Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaethau

Rydym yn credu y dylai pawb sydd â'r gallu i astudio yma allu gwneud hynny beth bynnag fo'u hamgylchiadau ariannol.

Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd

Yn 2018, fe wnaeth dros 5,000 o'n myfyrwyr elwa o un o fwrsariaethau Prifysgol Caerdydd. Maent ar gael i fyfyrwyr israddedig amser llawn o aelwydydd incwm is sy'n gymwys i dderbyn cyllid y Deyrnas Unedig ar gyfer costau byw.*

I gael rhagor o wybodaeth am y flwyddyn dechrau berthnasol, gweler isod.

Gan gadw hyn mewn cof, bydd Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd ar gael yn 2019 i roi cefnogaeth ariannol i’r rhai sy’n dod o aelwydydd sy’n ennill llai na chyfanswm o £35,000 mewn incwm asesedig. (dylai myfyrwyr sy'n dychwelyd i'r Brifysgol ddefnyddio'r fewnrwyd).

Mae’r fwrsariaeth o £1,000 ar gael ar ben y grantiau a’r benthyciadau cynhaliaeth a ariennir gan y llywodraeth.

I allu bod yn gymwys i gael dyfarniad rhaid i chi:

  • bod yn gymwys i gael cymorth cyllid i fyfyrwyr y Deyrnas Unedig ar gyfer cynhaliaeth a bod ag incwm aelwyd a aseswyd sydd o dan £35,000 (yn ôl diffiniad y rheoliadau ariannu cymorth i fyfyrwyr)
  • fod yn atebol i dalu ffioedd dysgu o £9,000 (gan gynnwys grant talu ffioedd dysgu, os yw’n berthnasol). Dylech nodi efallai y bydd rhai myfyrwyr sy'n astudio pynciau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yn derbyn arian gan y GIG. Os felly, ni fyddant yn gymwys ar gyfer Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd.

Yn 2019, bydd y bwrsariaethau’n £1,000 ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Mae’r fwrsariaeth hon yn gysylltiedig â blwyddyn academaidd 2019/20. Yn y blynyddoedd dilynol, os bydd myfyriwr yn parhau i fodloni’r meini prawf, bydd bwrsariaeth yn cael ei thalu. £500 fydd isafswm y fwrsariaeth a delir i fyfyrwyr sy’n parhau.

Does dim angen i chi wneud cais am Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd. Pennir eich cymhwysedd trwy’r prawf modd statudol a gynhelir gan eich corff cyllid myfyrwyr yn y Deyrnas Unedig, i bennu hawl i gael grantiau a benthyciadau’r wladwriaeth, felly ni fydd angen i chi gyflwyno cais ar wahân am Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Sylwer y bydd angen i’r Brifysgol, fel rhan o'r amodau wrth i chi gael eich asesu ar gyfer bwrsariaeth, dderbyn data ynghylch incwm eich aelwyd gan eich awdurdod dyfarnu.

Felly, os hoffech gael eich ystyried ar gyfer cael bwrsariaeth y Brifysgol, peidiwch â thicio’r blwch ar y ffurflen asesu gan fod hynny’n dynodi nad ydych yn caniatáu i’r wybodaeth hon gael ei rhannu. Mae angen yr wybodaeth hon i asesu a ydych yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth.

Anfonir cadarnhad ynghylch y fwrsariaeth cyn i’r taliad cyntaf gael ei wneud ddiwedd mis Ionawr 2020.

Bydd Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd ar gael yn 2020 i roi cefnogaeth ariannol i'r rhai sy'n dod o aelwydydd sy'n ennill llai na chyfanswm o £35,000 mewn incwm asesedig (dylai myfyrwyr presennol ddefnyddio'r fewnrwyd).

Mae'r fwrsariaeth o £1,000 ar gael ar ben y grantiau a'r benthyciadau cynhaliaeth a ariennir gan y llywodraeth.

I allu bod yn gymwys i gael dyfarniad rhaid i chi wneud y canlynol:

  • bod yn gymwys i gael cymorth cyllid i fyfyrwyr y Deyrnas Unedig ar gyfer cynhaliaeth a bod ag incwm aelwyd a aseswyd sydd o dan £35,000 (yn ôl diffiniad rheoliadau ariannu Cefnogi Myfyrwyr)
  • bod yn atebol i dalu ffioedd dysgu o £9,000 (gan gynnwys grant talu ffioedd dysgu, os yw'n berthnasol). Sylwer: Efallai y bydd rhai myfyrwyr sy'n astudio pynciau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yn derbyn arian gan y GIG. Os felly, ni fyddant yn gymwys ar gyfer Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd.

Yn 2020, bydd y bwrsariaethau'n £1,000 ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Mae'r fwrsariaeth hon yn gysylltiedig â blwyddyn academaidd 2020/21. Yn y blynyddoedd dilynol, os bydd myfyriwr yn parhau i fodloni'r meini prawf, bydd bwrsariaeth yn cael ei thalu. £500 fydd isafswm y fwrsariaeth a delir i fyfyrwyr sy'n parhau.

Does dim angen i chi wneud cais am Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd. Pennir eich cymhwysedd trwy'r prawf modd statudol a gynhelir gan eich corff cyllid myfyrwyr yn y Deyrnas Unedig, i bennu hawl i gael grantiau a benthyciadau'r wladwriaeth, felly ni fydd angen i chi gyflwyno cais ar wahân am Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Sylwer y bydd angen i'r Brifysgol, fel rhan o'r amodau wrth i chi gael eich asesu ar gyfer bwrsariaeth, gael data ynghylch incwm eich aelwyd gan eich awdurdod dyfarnu.

Felly, os hoffech gael eich ystyried ar gyfer cael bwrsariaeth y Brifysgol, peidiwch â thicio'r blwch ar y ffurflen asesu gan fod hynny'n dynodi nad ydych yn caniatáu i'r wybodaeth hon gael ei rhannu. Mae angen yr wybodaeth hon i asesu a ydych yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth.

Anfonir cadarnhad ynghylch y fwrsariaeth cyn i'r taliad cyntaf gael ei wneud ddiwedd mis Ionawr 2021.

Bwrsariaethau eraill sydd ar gael

Mae yna fwrsariaethau eraill sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig. Cewch wybod mwy drwy ddewis eich blwyddyn mynediad:

Bwrsariaeth wrth Adael Gofal

Gall fyfyrwyr sy'n datgan yn eu cais UCAS eu bod mewn gofal, fod yn gymwys i dderbyn taliad ychwanegol o £3,000. Mae'r taliad hwn yn ychwanegol i Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Bwrsariaeth i Fyfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

Gallai myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio'n gyfan gwbl oddi wrth eu teuluoedd ar ddechrau eu cwrs fod yn gymwys am daliad ychwanegol o £3,000 ar gyfer cwrs tair blynedd arferol. Caiff pob achos ei ystyried yn unigol. Gallai'r taliad hwn fod ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Bwrsariaeth Gofalwyr

Mae'r Fwrsariaeth i Fyfyrwyr sy'n Ofalwyr yn cynnig cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr ifanc sy'n ofalwyr, am eu bod yn fwy tebygol o wynebu costau uwch a heriau mwy o ganlyniad i orfod ymdopi â rôl gofalwr ochr yn ochr ag astudio. Os ydych chi'n gymwys, byddwch yn cael cyfanswm o £3,000 dros gyfnod eich cwrs. Bydd myfyrwyr ifanc sy’n ofalwyr sy'n gymwys yn cael eu hasesu fesul achos. Gellir gwneud y taliadau hyn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Bwrsariaeth Lluoedd Arfog

Mae'r Bwrsariaeth Lluoedd Arfog yn rhoi cyn-filwyr mewn sefyllfa ariannol i allu prynu eitemau ar gyfer eu haddysg, i dalu costau teithio, neu i ddefnyddio fel bond os ydynt am fyw mewn llety preifat. Bydd myfyrwyr amser llawn sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog yn cael £1,000 yn ystod y semester cyntaf. Gellir gwneud y taliadau hyn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Gwobr Cyfleoedd i Geiswyr Lloches

Rydym yn ymwybodol bod ceiswyr lloches a phlant ceiswyr lloches yn aml yn methu â chael mynediad at gymorth cyllid myfyrwyr arferol y DU. Rydym yn cynnig, felly, dwy wobr i fyfyrwyr sydd naill ai'n geiswyr lloches neu'n blant ceiswyr lloches. Bydd ein gwobrau'n talu costau'r ffioedd dysgu ac yn cynnig cefnogaeth ychwanegol yn ystod eich astudiaethau. Mae'r wobr hon yn eithrio unrhyw fyfyrwyr sy'n astudio'r Gwyddorau Gofal Iechyd, Deintyddiaeth neu Feddygaeth.

