Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth (MBBCh)

 • Maes pwnc: Meddygaeth
 • Côd UCAS: A100
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 5 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

Bydd y radd hon yn eich paratoi chi ar gyfer bywyd gwaith gwerth chweil fel meddyg sylfaen yn y GIG ac ar gyfer eich gyrfa y tu hwnt i hynny.  Mae ein cwrs wedi ei strwythuro dros bum mlynedd i ganiatáu i chi gaffael gwybodaeth, sgiliau clinigol ac agweddau proffesiynol o fewn cwricwlwm sbiral integredig.  Ein nod yw paratoi clinigwyr gwych sy'n deall pobl a'r amgylchedd lle’r ydym yn byw.

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar eich paratoi chi ar gyfer dysgu mewn addysg uwch ac adeiladu llwyfan ar gyfer gwyddorau clinigol integredig. Mae hyn yn cael ei ddarparu yn yr ystafell ddosbarth, dosbarthiadau ymarferol, darlithoedd a'r amgylchedd dysgu rhithwir.  Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio eich gwybodaeth yn yr amgylchedd clinigol, mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol. 

Mae'r rhaglen yn pwysleisio pwysigrwydd dysgu gwyddoniaeth yn y cyd-destun clinigol, a lle canolog y claf yng ngwaith meddyg. Credwn yn gryf bod cleifion yn ganolog i addysg feddygol, ac fel y cyfryw cewch eich cyflwyno i gleifion o'r flwyddyn gyntaf. Byddwch yn dysgu am gyflyrau meddygol cyffredin gan gleifion go iawn, yn ogystal â'u meddygon, mewn cyfleusterau dilys sydd â darpariaeth drawiadol o offer.

Mae diogelwch cleifion, gwybodaeth wyddonol, ysgolheictod, a rôl wasanaethu meddygon yn themâu sy'n uno'r drwy gydol y cwrs. 

Wrth i chi symud ymlaen drwy'r rhaglen fe welwch fod pwyslais cynyddol ar gaffael sgiliau clinigol, i ddechrau mewn amgylchedd efelychu gan symud ymlaen i leoliadau clinigol estynedig gyda chyfrifoldeb cynyddol mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol ledled Cymru. Drwy gydol y cwrs, disgwylir i chi arddangos priodoleddau proffesiynol meddygon dan hyfforddiant.

Erbyn i chi raddio, byddwch wedi dangos mai gofal dros gleifion sy’n cael blaenoriaeth gennych chi. Drwy ymroi’n llawn i’r cwrs, byddwch yn gallu cymhwyso gwybodaeth a sgiliau mewn modd cymwys a moesegol, ac yn defnyddio eich gallu i ddarparu arweinyddiaeth ac i ddadansoddi sefyllfaoedd cymhleth ac ansicr.  Byddwch wedi cyflawni'r holl ddeilliannau a chymwyseddau clinigol sy'n ofynnol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol a nodwyd ym ‘Meddygon Yfory 2009’.

Mae'r rhaglen Meddygaeth yn cael ei chydnabod fel Cymhwyster Meddygol Sylfaenol dan y Ddeddf Feddygol, a chaiff graddedigion y rhaglen wneud cais i gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol.

 

Dewis i drosglwyddo i'n rhaglen C21 Gogledd Cymru
Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus yng Nghaerdydd, mae gan fyfyrwyr A100 yr opsiwn i drosglwyddo i'n rhaglen C21 Gogledd Cymru ym mlwyddyn dau ac aros yng Ngogledd Cymru am weddill y cwrs. Bydd gofyn i chi fodloni'r un meini prawf mynediad â myfyrwyr eraill ar y cwrs C21 safonol. Os gwnaethoch ddewis yr opsiwn hwn, bydd cefnogaeth benodol ar gael i chi wneud yn siŵr eich bod yn barod ar gyfer symud.

Nodweddion nodedig

 • Cwricwlwm troellog arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd o bob cwr o’r byd
 • Addysgu gan ymchwilwyr a chlinigwyr rhyngwladol eu bri
 • Cael Cymru gyfan yn ystafell ddosbarth i chi, sy'n golygu eich bod chi’n cael rhychwant eang o brofiad clinigol, o feddygfeydd bach, gwledig ac ysbytai bwthyn bach i adrannau damweiniau ac argyfwng prysur dros ben mewn dinasoedd ac arbenigeddau llawfeddygol cymhleth
 • Trosglwyddiad esmwyth i flwyddyn gyntaf eich gyrfa fel meddyg.
 • Cyfleusterau addysgu rhagorol
 • Dilyn gradd ymsang am flwyddyn i gwblhau BSc cysylltiedig â meddygol mewn pwnc o ddiddordeb

Achrediadau

Maes pwnc: Meddygaeth

 • academic-schoolYr Ysgol Meddygaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 8113
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

AAA. Rhaid cynnwys Bioleg a Chemeg. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio. Nid ydym yn derbyn ailddechrau Safon Uwch.

Os ydych chi'n ymgeisydd graddedig, mae'n rhaid bod gennych chi neu fod yn gweithio tuag at radd 2: 1 yn eich gradd a bod â BBB / ABC ar Safon Uwch (neu gyfwerth), gan gynnwys gofynion pwnc a chwrdd â'r gofynion TGAU lleiaf (neu gymwysterau cyfatebol).

Os ydych wedi cwblhau PhD, y gofyniad Safon Uwch lleiaf yw'r BBC a rhaid cwrdd â'r holl feini prawf eraill a restrir ar gyfer graddedigion.


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

36 yn gyffredinol (ac eithrio'r Theori Gwybodaeth a'r Traethawd Estynedig) gan gynnwys 19 yn HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg a Chemeg. Gellir cymryd Gradd 7 mewn Bioleg SL neu Gemeg yn lle Bioleg neu Gemeg HL os oes gennych radd 6 hefyd mewn Mathemateg, Ffiseg neu Ystadegau HL Nid ydym yn derbyn ailddarllediadau IB.

Os ydych chi'n ymgeisydd graddedig, mae'n rhaid bod gennych chi neu fod yn gweithio tuag at radd 2: 1 yn eich gradd a bod â 32 yn gyffredinol yn yr IB, gan gynnwys gofynion pwnc ar lefel Safonol ac Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O 2023 ymlaen, bydd Bagloriaeth Cymru yn cael ei hailenwi'n Dystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru. Bydd y cymhwyster hwn yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

Rhagoriaeth gyffredinol a rhagoriaeth ym mhob modiwl yn y Diploma Cenedlaethol Uwch.

Lefel T

Nid ydym yn derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

International equivalencies are not accepted for this course. Please contact the International Office for information about entry requirements from your country.

Please view your country page for information on our entry requirements, funding opportunities and who our local advisors are.

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 7.0 ar gyfer siarad ac o leiaf 6.5 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 100 gydag o leiaf 24 ar gyfer siarad a 22 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 76 ar gyfer siarad ac o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Canlyniadau ailsefyll

Ni fydd canlyniadau ailsefyll yn cael eu hystyried oni bai eu bod wedi'u cwblhau o fewn 12 mis o ddyddiad sefyll am y tro cyntaf.

Ar eich cais mae'n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o:

 • Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth. Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
 • wyth TGAU ar radd B/6 gan gynnwys gwyddoniaeth ddwbl (neu Fioleg a Chemeg ar wahân), a Mathemateg, neu gymwysterau cyfatebol (lefel, pynciau a gradd).
 • ymwybyddiaeth o'r system gofal iechyd yn y DU a natur yr hyfforddiant meddygol yn eich datganiad personol.

Prawf Derbyn
Rhaid i chi gyflawni UCAT (neu GAMSAT os ydych chi'n raddedig) cyn cyflwyno'ch cais (ac eithrio'r gwledydd hynny sydd wedi'u heithrio). Nid oes gennym sgôr trothwy lleiaf; fodd bynnag, gallwn ddefnyddio sgoriau UCAT / GAMSAT fel rhan o'n proses ddethol.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau tebyg eraill.

Amodau cofrestru
Cyn i chi gychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi hefyd gael archwiliad iechyd, gan gynnwys sgrinio am firysau a thiwbercwlosis a gludir yn y gwaed, gan ein Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Os nad ydych yn imiwn i Hepatitis B, bydd angen i chi gwblhau rhaglen imiwneiddio lawn cyn cymryd rhan mewn gweithdrefnau clinigol.
Nid yw bod â firws a gludir yn y gwaed neu glefydau heintus eraill yn eich atal rhag cwblhau'r cwrs hwn a chael cofrestriad y Cyngor Meddygol Cyffredinol, ond ni fydd rhai arbenigeddau yn agored i chi yn ystod hyfforddiant nac yn eich gyrfa.
Os oes gennych fater iechyd y credwch a allai gael effaith ar eich gallu i astudio neu ymarfer, cysylltwch â ni cyn cyflwyno cais.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Rhoi sgôr i'ch cais

Cewch bwyntiau am y cymwysterau a gyflawnwyd gennych. Dyfernir pwyntiau ar gyfer naw pwnc TGAU sy'n gorfod cynnwys Bioleg, Cemeg, Saesneg Iaith a Mathemateg. Mae graddau Safon Uwch a graddau anrhydedd a gyflawnwyd yn rhoi pwyntiau ychwanegol i chi.

TGAU

9, 8, A* = 3 phwynt

7, A = 2 bwynt

6, B = 1 pwynt

Safon Uwch

A* = 3 phwynt

A = 2 bwynt

Gradd (rhaid cyflawni'r graddau TGAU a Safon Uwch gofynnol)

Cyfanswm o 27 pwynt

27 pwynt yw'r uchafswm y gallwch eu cael. Mae'r sgôr terfyn i gael cyfweliad yn amrywio bob blwyddyn gan y bydd yn dibynnu ar ba mor gystadleuol yw'r holl geisiadau.

Ein proses gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweliad.

Rydym yn defnyddio fformat cyfres o gyfweliadau byr (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus, y byddwch chi'n mynd o un i'r nesaf yn eu tro.

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:
- yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
- wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
- yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
- yn gallu cyfleu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

FFfioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim
Blwyddyn pump £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £36,700 Dim
Blwyddyn dau £36,700 Dim
Blwyddyn tri £36,700 Dim
Blwyddyn pedwar £36,700 Dim
Blwyddyn pump £36,700 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Bydd eich cwrs yn cael ei rannu i dri chyfnod gwahanol. Yn ystod cam 1 (Blwyddyn 1 a 2) byddwch yn dysgu’r wyddoniaeth graidd ac ymarfer clinigol. Yn ystod cam 2 (Blwyddyn 3 a 4) byddwch yn dysgu sut i ofalu drwy brofiad clinigol cyfoes integredig, ac yn ystod cyfnod 3, byddwch yn dysgu ar sail gwaith ac yn y gwaith, gan atgyfnerthu eich gwaith paratoi ar gyfer ymarfer.

Mae'r Cwrs Israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn Gwrs Anfodiwlaidd ac felly mae'n amhosibl rhoi’r dysgu mewn adrannau. Y syniad y tu ôl i C21 yw meithrin ac ennill gwybodaeth a syniadau newydd drwy ehangu a datblygu’r hyn rydych chi’n ei wybod yn barod. Mae "cwricwlwm sbiral" yn rhoi cyfle i chi ailymweld ag agweddau ar ddysgu, a thrwy hynny ddyfnhau eich dealltwriaeth.

Y prif ddull o gyflawni ym mlwyddyn un a dau fydd drwy ddysgu seiliedig ar achos, lle’r ydych yn cael eich cefnogi mewn grwpiau bach gan hwylusydd hyfforddedig. Byddwch yn dysgu gwyddoniaeth sylfaenol a chlinigol drwy astudio’r thema ‘Cwrs Cronolegol Bywyd’.  Bydd pob uned astudio yn cynnwys cyfres o achosion cleifion, a fydd yn para tua phythefnos fel arfer. 

Yn ystod blynyddoedd tri a phedwar byddwch yn cymhwyso ac yn meithrin yr hyn a ddysgwyd yn flaenorol drwy fwy o amser clinigol mewn ysbytai a meddygfeydd ledled Cymru. Bydd dysgu yn cael ei ganoli ar brofiad cleifion wrth i chi ddilyn cleifion ar hyd y llwybr gofal o leoliadau cymunedol i ofal ysbyty ac yn ôl i'r gymuned ar leoliadau gwaith.  Bydd dysgu ar leoliad clinigol yn cael ei ategu gyda chyfnodau pellach o hyfforddiant yn ôl yng Nghaerdydd, lle byddwch yn ailymweld ag egwyddorion gwyddonol craidd ac yn adeiladu ar y rhain, ond gyda rhagor o bwyslais ar y patho-ffisioleg, dulliau diagnostig, rheoli a thrin clefydau cyffredin.

Erbyn blwyddyn pump byddwch yn barod i ymgymryd â rôl fwy gweithredol mewn timau clinigol.  Mae'r pwyslais ar gyfnerthu gwybodaeth a sgiliau i'ch paratoi ar gyfer gweithio fel meddyg yn y GIG, gan sicrhau trosglwyddiad llyfn o fod yn fyfyriwr i fod yn Feddyg Sylfaen.

Mae'r dysgu craidd yn cael ei ategu gan gyfres o “gydrannau a ddewiswyd gan y Myfyriwr” (SSC) ym mhob blwyddyn o'r rhaglen, sy'n eich galluogi i ddewis prosiectau o blith rhestr o ddewisiadau sydd ar gael, neu i ddatblygu eich prosiect eich hun. Mae SSC yn darparu'r ysgogiad a'r cyfle i chi, dan arweiniad a chyfarwyddyd priodol, i gaffael gwybodaeth drwy broses archwilio ac eich ymdrechion deallusol eich hun.

Mae SSC yn ategu addysgu MB BCh craidd, sy'n eich galluogi i astudio meysydd o ddiddordeb arbennig, gan gyflwyno sgiliau ymchwil ac annog meddwl dadansoddol a beirniadol o’ch blwyddyn gyntaf ymlaen. Cewch eich annog i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o arbenigeddau meddygol a gwyddonol, gan gynnwys y rhai y tu allan i barth meddygaeth draddodiadol.  Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i fynd ar leoliad gwaith 'dewisol' ac ymweld â lleoliadau meddygol yn unrhyw le yn y Deyrnas Unedig neu'n rhyngwladol. Mae'r 'dewisiadau' hyn yn eich galluogi i fynd ar drywydd agwedd ar feddygaeth sydd o ddiddordeb arbennig i chi.

Rhwng blynyddoedd 3 a 4 a 4 a 5, mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig nifer o gyfleoedd gradd wedi eu mewnosod mewn disgyblaethau sy'n gysylltiedig ag iechyd, fel ffarmacoleg, iechyd y cyhoedd ac epidemioleg, niwrowyddoniaeth, geneteg a meddygaeth seicolegol. Mae yna hefyd gytundebau gyda Sefydliadau Addysg Uwch eraill yng Nghymru i fyfyrwyr meddygol gael gradd baglor mewn un flwyddyn, mewn pynciau fel gwyddor chwaraeon. Mae'r radd fewnosod yn cynnig cyfle i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwil neu yrfa academaidd fynd ar drywydd maes meddygol yn fanwl a datblygu eu sgiliau ymchwil ymhellach.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/2023. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar eich paratoi chi ar gyfer dysgu mewn addysg uwch ac adeiladu llwyfan ar gyfer gwyddorau clinigol integredig. Yn ystod semester cyntaf Blwyddyn 1 cewch gyflwyniad i'r wybodaeth graidd, y sgiliau a'r ymddygiad a ddisgwylir gan feddyg.

 • Bydd eich cyflwyniad yn para am y 12 wythnos gyntaf, gan ymdrin â hanfodion anatomeg, biocemeg, ffisioleg, bioleg y gell a’r moleciwl, imiwnoleg, microbioleg a phatholeg
 • Byddwch yn datblygu’r sgiliau cyfathrebu, y sgiliau clinigol sylfaenol a’r proffesiynoldeb sy’n ofynnol mewn meddyg.

Seilir gweddill Blwyddyn 1 ar gyfres o sefyllfaoedd clinigol sy’n cysylltu’r gwyddorau sylfaenol â chyflyrau clinigol cyffredin fel anafiadau cyhyrysgerbydol, clefyd y galon, diabetes a phroblemau gastroberfeddol.

 • Fe ddysgwch sut i drin problemau meddygol ar sail yr egwyddorion sylfaenol a datblygu eich sgiliau rhesymu gwyddonol
 • Cefnogir y sesiynau grŵp bach gan ddarlithoedd a seminarau, mynediad at wyddor bywyd ac adnoddau sgiliau clinigol
 • Gan amlaf, byddwch yn treulio diwrnod yr wythnos yn gweld cleifion mewn ysbytai lleol, meddygfeydd a gwasanaethau cymunedol eraill ar hyd a lled de-ddwyrain Cymru
 • I ddechrau, byddwch yn canolbwyntio ar strwythur a swyddogaeth arferol, ond, wrth i achosion ddatblygu, byddwch yn symud ymlaen at gyflwyniadau clinigol mwy cymhleth yn canolbwyntio ar strwythur a swyddogaeth annormal.

Bydd yr addysgu yn digwydd yn ein cyfleusterau o’r radd flaenaf yn adeilad Cochrane, datblygiad blaenllaw gwerth £18 miliwn ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, ac yn Ysgol y Biowyddorau. Byddwch hefyd yn cylchdroi drwy ganolfannau addysgu a dysgu clinigol rhanbarthol ym Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd.

Blwyddyn dau

Yn ystod Blwyddyn 2 bydd eich dysgu yn parhau i fod yn seiliedig ar sefyllfaoedd clinigol cyffredin, ac yn ystod Blwyddyn 2 byddwch yn astudio 11 o achosion. Mae pob achos yn para pythefnos. Mae rhai o uchafbwyntiau dysgu gwyddor craidd Blwyddyn 2 yn cynnwys:

1. Dysgu yn y Gymuned
Mae'r rhaglen Dysgu Clinigol yn y Gymuned yn adeiladu ar y Dysgu ar Sail Achosion.  Pwysleisir unwaith eto bwysigrwydd gweld y claf yn ei gymuned a byddwch chi mewn canolfan wahanol i Flwyddyn 1.  Bydd pob lleoliad yn golygu dysgu yn seiliedig ar dasgau, er mwyn i chi gasglu portffolio o brofiadau dysgu clinigol. Bydd hyn yn eich helpu i gysylltu 'pobl go iawn' â'r achos rydych chi’n ei astudio a nodau sydd fwy yn y tymor hir fel agweddau proffesiynol, deall cyflenwi yn y gwasanaeth iechyd ac arweinyddiaeth. Un o uchafbwyntiau'r rhaglen dysgu clinigol cymunedol ym Mlwyddyn 2 yw’r Diwrnod Iechyd Gwledig. Mae hyn yn eich galluogi chi i ddysgu am heriau darparu gofal iechyd mewn lleoliad gwledig o’u cymharu â'r gwasanaethau sydd ar gael mewn ardaloedd trefol. Byddwch yn dysgu gan feddygon a pharafeddygon sut i ymateb i argyfwng drwy gymryd rhan mewn efelychiad o ddamwain draffig wledig.

2. Rhaglen Cydrannau o Ddewis y Myfyriwr (SSC)

Mae’r rhaglen SSC ym Mlwyddyn 2 yn cynnwys 4 cyfle dysgu penodol:

Dau brosiect profiad

Mae'r ddau brosiect profiad yn eich amlygu chi i amrywiaeth eang o leoliadau a phynciau, a byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel uwch. Yn bwysig, mae prosiectau a fydd yn hwyluso astudio y tu hwnt i ffiniau meddygaeth draddodiadol, ac mae'r rhain yn cynnwys lleoliadau mewn gwaith cymdeithasol, meddygaeth gyflenwol a'r Proffesiynau sy'n Gysylltiedig â Meddygaeth.

Erthygl newyddiadurol

Bydd yr erthygl newyddiadurol yn eich galluogi i arddangos sgiliau academaidd beirniadol chwilio am lenyddiaeth ac arfarnu deunydd gwyddonol cymhleth sy'n seiliedig ar dystiolaeth.  Bydd hefyd yn eich herio i gyfleu eich neges newyddiadurol mewn modd difyr ond sy’n procio'r meddwl.

Cynhadledd unigryw Blwyddyn 2/Blwyddyn 5 C21

Mae'r gynhadledd yn cynnwys sesiynau llawn gyda siaradwyr gwadd yn rhoi sylw i nifer o themâu amrywiol ynghylch ffynnu a goroesi yn yr ysgol feddygol a moeseg feddygol.

Mae myfyrwyr Blwyddyn 5 yn hwyluso ac yn rhannu eu profiadau o Ryngosod, Erasmus a lleoliadau clinigol yng Ngham 2.

Mewn grwpiau bach, bydd myfyrwyr Blwyddyn 2 yn paratoi cyflwyniadau poster yn seiliedig ar eu prosiect profiad SSC cyntaf. Bydd myfyrwyr Blwyddyn 5 yn “beirniadu” y posteri ac yn rhoi adborth i academyddion.

Bydd yr SSC hwn yn eich galluogi i gael profiad o fynd i gynhadledd wyddonol/meddygol a chyflwyno yno, ac yn cynnig cyfle sylweddol i ryngweithio â chyfoedion hŷn wrth iddyn nhw gychwyn ar gam nesaf eu gyrfaoedd academaidd a chlinigol.

Blwyddyn tri

Y nod cyffredinol ym Mlwyddyn 2 yw dysgu am egwyddorion gofal clinigol integredig, dysgu am ddulliau clinigol a rhesymu diagnostig a chysylltu hyn ag egwyddorion gwyddonol sylfaenol meddygaeth.

Rhennir y flwyddyn yn bum prif set o gyfleoedd dysgu:

 • Tri lleoliad clinigol ar draws ysbytai Cymru, gydag wythnosau ar y dechrau a'r diwedd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd;
 • Gwyddorau Clinigol Cymhwysol a addysgir trwy gydol y flwyddyn yng Nghaerdydd;
 • 'Elfen Dewis y Myfyriwr' dros flwyddyn gyfan - cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craidd ac astudio pwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi.

Yn ystod Blwyddyn 3, byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser ar leoliadau clinigol, gan ddysgu meddygaeth drwy ddilyn cleifion drwy'r system gofal iechyd. Rydym yn disgwyl i chi ganolbwyntio ar y cleifion o ran eich dulliau dysgu drwy weld taith y claf drwy'r system gofal iechyd. Bydd hyn yn rhoi cipolwg i chi ar brofiad cleifion o safbwynt salwch a'r system gofal iechyd, a dysgu am hanfodion gofal clinigol rhagorol.

Dylech fynd am bob cyfle clinigol a gynigir, er mwyn i chi allu:

 • Bod yn hyddysg wrth gyflawni asesiadau clinigol;
 • Llunio diagnosis gwahaniaethol;
 • Disgrifio egwyddorion archwiliadau a'u hesbonio;
 • Disgrifio dulliau rheoli a thrin clefydau cyffredin a'u hesbonio.

Blwyddyn pedwar

Mae Blwyddyn 4 yn dilyn patrwm tebyg i Flwyddyn 3, ond bydd eich amser yn canolbwyntio ar achosion cynyddol arbenigol. Byddwch yn parhau i ymarfer y sgiliau craidd a ddysgir ym Mlwyddyn 3 ond yn cymhwyso'r rhain mewn lleoliadau clinigol gwahanol.

Rhennir y flwyddyn yn nifer o gyfleoedd dysgu ar wahân:

 • Lleoliadau clinigol arbenigol ledled Cymru, gydag wythnosau ar y dechrau a'r diwedd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd;
 • 'Elfen Dewis y Myfyriwr' dros 8 wythnos - cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craidd ac astudio pwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi.

1. Menywod, Plant a Theuluoedd

Nod cyffredinol y lleoliad hwn yw eich galluogi i ennill sgiliau sy'n berthnasol i fenywod a phlant, i wneud asesiad clinigol o broblem, a datblygu cynllun gofal yn ei ystyr ehangaf. Byddwch yn treulio amser gydag obstetryddion a phediatregwyr ledled Cymru ac yn cael y cyfle i weld drosoch eich hunan pa mor bwysig yw gwaith aml-ddisgyblaeth yn y gymuned ac mewn lleoliadau gofal eilaidd. Dylai'r claf barhau i fod yn ganolbwynt y dysgu a bydd cyfleoedd i ryngweithio â menywod, plant a rhieni sy'n cael mynediad at y system gofal iechyd.

2. Niwrowyddoniaeth Clinigol, Seiciatreg ac Offthalmoleg

Mae'r ymlyniad hwn yn defnyddio arbenigedd un o'r pedwar Sefydliad Ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth. Byddwch yn profi arferion mwy arbenigol yn ystod yr ymlyniad Niwrowyddoniaeth glinigol ond byddwch yn gweld sut mae sylfaen ardderchog mewn sgiliau generig yn hwyluso rhesymu clinigol a diagnostig. Mae'r rhain yn sgiliau hanfodol i bob meddyg da eu datblygu a’u perffeithio. Cewch gyfleoedd gwych hefyd i weld cleifion â salwch seiciatrig, a dod i werthfawrogi pa mor gyffredin yw anhwylderau seiciatrig yn ein poblogaeth. Byddwch yn dysgu am anhwylderau seiciatrig sylfaenol ond hefyd yn gweld sut gall problemau iechyd meddwl ddylanwadu ar sut mae cleifion yn cyflwyno afiechydon eraill a’u rheoli.

Bydd yr addysgu offthalmoleg ar ffurf wythnos bwrpasol yng Nghaerdydd. Yn ystod eich lleoliad un wythnos mewn offthalmoleg, byddwch yn cael cyfleoedd i ehangu eich dealltwriaeth o batholeg offthalmolegol, sgiliau archwilio a rheoli yn ogystal â thynnu sylw at y gofynion cymorth i gleifion â nam ar eu golwg.

3. Clefydau Cronig 2 - Geriatreg, Clefydau Cyhyrysgerbydol a Dermatoleg

Mae gennym boblogaeth sy'n heneiddio fwyfwy a baich sylweddol o glefydau cronig yn ein poblogaeth. Mae'r rhain yn feysydd blaenoriaeth i’r GIG fynd i'r afael â nhw ar hyn o bryd, ac mae angen i chi ddeall yr heriau a ddaw yn sgil yr afiechydon hyn.  Mae'r lleoliad yn adeiladu ar egwyddorion rheoli clefydau cronig a gyflwynwyd ym mlwyddyn 3, ond gyda phwyslais arbennig ar yr unigolyn oedrannus ac unigolion sydd â chlefydau cyhyrysgerbydol a chlefydau ar y croen.

Cynllun Cyfnewid ERASMUS

Yn ystod Blwyddyn 4, bydd myfyrwyr sydd â sgiliau iaith yn cael y cyfle i wneud cais am le ar gynllun cyfnewid ERASMUS.  Gall myfyrwyr llwyddiannus ddewis astudio'r lleoliad menywod, plant a theuluoedd yn un o'r ysgolion meddygol sy’n bartneriaid i ni yn Ffrainc, Sbaen, Portiwgal a'r Eidal.

Blwyddyn pump

Mae ein Rhaglen Gysoni unigryw yn dwyn holl elfennau'r cwrs ynghyd, gan gyfuno'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n bodoli’n barod gyda'r rhai sy'n ofynnol gan y Rhaglen Sylfaen i’ch paratoi chi ar gyfer bywyd ar ôl graddio.

 • Mae eich integreiddio o fewn timau clinigol a chyfrifoldeb dros ofal cleifion yn cynyddu drwy gydol eich blwyddyn olaf yn astudio, gyda'r bwriad o’ch paratoi chi ar gyfer eich rôl fel meddyg sy'n gweithio yn y GIG, ac yn barod ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.
 • Byddwch yn canolbwyntio ar asesu a rheoli cyflwyniadau clinigol acíwt a chronig, a chewch fwy a mwy o gyfrifoldeb ar hyd y flwyddyn;
 • Bydd dau leoliad clinigol dros gyfnod o wyth wythnos, un mewn ysbyty a'r llall yn y gymuned (meddygfa). Bydd disgwyl i chi gyfrannu at ofal cleifion dan oruchwyliaeth;
 • Byddwch yn dysgu yn y gweithle yn bennaf, gyda sesiynau yn y ganolfan efelychu a sesiynau grwpiau bach wedi eu dylunio i fireinio eich meddwl clinigol a’ch sgiliau gwneud penderfyniadau;
 • Dilynir y lleoliadau hyn gan gyfnod dewisol o wyth wythnos mewn cyrchfan o’ch dewis, unrhyw le yn y byd, i astudio’r agweddau ar feddygaeth sy’n apelio at eich dychymyg;
 • Bydd pedwar bloc dysgu creiddiol dros gyfnod o bythefnos yr un yn rhoi sylw i agweddau pwysig ar yrfa feddygol. Mae’r gweithgareddau hyn yng Nghaerdydd, ar thema “Paratoi ar gyfer Ymarfer”, “Newid Ymarfer”, “Gwyddoniaeth Ymarferol” ac “Ymarfer ar gyfer Ymarfer,” yn cynnig dealltwriaeth o beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn dechrau gwaith. Maen nhw’n cynnwys gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth, gwella gwasanaethau, sgiliau ymchwil academaidd, a bywyd fel meddyg Sylfaen.
 • Daw’r Rhaglen Gysoni i ben gyda’r dyfarniad Uwch Gynorthwy-ydd dan Hyfforddiant saith wythnos o hyd i fyfyrwyr. Mae hyn yn eich galluogi chi i weithio fel rhan o'r tîm clinigol drwy reoli cleifion yn uniongyrchol dan oruchwyliaeth timau ysbytai. Mae'n digwydd yn yr ysbyty lle byddwch chi’n ymgymryd â’ch swydd sylfaen gyntaf, os yw honno yng Nghymru. Os yw’r swydd yn rhywle arall, gallwch ddewis trefnu cyfle i fod yn uwch gynorthwyydd dan hyfforddiant yn yr ysbyty hwnnw eich hun, neu adael i ni drefnu eich cyfle ar eich rhan yng Nghymru.

Mae'r flwyddyn olaf yn sicrhau eich bod chi’n barod ar gyfer eich gyrfa mewn meddygaeth, gan atgyfnerthu’r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i berfformio ar y lefel uchaf o fewn y GIG.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu ystod eang o opsiynau modiwl lle bo modd, ond er y gwneir pob ymdrech i gynnig dewis, dylech fod yn ymwybodol y gallai hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr fod wedi dilyn rhai pynciau penodol yn barod cyn cael lle ar rai modiwlau, ac mae modiwlau eraill yn rhai craidd neu'n ofynnol ar eich rhaglen ddewisol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r cwrs Meddygaeth yn cynnig cwricwlwm integredig modern gydag amrywiaeth unigryw o brofiadau dysgu. Mae addysgu yn ystod blynyddoedd 1 a 2 yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth ag Ysgol y Biowyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd, tra bod addysgu mewn lleoliad clinigol yn digwydd mewn ysbytai a meddygfeydd ledled Cymru gyfan.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddysgu ochr yn ochr â myfyrwyr o arbenigeddau fel Fferylliaeth a myfyrwyr Iaith a Lleferydd. Mae hyn yn eich galluogi i ddysgu o lygad y ffynnon am bwysigrwydd y tîm amlddisgyblaethol ym maes gofal cleifion modern.

Rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau addysgu drwy addysgu grwpiau bach a dysgu ar sail achosion. Mae’r dysgu yn cael ei ategu a'i atgyfnerthu gan raglen gydlynol o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, sesiynau labordy a sgiliau clinigol, a phrofiad clinigol perthnasol.

Ym mhob un o’ch blynyddoedd astudio, byddwch yn ailymweld bob blwyddyn â phroblemau clinigol cyffredin ac yn adeiladu ar yr hyn y byddwch wedi’i ddysgu’n barod. Bydd y wybodaeth newydd, felly, yn haws ei chofio a’i chymhwyso at y cyd-destun clinigol pan welwch chi gleifion.

Mae dysgu ar sail achosion yn ddull dysgu sydd wedi ei strwythuro a’i ategu. Mae'r dull dysgu hwn yn y cyd-destun clinigol yn ei gwneud yn haws i gofio gwybodaeth. Byddwch yn dysgu sgiliau clinigol ymarferol fel cyfathrebu, archwilio a sgiliau trefniadol ymarferol mewn canolfannau sgiliau clinigol. Mae sgiliau cyfathrebu yn cael eu dysgu drwy ddefnyddio actorion sydd wedi eu hyfforddi i ymddwyn fel cleifion. Mae hwn yn amgylchedd diogel i chi ddysgu sut i gasglu gwybodaeth ac egluro clefydau a thriniaethau. Bydd gweithdai’n parhau drwy'r cwrs a daw'r senarios yn fwy cymhleth a heriol.

Yn ystod cyfnod 2 byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser mewn amgylcheddau clinigol, fel clinigau cleifion allanol, wardiau a meddygfeydd. Cewch eich dysgu gan feddygon ysbytai, Meddygon Teulu, a thiwtoriaid sgiliau clinigol. Byddwch yn dysgu drwy siarad â chleifion a’u harchwilio, a byddwch wedyn yn trafod hyn gyda chlinigwyr. Cewch eich dysgu yn y sefyllfa glinigol, mewn sesiynau tiwtorial i grwpiau bach, gan ddefnyddio'r canolfannau sgiliau clinigol, ystafelloedd efelychu a rhywfaint o ddarlithoedd.

Rhan ganolog o'r cwrs yw dysgu hunangyfeiriedig, gan roi cyfle i chi gymryd mwy o gyfrifoldeb am eich addysg eich hun a sicrhau ei bod yn cyd-fynd â’ch diddordebau eich hun. Bydd disgwyl i chi gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eich addysg, gan eich paratoi ar gyfer oes o ddatblygiad personol parhaus.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydyn ni’n canolbwyntio arnoch chi ac ar eich addysg. Fe gewch chi gymorth gennym ni i gymryd mwy a mwy o gyfrifoldeb dros eich addysg eich hun, ac wrth i chi ddefnyddio eich menter eich hun rydym yn eich annog chi i fanteisio ar y cyfleoedd a’r profiadau a fydd ar gael i chi fel myfyriwr ac, yn ddiweddarach, fel meddyg.

Bydd gennych fentor academaidd penodol ar gyfer cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd. Bydd cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu trefnu i drafod cynnydd. Dylech gymryd y cyfle i fyfyrio ar eich galluoedd a’ch perfformiad drwy ddatblygu cynllun datblygu personol. 

Tra byddwch chi ar leoliad clinigol, bydd tîm o unigolion yn gyfrifol am eich lles. Mae'r rhain yn cynnwys y rheolwyr israddedig, uwch ddarlithwyr er anrhydedd, ynghyd â'ch goruchwyliwr addysgol penodol.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog. Mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir o fewn cyrraedd drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol, sy'n eich galluogi i gael mynediad at adnoddau electronig o unrhyw le. Mae labordai cyfrifiadurol pwrpasol, ystafelloedd astudio i fyfyrwyr, rhwydweithiau WiFi ledled y campws, cyfleusterau argraffu a llyfrgell gofal iechyd bwrpasol ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae staff ar gael ar y safle i gynorthwyo myfyrwyr a rhoi cymorth a chyngor.

Trwy’r wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Adborth
Byddwch yn cael adborth ffurfiannol rheolaidd ar eich perfformiad drwy gydol y cwrs.  Bydd adborth ffurfiannol yn llafar ac yn ysgrifenedig, yn dibynnu ar y dasg a aseswyd. Byddwch yn cael adborth llafar ac ysgrifenedig ar eich perfformiad mewn cyflwyniadau llafar ac yn yr amgylchedd clinigol ar sgiliau clinigol a phroffesiynoldeb.  Bydd adborth ysgrifenedig yn cael ei ddarparu ar adroddiadau a phrosiectau ysgrifenedig. Diben yr adborth hwn yw eich bod yn myfyrio ar berfformiad ac yn ei ddefnyddio’n adeiladol er mwyn i chi barhau i wella.

Byddwch yn cael adborth ar bob asesiad crynodol.

Bydd adborth ysgrifenedig manwl yn cael ei ddarparu ar arholiadau gwybodaeth, gan roi eich marciau i chi ynghyd â pherfformiad carfan.

Bydd adborth ar berfformiad mewn arholiadau clinigol (ISCE) yn cael ei ddangos gan ddarparu marciau ar gyfer yr orsaf i chi, adborth parth ynghyd â chanlyniadau perfformiad cyffredinol y garfan a sylwadau unigol gan yr arholwr.  

Mewn achos o fethu arholiad, byddwch yn gallu cwrdd ag aelod o staff academaidd ar gyfer rhagor o adborth, cyngor a chymorth. Dylech drafod eich cynnydd academaidd gyda'ch mentor academaidd o leiaf unwaith y flwyddyn.

Sut caf fy asesu?

Bydd asesu drwy gydol y rhaglen yn seiliedig ar ethos o edrych yn aml ac adfer yn gyflym.  Byddwch yn cwblhau cydbwysedd o asesiadau ffurfiannol (h.y. profion i'ch helpu i wybod a ydych chi’n gwneud cynnydd) ac asesiadau cyfansymiol (h.y. profion y mae'n rhaid eu pasio, er mwyn gallu symud ymlaen i'r cam nesaf).

Mae'n rhaid i chi ddangos y deilliannau a ddiffinnir ym ‘Meddygon Yfory 2009’ y Cyngor Meddygol Cyffredinol.  Bydd addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud, lle bo'n briodol, er mwyn eich galluogi chi i gyflawni'r deilliannau hyn, ond ni fydd y canlyniadau eu hunain yn cael eu haddasu.

Fel arfer, mae arholiadau gwybodaeth ar ffurf yr 'atebion unigol gorau' (SBAs). Yn ystod blynyddoedd 1 a 2 byddwch yn sefyll arholiadau crynodol sy'n profi eich gallu i gaffael gwybodaeth a ddysgwyd yn ystod y blynyddoedd hyn. Yn ystod blwyddyn 2 byddwch hefyd yn sefyll eich prawf cynnydd cyntaf.

Yn y blynyddoedd diweddarach, bydd gwybodaeth wyddonol yn cael ei hasesu drwy ‘brofion cynnydd' ysgrifenedig.  Mae'r rhain yn fath o asesiad lle mae grwpiau o ddysgwyr ar wahanol gamau o'r un cwrs yn ymgymryd â'r un prawf ysgrifenedig. Mae'r prawf yn cael ei lasbrintio’n gynhwysfawr i'r cwricwlwm cyfan. Oherwydd yr angen i samplu’n eang, bydd eitemau o’r math ‘ateb unigol gorau’ (SBA). Bydd y prawf yn cael ei ailadrodd 3 gwaith y flwyddyn gan ddefnyddio'r un glasbrint ond eitemau prawf gwahanol. Bydd hyn yn galluogi samplu eang o wybodaeth dros gyfnod o amser. Mae'r dull hwn o brofi yn meithrin y gallu i gadw gwybodaeth ac yn negyddu budd dysgu munud olaf. 

Gan fod meddygaeth yn rhaglen alwedigaethol byddwch yn cael eich asesu ar sail eich gallu i gaffael sgiliau clinigol cyfathrebu, archwilio ac asesu clinigol a gweithdrefnau ymarferol. Bydd y rhain yn cael eu gwneud yn yr amgylchedd clinigol lle gellir rhoi adborth ac yna mewn arholiad ffurfiol, gan ddefnyddio actorion a chleifion. Bydd yr asesiadau hyn (iSCE - arholiadau clinigol strwythuredig integredig) yn digwydd ar ddiwedd blwyddyn 2 ac yng ngwanwyn Blwyddyn 4.

Drwy gydol y rhaglen, bydd eich proffesiynoldeb yn cael ei asesu drwy ddefnyddio portffolios sy'n eich annog i fyfyrio ar eich profiadau a'ch holl ddigwyddiadau dysgu yn yr amgylchedd clinigol.

Mae yna hefyd amrywiaeth o asesiadau yn ystod y cwrs; adroddiadau ysgrifenedig byr a chyflwyniadau llafar sydd angen eu cwblhau i safon foddhaol.

Yn ystod y flwyddyn olaf byddwch yn sefyll yr ‘Asesiad Sgiliau Rhagnodi’. Mae hwn yn bapur ysgrifenedig a osodir yn genedlaethol a gymerir gan fyfyrwyr Blwyddyn Olaf yn yr holl ysgolion meddygol. Mae'n profi eich gallu i ragnodi yn ddiogel, yn gywir ac yn gyfrifol. Mae'n rhaid i chi basio’r arholiad hwn er mwyn graddio.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol.

 • Dull gwyddonol a dulliau ymchwil
 • Dadansoddi a dehongli data meintiol ac ansoddol
 • Sgiliau cyfathrebu - yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • Rhifedd
 • Sgiliau TG
 • Sgiliau cyflwyno ar lafar
 • Datrys problemau
 • Hanes clinigol a sgiliau archwilio
 • Diagnosis a rheoli cyflwyniadau clinigol
 • Cynnal gweithdrefnau ymarferol yn ddiogel ac yn effeithiol
 • Gofal meddygol brys
 • Rhagnodi
 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Sgiliau addysgu

O ganlyniad i ymgysylltu'n llawn â'r cwrs hwn, byddwch yn gallu dangos pob un o'r deilliannau i raddedigion meddygol fel y’u diffinnir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn 'Meddygon Yfory 2009’. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • cymryd cyfrifoldeb dros ofal, diagnosis, rheoli a thrin cleifion;
 • gosod anghenion a diogelwch cleifion wrth wraidd y broses ofal;
 • dangos parch at eu cleifion bob amser;
 • cymryd cyfrifoldeb dros eich ymarfer a’ch gweithredoedd eich hunain;
 • arddangos y gallu i ymholi a bod yn barod i barhau i ddysgu, addysgu, gwerthuso ac ymchwilio drwy gydol eu gyrfaoedd;
 • datblygu gwybodaeth bresennol, dyfnhau dealltwriaeth a gwella perfformiad drwy ddysgu drwy brofiad;
 • addasu’n effeithiol mewn ymateb i ansicrwydd a newid;
 • cyfuno dysgu cyfeiriedig, hunan-gyfeiriedig ac ar sail efelychu;
 • arddangos ymwybyddiaeth gadarn o faterion moesegol, cyfreithiol a chymunedol;
 • gwneud y cysylltiad rhwng seiliau gwyddonol meddygaeth, gan gynnwys y rhan fwyaf o ddatblygiadau diweddar, a diagnosis a thrin clefydau;
 • allosod pwysigrwydd penderfynyddion corfforol, seicolegol a chymdeithasol iechyd i ymarfer meddygol;
 • gweithredu fel aelod effeithiol o dimau amlddisgyblaethol;
 • ymarfer yn effeithiol fel meddyg Rhaglen Sylfaen yn y GIG.

Mae'n rhaid i chi fod yn hyddysg yn yr holl sgiliau ymarferol a restrir ym 'Meddygon Yfory 2009’ i raddio.

Fel myfyriwr meddygol mae disgwyl i chi ddangos ymddygiad proffesiynol, sy'n briodol i feddyg dan hyfforddiant, bob amser o’r adeg y byddwch chi’n dechrau'r cwrs. Mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn nodi'r safonau i bob meddyg yn "Arfer Meddygol Da" (http://www.gmc-uk.org/Good_medical_practice___Welsh_1215.pdf_51526497.pdf) ac ar gyfer myfyrwyr yn “Medical students: professional values and fitness to practise” (http://www.gmc-uk.org/education/undergraduate/professional_behaviour.asp). 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae'r rhaglen Feddygaeth yn cael ei chydnabod fel Cymhwyster Meddygol Sylfaenol dan y Ddeddf Feddygol, a chaiff graddedigion y rhaglen wneud cais i gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol er mwyn ymgymryd â hyfforddiant Sylfaen.

Bydd y rhaglen radd hon yn eich paratoi ar gyfer ymarfer meddygol, gyda dewis o dros 60 o arbenigeddau clinigol y gallwch hyfforddi ynddynt ar ôl graddio. Mae gradd feddygol hefyd yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o rolau anghlinigol, gan gynnwys gwaith ym meysydd ymchwil academaidd, addysg feddygol, ymchwil fiofeddygol, y diwydiant fferyllol a meysydd eraill sy'n gysylltiedig â gofal iechyd.

Yn 2017 roedd 100% o raddedigion y cwrs MBBCh wedi sicrhau cyflogaeth neu wrthi'n astudio ymhellach o fewn 6 mis ar ôl graddio*.

Cofnod Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch Unistats*

Gyrfaoedd graddedigion

 • Meddyg Teulu
 • Cofrestrydd
 • Cynghorydd Genetig
 • Swyddog Iechyd yr Amgylchedd
 • Dermatolegydd

Lleoliadau

Drwy gydol y cwrs byddwch yn treulio amser gyda chleifion mewn lleoliadau clinigol i roi cyd-destun i'r hyn rydych chi’n ei ddysgu. Wrth i chi ddatblygu, cewch weld mwy a mwy o gleifion a bydd cymhlethdod eich achosion clinigol a’ch cyfrifoldeb dros ofalu am gleifion hefyd yn cynyddu.

Mae addysgu mewn lleoliadau clinigol yn digwydd mewn ysbytai, canolfannau meddygol cymunedol a thros 150 o feddygfeydd ledled Cymru. Gan hynny, gallwn gynnig profiad dysgu clinigol unigryw o amrywiol i chi. Caiff sgiliau ac ymddygiadau proffesiynol eu datblygu drwy gydol y cwricwlwm. Felly, pan raddiwch chi, byddwch yn gwbl barod i wynebu eich Rhaglen Sylfaen a’ch hyfforddiant meddygol ôl-raddedig.

Dylai pob lleoliad clinigol roi cyfle i chi:

 • siarad â chleifion, eu harchwilio a chofnodi eich canfyddiadau a'ch casgliadau;
 • arsylwi ar wahanol feysydd o arfer meddygol a dysgu am broblemau cyffredin o fewn pob un;
 • cofnodi'r hyn rydych chi wedi ei weld, ymchwilio a holi ynghylch pethau nad ydych chi’n eu deall;
 • ymarfer a mireinio sgiliau clinigol ymarferol a roddwyd ar waith yn barod mewn lleoliad efelychu mewn lleoliadau clinigol go iawn;
 • integreiddio gwybodaeth wyddonol sylfaenol gyda sefyllfaoedd clinigol i ddatblygu gwerthfawrogiad o'r prosesau diagnostig;
 • cyfrannu at drafodaeth wythnosol sy'n seiliedig ar achosion;
 • cyflwyno achosion i aelodau uwch o staff.

Yn ystod blynyddoedd un a dau, byddwch yn treulio diwrnod am y rhan fwyaf o wythnosau mewn amgylchedd clinigol mewn ysbyty neu leoliad cymunedol, lle byddwch yn cwrdd â chleifion sydd â phroblemau clinigol rydych chi wedi bod yn dysgu amdanyn nhw.

Yn ystod blynyddoedd 3 a 4, byddwch yn treulio amser ar leoliadau clinigol estynedig, ledled Cymru. Mae pob Bloc Lleoliad Clinigol yn para am 10 wythnos a bydd yn cynnwys wythnosau bob ochr dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, gyda’r addysgu’n cael ei gyflwyno naill ai o Gampws y Mynydd Bychan (Ysbyty Athrofaol Cymru) neu Ysbyty Athrofaol Llandochau. Bydd lleoliadau clinigol yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd ledled Cymru. Mae myfyrwyr yn gwerthfawrogi cyfoeth ac amrywiaeth y cyfleoedd dysgu a gynigir iddyn nhw yn yr Ysgol Feddygaeth.

 "Mae'r lleoliadau amrywiol ledled Cymru yn darparu cyfle dysgu unigryw a chyffrous. Y cyfuniad hwn o astudio ehangder mor fawr o bynciau wedi ei gyfuno â rhyngweithio â rhychwant eang o’r gymdeithas sy’n ei gwneud yn fraint astudio am y radd feddygol” - Sylw gan Fyfyriwr Blwyddyn 5 o Arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr 2014

Lleoliad Blwyddyn 3:

 1. Oncoleg ac Ymarfer Llawfeddygol
 2. Drws Ffrynt Ysbyty (yn cynnwys wythnos meddygon teulu)
 3. Clefydau Cronig 1 (yn cynnwys wythnos meddygon teulu)

Yn ystod Drws Ffrynt Ysbyty a Chlefydau Cronig 1, bydd myfyrwyr yn treulio wythnos benodol mewn Meddygfa.

Lleoliadau Blwyddyn 4:

 1. Niwrowyddoniaeth Clinigol, Seiciatreg ac Offthalmoleg
 2. Menywod, Plant a Theuluoedd
 3. Clefydau Cronig 2 (Geriatreg, Cyhyrysgerbydol a Dermatoleg)

Penllanw’r rhaglen yw’r flwyddyn olaf i baratoi myfyrwyr ar gyfer eu gwaith yn y GIG. Bydd y blynyddoedd "Cysoni" (Blwyddyn Derfynol y rhaglen a blwyddyn gyntaf y Rhaglen Sylfaen) yn galluogi myfyrwyr i ddefnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau a ddatblygwyd a'u cymhwyso yn yr amgylchedd clinigol dan oruchwyliaeth agos.

Lleoliadau Blwyddyn 5

1.      Cynorthwyydd Iau dan hyfforddiant

2.      Gofal Sylfaenol

3.      Uwch Gynorthwyydd dan hyfforddiant

Tra byddwch ar leoliad, bydd tîm o staff yn gyfrifol am ansawdd yr addysgu ym mhob ysbyty. Yr Uwch Ddarlithydd er Anrhydedd (HSL) yw'r clinigydd sydd â chyfrifoldeb cyffredinol tra bod y rheolwyr israddedig yn gyfrifol am drefnu a gweinyddu o ddydd i ddydd. Bydd cadw mewn cysylltiad agos â'r tîm israddedigion ar leoliad clinigol a'r tîm gweinyddol ym Mhrifysgol Caerdydd yn sicrhau eich bod chi’n cael y profiad gorau posibl.

 

Astudio yn Gymraeg

ae hyd at 73% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cai

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.