Ewch i’r prif gynnwys

Gwledydd yr UE

Efallai y bydd cyllid myfyrwyr ar gael i ddinasyddion yr UE. Bydd yr arian sydd ar gael yn dibynnu ar eich statws, lle rydych chi fel arfer yn byw yn y DU, am ba hyd rydych chi wedi byw yn y DU a'r cwrs rydych chi'n dewis ei astudio.

Os ydych yn bodloni'r meini prawf canlynol, efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid myfyriwr:

 • rwyt ti'n genedlaethol o'r UE a ddechreuodd gwrs israddedig newydd ym mis Medi 2021 a
 • roeddech yn byw yn y DU cyn 31 Rhagfyr 2020 a
 • fe wnaethoch gais i Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a
 • mae gennych chi naill ai statws sefydlog neu statws cyn-sefydlog.

Gallwch wirio eich cymhwysedd gan ddefnyddio'r wybodaeth ar y dudalen hon. Cysylltwch â'r Tîm Cyllido a Chyngor ar Fyfyrwyr os oes angen cyngor neu wybodaeth bellach arnoch.

Os ydych yn genedlaethol o'r UE ond yn fyfyriwr parhaus yna dewch o hyd i wybodaeth benodol i chi sydd ar gael ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Gweler ein tudalennau cyllido a ffioedd am ragor o wybodaeth os byddwch yn dechrau cwrs israddedig newydd ym mis Medi 2022 a chi:

 • ddim wedi bod yn gymwys i wneud cais i Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, neu
 • ddim yn gymwys fel aelod perthnasol o'r teulu o rywun sydd â statws Cynllun Preswylio'n Sefydlog i'r UE, neu
 • wedi dewis peidio â gwneud cais i Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Cyllid Myfyrwyr i ddinasyddion yr UE yn dechrau cyrsiau newydd ym mis Medi 2022

Mae nifer o ffactorau'n effeithio ar yr arian sydd ar gael. Y cyntaf yw'r corff ariannu y byddech yn gwneud cais iddo, sy'n cael ei benderfynu gan ble yn y DU rydych chi wedi bod yn byw fel arfer cyn 1 Medi'r flwyddyn rydych chi'n dechrau eich cwrs.

Yn gyffredinol, gallwch wneud cais am gyllid i fyfyrwyr os ydych yn cwrdd â'r holl amodau canlynol:

 • rydych chi'n aelod cenedlaethol o'r UE neu'n aelod perthnasol o deulu o genedlaethol yr UE,
 • mae gennych Statws Cyn-Sefydlog neu Sefydlog,
 • rydych chi fel arfer yn byw yn y DU, Gibraltar, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) a'r Swistir am y 3 blynedd yn union cyn 1 Medi o flwyddyn gyntaf eich cwrs,
 • eich prif reswm dros fod yn yr AEE a'r Swistir oedd peidio â derbyn addysg lawn amser,
 • rowndiau rhagbrofol eich cwrs.

Bydd yr arian sydd ar gael i chi yn cael ei benderfynu gan eich corff ariannu, pa mor hir rydych wedi byw yn y DU a statws Cynllun Preswylio'n Sefydlog i'ch Ue.

Rhai pwyntiau pwysig i'w nodi:

 • Os ydych yn symud i Gymru ar gyfer y brifysgol, byddech yn gwneud cais i'r corff cyllido sy'n berthnasol i ble roeddech yn byw cyn 1 Medi o'r flwyddyn eich bod yn dechrau eich cwrs.
 • Mae mynediad at gyllid myfyrwyr yn cael ei lywodraethu gan reolau ynglŷn ag astudiaeth flaenorol. Felly, os ydych wedi astudio mewn addysg uwch yn y gorffennol, cysylltwch â'r Tîm Cyllido a Chyngor Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.
 • Os ydych chi'n weithiwr mudol o'r UE yn y DU fel gweithiwr mudol, neu yn ddibynnol ar weithiwr mudol, cysylltwch â'r Tîm Cyllid a Chyngor Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.
 • Gallai absenoldebau o'r DU ar ôl i chi dderbyn statws preswylydd sefydlog neu sefydlog effeithio ar eich statws, neu'ch gallu i uwchraddio i statws preswylydd sefydlog. Gofynnwch am gyngor gan Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.
 • Gall ceisiadau am gyllid gymryd tua 6 wythnos i'w prosesu gan eich corff ariannu ond efallai y bydd yn cymryd mwy o amseroedd prysur. Os byddwch yn dibynnu ar gyllid myfyriwr i dalu eich ffioedd dysgu, bydd y Brifysgol yn disgwyl ichi wneud cais am hyn mor gynnar â phosibl a'ch cyllid i fod yn ei le pan fyddwch yn cofrestru. Os cewch unrhyw anawsterau gyda hyn, cysylltwch â'r Tîm Cyllid Myfyrwyr a Chyngor.

