Ewch i’r prif gynnwys

Addysg (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Archwiliwch heriau a datblygiadau allweddol ym maes addysg yng nghyd-destun byd-eang y byd sydd ohoni.

globe

Safbwyntiau byd-eang

Cewch archwilio arferion a chyd-destunau addysg gyfoes o safbwyntiau cenedlaethol a rhyngwladol.

location

Trafodaethau ehangach ynghylch addysg

Byddwch yn astudio addysg y tu mewn a'r tu allan i leoliadau ystafell ddosbarth, gan osod y sylfaen ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.

people

Astudiaeth ryngddisgyblaethol

Cewch archwilio maes plentyndod ac ieuenctid o ogwydd cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, addysg, hanes, daearyddiaeth ac astudiaethau diwylliannol.

book

Ymchwil annibynnol

Mae traethawd hir yn cynnwys darn annibynnol o ymchwil ar raddfa fechan, ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi.

Ar ein MSc Addysg, cewch ddealltwriaeth fanwl o addysg fel maes astudio a byddwch yn archwilio’r cysylltiadau rhwng addysg a sefydliadau cymdeithasol eraill sydd â rôl wrth fynd i’r afael ag anawsterau ym myd addysg, o safbwynt cymharol.

Byddwch yn astudio materion cymhleth a wynebir gan athrawon, arweinwyr addysg a phenderfynwyr mewn cyd-destun sy'n gynyddol fyd-eang. Mae'r materion hyn yn cynnwys, ymhlith eraill, chwilio am berthnasedd, effeithlonrwydd a chynhwysiant, y mae angen atebion arloesol ar bob un ohonynt.

Gan gydweithio â chyd-fyfyrwyr a staff academaidd, a thrwy gymryd rhan a thrafod mewn seminarau a thrafodaethau dosbarth, byddwch yn ennill sgiliau newydd, yn dwysau eich gwybodaeth, ac yn elwa o safbwyntiau ar draws addysg, cymdeithaseg, dadansoddi polisi a seicoleg.

Cewch eich herio i werthuso a chreu argymhellion clir ar gyfer sefydliadau ac arferion addysgol, ac i gynllunio ymyriadau arloesol a fydd yn grymuso dysgwyr drwy wella ansawdd a pherthnasedd eu haddysg.

Mae’r MSc Addysg yn eich galluogi i archwilio meysydd ymarferol cynllunio cwricwlwm, cynllunio ar gyfer addysgu a dysgu mewn byd sy’n newid yn gyflym, effeithiau globaleiddio ar syniadau ac arferion addysgol, a dyfodol addysg. Bydd yn eich galluogi i ddatblygu eich gwybodaeth am addysgu a dysgu, a'ch gallu i ddeall a chynnal ymchwil mewn cyd-destunau addysg.

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio'n bennaf ar addysg gynradd ac uwchradd, ond mae'n cynnig cyfleoedd i drafod addysg o safbwynt ehangach; o addysg cyn-gynradd ac uwch i ddysgu oedolion ac addysg heb fod yn ffurfiol. Gall eich traethawd hir ganolbwyntio ar unrhyw lefel o addysg.

Felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymarfer, trefniadaeth neu ymchwil addysg, ac yn cael eich ysgogi i ddod o hyd i ffyrdd newydd i ddatblygu fel gweithiwr proffesiynol a sicrhau newid mewn addysg, anogwn chi i gyflwyno cais.

Nodwch: er bod y rhaglen yn addas i ymgeiswyr sy'n ceisio datblygu eu gyrfaoedd mewn cyd-destun addysgol, nid yw'n rhaglen hyfforddi athrawon ymarferol. Mae'n addas i'r sawl sydd heb lawer o brofiad, os o gwbl, o waith proffesiynol yn ymwneud ag addysg, hyd at weithwyr proffesiynol ar ganol eu gyrfa sy’n ymwneud ag addysgu ac arweinyddiaeth a threfniadaeth addysgol neu weithgareddau eraill sy’n ymwneud ag addysg.

Mae’r rhaglen hon yn rhoi profiad i fyfyrwyr o ystod eang o safbwyntiau, er mwyn datblygu dealltwriaeth unigryw o addysg. Byddwch yn astudio’r datblygiadau diweddaraf o amrywiaeth o ddisgyblaethau mewn ffyrdd a fydd yn trawsnewid y ffordd rydych yn deall heriau a datrysiadau addysgol.
Professor Manuel Souto-Otero, Yr Athro Manuel Souto-Otero, Cyfarwyddwr y Rhaglen, MSc Addysg

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5179
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Fel arfer, dylai ymgeiswyr feddu ar radd 2:2 o leiaf mewn pwnc yn y celfyddydau, y dyniaethau neu'r gwyddorau cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys graddau fel addysg, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, seicoleg, daearyddiaeth, hanes, y gyfraith, athroniaeth a gwleidyddiaeth.

Mae croeso i ymgeiswyr nad oes ganddynt radd yn y celfyddydau, y dyniaethau na'r gwyddorau cymdeithasol, ond sydd â phrofiad proffesiynol mewn addysgu, gweinyddu/cynllunio addysgol, ymchwil addysgol, neu feysydd cysylltiedig , wneud, cais. Rhaid i chi ddarparu o leiaf 3 blynedd o dystiolaeth o brofiad gwaith perthnasol a geirda proffesiynol, y dylai fod wedi'i lofnodi, ei ddyddio ac yn llai na chwe mis oed ar yr adeg y byddwch yn cyflwyno'ch cais.

Gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol:

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol am ofynion derbyn i'r rhaglen hon ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol gan dîm derbyn y rhaglen.

Gofynion Iaith Saesneg:

IELTS â sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.5 mewn ysgrifennu a 5.5. ym mhob is-sgil arall.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn ddarostyngedig i unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Rhaglen amser llawn dros flwyddyn yw hon. Byddwch yn astudio cyfanswm o 180 credyd - 120 credyd o fodiwlau craidd a dewisol a Thraethawd Hir 60 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Byddwch yn cymryd pum modiwl 20 credyd gorfodol – un modiwl dewisol 20 credyd a thraethawd hir 60 credyd ar bwnc y cytunwyd arno gyda'ch goruchwyliwr – i gyflawni'r 180 credyd llawn sydd eu hangen arnoch i gwblhau'r rhaglen.

Modiwlau a addysgir

Mae'r pum modiwl gorfodol yn cynnwys sgiliau cymdeithasol craidd a phynciau o sylwedd mewn addysg. Mae'r modiwl dewisol yn caniatáu i chi deilwra eich gradd i gyd-fynd â'ch diddordebau eich hun. Mae pob modiwl a addysgir yn werth 20 credyd, sy'n golygu y dylai gymryd oddeutu 200 awr i'w gwblhau gan gynnwys addysgu ffurfiol, astudio annibynnol a threulio amser ar dasgau asesu.

Traethawd hir

Ar ôl cwblhau'r modiwlau a addysgir yn llwyddiannus, gofynnir ichi gynhyrchu traethawd hir 60 credyd ar bwnc o'ch dewis sy'n gysylltiedig ag addysg.

Mae’r traethawd hir hwn yn cynnwys darn bach annibynnol o ymchwil ac mae'n eich galluogi i ddatblygu eich diddordebau mewn maes sylweddol sy'n gysylltiedig â'r rhaglen, ac i roi ar waith yr wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd trwy gymryd rhan yn y modiwlau a addysgir.

Rhoddir goruchwyliwr traethawd i chi i gynorthwyo wrth gynllunio, cynnal ac ysgrifennu'r prosiect ymchwil.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will learn from scholars who are contributing to the future of their fields. Our courses reflect both the core ideas of their disciplines and contemporary debates, theories and research.

Teaching methods include a mixture of lectures, seminars, independent study and self-directed learning that use online resources, individual work and group tasks. Lectures generally provide an overview of the relevant topic, introducing key concepts or research, and highlighting contemporary issues or debates. In contrast to lectures, seminars give you the opportunity to discuss particular readings, research or topics in detail. This allows you to consolidate your understanding and get feedback on your individual learning. Seminars also enable you to hone your communication, presentation and collaborative skills as you take part in group discussions and other tasks.

As social science develops in response to the social world, so our curriculum also changes.  Our students play an important role in these developments, with the Student-Staff Panel being consulted about major changes and all students completing module evaluations and an annual student survey.

Sut y caf fy asesu?

Typical assessment formats include individual assignments, coursework, projects, presentations or class tests. The most common form of assessment is the production of coursework. Deadlines are spread throughout the academic year.

An important part of assessment is feedback. Feedback exists in any process, activity or information that enhances learning by providing students with the opportunity to reflect on their current or recent level of attainment or their understanding of a topic. It can be provided individually or to groups and can take many forms. It is responsive to the developmental expectations of our programmes and disciplines.

The range of feedback includes: one-to-one individual feedback; generic feedback; peer feedback; informal feedback; self-evaluation to submit along with the assessment.

Academic staff and peers can use a variety of methods to deliver these types of feedback: written feedback; annotation of a text; oral feedback; seminar discussion.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

A personal tutor will guide you for the duration of your studies and will be available to discuss progress and provide advice and guidance on your academic studies. The Student Hub, and the Taught Programmes Office, both located in the Glamorgan Building, can also provide advice on how to access university services.

All modules within the course make use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) – Learning Central – on which you will find course materials, links to related materials and information relating to assessment tasks including, for example, assessment criteria, links to past papers (when applicable), and guidelines for submitting assessments.

