Sut i wneud cais

Rydym wrth ein bodd eich bod wedi dewis astudio gyda ni ar gyfer mynediad yn naill ai 2018 neu 2019.  Felly, hoffem eich helpu i gyflwyno cais mewn ffordd mor hwylus â phosibl.

Dewis eich cwrs

 • Chwilio am gwrs
 • Edrychwch ar y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau UCAS (isod)
 • Darllenwch y gofynion mynediad penodol a'r meini prawf derbyn ar gyfer eich cwrs
 • Gall myfyrwyr rhyngwladol weld a oes ganddynt y cymwysterau priodol drwy fynd i dudalen berthnasol eu gwlad
 • Ar gyfer rhai cyrsiau, hwyrach y bydd angen cyfweliad, sefyll prawf neu gyflwyno portffolio - bydd y gofynion mynediad yn nodi a fydd hyn yn angenrheidiol
 • Gwnewch yn siŵr eich yn bodloni'r gofynion iaith Saesneg (myfyrwyr tramor yn unig).

Casglu dogfennau a gwybodaeth

Gwnewch yn siŵr bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i lenwi'r ffurflen gais (e.e. hanes addysgol, datganiad personol, manylion canolwyr). Mae’r wybodaeth hon ar gael ar wefan UCAS.

Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer pob cwrs israddedig amser llawn drwy UCAS Apply. Gallwch gyflwyno cais o 1 Medi y flwyddyn cyn yr ydych yn bwriadu dechrau eich cwrs.

Ymgeiswyr ag anableddau neu anghenion penodol

Os oes gennych anabledd neu anhawster dysgu penodol (fel dyslecsia), cofiwch nodi hyn ar eich ffurflen UCAS fel ein bod yn cael gwybod am eich anghenion cyn i chi gyrraedd.

Astudiaethau rhan amser

Mae modd astudio rhai cyrsiau'n rhan amser. Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs rhan amser, rhaid cyflwyno cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol, nid UCAS. Cewch wybod rhagor ar ein tudalen am astudio'n rhan amser.

Olrhain eich cais

Gallwch olrhain eich cais gydag UCAS Track.

UCAS Extra

Os hoffech wneud cais am le mewn prifysgol arall ond rydych eisoes wedi defnyddio eich pum dewis, gallech fod yn gymwys i ddefnyddio UCAS Extra. Mae'r gwasanaeth hwn yn caniatáu i chi wneud cais ar gyfer cyrsiau sydd â lleoedd gwag rhwng diwedd mis Chwefror a diwedd mis Mehefin. Rhagor o wybodaeth am UCAS Extra.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Mae dau ddyddiad cau ar gyfer ceisiadau UCAS:

 • 15 Hydref ar gyfer Meddygaeth (Codau UCAS: A100 & A104) a Deintyddiaeth (Codau UCAS: A200 ac A204)
 • 15 Ionawr ar gyfer pob cwrs arall

Ceisiadau ar ôl 15 Ionawr: cewch gyflwyno cais tan 30 Mehefin, ond caiff ei farcio fel cais 'hwyr' a'r tiwtoriaid derbyn fydd yn penderfynu a fyddent yn ei ystyried ai peidio.

Myfyrwyr rhyngwladol

Caiff ceisiadau gan fyfyrwyr tramor (y tu allan i'r UE) eu derbyn drwy UCAS tan 30 Mehefin. Fodd bynnag, argymhellir i chi gyflwyno cais cyn gynted â phosibl.

15 Hydref ar gyfer Meddygaeth (Codau UCAS: A100 & A104) a Deintyddiaeth (Codau UCAS: A200 ac A204)

Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl 30 Mehefin cysylltwch â'r Swyddfa Ryngwladol yn uniongyrchol i drafod eich cais.

Cymryd blwyddyn allan

Bydd y rhan fwyaf o ysgolion academaidd yn ystyried ceisiadau wedi'u gohirio, ond rhaid i chi nodi hyn ar eich ffurflen UCAS a'ch rhesymau dros ohirio. Cysylltwch â'r ysgol academaidd berthnasol i gadarnhau hyn cyn cyflwyno cais.

Bydd UCAS yn cysylltu â chi drwy ebost neu lythyr wedi i chi gael o leiaf un cynnig. Os cynigir lle i chi, bydd yn gynnig diamod neu amodol:

Cynigion diamod

Mae hyn yn golygu eich bod wedi bodloni'r holl ofynion academaidd a'n bod yn fodlon eich derbyn.

Cynigion amodol

Mae hyn yn golygu ein bod yn cynnig lle i chi os byddwch yn bodloni amodau penodol. Mae'r rhain fel arfer yn seiliedig ar eich arholiadau neu brawf iaith Saesneg. Pan fyddwch wedi bodloni'r amodau, bydd eich cynnig yn newid i gynnig diamod

Gwahoddiadau

Gan ddibynnu ar y cwrs, efallai y cewch eich gwahodd i gyfweliad neu ddiwrnod gwybodaeth neu gallem ofyn i chi gyflwyno portffolio o waith. Os felly, caiff hyn ei nodi'n glir yn UCAS Track.

Pryd y caf wybod?

Bydd hyn fel arfer yn dibynnu ar pryd y byddwch yn cyflwyno eich cais drwy UCAS (ar ôl 1 Medi), felly gorau po gyntaf yr ewch ati. Fodd bynnag, nid oes rhaid i brifysgolion a cholegau wneud penderfyniad tan ddechrau mis Mai.

Rhaid i chi fynd ati nawr i ystyried eich cynigion a rhoi gwybod i UCAS am eich dewis drwy'r system 'Track'. Bydd y dyddiad cau ar gyfer ateb eich cais i'w weld yn 'Track'.

Mae gennych dri dewis:

Derbyn yn gadarn

Dyma'r dewis cyntaf/sydd orau gennych. Dim ond un cynnig y gallwch ei dderbyn yn gadarn.

Derbyn fel dewis wrth gefn (dewisol)

Os cynnig amodol yw'r cynnig yr ydych wedi'i dderbyn yn gadarn, cewch dderbyn cynnig arall (amodol neu ddiamod) fel dewis wrth gefn rhag ofn na fyddwch yn bodloni amodau'r cynnig yr ydych wedi'i dderbyn yn gadarn. Dim ond un cynnig y gallwch ei dderbyn fel dewis wrth gefn.

Gwrthod

Rhaid i chi wrthod pob cynnig arall. Os nad ydych am dderbyn unrhyw gynnig, gallwch wrthod pob un ohonynt. Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch wedyn yn gymwys i ddefnyddio gwasanaeth UCAS Extra neu glirio.

Cewch wybodaeth fanwl am sut a phryd i ymateb i gynigion ar wefan UCAS.

Beth i'w wneud na chewch unrhyw gynigion

Os na chewch unrhyw gynigion neu os ydych yn dewis gwrthod pob cynnig, efallai y cewch gyflwyno cais ar gyfer cwrs arall drwy UCAS Extra. Dim ond ar gyfer y cyrsiau hynny sydd â lleoedd ar ôl arnynt y gallwch gyflwyno cais ar eu cyfer. Mae gwasanaeth Extra ar agor rhwng diwedd mis Chwefror a dechrau mis Gorffennaf. Yn Extra, gallwch gyflwyno cais ar gyfer un cwrs ar y tro drwy ddefnyddio UCAS Track.

I fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra, mae angen i chi fod wedi:

 • gwneud pum dewis eisoes
 • cael penderfyniadau gan bob un o'r dewisiadau hyn, a
 • naill ai heb gael unrhyw gynigion neu wedi gwrthod pob un o'ch cynigion.

Cofiwch: Os byddwch yn gwrthod eich cynigion ac yn ychwanegu dewis drwy wasanaeth Extra, ni fyddwch yn gallu derbyn unrhyw un o'ch dewisiadau gwreiddiol yn ddiweddarach.

Please see the UCAS website for further information

Many exam results are sent to us from UCAS directly, so you don't need to send us copies. You can check UCAS to see which exam results they receive.

If your results are not provided to the University by UCAS you will need to upload a copy of your official certificate or transcript via the online application service.

If you are not able to upload a copy of your results, you can email, post or fax them to using the contact details below. Please don't send us original documents in case they get lost in the post.

Dysgwch beth sy’n digwydd pan rydych yn derbyn canlyniadau eich arholiadau.

The University is bound by the requirements of the Data Protection Act 1998 in terms of safeguarding personal information. The University will not discuss your application with anyone unless you have given written permission for the University to do so.

You can authorise someone to respond to our requests for information, submit correspondence and make decisions, for example accommodation preferences, on your behalf. This can be particularly useful if gap year travel is planned. Details should be sent in writing to admissions.

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi eich cais, cysylltwch â'n tîm derbyn myfyrwyr.

Ymholiadau Myfyriwr

Os ydych yn cyflwyno cais o du allan i'r UE, gallech hefyd gael cyngor gan ein swyddfa ryngwladol.

Rhyngwladol