Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae’r BSc Rheoli Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Student speaking with other person

Trosolwg y cwrs

Mae’r BSc Rheolaeth Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi  i chi gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

Drwy astudio’r elfen Rheolaeth Busnes byddwch yn datblygu gwybodaeth drylwyr o’r prif ddisgyblaethau sy’n berthnasol i reoli a busnes, ynghyd â gwerthfawrogiad o’r gwahanol feysydd swyddogaethol sy’n rhan o sefydliadau busnes. Felly, byddwch yn datblygu craidd gadarn o wybodaeth ym maes rheoli busnes a fydd yn eich galluogi i adeiladu ar sylfeini cryf i arbenigo mewn meysydd sy’n ennyn eich diddordeb ac sy’n adlewyrchu eich dyheadau gyrfa. Drwy astudio’r Gymraeg, byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel yn yr iaith ei hun yn ogystal â datblygu dealltwriaeth drylwyr o’i lle yn y Gymru gyfoes. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd cyfle i chi arbenigo drwy ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau dewisol. Mae'r rhain yn cynnwys amrywiaeth o feysydd sy’n arbennig o berthnasol i fusnes a rheoli, gan gynnwys cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, cymdeithaseg iaith, sosioieithyddiaeth, technoleg iaith, a chyfieithu proffesiynol, yn ogystal â phynciau llenyddol, ieithyddol a diwylliannol.

Ceir nifer o synergeddau rhwng dwy elfen y radd, megis rôl y Gymraeg yn y gweithle modern, ei lle mewn economi ddigidol, a rôl marchnata yn ei hyrwyddo, i enwi ond ychydig. Mae galw mawr am raddedigion sydd â sgiliau lefel uchel mewn rheoli busnes yn ogystal â’r Gymraeg. Caerdydd yw prifddinas gwleidyddiaeth, busnes a chyfryngau Cymru, a bydd y rhaglen yn gallu manteisio ar y cysylltiadau agos sydd gan y ddwy Ysgol â diwydiant.

Yn gyffredinol, mae'r rhaglen hon yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn busnes gyda'r gallu i weithio'n ddwyieithog ar lefel uchel yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Nodweddion nodedig

 • Mae'r cyfle i astudio modiwlau llenyddol, diwylliannol a chreadigol sy'n pwysleisio cyd-destun diwylliannol ehangach o'r iaith GymraegMae modiwlau mewn meysydd megis ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth plant, a threftadaeth a thwristiaeth yn cyfuno gwybodaeth arbenigol am bynciau, y cyd-destun diwylliannol a sgiliau perthnasol er mwyn cyfoethogi eich dealltwriaeth  o’r Gymraeg yn y Gymru gyfoes.
 • Addysgu gan staff mewn dau Ysgol a nodir am eu ansawdd ac effaith ymchwil.
 • Y cyfle i ennill sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol da iawn, wedi’u cyfuno â chraffter busnes dwyieithog a werthfawrogir yn fawr yn y gweithle cystadleuol sydd ohoni.

Achrediadau

Côd UCASNQ26
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
 1. Ysgol Busnes Caerdydd

  Adeilad Aberconwy

  Rhodfa Colum

  Cathays

  Caerdydd

  CF10 3EU

 2. School of Welsh

  Adeilad John Percival

  Rhodfa Colum

  Caerdydd

  CF10 3EU

 3. Labordy Llunio Digidol

  Adeilad Bute

  Rhodfa'r Brenin Edward VII

  Caerdydd

  CF10 3NB

 4. Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

  Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

  Rhodfa Colum

  Cathays

  Caerdydd

  CF10 3EU

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

Mae’r gofynion mynediad a ddangosir ar gyfer darpar fyfyrwyr fydd yn dechrau yn 2019. Bydd y gofynion mynediad ar gyfer 2020 ar gael ym mis Awst 2019.

AAB, ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol, Meddwl yn Feirniadol a Dinasyddiaeth. Disgwylir i fyfyrwyr fod â Chymraeg ysgrifenedig o safon briodol (mae’r ffaith eu bod wedi astudio pynciau Safon Uwch drwy gyfrwng y Gymraeg, neu gymhwyster Safon Uwch neu UG mewn Cymraeg [iaith gyntaf] yn arwydd o hyn). Cofiwch nodi nad yw'r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr Cymraeg ail-iaith.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD mewn Busnes. Rhaid i ymgeiswyr fod â sgiliau amlwg yn yr Iaith Gymraeg.

35-32 pwynt, neu 665 mewn 3 phwnc lefel uwch. Rhaid i ymgeiswyr fod â sgiliau iaith Cymraeg dangosadwy

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd ac Ysgol y Gymraeg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd gofyn i ymgeiswyr hefyd fod â ThGAU Saesneg Iaith gradd C neu 4 a ThGAU Mathemateg gradd B neu 6.       

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

There are no additional costs. 

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Cyflwynir y rhaglen drwy amrywiaeth o fodiwlau craidd a dewisol sy'n cynnwys darlithoedd a gaiff eu haddysgu wedi’u cefnogi â seminarau a mathau eraill o addysgu grwpiau bach ac astudio dan arweiniad. Ym mhob blwyddyn, mae gofyn i fyfyrwyr gymryd cyfwerth â chwe modiwl 20 credyd, pedwar ‘Rheolaeth Busnes’ a dau ‘Cymraeg’. Yn yr ail flwyddyn a’r blynyddoedd olaf, mae myfyrwyr yn dechrau arbenigo drwy astudio nifer o fodiwlau dewisol.

Bydd yr elfen ‘Cymraeg’ yn cael ei haddysgu yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Mae'r flwyddyn gyntaf yn darparu sail gadarn ym mhynciau rheoli a busnes, ynghyd â dau fodiwl yn y Gymraeg sy’n rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau ym meysydd iaith a llenyddiaeth.

Mae holl raglenni Rheolaeth Busnes BSc yn rhannu blwyddyn gyntaf eithaf generig, lle mae myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau busnes, er mwyn datblygu dealltwriaeth eang o gyd-destunau a phrosesau busnes a rheoli.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
Management: Theory and EvidenceBS151120 credydau
People in OrganisationsBS152920 credydau
Technology and the Digital AgeBS153210 credydau
Principles of Marketing and StrategyBS163010 credydau
Iaith ac YstyrCY160020 credydau
Awdur, Testun a DarllenyddCY160120 credydau

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn adeiladu ar y sylfaen a ddatblygwyd yn y flwyddyn gyntaf, gyda myfyrwyr yn canolbwyntio ar fodiwlau Rheolaeth Busnes craidd, tra bo’r cynnwys ‘Cymraeg’ yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth eang o ddatblygiad yr iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Challenges in Managing and Leading OrganizationsBS200220 credydau
Excellence in Managing OperationsBS200320 credydau
Marketing and StrategyBS254020 credydau
Managing PeopleBS254220 credydau
Yr Iaith ar WaithCY220520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dafydd ap GwilymCY210520 credydau
Rhyddiaith DdiweddarCY241020 credydau
Cynllunio Ieithyddol a Pholisi IaithCY261020 credydau
SgriptioCY270020 credydau
Canu'r Gymru Newydd: Barddoniaeth er 1990CY281020 credydau
Caffael IaithCY291020 credydau

Blwyddyn tri

Mae'r flwyddyn olaf yn ymestyn cynnwys busnes a rheoli y radd gyda dau fodiwl craidd a dau fodiwl dewisol, tra bo’r cynnwys ‘Cymraeg’ yn cynnig nifer o fodiwlau dewisol, gan gynnwys nifer a fydd yn uniongyrchol berthnasol i feysydd cyflogaeth penodol megis cynllunio ieithyddol, sgriptio a chyfieithu.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Strategic ManagementBS354320 credydau
Organisational Analysis and ChangeBS373520 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Caiff ein dulliau addysgu eu llywio’n helaeth gan ymchwil ac maent yn cyfuno manylrwydd academaidd gyda pherthnasedd ymarferol. Tra bo ein staff, a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol, yn cynnwys academyddion sydd ar flaen y gad o ran gwybodaeth o fewn eu maes. Maent yn dod â’r gwersi y maent wedi’u dysgu o’u hymchwil diweddaraf i’r ystafell ddosbarth, gan eich galluogi i feddwl yn feirniadol am fusnes a chynnig enghreifftiau a senarios go iawn a chyfoes.

Byddwn yn darparu eich adnoddau addysgu a dysgu, ac yn ymateb i’ch anghenion a’ch safbwyntiau. O'ch rhan chi, bydd gofyn i chi wneud y gwaith angenrheidiol yn ystod a thu allan i’r sesiynau addysgu ffurfiol, a gwneud defnydd da o'r cyfleusterau a ddarperir.

Mae'r rhan fwyaf o fodiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd ac addysgu mewn grwpiau bach (dosbarthiadau, seminarau, gweithdai neu sesiynau tiwtorial). 

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan. Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd. Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr.

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg ar ddechrau eich astudiaethau. Fel arfer, bydd eich tiwtor personol Cymraeg yn addysgu ar eich cwrs gradd chi a byddwch yn cadw’r un tiwtor personol drwy gydol eich cwrs. Bydd Ysgol y Gymraeg hefyd yn dyrannu tiwtor personol Cymraeg i chi a fydd ar gael i'ch helpu wrth wneud y dewisiadau modiwl gorau ar gyfer eich llwybr gyrfa/buddiannau penodol.

Yn y Flwyddyn Gyntaf byddwch yn dilyn Rhaglen Tiwtor Personol Ysgol y Gymraeg, lle byddwch yn cwrdd yn rheolaidd â'ch tiwtor personol (bob pythefnos yn y semester cyntaf) yn unigol ac fel grŵp.

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys gwybodaeth bwysig am agweddau penodol ar eich astudiaethau, megis dysgu ac asesu, cyflogadwyedd, amgylchiadau esgusodol, arfer annheg, ac ati. Bydd yr ail semester yn cynnwys cyfarfod sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd a rhagolygon gyrfa, lle byddwch yn gallu trafod eich diddordebau o ran y modiwlau dewisol sydd ar gael yn yr Ysgol.

Byddwch yn cael rhagor o wybodaeth am fodiwlau’r flwyddyn ganlynol, ynghyd â chyfle i drafod gyda thiwtoriaid modiwlau a'ch tiwtor personol, yn Nigwyddiad Cyn-cofrestru Ysgol y Gymraeg.

Bydd eich tiwtor personol yn gallu rhoi cyngor i chi ar faterion academaidd, gan gynnwys dewis modiwlau ac asesu. Os ydych yn profi unrhyw broblemau sy'n effeithio ar eich astudiaethau, eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt cyntaf bob tro. Bydd ef neu hi yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad ag ystod eang o wasanaethau cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr a ddarperir gan y Brifysgol, ac Undeb y Myfyrwyr, fel y bo'n briodol.  Bydd gofyn i chi gyfarfod â’ch tiwtor personol dair gwaith yn ystod pob blwyddyn academaidd, ond fe’ch anogir hefyd i gysylltu â nhw ar unrhyw adeg arall os oes angen help neu gyngor arnoch chi.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferion electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Rhoddir adborth yn ysgrifenedig ac mewn sesiynau tiwtorial unigol neu grŵp. Fe all hefyd gael ei roi yn ysgrifenedig neu ar lafar (wyneb yn wyneb neu wedi'i recordio, yn unigol neu drwy grwpiau).

Mae yna hefyd gyfleoedd ar gyfer asesu ffurfiannol: asesiadau nad ydynt yn cyfrif tuag at eich gradd derfynol ond sy’n rhoi cyfle i chi gael cipolwg ac adborth ar eich cynnydd.

Byddwch hefyd yn cwrdd â'ch tiwtor personol unwaith y semester yn ystod Wythnos Adborth Ysgol y Gymraeg er mwyn adolygu eich marciau a myfyrio ar yr adborth a gawsoch chi yn ystod y semester blaenorol. Mae'r cyfarfodydd Adborth a Chyngor Academaidd yn gyfle pwysig i bennu targedau a strategaethau i ddatblygu a gwella eich perfformiad academaidd.

Sut caf fy asesu?

Caiff y modiwlau a addysgir o fewn y rhaglen oll eu hasesu trwy un neu ragor o'r asesiadau ar y cwrs canlynol;

 • Traethodau
 • Gwaith cwrs ysgrifenedig arall (gan gynnwys aseiniadau creadigol ac adroddiadau amrywiol, e.e. ar brofiad gwaith
 • Arholiadau paratoad ac arholiadau dibaratoad ffurfiol
 • Profion dosbarth (ysgrifenedig a/neu drwy gyfrifiadur)
 • Cyflwyniadau grŵp a rhai unigol
 • Cofnodion dysgu
 • Cyflwyniadau llafar
 • Traethawd hir/prosiect

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Canlyniadau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall beth a ddisgwylir gennych. 

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus bydd disgwyl i chi ddangos:

 • dealltwriaeth o sut mae sefydliadau wedi’u strwythuro a’u llywodraethu a sut maent yn gweithredu mewn amrywiaeth o gyd-destunau gan gynnwys gwahanol fathau o systemau busnes cenedlaethol
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaethau a chysyniadau perthnasol sy'n sail i reoli busnes, gan gynnwys fframweithiau a ddatblygwyd i lywio arferion busnes moesegol
 • sut mae amgylcheddau allanol sefydliadau yn effeithio ar bolisïau a gweithrediadau mewnol a sut mae sefydliadau yn effeithio ar eu hamgylcheddau
 • pa mor bwysig yw hi bod sefydliadau yn deall eu marchnadoedd
 • dealltwriaeth o sut mae pobl yn rhyngweithio o fewn sefydliadau
 • dealltwriaeth o'r gweithrediadau perthnasol o fewn sefydliadau
 • dealltwriaeth o brosesau rheoli strategol a thactegol
 • y gallu i ddatblygu gwybodaeth eang a manwl a dealltwriaeth o weithgareddau a phrosesau busnes a rheoli
 • dealltwriaeth o gysyniadau allweddol a dulliau damcaniaethol sydd wedi’u datblygu ac sy’n datblygu yn y Gymraeg
 • y gallu i ddadansoddi sut y crëir ystyron drwy iaith a grym affeithiol iaith
 • deall a gallu disgrifio strwythur ieithyddol y Gymraeg 
 • y gallu i ddadansoddi’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymdeithas gyfoes, gan gynnwys cymunedau daearyddol, cymdeithasol, gwaith a digidol amrywiol

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • annibyniaeth ddeallusol, ymgysylltu critigol, a sgiliau cyfathrebu personol ac academaidd

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • cyfathrebu syniadau, egwyddorion a damcaniaethau yn effeithiol drwy ddulliau llafar ac ysgrifenedig
 • defnyddio sgiliau menter, hunanddibyniaeth a rheoli amser a gweithio’n annibynnol
 • defnyddio sgiliau cydweithio a gweithio'n effeithiol mewn tîm
 • gwerthfawrogi safbwyntiau eraill
 • defnyddio sgiliau rhifedd, datrys problemau a TG
 • cael mynediad at wybodaeth o amrywiaeth o adnoddau ymchwil a’u defnyddio
 • dadansoddi a myfyrio ar sgiliau rheoli personol, gan nodi ffyrdd o wella trwy gynllunio datblygiad personol
 • gwerthuso a defnyddio amrywiaeth o strategaethau a dulliau ymchwil ansoddol a meintiol
 • ysgrifennu a siarad Cymraeg sy'n briodol ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae'r rhaglen radd Busnes yn cynnig ystod eang o sgiliau a gaiff eu cymeradwyo gan lawer o gyflogwyr yn sector breifat a'r sector gyhoeddus. Yn 2013/14, dywedodd 95% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio.