Bwrsariaeth y Cam Nesaf

Mae’r dyfarniad hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dod i Brifysgol Caerdydd a sydd wedi cymryd rhan yng Nghynllun Ehangu Cyfranogiad y Brifysgol, ac mae incwm eu haelwyd yn is na £35,000.

Gallech naill ai gael gostyngiad o £1,000 yn eich ffioedd llety ym Mhrifysgol Caerdydd neu fwrsariaeth teithio o £500 yn eich blwyddyn gyntaf. Gellir gwneud y taliadau hyn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Cefnogaeth upReach

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth ag upReach i gynnig cefnogaeth rhad ac am ddim a mynediad arbennig i ddiwrnodau blas ar fyd gwaith, mentora gyda chyflogwyr blaenllaw a chyfleoedd i wella eich sgiliau cyflogadwyedd. I fod yn gymwys ar gyfer upReach, byddwch:

  • wedi bod yn mynychu ysgol wladol yn y DU ers 11 oed
  • wedi ennill graddau BBB mewn Safon Uwch (neu gyfwerth)
  • a bydd incwm eich cartref yn is na £42,620.

Dechreuwch eich cais i fod yn Gyswllt upReach nawr.

Sut mae cael rhagor o wybodaeth?

Cewch ragor o wybodaeth ar ein tudalennau gwe cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Bwrsariaeth wrth Adael Gofal

Gall myfyrwyr sy'n datgan yn eu cais UCAS eu bod mewn gofal fod yn gymwys i dderbyn taliad ychwanegol o £3,000. Gellir gwneud y taliad hwn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Bwrsariaeth i Fyfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

Gallai myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio'n gyfan gwbl oddi wrth eu teuluoedd ar ddechrau eu cwrs fod yn gymwys am daliad ychwanegol o £3,000 ar gyfer cwrs tair blynedd arferol. Caiff pob achos ei ystyried yn unigol. Gallai'r taliad hwn fod ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Bwrsariaeth Gofalwyr

Mae'r Fwrsariaeth i Fyfyrwyr sy'n Ofalwyr yn cynnig cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr sy'n ofalwyr, am eu bod yn fwy tebygol o wynebu costau uwch a heriau mwy o ganlyniad i orfod ymdopi â rôl gofalwr ochr yn ochr ag astudio. Os ydych chi'n gymwys, byddwch yn cael cyfanswm o £3,000 dros gyfnod eich cwrs. Caiff gofalwyr cymwys sy'n oedolion ifanc eu hasesu fesul achos. Gellir gwneud y taliadau hyn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Bwrsariaeth Lluoedd Arfog

Mae'r Bwrsariaeth Lluoedd Arfog yn rhoi cyn-filwyr mewn sefyllfa ariannol i allu prynu eitemau ar gyfer eu haddysg, i dalu costau teithio, neu i ddefnyddio fel bond os ydynt am fyw mewn llety preifat. Bydd myfyrwyr amser llawn sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog yn cael £1,000 yn ystod y semester cyntaf. Gellir gwneud y taliadau hyn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Dyfarniad Cyfle i Geiswyr Lloches

Rydym yn ymwybodol bod ceiswyr lloches a phlant i geiswyr lloches yn aml yn methu â chael mynediad at gymorth cyllid myfyrwyr arferol y DU. Felly, rydym yn cynnig dau ddyfarniad i fyfyrwyr sydd naill ai'n geiswyr lloches neu'n blant i geiswyr lloches. Bydd ein dyfarniadau’n talu costau'r ffioedd dysgu ac yn cynnig cefnogaeth ychwanegol yn ystod eich astudiaethau. Ni fydd y dyfarniad hwn ar gael i unrhyw fyfyrwyr sy'n astudio'r Gwyddorau Gofal Iechyd, Deintyddiaeth neu Feddygaeth.

Y Cam Nesaf

Mae'r dyfarniad hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n dod i Brifysgol Caerdydd sydd wedi cymryd rhan yng Nghynllun Ehangu Cyfranogiad y Brifysgol, ac y mae incwm eu cartref llai na £35,000.

Gallech naill ai gael gostyngiad o £1,000 yn eich ffioedd llety ym Mhrifysgol Caerdydd neu fwrsariaeth teithio o £500 yn eich blwyddyn gyntaf. Gellir gwneud y taliadau hyn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Am gael gwybod rhagor?

Cewch ragor o wybodaeth ar ein tudalennau gwe cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

I gael gwybodaeth a manylion cymhwysedd, cysylltwch â:

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau