Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio

Defnyddir y term ‘myfyriwr sydd wedi ymddieithrio’ i gyfeirio at fyfyrwyr ifanc sy’n astudio heb gymorth rhwydwaith teuluol. Rydym wedi llunio pecyn cymorth i’ch helpu chi o dan yr amgylchiadau hyn.

The Stand Alone Pledge logo

Nid oes gan fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio unrhyw berthynas gyfathrebol â’r naill na’r llall o’u rhieni biolegol, ac yn aml mae’r un peth yn wir am eu rhwydweithiau teuluol ehangach yn ogystal.

Rydym wedi ymrwymo i’r Adduned Sefyll yn Unig, er mwyn datgan yn gyhoeddus ein cefnogaeth i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio.

Diwrnodau agored

Yn ystod y Diwrnod Agored, bydd ymwelwyr yn cael cyfle i siarad â myfyrwyr a staff ac i ymweld â gwahanol rannau o'r Brifysgol. Gallwch hefyd gael gwybodaeth bwysig am lety, cyllid myfyrwyr a darpariaeth arall o ran cymorth i fyfyrwyr drwy siarad yn anffurfiol â'n staff proffesiynol.

Wrth ichi archebu lle i ddod i’r diwrnod agored byddwch yn cael y cyfle i ddatgelu a ydych yn fyfyriwr wedi ymddieithrio. Os byddwch yn gwneud hyn, cewch wahoddiad i fynd i Sesiwn Brecwast Galw Heibio i gwrdd ag aelodau allweddol o'r staff sy'n gallu'ch helpu i gynllunio'ch diwrnod ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Aelod penodol o staff

Mae gennym aelod penodol o staff sy'n gallu gweithredu fel mentor i gefnogi myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio. Gall hyn gynnwys hefyd bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer Gweithiwr Cymorth, os oes gennych chi un. Bydd y mentor yn darparu cyngor ac arweiniad i chi cyn i chi ddechrau eich cwrs a bydd yno ar hyd eich taith ym Mhrifysgol Caerdydd. Gall y mentor eich helpu gydag amrywiaeth o faterion megis:

  • materion ariannu
  • rheoli arian
  • llety
  • cyflogaeth
  • materion academaidd (amgylchiadau esgusodol, cymryd amser allan o'ch cwrs ac ati).

Gall y mentor eich helpu chi drwy gysylltu â chyllid myfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn eich trin chi fel myfyriwr annibynnol i sicrhau eich bod yn cael swm mwyaf o arian y gallwch ei hawlio.

Lena Smith

Cyfarfod cymorth

Unwaith y byddwch wedi cael cynnig lle gyda ni, byddwn ni'n cynnig cyfle i chi ddod i gwrdd â’r cyswllt penodedig cyn dechrau'r cwrs i helpu gyda'r pontio i fywyd prifysgol. Hefyd gallwch chi ddod i’r cyfarfod gyda’ch gweithiwr cymorth neu gyda phwy bynnag rydych chi'n teimlo’n fwyaf cyfforddus gyda nhw. Yn ystod y cyfarfod hwn gallwn drafod y canlynol:

  • faint o gymorth ariannol sydd ar gael
  • sut mae gwneud cais i gyllid myfyrwyr fel myfyriwr sydd wedi ymddieithrio
  • y math o lety sy’n fwyaf addas i chi
  • lle bo hynny'n briodol, darparu ar gyfer unrhyw gymorth ychwanegol e.e. ar gyfer anabledd neu anawsterau dysgu penodol.

Cymorth gyda llety

Rydym yn cynnig llety drwy gydol y flwyddyn i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio, felly does dim rhaid i chi boeni am rywle i aros yn ystod y gwyliau.

Rydym yn darparu cymorth i fyfyrwyr sy'n dymuno rhentu yn y sector preifat ar ôl y flwyddyn gyntaf a gallwn weithredu fel gwarantwr os bydd angen.

Bwrsariaeth myfyrwyr wedi ymddieithrio

Rydym hefyd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio, ac mae manylion am y rhain i'w gweld ar ein tudalen bwrsariaethau.