Ewch i’r prif gynnwys

DU, tu allan i Gymru

Gwiriwch wybodaeth y wlad yr ydych yn preswylio ynddi fel arfer am wybodaeth sy’n ymwneud â chyllid.

Nid yw cyllid ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Medi 2020 wedi ei gadarnhau eto. Mae'r holl wybodaeth isod yn seiliedig ar y wybodaeth orau sydd ar gael i ni ac yn dibynnu ar ble roedd myfyriwr yn byw cyn dechrau ei gwrs. Felly, gallai’r wybodaeth gael ei newid.

Cyn gynted ag y caiff y cyllid ei gadarnhau i'r rheini sy'n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2020, byddwn yn diweddaru'r dudalen hon. Cofiwch hefyd edrych ar wefan eich corff cyllido yn rheolaidd er mwyn cael gwybodaeth gyfredol.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cynnwys ffigurau i fyfyrwyr sy'n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2020. Mae’r ffigurau hyn yn aros am gymeradwyaeth seneddol felly maent yn gallu newid. Cyn gynted ag y caiff y ffigurau eu cadarnhau i'r rheini sy'n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2020, byddwn yn diweddaru'r wybodaeth hon. Yn y cyfamser, cofiwch fynd i wefan Cyllid Myfyrwyr Lloegr i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae cyllid ar gael gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr i ddechrau cwrs ym mis Medi 2020

Os ydych yn byw yn Lloegr gallwch wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Lloegr i gael cyllid ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Mae'r arian sydd ar gael gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr yn cynnwys arian ar gyfer ffioedd dysgu ac arian i dalu costau byw.

Benthyciad ffioedd dysgu

Yn amodol ar delerau ac amodau, ni fydd rhaid i fyfyrwyr sy’n byw yn Lloegr ac yn astudio tuag at eu gradd gyntaf dalu eu ffioedd dysgu ymlaen llaw. Yn lle hynny, gallent fod yn gymwys am fenthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy gwerth hyd at £9,000 y flwyddyn i dalu costau eu ffioedd dysgu (yn wahanol i Lloegr, lle gellir codi hyd at £9,250 mewn ffioedd dysgu, £9,000 yw uchafswm y ffioedd yng Nghymru). Byddai'r arian hwn yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'ch Prifysgol ar ôl i chi gofrestru.

Byddwch yn dechrau ad-dalu'r benthyciad hwn pan fyddwch wedi cwblhau eich astudiaethau ac yn ennill cyflog sydd uwch na £25,725* y flwyddyn (yn dibynnu ar delerau ac amodau).

*Adolygir y ffigwr hwn yn flynyddol

Cyllid ar gyfer costau byw

Gall pob myfyriwr cymwys sy'n gwneud cais i Gyllid Myfyrwyr Lloegr gael benthyciad cynhaliaeth i'w helpu i dalu ei gostau byw. Disgwylir i'r benthyciad hwn gyfrannu at gostau llety, bwyd, teithio a byw yn gyffredinol. Bydd y swm sydd ar gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol a ble rydych yn byw yn ystod eich astudiaethau.

Mae'r tabl canlynol yn dangos enghreifftiau o'r arian sydd ar gael yn ddibynnol incwm y cartref a ble mae'r myfyriwr yn byw yn ystod ei astudiaethau:

Cymorth cynhaliaeth ar gyfer myfyriwr israddedig amser llawn sy’n byw oddi cartref yn 2020/21

Incwm yr aelwyd

Benthyciad ar Gael – 2020/21*

*Ffigurau yn dibynnu ar gymeradwyaeth seneddol

£25,000 a llai

£9,203

£35,000

£7,884

£45,000

£6,565

£55,000

£5,246

£62,212 a throsodd

£4,289

Fel y gwelir uchod, bydd faint o arian cynhaliaeth sydd ar gael yn cael ei effeithio gan fanylion incwm yr aelwyd.

Os byddwch yn byw yng nghartref eich rhieni yn ystod eich astudiaethau, £7,747 yw cyfanswm y benthyciad cynhaliaeth sydd ar gael, ond mae manylion incwm y cartref yn gallu effeithio ar hynny o hyd.

Sylwer os bydd incwm y cartref yn uwch, mae’r Llywodraeth yn disgwyl i rieni gyfrannu tuag at gostau byw’r myfyriwr.

Bydd y benthyciad cynhaliaeth hwn yn cael ei dalu'n uniongyrchol i fyfyrwyr, fel arfer mewn tri thaliad; un ar ddechrau pob tymor. Fel arfer bydd y taliad cyntaf yn cael ei ryddhau i chi ymhen 3-5 diwrnod gwaith ar ôl i chi orffen ymrestru a chasglu eich cerdyn Adnabod. Felly, mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod arian gennych ar gyfer o leiaf pythefnos pan fyddwch yn cyrraedd y Brifysgol.

Os byddwch yn newid unrhyw fanylion am eich cwrs neu fan astudio ar ôl i chi wneud cais am arian, dylech roi gwybod i Gyllid Myfyrwyr Lloegr cyn gynted ag y byddwch yn gwybod am newid neu gallai hyn achosi oedi cyn talu'r arian.

Arian ychwanegol gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol, gallai arian ychwanegol fod ar gael i chi. Er enghraifft, os oes gennych anabledd, neu os oes gennych blant neu oedolyn sy'n ddibynnol arnoch. Ewch i Gyllid Myfyrwyr Lloegr i gael rhagor o wybodaeth.

Arian ychwanegol gan Brifysgol Caerdydd

Yn ogystal â'r arian uchod gallech fod yn gymwys am Fwrsariaeth gan Brifysgol Caerdydd.

Costau byw yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd yn cael ei ystyried yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU o ran costau byw yn ystod eich astudiaethau. Defnyddiwch ein teclyn cyfrifo costau byw i weld faint mae’n ei gostio i fyw yng Nghaerdydd ar gyfartaledd fel myfyriwr israddedig amser llawn.

Ad-dalu benthyciadau

Os byddwch yn cael benthyciad ffioedd dysgu a benthyciad cynhaliaeth, bydd y rhain yn cael eu cyfuno i fod yn un swm y byddwch yn ei ad-dalu ar ôl gadael eich cwrs.  Byddwch yn atebol i ad-dalu unrhyw fenthyciadau rydych chi wedi eu cymryd yn y mis Ebrill cyntaf ar ôl i chi adael eich cwrs. I fyfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis Medi 2020, dim ond pan fyddwch yn ennill dros £25,725 y flwyddyn y bydd rhaid i chi ei ad-dalu. Seilir eich ad-daliad misol ar yr hyn rydych yn ei ennill, nid faint y bu ichi ei fenthyg.

Bydd pob myfyriwr yn atebol ar gyfer y benthyciad am 30 mlynedd ar ôl y mis Ebrill ar ôl gorffen ei gwrs. Os oes balans sy'n weddill ar ôl 30 mlynedd, bydd hyn yn cael ei ddileu.

Llog ar eich benthyciadau

Codir llog ar unrhyw fenthyciad a gewch, yn dechrau ar yr adeg pan fyddwch yn ei dderbyn (benthyciad cynhaliaeth) neu pan fydd yn cael ei ddefnyddio ar eich rhan (benthyciad ffioedd myfyrwyr) nes y byddwch wedi talu eich benthyciad yn llawn, neu caiff unrhyw falans ei ddileu.

Ar hyn o bryd, y gyfradd log yw RPI (Retail Price Index) - Mynegai Prisiau Manwerthu + hyd at 3%. Mae'r swm a godir arnoch chi hefyd yn dibynnu ar p'un a ydych yn astudio neu'n gweithio ac os ydych yn gweithio, faint rydych yn ei ennill.

Gallwch gael rhagor o fanylion ynghylch sut y codir llog ar eich benthyciad myfyrwyr ar wefan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Cost ad-daliadau

Ar hyn o bryd, mae ad-daliadau ar fenthyciadau israddedig wedi’u pennu ar gyfradd o 9% o’ch incwm sydd dros £25,725 y flwyddyn. Fel arfer, caiff ad-daliadau eu cymryd o’ch cyflog drwy’r system dreth. Gallwch hefyd wneud ad-daliadau gwirfoddol.

Edrychwch ar y tabl isod i gael syniad o faint fyddai’r ad-daliadau misol:

Eich incwm blynyddol (cyn treth)

Ad-daliad misol

£18,000

£0 - cyflog yn is na'r trothwy

£28,000

£17.07

£30,000

£32.07

£35,000

£69.57

£45,000

£144.57

Sut i wneud cais am gyllid

Bydd myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yn Lloegr yn gwneud cais i Gyllid Myfyrwyr Lloegr am eu cyllid. Mae disgwyl i’r broses o wneud cais i fyfyrwyr sy’n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2020 agor ym mis Mawrth 2020.

Os ydych yn byw yn yr Alban byddwch yn gallu gwneud cais am arian i Asiantaeth Cyllid Myfyrwyr yr Alban. Ewch i’w gwefan i gael gwybodaeth am yr arian fydd ar gael ar gyfer 2020/21 a sut i wneud cais.


Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon byddwch yn gallu gwneud cais am arian i Gyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon. Ewch i’w gwefan i gael gwybodaeth am yr arian fydd ar gael ar gyfer 2020/21 a sut i wneud cais.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Tîm Cyngor ac Arian.

Tîm Cyngor ac Arian