Ewch i’r prif gynnwys

Datganiadau’r cyfryngau

Graddio - 21/07/22

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ymddiheurwn am unrhyw oedi wrth i’n myfyrwyr gasglu eu gwisgoedd graddio heddiw. Rydym yn gweithio'n galed gyda'n cyflenwr i ddatrys y broblem cyn gynted â phosibl.

Mae rhai o ddigwyddiadau dathlu’r Ysgolion wedi cael eu gohirio am hanner awr o ganlyniad i’r oedi. Bydd digwyddiadau dathlu ychwanegol gan yr Ysgolion drwy gydol y dydd i wneud yn siŵr bod pob myfyriwr yn gallu mynd iddynt - byddwn yn rhoi gwybod i’r myfyrwyr o dan sylw yn uniongyrchol.

Nid ydym yn disgwyl i'r oedi a gafwyd y bore yma wrth gasglu gwisgoedd graddio effeithio ar y seremoni yn Stadiwm Principality heno.

Ymddygiad staff ar y cyfryngau cymdeithasol - 06/07/22

Rydym yn ymwybodol o sylwadau a wnaed gan aelod cyfredol o staff y Brifysgol ar gyfrif personol ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bwysig pwysleisio nad yw'r sylwadau hyn yn adlewyrchu safbwyntiau a/neu farn Prifysgol Caerdydd.

Mae gennym ganllawiau i staff ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar ein mewnrwyd. Rydym yn disgwyl i bob defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol personol gan weithwyr y Brifysgol ddilyn yr un safonau y mae'n rhaid i fyfyrwyr a staff eu dilyn fel yr amlygir yn ein Polisi Urddas yn y Gwaith ac Wrth Astudio a'n rheoliadau TG.

O ganlyniad, gallwn gadarnhau ein bod yn ymchwilio i nifer o gŵynion. Felly, byddai'n amhriodol gwneud sylwadau pellach hyd nes y byddwn wedi cwblhau ein hymchwiliadau.

Mae Prifysgol Caerdydd a changen leol UCU (UCU Caerdydd) wedi gweithio mewn partneriaeth i gytuno ar ddatganiad ar y cyd yn ymwneud â'r anghydfod USS presennol.  Mae hyn yn dilyn deialog adeiladol ar lefel leol rhwng Prifysgol Caerdydd ac UCU Caerdydd.

Rydym yn cydnabod bod newidiadau i gronni buddion pensiwn dros y blynyddoedd diwethaf wedi gwneud USS yn bensiwn llai deniadol. Mae'r newidiadau hyn wedi effeithio'n anghymesur ar wahanol grwpiau o aelodau, ond bydd pob aelod wedi bod ar ei golled i ryw raddau. Ar yr un pryd, mae lefelau presennol buddion a chyfraniadau USS yn her i gyflogwyr a gweithwyr fel ei gilydd.

Mae'n destun gofid nad yw’r Aelodau yn ymddiried mwyach yn nulliau llywodraethu a phrisio USS. Mae angen i USS fod yn gynllun pensiwn dibynadwy a gwerthfawr gan ei fod yn rhan bwysig o delerau ac amodau cyflogaeth Prifysgol Caerdydd. Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gynorthwyo ymdrechion cenedlaethol i gyflawni hyn.

At hynny, mae'r Brifysgol ac UCU Caerdydd, drwy weithio mewn partneriaeth, yn galw ar y naill ochr i:

