Ewch i’r prif gynnwys

Gwledydd yr UE

Os ydych fel arfer yn byw mewn gwlad yn yr UE ac yn bwriadu astudio tuag at eich gradd gyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2019/20 neu 2020/21, byddwch yn gymwys i gael arian drwy gydol cyfnod eich cwrs.

Mae cyllid ar gael i wladolion yr UE gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (SFW) i ddechrau cwrs ym mis Medi 2019

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd gwladolion yr UE sy'n bwriadu astudio yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 yn gymwys i dalu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o Gymru a byddant yn gymwys i dderbyn arian ar gyfer ffioedd dysgu gan Gyllid Myfyrwyr Cymru. Bydd y myfyrwyr hyn yn gymwys i gael cefnogaeth tan iddynt orffen eu cwrs. Darllenwch gyhoeddiad Llywodraeth Cymru.

Cyllid Ffioedd Dysgu

Gallai myfyrwyr o’r UE sy’n dechrau cwrs yn 2019/20, fod yn gymwys am fenthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy o hyd at £9,000 y flwyddyn, yn amodol ar delerau ac amodau.

Sut i wneud cais am gyllid ffioedd dysgu

Gall myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yn yr UE (ond nid y DU) ac am astudio ym Mhrifysgol Caerdydd wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am arian i dalu ffioedd dysgu. Mae’r broses o wneud cais ar agor i fyfyrwyr sy’n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2019.

Gwnewch gais ar gyfer yr arian hwn cyn dod i'r Brifysgol er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr arian pan fyddwch yn ymrestru.

Ad-dalu benthyciad ffioedd dysgu

Y bwriad yw y byddwch yn dechrau ad-dalu hyn pan fyddwch wedi cwblhau eich astudiaethau ac yn ennill cyflog sydd uwch na throthwy penodol. Pennir y trothwy gan ble rydych yn byw fel arfer ar ôl eich astudiaethau. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael ar wefan ad-dalu'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Mae cyllid ar gael i wladolion yr UE gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (SFW) i ddechrau cwrs ym mis Medi 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd gwladolion yr UE sy'n bwriadu astudio yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 yn gymwys i dalu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o Gymru a byddant yn gymwys i dderbyn arian ar gyfer ffioedd dysgu gan Gyllid Myfyrwyr Cymru. Bydd y myfyrwyr hyn yn gymwys i gael cefnogaeth tan iddynt orffen eu cwrs. Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i’w weld yma.

Nid yw cyllid ar gyfer pob myfyriwr sy’n dechrau cwrs ym mis Medi 2020/21 wedi ei gadarnhau eto. Ar sail pecyn cyllid 2019/20, rydym yn rhag-weld y bydd myfyrwyr newydd o’r UE a fydd yn astudio yn 2020/21 yn gymwys i gyflwyno cais am fenthyciad ffioedd dysgu hyd at swm y ffioedd dysgu sydd angen eu talu arnynt. Bydd unrhyw fenthyciad a gymerir yn ad-daladwy. Fodd bynnag, gallai’r wybodaeth hon gael ei newid.

Cyn gynted ag y caiff y cyllid ei gadarnhau i'r rheini sy'n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2020, byddwn yn diweddaru'r wybodaeth hon. Cofiwch fynd i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau byw yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd yn cael ei ystyried yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU o ran costau byw yn ystod eich astudiaethau. Defnyddiwch ein teclyn cyfrifo costau byw i weld faint mae’n ei gostio i fyw yng Nghaerdydd ar gyfartaledd fel myfyriwr israddedig amser llawn.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ar bob cyfrif:

Tîm Cyngor ac Arian