Ewch i’r prif gynnwys

Message from the Vice-Chancellor on pro-Palestine protest , 15/5/24

Annwyl bawb,

Rwy'n ysgrifennu atoch i'ch gwneud yn ymwybodol bod grŵp o brotestwyr o blaid Palestina wedi sefydlu gwersyll ar Rodfa'r Bedol y Prif Adeilad.

Fel yr wyf wedi ysgrifennu o'r blaen, rwy'n deall yn llawn y cryfder teimlad sy'n cael ei ysgogi gan effaith ddinistriol rhyfel parhaus Israel-Gaza.

Fel Prifysgol mae'n rhaid i ni gefnogi'r hawl i gymryd rhan mewn protest gyfreithlon, heddychlon a pharchus. Ar yr un pryd, mae'n bwysig bod pob aelod o'n cymuned yn teimlo'n ddiogel, yn cael eu parchu a'u bod yn rhydd o aflonyddu.

Rydym yn monitro'r sefyllfa dra hefyd yn gweithio i leihau effaith ar staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â'n campws.

Mae'r Prif Adeilad yn parhau ar agor ond bydd angen i bob aelod o staff a bob un o’n myfyrwyr i ddangos cardiau adnabod i gael mynediad i'r adeilad, ac i fynd i mewn i'r adeilad trwy Blas y Parc.

Cefnogaeth ar gyfer staff

Rwy'n cydnabod bod Rhyfel Israel-Gaza yn peri gofid mawr i lawer o aelodau o'n cymuned.

Gall staff gysylltu â’n darparwyr cymorth newydd Vivup (yn flaenorol Care First) os oes angen cymorth arnoch a byddem yn annog i unrhyw staff yr effeithiwyd arnynt i gysylltu â'u rheolwr llinell neu Bennaeth yr Ysgol/Adran Gwasanaethau Proffesiynol.

Rydym yn cynnig cefnogaeth fugeiliol ac ysbrydol i holl aelodau o gymuned y Brifysgol ni waeth os oes gennych ffydd benodol.

Gallwch gysylltu ag un o'n caplaniaid a byddant yn trefnu amser i gwrdd â chi neu gallwch eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun sy'n gynrychiolydd o draddodiad ffydd eich hun.

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Gall myfyrwyr gysylltu â Chyswllt Myfyrwyr yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr i gael mynediad i unrhyw un o'n gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr yn cynnwys cyngor cwnsela a lles.

Gall myfyrwyr hefyd gael cyngor annibynnol gan ein Hundeb Myfyrwyr. Gallwch gysylltu â Chyngor Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr i gael cyngor di-dâl, cyfrinachol a diduedd drwy e-bost yn advice@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio +44 (0)29 2078 1410 neu drwy ymweld â nhw wyneb yn wyneb, o ddydd Llun i ddydd Gwener 09:30 tan 16:30 ar drydydd llawr Undeb y Myfyrwyr.

Os yw unrhyw fyfyriwr yn pryderu am effaith digwyddiadau diweddar ar ei astudiaethau, gallant gysylltu â'i diwtor personol a thrafod ein polisi amgylchiadau esgusodol. Byddaf yn rhoi diweddariadau ar y sefyllfa hon fel sy'n ofynnol dan yr amgylchiadau.

Gyda dymuniadau gorau,

Wendy