Additional module-specific support is provided by seminar tutors, lecturers and/or module convenors.  Support for the dissertation is provided by a supervisor who will meet with you regularly.

Formative Feedback

Formative feedback is feedback that does not contribute to progression or degree classification decisions.  The goal of formative feedback is to improve your understanding and learning before you complete your summative assessment. More specifically, formative feedback helps you to:

 • identify your strengths and weaknesses and target areas that need work;
 • help staff to support you and address the problems identified with targeted strategies for improvement.

Formative feedback is routinely provided in seminars. In addition, modules may include specific formative assessment designed to help you prepare for the subsequent summative assessment.

Summative Feedback

Summative feedback is feedback that contributes to progression or degree classification decisions.  The goal of summative assessment is to indicate how well you have succeeded in meeting the intended learning outcomes of a Module and will enable you to identify action required (feed forward) in order to improve in future assessments.

All feedback on coursework is provided electronically to ensure it is readily accessible and easy to read. Verbal feedback is provided for presentations but written feedback will also be provided if/where the presentation makes a significant contribution to the module mark.

Feedback on class tests is usually provided as written feedback for the whole class but you are also able to discuss your individual test paper and the mark it was awarded with the module convenor.

All marks and feedback are made with reference to the relevant marking criteria.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On completion of the programme you will be able to:

 • Demonstrate a deep and systematic understanding of core theories and concepts related to education policy, organisation and practice
 • Analyse and situate local and national education practices and policies within their broader global and historical contexts
 • Demonstrate a high level of knowledge of methodological and ethical considerations relevant to undertaking research on education issues

Intellectual Skills:

On completion of the programme you will be able to:

 • Systematically identify complex connections between aspects of education theory and policy and practice (in education and related areas)
 • Critically evaluate existing research and scholarship on education issues, and make informed judgements between competing claims and theoretical perspectives
 • Describe and critically reflect upon policy and practice relating to complex educational issues, and upon the connection between education and other social institutions
 • Effectively collect, evaluate, synthesise and interpret various forms of complex data –including in the form of a project dissertation

Professional Practical Skills:

On completion of the programme you will be able to:

 • Articulate original solutions to tackle both familiar and unfamiliar problems, to enhance education policy and practice
 • Demonstrate a critical understanding of evidence-based approaches to the design, implementation and evaluation of education interventions

Transferable/Key Skills:

On completion of the programme you will be able to:

 • Communicate (in writing and orally) research findings clearly to specialist and non-specialist audiences, work in an international context, problem solving, time management, ICT and individual and teamwork skills
 • Evaluate your own work and be self-critical

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,200 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

You should be prepared to invest in some key textbooks and to cover the costs of basic printing and photocopying. You may also want to buy copies of other books, either because they are particularly important for your course or because you find them particularly interesting.

If you have a laptop computer you will have the option of purchasing software at discounted prices.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Beth y dylai’r myfyriwr ei ddarparu:

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnoch i astudio ar y rhaglen hon. Byddai defnydd o liniadur yn fanteisiol gan fod llawer o'r gwaith darllen ar gael yn electronig a chaiff y rhan fwyaf o'r asesiadau eu paratoi ar feddalwedd prosesu geiriau safonol.

Beth fydd y Brifysgol yn ei ddarparu:

Cyfrifiaduron ar rwydwaith gyda gofod priodol i ffeiliau a'r holl feddalwedd angenrheidiol. Mynediad at ddarllen hanfodol a chefndir ar gyfer pob modiwl ac amrywiaeth eang o gyfnodolion ac adnoddau ar-lein eraill. Bydd dogfennau'r cwrs ar gael ar-lein (drwy'r amgylchedd dysgu rhithwir) a chaiff copïau caled o ddogfennau hanfodol eu darparu ar gais.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Rydym ni’n annog ein myfyrwyr i feddwl am fywyd y tu hwnt i’r Brifysgol o’r diwrnod cyntaf un, gan gynnig modiwlau a chefnogaeth i roi mantais gystadleuol i chi pan fyddwch chi’n graddio. Mae troi damcaniaeth yn gamau ymarferol a darparu profiad o fyd gwaith yn agweddau pwysig ar ein cynlluniau gradd ac yn helpu i baratoi ein graddedigion at fywyd ar ôl addysg uwch.

Gallai graddedigion y rhaglen hon weithio mewn meysydd sy’n ymwneud ag addysg o fewn sefydliadau addysg ffurfiol neu anffurfiol, mewn adrannau a chyrff rheoleiddio llywodraethau, mewn sefydliadau anllywodraethol gan gynnwys sefydliadau a melinau trafod, gydag elusennau, y cyfryngau neu fel entrepreneuriaid cymdeithasol ym maes addysg.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Education, Social Sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.