Os ydych yn byw yng Nghymru ac un ai statws preswylydd sefydlog neu sefydlog o Gynllun Preswylio'n Sefydlog neu wedi'i setlo ymlaen llaw, yna gallwch wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am gyllid.

Os yn gymwys, bydd yr arian sydd ar gael yn gyllid ffioedd dysgu ar ffurf benthyciad ffioedd dysgu.

Mae benthyciad ffioedd dysgu yn ad-daladwy. Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cyllid cynnal a chadw, wedi'i wneud yn rhannol fenthyciad a grant. Nid yw unrhyw grant a dderbyniwch yn ad-daladwy, ond mae pob benthyciad yn ffynhonnell ariannol ad-daladwy.

Cofiwch weld yma drosolwg o'r cyllid a allai fod ar gael, yn ddibynnol ar statws Eich Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a pha mor hir rydych chi wedi byw yn y DU ar ei gyfer.

Statws Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UEStatws cyn-sefydlogStatws cyn-sefydlogStatws sefydlog
Mae nifer o flynyddoedd fel arfer yn byw yn y DU (yng Nghymru) i gymhwyso ar gyfer cyllid cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs
(1 Medi 2022)*
Llai na 3 blynedd 3 blynedd neu fwy5 blynedd neu fwy
Cyllid Ffioedd Dysgu ar gaelYdwYdwYdw
Cyllid Cynnal a Chadw ar gaelNaYdwYdw

* mae diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs yn cael ei ystyried yn 1 Medi 2022.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am gyllid ffioedd dysgu a/neu gyllid cynnal a chadw, a sut i ymgeisio, gan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Os ydych yn byw yn Lloegr ac un ai statws preswylydd sefydlog neu sefydlog o Gynllun Anheddiad yr UE, yna gallwch wneud cais i Student Finance England am gyllid.

Os yn gymwys, bydd yr arian sydd ar gael yn gyllid ffioedd dysgu ar ffurf benthyciad ffioedd dysgu. Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cyllid cynnal a chadw ar ffurf benthyciad cynnal a chadw. Mae benthyciad ffioedd dysgu a benthyciad cynhaliaeth yn ffynonellau ad-daladwy o gyllid myfyrwyr.

Statws Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UEStatws cyn-sefydlogStatws cyn-sefydlogStatws sefydlog
Na. o flynyddoedd fel arfer yn byw yn y DU (yn Lloegr) i fod yn gymwys am gyllid cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs
(1 Medi 2022)*
Llai na 3 blynedd 3 blynedd neu fwy5 blynedd neu fwy
Cyllid Ffioedd Dysgu ar gaelNaYdwYdw
Cyllid Cynnal a Chadw ar gaelNaNaYdw

* mae diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs yn cael ei ystyried yn 1 Medi 2022.

Gallwch gael rhagor o fanylion am gyllid ffioedd dysgu a/neu gyllid cynnal a chadw, a sut i ymgeisio, gan Student Finance England.

Os ydych chi fel arfer yn byw yn Lloegr ac â statws cyn-sefydlog, unwaith y byddwch yn cyrraedd pum mlynedd o breswylfa gyfreithlon barhaus, byddwch wedyn yn gallu gwneud cais am Statws Preswylydd Sefydlog. Os bydd hyn yn digwydd yn ystod eich cwrs, yna gallwch ddiweddaru Student Finance England a chael eich asesu am gyllid llawn i fyfyrwyr (ffioedd dysgu a chyllid cynhaliaeth). Pan fydd yn cael ei ganiatáu, byddai hyn ar gael o'r chwarter academaidd nesaf, a byddwch yn parhau i fod yn gymwys i gael eich asesu am yr arian hwn am weddill eich cwrs.

Am fwy o fanylion am y cyllid a allai fod ar gael i chi yn ddibynnol ar statws Cynllun Anheddiad eich UE, os gwelwch yn dda, gyda'ch corff cyllido:

Gwlad breswyl

Corff ariannu

Yr Alban

Student Awards Agency Scotland (SAAS)

Gogledd Iwerddon

Student Finance Northern Ireland (SFNI)

Ad-dalu benthyciad ffioedd dysgu neu fenthyciad cynhaliaeth

Os ydych yn gymwys i dderbyn ffi dysgu neu fenthyciad cynhaliaeth y bwriad yw mai dim ond pan fyddwch wedi gorffen eich astudiaethau y byddwch yn dechrau ad-dalu hyn ac yn ennill dros drothwy penodol. Mae'r trothwy yn cael ei benderfynu gan ble rydych chi fel arfer yn byw ar ôl eich astudiaethau. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael ar wefan ad-dalu'r Student Loans Company.

Costau byw yng Nghaerdydd

Cardiff is considered to be one of the most affordable UK cities to live in while you study. See our living cost calculator for the average cost of living in Cardiff as a full time, undergraduate student.

Mae Caerdydd yn cael ei hystyried yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU i fyw ynddi wrth astudio. Gweler ein cyfrifiannell costau byw am gostau byw cyfartalog yng Nghaerdydd fel myfyriwr israddedig, llawn amser.

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr