Ewch i’r prif gynnwys

Datganiadau’r cyfryngau

Ebost ymddiheuro - Dr Helen McCarthy

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Yr ymateb a roddwyd i ITV - Dydd Iau 14 Ionawr 2021

Yn sgîl y digwyddiad, gofynnodd Pennaeth yr Ysgol i Dr McCarthy adael ei rôl fel Cadeirydd Pwyllgor Amgylchiadau Esgusodol Israddedig yr Ysgol, gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd cadw hyder myfyrwyr yn y weithdrefn honno. Nid yw Dr McCarthy bellach yn ymwneud ag ystyriaethau amgylchiadau esgusodol.

Ebost a anfonir i'r holl fyfyrwyr BI3354 Anatomeg Uwch ar ran Dr Helen McCarthy - dydd Mercher 13 Ionawr 2021

Annwyl fyfyrwyr,

Bydd llawer ohonoch wedi gweld y sylw diweddar yn y wasg ynghylch fy sylwadau preifat.

Mae llawer o'r sylw yn y cyfryngau cymdeithasol yn seiliedig ar fideo sydd wedi'i olygu o sgwrs breifat, nad oedd fyth i fod i gael ei rhannu'n gyhoeddus, na sarhau unrhyw un, yn enwedig yn ystod cyfnod anodd a straenus i chi i gyd. Mae'n ddrwg gen i os achosodd fy sylwadau unrhyw sarhad i'r myfyrwyr hynny, yn benodol, y rhai wnaeth ddewis peidio â dod i'r sesiwn addysgu fyw y diwrnod hwnnw.

Ymddiheuraf os oedd rhai myfyrwyr yn teimlo wedi'u sarhau gan yr hyn a ddywedais yn y fideo sydd wedi’i olygu. Nid brifo unrhyw un oedd fy mwriad.

Fodd bynnag, rwy'n credu bod angen cywiro beth sydd wedi cael ei adrodd yn anghywir. Ni ddywedais fod myfyrwyr yn 'ddwl am fod eisiau Polisi Rhwyd Ddiogelwch'; bydd y rhai sydd wedi gwylio'r recordiad yn gwybod hyn.

Er fy mod yn difaru'r ffordd y mynegais fy rhwystredigaeth, rwy'n credu bod peidio â dod i ddarlithoedd yn cael effaith negyddol ar eich dysgu, gan eich bod yn colli allan ar amser addysgu gwerthfawr.

Rwyf hefyd yn cydnabod bod llawer ohonoch yn teimlo'n rhwystredig iawn ynghylch y sefyllfa bresennol, ac mae gennych berffaith hawl i ofyn i fesurau rhwyd ddiogelwch ychwanegol gael eu rhoi ar waith, ond nid mewn darlithoedd yw'r lle cywir i godi pryderon o'r fath pob tro.

Yn hollbwysig, rwyf am i chi i gyd elwa o'r cyfleoedd ymgysylltu a dysgu sydd ar gael i chi - yn enwedig o ystyried yr amgylchedd dysgu heriol yr ydych yn ei wynebu. Rwyf ar ddeall bod y Brifysgol bellach wedi adolygu ei polisi rhwyd ddiogelwch yn sgîl pryderon a fynegwyd gan myfyrwyr, a bydd yn amlinellu'r newidiadau cyn bo hir.

Ynghylch y sylwadau a wnes i am fformat arholiadau, nid yw mwy o amser yn arwain at berfformiad gwell mewn arholiad, i'r gwrthwyneb a dweud y gwir, a gall beri straen di-angen i fyfyrwyr. Dyna pam mae hyd arholiad 'llyfr agored' eleni yn unol â rhai cyn 2020, gydag awr ychwanegol i'r arholiad tair awr er mwyn caniatáu amser lawrlwytho/uwchlwytho arholiad.

Bydd y rheiny sy'n f'adnabod yn gwybod nad yw llawer o'r sylwadau sydd wedi deillio o'r sylw yn y wasg yn adlewyrchu fy ymrwymiad personol i'ch addysg a'ch lles.

Mae hi wedi bod yn gyfnod anodd i staff a fyfyrwyr, ac mae'n anffodus bod y sgwrs breifat hon wedi cael ei chymryd allan o'i chyd-destun a'i gwneud yn gyhoeddus fel hyn.

Rwy'n cyd-deimlo â'r myfyrwyr sydd wedi cael eu hypsetio gan yr adroddiad hwn yn yr wasg; mae hynny'n ddealladwy. Ymddiheuraf os cawsoch chi eich brifo gan yr erthygl hon, fel fi.

Nid wyf yn bwriadu trafod hyn ymhellach, ond rwyf bob tro'n fodlon trafod pryderon yn uniongyrchol gyda fy myfyrwyr.

Hoffwn roi sicrwydd i chi fy mod wedi ymrwymo'n llwyr, ac yn benderfynol, i wneud popeth hyd fy ngallu i gefnogi'ch astudiaethau.

Dymuniadau gorau

Datganiad a gyhoeddwyd 12 Ionawr 2021

Rydym yn ymwybodol o'r sylwadau hyn. Nid yw sylwadau o'r fath yn cyfleu barn swyddogol y Brifysgol na'r Ysgol, ac ymddiheuron am unrhyw sarhad a achoswyd. Ar hyn o bryd, rydym yn adolygu'r polisi a'r gefnogaeth sy'n ffurfio ymagwedd y Brifysgol o ran rhwyd ddiogelwch. Yn y cyfamser, byddem yn annog unrhyw fyfyriwr sy'n cael anawsterau o ran ei astudiaethau i ddefnyddio'r gefnogaeth a'r cyngor sydd ar gael ar lefel Ysgol a Phrifysgol. Rydym yn ymchwilio, a byddai'n amhriodol i ni drafod ymhellach nes bod yr ymchwiliadau wedi dod i ben.

Letter to Lord Mann from the Deputy Vice–Chancellor - 08.12.2020

Annwyl Arglwydd Mann

Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Tachwedd 2020.

Fi yw Dirprwy Is-Ganghellor a Chadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ym Mhrifysgol Caerdydd ac rwyf wedi cael copi o'ch llythyr i'w ystyried.

Rydym yn edrych ymlaen at eich “cyhoeddiad mawr” yn ddiweddarach y mis hwn ar fabwysiadu a defnyddio diffiniad gweithio IHRA o wrthsemitiaeth. Rydym yn falch o gadarnhau y bydd yr Is-Ganghellor yn argymell mabwysiadu'r diffiniad hwn ynghyd â'r eglurhad ychwanegol a gynigiwyd gan y Pwyllgor Dethol Materion Cartref yn 2016 yng nghyfarfodydd nesaf y Senedd a'r Cyngor ar 24 Chwefror 2021 a 5 Chwefror 2021. Rydym hefyd yn ddiolchgar i chi am eich cadarnhad yn eitem (b) yn eich llythyr.

Rydym yn cytuno bod gan brifysgolion ran bwysig i'w chwarae wrth ddarparu cydraddoldeb ar y campws i fyfyrwyr a staff, ac rydym yn gweithio gydag ymrwymiad a phenderfyniad er mwyn cyflawni hyn. Yn hyn o beth, rwyf wedi penodi Uwch Gynghorydd Cydymffurfiaeth sy'n ymroddedig i Hil, Crefydd a Chred ac maent yn arwain ar y Panel Goruchwylio Cydraddoldeb Hiliol fel y gwelir yng nghanllaw Adnoddau UUK. Mae fersiwn gyfredol polisi Crefydd a Chred y Brifysgol hefyd yn cynnwys cyfeiriad at yr IHRA.

Pan adolygwyd polisi Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio y Brifysgol, gofynnodd adborth gan Undeb y Myfyrwyr am arweiniad ychwanegol yn rhoi enghreifftiau o'r mathau o ymddygiad na fyddai'n dderbyniol o dan y polisi ac roedd hyn yn cynnwys gwrthsemitiaeth. I'r perwyl hwnnw, rydym wedi datblygu adran ar dudalennau mewnrwyd Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio myfyrwyr a staff gan gydnabod diffiniad yr IHRA. Rydym wedi ailddatgan y neges y byddai gweithredoedd o wahaniaethu, aflonyddu neu fwlio ar sail cefndir Iddewig canfyddedig neu wirioneddol unigolyn yn cael eu cymryd o ddifrif ac yn cael eu hymchwilio o dan weithdrefnau'r Brifysgol. Gwnaethom hefyd achub ar y cyfle i gynghori myfyrwyr sy'n profi troseddau casineb ar sail crefydd i ddarparu adroddiadau i'r Tîm Ymateb Datgelu a cheisio cefnogaeth ganddynt.

Rydym hefyd yn darparu gofal bugeiliol pwrpasol i'n myfyrwyr Iddewig pe baent yn profi gwrthsemitiaeth. Yn hyn o beth, mae Prifysgol Caerdydd yn gweithredu gwasanaeth Caplaniaeth anenwadol sy'n darparu:

* mynediad i Gaplan Iddewig trwy atgyfeiriad gan ein Caplaniaid eraill. Mae ein Caplan Iddewig mewn cysylltiad rheolaidd â'r Gymdeithas Myfyrwyr Iddewig

* addoli a gweddïo cymunedol

* digwyddiadau cymdeithasol i gwrdd â ffrindiau newydd

* cyfleoedd i drafod ffydd grefyddol a chyfiawnderau cymdeithasol

* gwasanaeth bugeiliol cyfrinachol sy’n cynnig clust i wrando

* mannau tawel ar gyfer gweddïo neu fyfyrio personol

* darlithoedd a thrafodaethau i hwyluso ac annog dysgu academaidd mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys diwinyddiaeth, astudiaethau crefyddol, moeseg ac athroniaeth

* gwybodaeth am gymunedau ffydd lleol a lleoedd digwyddiadau addoli rhyng-ffydd i annog deialog rhwng aelodau o wahanol grefyddau

Byddwn yn ysgrifennu atoch eto yn dilyn y cyfarfodydd y cyfeiriwyd atynt uchod.

Yn gywir

Yr Athro Karen Holford

Dirprwy Is-Ganghellor

Neges i fyfyrwyr yn yr Ysgol Meddygaeth o Bennaeth yr Ysgol - 24/11/20

Annwyl Fyfyrwyr,

Hoffwn dynnu eich sylw at siarter Cymdeithas Feddygol Prydain ar gyfer ysgolion meddygol er mwyn atal a mynd i'r afael ag aflonyddu hiliol; cyhoeddi ein bod yn ei mabwysiadu ac yn ymrwymo i'w nodau.  Cyfrannodd Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd at y broses ymgynghori helaeth a helpodd i lunio'r ddogfen ac rydym yn falch o gael ein cynnwys yn y siarter sy’n disgrifio ein gwaith o ran yr hyfforddiant a'r addysg EDI rydym yn ei gynnig. Mae hyn yn cydnabod y gwaith sylweddol sydd wedi digwydd dros y 4 blynedd diwethaf ers i fyfyrwyr meddygol gynhyrchu drama o'r enw Anaphylaxis a oedd yn cynnwys themâu hiliol a homoffobig annerbyniol. Nid yw'r Ysgol wedi anghofio'r tramgwydd, y poen a'r gofid mawr, ar canlyniadau hirdymor, a achoswyd i'n myfyrwyr, i’n staff ac i’n cymunedau ehangach gan y ddrama a arweiniwyd gan fyfyrwyr.

Rhoddodd Adroddiad annibynnol dilynol Bhugra (dan gadeiryddiaeth yr Athro Dinesh Bhugra, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2017) ysgogiad ychwanegol i'r Ysgol Meddygaeth gymeradwyo amrywiaeth o gamau cadarnhaol gan gynnwys:

1. Adolygiad o gynnwys EDI o fewn cwricwlwm meddygol C21 ac mewn modiwlau ôl-raddedig

2. Hyfforddiant EDI i Staff a mentora arno, gan gynnwys pum sesiwn hyfforddi cydraddoldeb hiliol yn yr Ysgol.

3. Dull adferol o ymdrin â chwynion ym MEDIC gyda hyfforddiant i staff a lansio'r System Ymateb i Ddatgelu.

4. Cymorth i ddwy gymdeithas i fyfyrwyr i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol:

5. Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Staff a Myfyrwyr.

6. Grŵp Diwygio EDI Meddygol.

Mae'r Ysgol Meddygaeth wedi dysgu llawer o wersi ers 2016 ac mae mabwysiadu'r Siarter yn gam pellach ar ein taith EDI i fynd i'r afael â hiliaeth a chydag ymrwymiad i newid diwylliannol gynhwysol. Mae Siarter Aflonyddu Hiliol Cymdeithas Feddygol Prydain i atal a mynd i'r afael ag aflonyddu hiliol mewn Ysgolion Meddygol, yn darparu canllawiau gwerthfawr a gwell cymorth i fyfyrwyr a staff.

Rydym yn llwyr gefnogi siarter Cymdeithas Feddygol Prydain a byddwn yn annog pob myfyriwr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd i ddarllen y siarter fel elfen bwysig o'ch datblygiad proffesiynol a phersonol.

Mae'r siarter yn rhannu camau gweithredu yn bedwar maes:

  • Cefnogi unigolion i ddweud eu dweud;
  • Sicrhau prosesau cadarn ar gyfer adrodd a thrin cwynion;
  • Prif ffrydio cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws yr amgylchedd dysgu;
  • Mynd i'r afael ag aflonyddu hiliol ar leoliad gwaith.

Yr wyf eisoes wedi cynnull cyfarfod gyda Cymdeithas Feddygol Prydain, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, a Phrifysgol Abertawe i fabwysiadu dull Cymru gyfan o ymdrin â'r Siarter hon. Rwyf wedi cytuno i hyrwyddo hyn yn ein cyfarfodydd Adolygu Addysgu Blynyddol sydd ar ddod gyda Byrddau Iechyd Prifysgol Cymru.

O fewn y siarter, mae canllawiau i fyfyrwyr meddygol Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ar yr hyn y gallant ei wneud os ydynt yn profi aflonyddu hiliol. Mae'r canllawiau hefyd yn cynnwys cyngor i bob myfyriwr meddygol neu aelod o staff ar beth i'w wneud os yw’n dyst i aflonyddu hiliol a sut i fod yn wyliwr gweithgar. Mae Siarter Cymdeithas Feddygol Prydain yn cyflwyno'r dull ABC:

  • Asesu er diogelwch: os ydych chi'n gweld rhywun yn cael trafferth, gofynnwch i chi'ch hun a allwch chi helpu'n ddiogel mewn unrhyw ffordd
  • Byddwch mewn grŵp: mae'n fwy diogel herio ymddygiad neu ymyrryd mewn grŵp, ac os nad yw hynny’n bosibl, dylech wneud adroddiad am yr ymddygiad i rai eraill sy'n gallu gweithredu.
  • Cysuro'r person y gallai fod angen help arno a gofynnwch a yw’n iawn.

Fel Pennaeth ysgol fy ymrwymiad personol yw canolbwyntio ar sicrhau bod proses gadarn ar gyfer adrodd a thrin cwynion ac yn bwysicaf oll rhoi gwybod i fyfyrwyr a staff am ein camau gweithredu i ymateb i aflonyddu hiliol.  Yn y ffordd hon, hoffwn i'r holl fyfyrwyr a staff fod â hyder i roi gwybod am aflonyddu gan wybod y bydd camau'n cael eu cymryd ac y bydd ymddygiad annerbyniol o unrhyw fath, ym mhob lleoliad, yn cael sylw gan yr Ysgol gyda phwyslais ar ddull adferol sy'n canolbwyntio ar yr achwynydd.

Byddwch yn gweld y Siarter hon yn cael ei hyrwyddo ymhellach drwy gydol y flwyddyn academaidd a thu hwnt. Am y tro, helpwch ni drwy ymgysylltu â'r agenda hon. Mae ein Hysgol yn hyrwyddo'r ethos mai cyfrifoldeb pawb yw creu amgylchedd cynhwysol ac ni ddylai unigolion Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ysgwyddo mynd i'r afael ag anghydraddoldeb hiliol ar eu pennau eu hunain. Cyfrifoldeb pawb yw eu haddysgu eu hunain am hiliaeth a bod yn ymwybodol o'u rhagfarn ddiarwybod eu hunain. Yn ganolog i hyn y mae'r ethos y mae ein staff a'n cymuned o fyfyrwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cynnwys mewn amgylchedd sy'n seiliedig ar urddas a pharch.

Mae’r Ysgol Meddygaeth yn falch i fabwysiadu’r siarter hon fel ymrwymiad clir i wrth-hiliaeth a galluogi pob myfyriwr i ffynnu a sicrhau mai ef yw’r meddyg gorau y mae’n dyheu am fod.

Mae'r ddolen â siarter aflonyddu hiliol Cymdeithas Feddygol Prydain i'w weld isod.