Mae galw clir am raddedigion rheoli busnes sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Byddai’r radd hon yn ffordd o ddiwallu'r angen hwn drwy alluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau Cymraeg o'r radd flaenaf, yn ogystal â meithrin dealltwriaeth o'r gweithle mewn Ysgol Busnes uchel ei pharch. Mae’r modiwlau Cymraeg yn gyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu sgiliau ieithyddol. Byddai’r rheiny sy’n ennill y radd hon yn arbennig o ddeniadol i gyflogwyr yng Nghymru yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus sy'n chwilio am weithwyr cymwys mewn gweithle dwyieithog.

Mae dangosyddion cyflogadwyedd drwy arolygiadau Gwasanaethau Gyrfaoedd mewn prifysgolion hefyd yn awgrymu, yn gyffredinol, bod lefel uwch o raddedigion Cymraeg yn cael eu cyflogi na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer graddedigion iaith a nifer o bynciau eraill. Mae 309 o gwmnïau yn y sector preifat wedi cytuno i fod yn rhan o gynllun o’r enw 'Cefnogi’r Gymraeg’, tra bo gan 537 o sefydliadau yn y sector cyhoeddus gynlluniau iaith sy’n eu rhwymo i recriwtio staff dwyieithog.  Yn ôl Sgiliau Dyfodol Cymru, bydd cynnydd yn y galw am bobl gyda sgiliau yn y Gymraeg ar draws Cymru dros y blynyddoedd nesaf.

Mae nifer o wefannau recriwtio a disgrifiadau swydd yn nodi'r Gymraeg fel sgil hanfodol neu ddymunol, neu sgil sydd o fantais ganfyddadwy. Mae'r swyddi hyn fel arfer yn gofyn am sgiliau iaith o safon uwch na rhuglder neu ddwyieithrwydd sylfaenol. Nododd Gyrfa Cymru bod 56% o 40 o hysbysebion yn nodi galluoedd yn y Gymraeg. Roedd 21 yn nodi bod y Gymraeg yn 'ddymunol', ac 19 bod sgiliau Cymraeg yn 'hanfodol'.

Yn ogystal â Gwasanaeth Gyrfaoedd canolog y Brifysgol, mae ein myfyrwyr yn elwa o'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Lleoliadau ar y campws sy'n eu helpu i ddod o hyd i interniaethau, cyfleoedd gwaith a chael mynediad at hyfforddiant, canllawiau a chyngor sy'n benodol i'r diwydiant busnes.

Lleoliadau

Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd ennill profiad gwaith yn ystod eich astudiaethau. Mae Rheolwr Lleoliadau penodol yr Ysgol Busnes yn cynnig cyngor ar leoliadau gwaith, interniaethau, profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich CV ac ehangu eich gorwelion. Mae cymorth gyda cheisiadau am swyddi a thechnegau cyfweliad hefyd ar gael gan Ymgynghorydd Gyrfaoedd mewnol yr Ysgol Busnes.

Mae’r modiwl craidd, sef Yr Iaith ar Waith, yn yr ail flwyddyn yn cynnwys cyfnod byr (35 awr) o brofiad gwaith cyfrwng Cymraeg.

Os ydych yn penderfynu yr hoffech ymgymryd â lleoliad blwyddyn o hyd, gallwch naill ai wneud cais ar gyfer un o'n rhaglenni ‘Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol’ neu drosglwyddo i un ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd eich ail flwyddyn. Byddwch yn mynd ar leoliad yn y drydedd flwyddyn mewn gradd pedair blynedd. 

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 14 Medi

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais