03/23

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online

Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall - 17/2/23

Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall

Ei Mawrhydi’r Frenhines 1926-2022

Yr Is-Ganghellor yn anfon cydymdeimlad at aelodau o'r Teulu Brenhinol.

Graddio - 21/07/22

Datganiad ynghylch gwisgoedd graddio

Ymddygiad staff ar y cyfryngau cymdeithasol - 06/07/22

Datganiad sy’n ymwneud ag ymddygiad staff ar y cyfryngau cymdeithasol

Datganiad ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Prifysgolion a Cholegau am USS

Mae Prifysgol Caerdydd a changen leol UCU (UCU Caerdydd) wedi gweithio mewn partneriaeth i gytuno ar ddatganiad ar y cyd yn ymwneud â'r anghydfod USS presennol.

Graddio 2022 - 07/03/22

Neges o Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad Myfyrwyr

Stonewall

Stonewall - 22/06/21

Ymateb i lythyr y Crwner - 09/02/2022

Ymateb i lythyr y Crwner

Neges ar y cyd i fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru - 25/10/21

Neges ar y cyd i fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru

Statement - 15/10/21

Statement - 15/10/21

Statement on concerns raised about scaling - 15/07/21

Statement on concerns raised about scaling - 15/07/21

Canlyniadau ACM 2021

Datganiad ynghylch canlyniadau ACM 2021

Ymateb i Nation.Cymru - 22/06/21

Response to Nation.Cymru - 22/06/21

Sylwadau cyfryngau cymdeithasol - 17/06/21

Sylwadau cyfryngau cymdeithasol - 17/06/21

Statement issued to The Tab - 03/06/21

Statement issued to The Tab - 03/06/21

Neges i Gadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Prifysgol Caerdydd o'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr - 20.5.21

Neges i Gadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Prifysgol Caerdydd o'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr - 20.5.21

Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol (ILEP) - 04.05.2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol newydd (ILEP), yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU i roi’r gorau i fod yn rhan o gynllun Erasmus+.

Rhaglen ddogfen BBC Three - 28/04/2021

Datganiad ynghylch rhaglen ddogfen BBC Three - 28/04/2021

Datganiad a gyflwynwyd i The Tab - 22/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i The Tab - 22/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online - 29/03/23

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online

Ebost ymddiheuro - Dr Helen McCarthy

Ebost a anfonir i'r holl fyfyrwyr BI3354 Anatomeg Uwch ar ran Dr Helen McCarthy

Neges i fyfyrwyr yn yr Ysgol Meddygaeth o Bennaeth yr Ysgol - 24/11/20

Neges i fyfyrwyr yn yr Ysgol Meddygaeth o Bennaeth yr Ysgol - 24/11/20

Datganiad gan Bennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – dydd Gwener, 20 Tachwedd, 2020

Datganiad gan Bennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – dydd Gwener, 20 Tachwedd, 2020

Datganiad i BBC Wales – dydd Mercher 18 Tachwedd, 2020

Datganiad i BBC Wales – dydd Mercher 18 Tachwedd, 2020

Datganiad ynghylch astudiaeth cyn-argraffu Prifysgol Caerdydd am effeithlonrwydd cegolch yn erbyn SARS-COV-2 in vitro:

Datganiad ynghylch astudiaeth cyn-argraffu Prifysgol Caerdydd am effeithlonrwydd cegolch yn erbyn SARS-COV-2 in vitro

Cyhoeddiadau llywodraethau Cymru a'r DU ynghylch graddau

Datganiad yn ymateb i gyhoeddiadau llywodraeth Cymru a'r DU ynghylch graddau.

Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd

Datganiad am yr Ysgol Deintyddiaeth

Llythyr agored oddi wrth yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd - 02/06/20

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Men’s football team – 06/03/2020

Cardiff University statement on the men's football team

Social media comments - 17/12/2019

University statment on social media comments

Voter registration – 12/12/2019

University statement on voter registration

University statement on Student Union lift - 11/12/2019

University statement on the Park Place Cardiff University Students' Union lift

Pro-choice motion – Cardiff University Students’ Union

Statement from Jackie Yip, Students’ Union President

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report – 22/11/2019

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report

Allegations of racism - 27/06/2019

Statement on allegations of racism at Cardiff University

OIA summary - 01/07/2019

Response to OIA summary

Mental health support - 13/05/2019

Statement on mental health support at Cardiff University

Cardiff University event - 10/04/2019

Statement regarding event at Cardiff University

General Practice - 02/04/2019

Letter regarding general practice

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students - 20/03/2019

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students

Letter to the Editor, The Sunday Times: re foreign medical students - 14/03/2019

Letter to the Editor, The Sunday Times regarding the article 'Britons lose out to rush of forgein medical students'

BBC Wales Live - 20/02/2019

BBC Wales Live statement

School of Welsh/Welsh for Adults - 19/02/2019

Datganiad Trawsffurfio Caerdydd

Trawsffurfio Caerdydd

Datgelu cynllun i gyflawni cynllun strategol y Brifysgol

Cardiff University Staff Opposing Brexit

Vice-Chancellor’s response to the open letter from the group Cardiff University Staff Opposing Brexit

Malcolm Anderson

Statement regarding Malcolm Anderson

ESRC PhD applications

Statement regarding ESRC PhD applications

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl - Update 27/04/2018

Updated statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Allegations relating to research misconduct - 19/04/2018

Statement on allegations relating to research misconduct

Cardiff University to stop investing in fossil fuels

Cardiff University has announced it is to stop investing in fossil fuels by 2021.

Partial Fossil Fuel Divestment

Our statement on Partial Fossil Fuel Divestment

Aberconway Building and Library - updated 23/2/2018

Following an incident on 19/02/18 at Aberconway Building the University has issued a statement.