Siarter Aflonyddu Hiliol Cymdeithas Feddygol Prydain

Cofion gorau

Steve

Yr Athro Stephen Riley                                      Professor Stephen Riley

Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth                         Head of the School of Medicine

Datganiad gan Bennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – dydd Gwener, 20 Tachwedd, 2020

Meddai’r Athro Urfan Khaliq: “Nid oes unrhyw beth anoddach na cholli bywyd ifanc a’r holl botensial, addewid a dyfodol oedd i ddod. Cymuned yw Prifysgol Caerdydd: y myfyrwyr yw’r rheswm pam yr ydym yma, ac yn ystod eu hamser yn astudio yn y Brifysgol, rydym oll yn aelodau o’r un gymuned. Mae marwolaeth Megan wedi syfrdanu pob un ohonom, staff a myfyrwyr fel ei gilydd. Fodd bynnag, ers ychydig fisoedd yn unig yr ydym wedi adnabod Megan. Ni fedrwn ddirnad y golled i’w theulu a’i ffrindiau. Rydym yn cydymdeimlo’n fawr â phob un ohonynt ac rydym yma i’w cefnogi ym mha bynnag ffordd bosibl.”

Datganiad i BBC Wales – dydd Mercher 18 Tachwedd, 2020

Rydym wir wedi ein synnu a’n tristáu gan farwolaeth druenus un o’n myfyrwyr. Rydym mewn cysylltiad â’u perthynas agosaf, yn meddwl amdanynt ac yn cydymdeimlo â nhw ar yr adeg arw a heriol hon. Mae ein gwasanaeth Cefnogi a Lles Myfyrwyr mewn cysylltiad â’r myfyrwyr hynny sydd wedi’u heffeithio fwyaf i gynnig cyngor a chefnogaeth. Mae amgylchiadau’r farwolaeth alaethus hon yn destun ymchwiliad gweithredol a pharhaus gan yr heddlu. Rydym yn gweithio’n agos gyda Heddlu De Cymru i’w cynorthwyo mewn unrhyw ffordd bosibl. Ar yr adeg hon, byddai’n amhriodol cynnig sylwadau pellach.

Datganiad ynghylch astudiaeth cyn-argraffu Prifysgol Caerdydd am effeithlonrwydd cegolch yn erbyn SARS-COV-2 in vitro:

Meddai Dr Richard Stanton, prif awdur yr astudiaeth darllenydd feiroleg ym Mhrifysgol Caerdydd: “Mae’r astudiaeth hon yn ychwanegu at y lenyddiaeth sy’n dod i’r amlwg bod nifer o gegolchion sydd ar gael yn gyffredinol ac sydd wedi’u dylunio i ymladd yn erbyn clefyd y deintgig, yn gallu cael gwared ar goronafeirws SARS-CoV-2 (a choronafirysau cysylltiedig eraill) hefyd wrth eu profi mewn labordai mewn amodau sy’n efelychu ceudod y geg/trwyn mewn tiwb profi.

“Nid yw’r astudiaeth hon wedi’i hadolygu gan gymheiriaid na’i chyhoeddi gan olygu nad yw gwyddonwyr eraill wedi’i harchwilio eto. Dyma’r broses arferol a gynhelir gydag ymchwil academaidd. Erbyn hyn, mae wedi’i chyflwyno i’w chyhoeddi mewn cyfnodolyn.

“Mae’n werth nodi bod modd tarfu ar goronafirysyau yn llawer haws na llawer o firysau a bacteria eraill gan ei fod yn cynnwys amlen lipid firysol. Mae astudiaethau’n mynd rhagddynt i weld a all y dull hwn gael gwared ar y feirws ymhlith pobl.

“Yn y gwddf dynol, mae’r feirws yn cael ei gynhyrchu o hyd ac o hyd, felly os oes effaith, bydd yn bwysig gweld pa mor hir mae’n para ac a allai leihau trosglwyddiadau e.e. mewn ymchwiliadau deintyddol, ymchwiliadau o’r geg/gwddf gan feddygon teulu, neu gysylltiadau tymor byr gyda chleifion agored i niwed neu bobl eraill.

“Dylai pobl barhau i ddilyn y camau atal a gyflwynwyd gan lywodraeth y DU, gan gynnwys golchi dwylo’n aml a chadw pellter cymdeithasol. Byddem yn annog pobl i ddefnyddio cegolchion yn ofalus bob amser a chadw at ganllawiau’r gwneuthurwyr.”

Cyhoeddiadau llywodraethau Cymru a'r DU ynghylch graddau

Rydym yn croesawu datganiad llywodraethau Cymru a'r DU am y penderfyniad i ddyfarnu graddau Safon Uwch, Safon UG, TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru yng Nghymru a Lloegr ar sail graddau’r Ysgol neu’r Coleg.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch, byddwn yn cadw at ein cynnig o le yn 2020 (neu 2021 i’r rheiny sydd am ohirio mynediad) i’r holl ymgeiswyr a’n dewisodd ni’n gadarn, ac i’r rheiny a’n dewisodd fel eu dewis wrth gefn (os nad ydynt wedi bodloni amodau’r cynnig gan eu dewis cadarn na’u derbyn gan brifysgol eu dewis cadarn) y mae eu graddau’n bodloni amodau eu cynnig erbyn y terfynau amser canlynol:

7 Medi 2020 – i’r holl raglenni heblaw y rheiny a restrir isod.
31 Awst 2020 – ar gyfer rhaglenni yn ein Hysgolion Pensaernïaeth, Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth a Fferylliaeth ar gyfer mynediad yn 2020. Ar ôl y dyddiad hwn a hyd at 7 Medi, byddwn yn dal i gadw at gynnig o le, ond efallai bydd ar gyfer mynediad yn 2021.

Nid oes gennym fynediad at y Graddau Asesiadau Canolfan. Cyn gynted â’ch bod yn cael cadarnhad swyddogol o’r graddau hyn, ebostiwch admissions@caerdydd.ac.uk fel y gallwn eich cynghori.

Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd

Gallwn gadarnhau ein bod wedi derbyn y llythyr gan fyfyrwyr yr Ysgol Deintyddiaeth.

Mae’r llythyr yn codi nifer o faterion a digwyddiadau honedig sy’n peri llawer iawn o bryder.

Mae’r Brifysgol a’r Ysgol Deintyddiaeth yn ymdrin â honiadau o hiliaeth yn gwbl o ddifrif. Mae gennym fesurau ar waith er mwyn sicrhau ein bod yn gallu edrych i mewn i’r honiadau a chymryd camau priodol.  

Mae’n bwysig bod y Brifysgol a’r Ysgol yn ystyried cynnwys y llythyr ac yn asesu pa gamau sy’n ofynnol ar unwaith ac yn y tymor hir.  

Rydym wedi ymrwymo i greu cymuned sy’n seiliedig ar urddas, cwrteisi a pharch. Nid oes lle i hiliaeth.

Llythyr agored oddi wrth yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd - 02/06/20

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Men’s football team – 06/03/2020

Cardiff University statement on the men's football team

Social media comments - 17/12/2019

University statment on social media comments

Voter registration – 12/12/2019

University statement on voter registration

University statement on Student Union lift - 11/12/2019

University statement on the Park Place Cardiff University Students' Union lift

Pro-choice motion – Cardiff University Students’ Union

Statement from Jackie Yip, Students’ Union President

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report – 22/11/2019

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report

Allegations of racism - 27/06/2019

Statement on allegations of racism at Cardiff University

OIA summary - 01/07/2019

Response to OIA summary

Mental health support - 13/05/2019

Statement on mental health support at Cardiff University

Cardiff University event - 10/04/2019

Statement regarding event at Cardiff University

General Practice - 02/04/2019

Letter regarding general practice

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students - 20/03/2019

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students

Letter to the Editor, The Sunday Times: re foreign medical students - 14/03/2019

Letter to the Editor, The Sunday Times regarding the article 'Britons lose out to rush of forgein medical students'

BBC Wales Live - 20/02/2019

BBC Wales Live statement

School of Welsh/Welsh for Adults - 19/02/2019

Datganiad Trawsffurfio Caerdydd

Trawsffurfio Caerdydd

Datgelu cynllun i gyflawni cynllun strategol y Brifysgol

Cardiff University Staff Opposing Brexit

Vice-Chancellor’s response to the open letter from the group Cardiff University Staff Opposing Brexit

Malcolm Anderson

Statement regarding Malcolm Anderson

ESRC PhD applications

Statement regarding ESRC PhD applications

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl - Update 27/04/2018

Updated statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Allegations relating to research misconduct - 19/04/2018

Statement on allegations relating to research misconduct

Cardiff University to stop investing in fossil fuels

Cardiff University has announced it is to stop investing in fossil fuels by 2021.

Partial Fossil Fuel Divestment

Our statement on Partial Fossil Fuel Divestment

Aberconway Building and Library - updated 23/2/2018

Following an incident on 19/02/18 at Aberconway Building the University has issued a statement.