  1. Gydnabod y dylai dull Ymddiriedolwr USS o brisio asedau a rhwymedigaethau'r cynllun nesaf, yn ogystal â’i amseriad, fod yn gymharol ddarbodus ac yn seiliedig ar dystiolaeth er mwyn manteisio i'r eithaf ar unrhyw gynnydd posibl mewn gwerth.
  2. Sicrhau y dylid defnyddio unrhyw gynnydd mewn gwerth sy'n deillio o'r prisiad nesaf i wella buddion i aelodau.
  3. Parhau i gefnogi’r egwyddor o gynllun Buddiannau Diffiniedig.
  4. Cefnogi argymhellion JEP ar lywodraethu USS i roi mwy o gynrychiolaeth i randdeiliaid er mwyn i aelodau chwarae rhan fwy amlwg yn ei broses brisio. Bydd hyn yn cynnwys rhoi mewnbwn ar faterion fel rhagdybiaethau prisio a strategaethau sy'n ymwneud â buddsoddi a chyllido.
  5. Cydnabod pwysigrwydd cynnal a chyhoeddi canlyniadau Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb, gan gynnwys asesiadau ar draws y sector, ar bob newid pensiwn i'r cynllun ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, a'u hystyried wrth ystyried unrhyw gynigion yn y dyfodol.

Rydym yn annog pawb o dan sylw i geisio meithrin ymddiriedaeth drwy drafod y broses brisio a chyfathrebu yn ei gylch mewn modd agored ac ar sail tystiolaeth.

Mae Prifysgol Caerdydd yn aelod o UUK a bydd yn defnyddio’i rôl i weithio'n galed i ategu'r pwyntiau a nodir uchod. Bydd UCU Caerdydd yn gwneud yr un peth yn rhinwedd ei rôl yn rhan o'r undeb cenedlaethol.

Graddio 2022 - 07/03/22

Diolch am eich ebost ac am eich adborth yn mynegi eich pryderon ynghylch cynlluniau ar gyfer Graddio 2022.

Rydym yn cydnabod bod y ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn eithriadol o anodd a heriol i'n holl fyfyrwyr. Rydym hefyd yn cydnabod yr aflonyddwch y mae COVID-19 wedi'i gael ar eu profiadau o fod yn fyfyrwyr a'u bywydau bob dydd.

Gwyddom mai Graddio yw uchafbwynt taith academaidd ein myfyrwyr gyda ni. Mae'n ddathliad o'u hymdrechion ac yn gyfle i ffrindiau, teulu a staff academaidd ddod ynghyd i nodi a dathlu eich cyflawniadau.

Gwnaethom addewid i'n holl raddedigion y byddem yn cyflwyno digwyddiad Graddio wyneb yn wyneb cyn gynted ag y byddai'n ddiogel i wneud hynny. Diben y digwyddiad fyddai cydnabod myfyrwyr yr holl flynyddoedd hynny yr effeithiwyd arnynt. Fel y gallwch ei werthfawrogi, rwy’n siŵr, mae hyn yn gryn her o ran ystyriaethau logistaidd. Rydym yn wahanol o ran maint a graddfa i lawer o brifysgolion eraill, ac rydym wedi bod yn cynllunio'r digwyddiad hwn ar adeg o newidiadau cyson i gyfyngiadau COVID-19 Cymru a lefelau parhaus o ansicrwydd.

Nid oedd ein lleoliad blaenorol yn ddigon mawr nac yn addas, ac fe wnaethom ystyried yr holl opsiynau a oedd ar gael ar y campws ac o amgylch y ddinas. Dyna pam y gwnaethom y penderfyniad i gynnal tair blynedd o seremonïau Graddio yn Stadiwm Principality. Buom yn ymgynghori â myfyrwyr ynghylch y lleoliad ac roedd yr adborth yn gadarnhaol gan bawb. Mae'n caniatáu i ragor o ffrindiau a theulu fod yno; byddai’r niferoedd hyn wedi’u cyfyngu yn y lleoliad blaenorol. Mae hefyd yn caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd pe bai cyfyngiadau COVID-19 yn dychwelyd i Gymru.

Rydym wedi bod yn agored ac yn glir ynghylch y ffaith y bydd newidiadau i fformat ein seremonïau. Trafodwyd y fformat a'r amseru gyda chynrychiolwyr myfyrwyr drwy gydol y broses gynllunio. Mae niferoedd mor uchel yn golygu y byddai'n anodd cadw rhai elfennau o'n seremonïau traddodiadol, yn enwedig darllen enwau a chroesi’r llwyfan yn y seremoni ei hun. Mae'n cymryd o leiaf awr i ddarllen tua 350 o enwau; ond bydd miloedd o raddedigion ym mhob seremoni yng Nghaerdydd. Fodd bynnag, rydym yn chwilio am ffyrdd o ymgorffori elfen bersonol ar gyfer pob myfyriwr graddedig yn ystod y diwrnod, er mwyn gwneud yn siŵr bod amser ar gyfer rhoi cydnabyddiaeth bersonol a dathlu. Gallwn eich sicrhau na wnaethom y penderfyniad hwn ar chwarae bach, a’n bod yn gwbl ymwybodol o'r angen am gydnabyddiaeth bersonol ac unigol.

Er hynny, mae'n bwysig pwysleisio ein bod dal wrthi’n cau pen y mwdwl ar union fformat y digwyddiad. Bydd eich adborth yn helpu i lywio hyn. Mae llawer iawn o waith yn mynd rhagddo o hyd i baratoi ar gyfer y digwyddiad Graddio ac rwy'n ddiolchgar i'r nifer fawr o aelodau staff sy'n gweithio'n eithriadol o galed i wneud i’r digwyddiad hwn ddigwydd. Rwy'n awyddus i sicrhau ein bod yn cydnabod holl waith caled ac ymdrechion ein myfyrwyr.

Gallaf eich sicrhau y bydd digwyddiadau Graddio Caerdydd yn fwy ac yn well nag erioed o'r blaen; bydd hyn yn cynnwys cyfleoedd i dynnu lluniau unigol yn y Stadiwm, cerddoriaeth fyw ac adloniant yn rhan o’r diwrnod. Cynhelir digwyddiadau dathlu unigol ar lefel Ysgol hefyd o amgylch Parc Cathays cyn y digwyddiad ffurfiol yn Stadiwm Principality i roi’r cyfle i fyfyrwyr ddathlu gydag academyddion prifysgol a graddedigion eraill. Unwaith eto, bydd eich adborth yn helpu i lywio'r digwyddiadau hynny, a’n nod fydd rhoi rhagor o fanylion cyn bo hir.

Byddwn yn ysgrifennu eto at bob myfyriwr i'w gwahodd yn ffurfiol i'w seremonïau. Bydd rhagor o fanylion am yr union gynlluniau ar gyfer y diwrnod yn cael eu hamlinellu. Fel y dywedais, byddwn yn myfyrio ar eich adborth ac rwy'n ddiolchgar i chi am rannu eich pryderon a'ch barn â ni.

Rwyf wir yn gobeithio y gallaf edrych ymlaen at eich croesawu i'ch dathliad Graddio wyneb yn wyneb.

Dymuniadau gorau,

Claire Morgan 

Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad Myfyrwyr

Stonewall

Stonewall - 22/06/21

Ymateb i lythyr y Crwner - 09/02/2022

Ymateb i lythyr y Crwner

Neges ar y cyd i fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru - 25/10/21

Neges ar y cyd i fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru

External review of progress on issues of race equality at Cardiff University - 1 December 2021

Read the full review of progress on issues of race equality.

External review of progress on issues of race equality at Cardiff University

EXTERNAL REVIEW OF PROGRESS ON ISSUES OF RACE EQUALITY AT CARDIFF UNIVERSITY

Read our full response

Response to the external review of progress on issues of racial equality

Cardiff University Response to the External Review of Progress on Issues of Race Equality

Cardiff University Response to the External Review of Progress on Issues of Race Equality

Statement - 15/10/21

Statement - 15/10/21

Statement on concerns raised about scaling - 15/07/21

Statement on concerns raised about scaling - 15/07/21

Canlyniadau ACM 2021

Datganiad ynghylch canlyniadau ACM 2021

Ymateb i Nation.Cymru - 22/06/21

Response to Nation.Cymru - 22/06/21

Sylwadau cyfryngau cymdeithasol - 17/06/21

Sylwadau cyfryngau cymdeithasol - 17/06/21

Statement issued to The Tab - 03/06/21

Statement issued to The Tab - 03/06/21

Neges i Gadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Prifysgol Caerdydd o'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr - 20.5.21

Neges i Gadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Prifysgol Caerdydd o'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr - 20.5.21

Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol (ILEP) - 04.05.2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol newydd (ILEP), yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU i roi’r gorau i fod yn rhan o gynllun Erasmus+.

Rhaglen ddogfen BBC Three - 28/04/2021

Datganiad ynghylch rhaglen ddogfen BBC Three - 28/04/2021

Datganiad a gyflwynwyd i The Tab - 22/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i The Tab - 22/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online - 15/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online - 15/04/21

Ebost ymddiheuro - Dr Helen McCarthy

Ebost a anfonir i'r holl fyfyrwyr BI3354 Anatomeg Uwch ar ran Dr Helen McCarthy

Neges i fyfyrwyr yn yr Ysgol Meddygaeth o Bennaeth yr Ysgol - 24/11/20

Neges i fyfyrwyr yn yr Ysgol Meddygaeth o Bennaeth yr Ysgol - 24/11/20

Datganiad gan Bennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – dydd Gwener, 20 Tachwedd, 2020

Datganiad gan Bennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – dydd Gwener, 20 Tachwedd, 2020

Datganiad i BBC Wales – dydd Mercher 18 Tachwedd, 2020

Datganiad i BBC Wales – dydd Mercher 18 Tachwedd, 2020

Datganiad ynghylch astudiaeth cyn-argraffu Prifysgol Caerdydd am effeithlonrwydd cegolch yn erbyn SARS-COV-2 in vitro:

Datganiad ynghylch astudiaeth cyn-argraffu Prifysgol Caerdydd am effeithlonrwydd cegolch yn erbyn SARS-COV-2 in vitro

Cyhoeddiadau llywodraethau Cymru a'r DU ynghylch graddau

Datganiad yn ymateb i gyhoeddiadau llywodraeth Cymru a'r DU ynghylch graddau.

Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd

Datganiad am yr Ysgol Deintyddiaeth

Llythyr agored oddi wrth yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd - 02/06/20

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Men’s football team – 06/03/2020

Cardiff University statement on the men's football team

Social media comments - 17/12/2019

University statment on social media comments

Voter registration – 12/12/2019

University statement on voter registration

University statement on Student Union lift - 11/12/2019

University statement on the Park Place Cardiff University Students' Union lift

Pro-choice motion – Cardiff University Students’ Union

Statement from Jackie Yip, Students’ Union President

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report – 22/11/2019

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report

Allegations of racism - 27/06/2019

Statement on allegations of racism at Cardiff University

OIA summary - 01/07/2019

Response to OIA summary

Mental health support - 13/05/2019

Statement on mental health support at Cardiff University

Cardiff University event - 10/04/2019

Statement regarding event at Cardiff University

General Practice - 02/04/2019

Letter regarding general practice

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students - 20/03/2019

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students

Letter to the Editor, The Sunday Times: re foreign medical students - 14/03/2019

Letter to the Editor, The Sunday Times regarding the article 'Britons lose out to rush of forgein medical students'

BBC Wales Live - 20/02/2019

BBC Wales Live statement

School of Welsh/Welsh for Adults - 19/02/2019

Datganiad Trawsffurfio Caerdydd

Trawsffurfio Caerdydd

Datgelu cynllun i gyflawni cynllun strategol y Brifysgol

Cardiff University Staff Opposing Brexit

Vice-Chancellor’s response to the open letter from the group Cardiff University Staff Opposing Brexit

Malcolm Anderson

Statement regarding Malcolm Anderson

ESRC PhD applications

Statement regarding ESRC PhD applications

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl - Update 27/04/2018

Updated statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Allegations relating to research misconduct - 19/04/2018

Statement on allegations relating to research misconduct

Cardiff University to stop investing in fossil fuels

Cardiff University has announced it is to stop investing in fossil fuels by 2021.

Partial Fossil Fuel Divestment

Our statement on Partial Fossil Fuel Divestment

Aberconway Building and Library - updated 23/2/2018

Following an incident on 19/02/18 at Aberconway Building the University has issued a statement.